Άρθρο 31 Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας (άρθρο 9 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

1. Κάθε εργαζόμενος γονέας παιδιών ηλικίας έως δώδεκα (12) ετών ή φροντιστής δικαιούται να ζητά ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας, όπως ιδίως τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση.
2. Για το δικαίωμα χορήγησης ευέλικτης ρύθμισης εργασίας, ο εργαζόμενος γονέας πρέπει να έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων.
3. Ο εργοδότης εξετάζει και διεκπεραιώνει εντός ενός (1) ημερολογιακού μήνα κάθε αίτηση για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης και του εργαζομένου. Ο εργοδότης τεκμηριώνει κάθε απόρριψη σχετικής αίτησης ή κάθε αναβολή χορήγησης ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας. Όταν οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας της παρ. 1 έχουν περιορισμένη διάρκεια, ο εργαζόμενος επιστρέφει στην αρχική μορφή απασχόλησης, όταν λήξει η συμφωνηθείσα περίοδος. Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να επιστρέψει στην αρχική μορφή απασχόλησης πριν από τη λήξη της συμφωνημένης περιόδου, κατόπιν αίτησής του και εφόσον αυτό δικαιολογείται από συγκεκριμένη μεταβολή των περιστάσεων. Ο εργοδότης εξετάζει και διεκπεραιώνει κάθε τέτοια αίτηση πρόωρης επιστροφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο.

 • 26 Μαΐου 2021, 20:53 | Νίκος

  Η διάταξη θα καταλήξει όμοια με τις γενικές διατάξεις για ευέλικτες μορφές και όχι προστατευτική για τους έχοντες οικογενειακές υποχρεώσεις (κάτω των 12 ετών παιδί), εφόσον δεν προβλεφθεί για την τεκμηρίωση πως ενδεικτικά πρέπει να τεκμηριώνεται ιδίως η αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων με την ευέλικτη μορφή εργασίας , η αδυναμία προσαρμογής της οργάνωσης της εργασίας για είναι συμβατή με την ευέλικτη μορφή εργασίας και η αδυναμία αλλαγής θέσης εργασίας που συμβιβάζεται με τη μορφή ευέλικτης εργασίας . Ιδίως η τελευταία περίπτωση θα πρέπει να είναι ρητή (ως τεκμηρίωση) κατ ελάχιστον για επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργαζόμενους.
  Η διάταξη ως έχει νομίζω πως επιτρέπει στον εργοδότη να αρνηθεί την ευέλικτη μορφή εργασίας, με μια τύποις τεκμηρίωση, επειδή απλά δεν του αρέσει η ιδέα της ευελιξίας και όχι επειδή θα δυσχεράνει ουσιωδώς την εκτέλεση του έργου της επιχείρησης.
  Καλό θα είναι αν δεν πρόκειται να αλλάξει το περιεχόμενο της διάταξης, αυτή να αποσυρθεί, γιατί θα προκαλεί αδίκως προσδοκίες στον εργαζόμενο για συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής και στον εργοδότη ένα πρόσθετο φόρτο / βάρος απορρίψεων με μια «προκάτ» τεκμηρίωση.

 • 26 Μαΐου 2021, 19:48 | Σύλλογος Εργαζομένων Ι.Τ.Ε.

  Να υπάρξουν αυστηρά κριτήρια για την απόρριψη του αιτήματος από τον εργοδότη ειδικά όταν ο εργαζόμενος ή συγγενής του α’ βαθμού αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας που θα αποδεικνύεται με ιατρική γνωμάτευση.

 • Η παράγραφος 3 πρέπει να συμπληρωθεί με τη φράση «η οποία γίνεται δεκτή με την επίκληση του διευθυντικού δικαιώματος».

 • Στην παράγραφο 3 να διαγραφεί η φράση
  «ο εργαζόμενος επιστρέφει στην αρχική μορφή απασχόλησης» και στην θέση της να γραφεί
  «ο εργοδότης τοποθετεί τον εργαζόμενο στην ίδια η ισοδύναμη η ανάλογη θέση εργασίας»

 • Προτείνουμε να καθίσταται υποχρεωτική για τον εργοδότη η αποδοχή αιτήματος από τον εργαζόμενο που θα αφορά την ένταξη στο καθεστώς τηλεργασίας όταν ο εργαζόμενος αντιμετωπίζει ατομικά πρόβλημα υγείας ή συγγενής του α’ βαθμού που τον εξαναγκάζει να παρευρίσκεται στο σπίτι για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται που θα αποδεικνύεται με ιατρική γνωμάτευση.

