Άρθρο 14 Προσφυγή από νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων

Νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων, συμπεριλαμβανομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που δικαιολογούν σχετικό έννομο συμφέρον μπορούν, κατόπιν γραπτής συναίνεσης του θιγόμενου προσώπου του άρθρου 3 από παραβάσεις του παρόντος νόμου, να ασκούν στο όνομά του προσφυγή ή να παρεμβαίνουν υπέρ του ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών ή δικαστικών αρχών. Ο θιγόμενος μπορεί σε κάθε περίπτωση να παρέμβει ή και να τερματίσει τη διαδικασία.

 • το άρθρο αυτό πρέπει να διατυπωθεί ως ακολούθως
  Νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων, συμπεριλαμβανομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που δικαιολογούν σχετικό έννομο συμφέρον μπορούν, κατόπιν γραπτής συναίνεσης του θιγόμενου προσώπου του άρθρου 3 από παραβάσεις του παρόντος νόμου, να παρεμβαίνουν υπέρ του εργαζομένου ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών ή δικαστικών αρχών.

 • 26 Μαΐου 2021, 13:50 | ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

  Η δυνατότητα των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων να συνδράμουν Νομικά τα μέλη τους και να κάνουν παρεμβάσεις σε αγωγές υπάρχει και σήμερα. Η δυνατότητα να υποβάλλουν απευθείας αγωγές θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε «βιομηχανία προσφυγών».
  Η Άσκηση δικαιωμάτων για λογαριασμό τρίτου αποτελεί πρωτόγνωρη στρέβλωση κανόνων διεκδίκησης.

 • 26 Μαΐου 2021, 12:31 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  Νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων, συμπεριλαμβανομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που δικαιολογούν σχετικό έννομο συμφέρον μπορούν, κατόπιν γραπτής συναίνεσης του θιγόμενου προσώπου του άρθρου 3 από παραβάσεις του παρόντος νόμου, να παρεμβαίνουν υπέρ του εργαζομένου ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών ή δικαστικών αρχών.