Άρθρο 45 Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

Στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών, χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών ετησίως.

 • Η περιβολή με νομοθετική ισχύ της προβλεπόμενης, από το άρθρο 7 της από 15/04/2002 ΕΓΣΣΕ, προστασίας των μονογονεϊκών οικογενειών συνιστά αδιαμφισβήτητα θετικό βήμα.

  Προβληματισμό, εντούτοις, προκαλεί το γεγονός πως στις ρυθμίσεις για την ευνοϊκότερη αντιμετώπιση μονογονέων, εντάσσονται μόνο οι περιπτώσεις των πολλαπλών γεννήσεων, με απουσία οποιασδήποτε αναφοράς ή πρόβλεψης για τους/τις εργαζόμενους/ες μονογονείς ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι/ες καλούνται, σε καθημερινή βάση και με υπερένταση δυνάμενων, να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις μιας ακούσιας κατάστασης, που επέρχεται από απρόβλεπτα συμβάντα και συνθήκες.

  Προτείνουμε, ως δικαιότερη για την αντιστάθμιση των αυξημένων βαρών και ευθυνών περιπτώσεων εργαζόμενων μονογονέων – που στοιχειοθετούνται όχι μόνο από το μέγεθος της οικογένειας, αλλά και από την ύπαρξη αναπηρίας εξαρτώμενου μέλους – να περιληφθούν και οι μονογονείς (κατά την έννοια του άρθρου 33) ατόμων με αναπηρία στους/στις δικαιούχους άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών ετησίως, κατά τα προβλεπόμενα για τους μονογονείς μια τρία τέκνα και άνω.

  Επιπρόσθετα, σημειώνουμε πως το τιθέμενο ηλικιακό όριο των δώδεκα (12) ετών του τέκνου για την πρόσβαση στη διευκόλυνση, λογίζεται ως εξαιρετικά χαμηλό για τη θεώρηση των λόγων στους οποίους θεμελιώνεται η ρύθμιση, και συγκεκριμένα στην ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας, εποπτείας και στήριξης των παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών και αποσόβησης των κινδύνων εξώθησης των γονέων τους από την αγορά εργασίας, η οποία δεν παύει να υφίσταται κατά τη διάρκεια της εφηβείας και μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων.

 • Να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «Στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού ηλικίας μέχρι την ενηλικίωσή του, χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών ετησίως. Το τελευταίο εδάφιο ισχύει και για γονέα που είναι άτομο με αναπηρία ή για γονέα που έχει παιδί με αναπηρία»
  Αιτιολόγηση: Προτείνεται να αυξηθούν οι ημέρες άδειας σε εργαζόμενους γονείς που έχουν αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες λόγω αναπηρίας.

 • 17 Μαΐου 2021, 20:09 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Σύν δικαίωμα στην τηλεργασία και σε αυτή τη κατηγορία γονέων με δεσμευση του εργοδότη να την εφαρμοσει (τουλάχιστον στις επιχειρήσεις άνω των 50 εργαζομένων)

 • Στο άρθρο 45 δεν έχει προβλεφθεί η σχετική μετακίνηση του Μονογονέα που εχει προσληφθεί στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου να έχει το δικαίωμα να μεταφερθεί- μετακινηθεί κοντά στον τόπο όπου βρίσκετε η κατοικία του και κατοικία των παιδιών του είτε να μην μετακινείται από εκεί που είναι η μόνιμη και κύρια οικεία του που στεγάζονται τα παιδιά του.