 • 26 Μαΐου 2021, 13:07 | ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

  Σχετικά με το άρθρο 31 και το συναφές άρθρο 47.
  Για την εφαρμογή ευέλικτης μορφής εργασίας κατόπιν αιτήματος Εργαζομένου, να απαιτείται ρητά η σύμφωνη γνώμη Εργοδότη.
  Στην περίπτωση που ικανοποιηθεί το αίτημα του Εργαζόμενου και παράλληλα προσληφθεί νέος Εργαζόμενος για τις συγκεκριμένες ανάγκες της Επιχείρησης, πως μπορεί να επιστρέψει στην ίδια θέση ο Εργαζόμενος όταν λήξει η ευέλικτη μορφή εργασίας ? Δεν θα πρέπει να αλλάξει θέση ο νεοπροσληφθείς Εργαζόμενος ? Αυτό δεν θα θεωρηθεί βλαπτική μεταβολή ?
  Τα συγκεκριμένα άρθρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα, στερώντας στον Εργοδότη το δικαίωμα ανακατανομής αρμοδιοτήτων Εργαζομένων προκειμένου να καλυφθούν οι χρονικά μεταβαλλόμενες ανάγκες της Επιχείρησης.
  Επίσης, θα οδηγήσουν σε αποτυχία προγραμμάτων εκπαίδευσης εντός της Επιχείρησης που σκοπό έχουν την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, αλλά απαιτούν ενασχόληση με νέα αντικείμενα εργασίας .

 • 26 Μαΐου 2021, 13:11 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  3. Ο εργοδότης εξετάζει το σχετικό αίτημα για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και σε περίπτωση που είναι εφικτή η υλοποίηση του και διεκπεραιώνει εντός ενός (1) ημερολογιακού μήνα κάθε αίτηση για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης και του εργαζομένου. Ο εργοδότης τεκμηριώνει κάθε απόρριψη σχετικής αίτησης ή κάθε αναβολή χορήγησης ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας. Όταν οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας της παρ. 1 έχουν περιορισμένη διάρκεια, ο εργοδότης τοποθετεί τον εργαζόμενο στην ίδια ή ισοδύναμη ή ανάλογη θέση εργασίας όταν λήξει η συμφωνηθείσα περίοδος.

 • Η παράγραφος 1 να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. Κάθε εργαζόμενος γονέας παιδιών ηλικίας έως δώδεκα (12) ετών ή φροντιστής δικαιούται να ζητά ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας, όπως ιδίως τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μπορεί να υπάρξει αύξηση του ορίου ηλικίας των παιδιών πέραν των δώδεκα (12) ετών, σε περίπτωση παιδιού με αναπηρία, ανηλίκων ή ενηλίκων»
  Αιτιολόγηση: Προτείνεται η πρόβλεψη για αύξηση του ορίου ηλικίας, διότι σε αρκετές περιπτώσεις το παιδί με αναπηρία δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και μετά την ηλικία των 12 ετών και υπάρχει ανάγκη αυξημένης φροντίδας.

 • 18 Μαΐου 2021, 16:51 | Πληβίος

  ποιος εργοδοτης σε high season θα ικανοποιησει ευελιξια η αλλαγη ωραριου σε εργαζομενο ?

 • 17 Μαΐου 2021, 15:29 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Η εφαρμογή της τηλεργασίας πρέπει να είναι υποχρεωτική για τον έργοδότη όταν υπάρχει προβλημα υγείας στον εργαζόμενο ή σε συγγενή του α βαθμου το οποίο καθιστά απαραίτητη την παραμονή του στο σπίτι.
  Επίσης η τηλεργασία σε αυτές αλλά και σε άλλες περιπτώσεις (γονείς ανηλικων παιδιών, μεγάλη απόσταση μεταξύ εργασίας – κατοικίας κλπ) κατά τις οποίες το ενδεχόμενο όφελος καρπώνεται κυρίως ο εργαζόμενος και όχι ο εργοδότης, σκόπιμο είναι να κινητροδοτείται ως ένα βαθμό με επιδοτήσεις ή φοροαπαλλαγές για τον εργοδότη, ειδάλλως φοβάμαι πως θα παραμείνει ανεφάρμοστο το μέτρο.

 • 16 Μαΐου 2021, 11:57 | Νικόλαος Παναγιώτης Καρακούλης

  Στις ευέλικτες ρυθμίσεις αυτές, απουσιάζουν για ακόμα μια φορά, τα άτομα πασης φύσης αναπηρίας.

  Θεωρώ θα πρέπει να γίνει προσθήκη αυτής της κατηγορίας. Ενα ατομο με αναπηρια μπορει να ζητησει να εργάζεται υπο καθεστως τηλε-εργασιας εφοσον με τον περιορισμό των μετακινήσεων και της ταλαιπωρίας του, έχει την δυνατότητα να προσφέρει έργο με μεγαλύτερη άνεση από την οικία του ή από οποιοδήποτε μέρος είναι εφικτό να παρέχει την εργασία του.

 • 15 Μαΐου 2021, 15:03 | Γιώργος Π

  Θεωρητικά ο εργοδότης θα μπορούσε να απορρίπτει όλες αυτές τις αιτήσεις, έστω και τεκμηριωμένα. Με ποιον τρόπο θα μπορεί ο εργαζόμενος να αντιδράσει; Θα μπορούσε να προβλέπεται κάποιας μορφής υποχρεωτικότητα σε μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα για εφαρμογή τηλεργασίας ή για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων (πχ τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, με αναπηρίες).

 • 14 Μαΐου 2021, 12:06 | Marialena Bat

  Οι διατάξεις αυτές θα καλύψουν και τις συλλογικές συμβάσεις που είναι λιγότερο ευνοικές προς τους εργαζομένους πχ ναυτιλία;