Άρθρο 5 Υποχρεώσεις εργοδότη για πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης

1. Κάθε εργοδότης, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την εξουσία του εργοδότη στη διοίκηση προσωπικού υποχρεούνται:
α) να μεριμνούν για να προλαμβάνουν και να σταματούν τις εκδηλώσεις συμπεριφορών βίας και παρενόχλησης στην εργασία σύμφωνα με το παρόν Μέρος,
β) να παραλαμβάνουν, να διερευνούν και να διαχειρίζονται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά, σύμφωνα με το παρόν Μέρος και πάντως με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
γ) να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα και να προβαίνουν σε εύλογες προσαρμογές για την προστασία του θύματος, καθώς και να διασφαλίζουν ότι δεν θα υποστεί άδικες ή δυσμενείς συνέπειες που σχετίζονται με τέτοια συμπεριφορά ή με την καταγγελία της,
δ) να παρέχουν συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα τέτοιου είδους περιστατικού ή συμπεριφοράς.

 • 26 Μαΐου 2021, 23:46 | Μιχάλης Τσαούτος-ΕΨΑ Α.Ε.

  Η διατύπωση περί μέριμνας και πρόληψης βίαιων συμπεριφορών από τον εργοδότη, είναι αόριστη και ενέχει κίνδυνο αυθαίρετων ερμηνειών από τα όργανα της διοίκησης. Η παράγραφος α θα πρέπει να διαγραφεί καθώς καλύπτεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 6. Διαφορετικά θα πρέπει να οριστεί νομοθετικά σε τι αυτή συνίσταται και ποιες οι ακριβείς εργοδοτικές υποχρεώσεις.

 • Η παράγραφος (α) πρέπει να αφαιρεθεί στο σύνολό της

 • 26 Μαΐου 2021, 13:47 | ActionAid

  Η διατύπωση του υπό σχολιασμό άρθρου 5 περιλαμβάνει κυρίως τις υποχρεώσεις ενέργειας των εργοδοτών που σχετίζονται άμεσα με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης, χωρίς να συμπεριλαμβάνει την υποχρέωση αποχής των εργοδοτών από πράξεις που υπονομεύουν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Η προσθήκη αυτή είναι απαραίτητη και καθόλου αυτονόητη. Η διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και της συλλογικής διαπραγμάτευσης, η διατήρηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, η εξάλειψη κάθε μορφής αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, η εξάλειψη των διακρίσεων και η αποχή από ενέργειες που παραβιάζουν τα δικαιώματα αυτά, θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Παράλληλα, θα πρέπει να συμπεριληφθεί η υποχρέωση αναγνώρισης των συμπληρωματικών ρόλων και καθηκόντων όλων των εμπλεκομένων μερών (κυβερνήσεων, εργοδοτών, εργαζομένων και οργανώσεών τους) λαμβάνοντας υπόψιν τη διαφορετική φύση και έκταση των ευθυνών τους. Η αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης 190 δεν αποτελεί ζήτημα που αφορά μόνο την εργοδοτική πλευρά, αλλά θα πρέπει να πρέπει να διασφαλίζεται η συνεργασία μεταξύ όλων των μερών. Επίσης, ανεξάρτητα από την υιοθέτηση άλλων στρατηγικών κειμένων για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας σε εθνικό επίπεδο, τα ειδικότερα μέτρα, όπως αναφέρονται παρακάτω ή άλλες υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μερών πρέπει να αναφέρονται με σαφή και ορισμένο τρόπο στο παρόν νομοθέτημα για να παρουσιάζουν μια συνεκτική εικόνα των νομικώς προβλεπόμενων υποχρεώσεων και να μην καταλείπεται κανένα περιθώριο νομικής ανασφάλειας σχετικά με το αν κάποιο μέρος υποχρεούται, δύναται ή έχει τη διακριτική ευχέρεια να υλοποιήσει κάποιο από αυτά τα μέτρα. Σχετικές αναφορές γίνονται και παρακάτω.

 • 26 Μαΐου 2021, 13:16 | ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

  Το άρθρο 4 αρχικά και στη συνέχεια τα συναφή άρθρα 5,6,9,10, βρίθουν ευχολογίων και αοριστολογιών, οι οποίες αφήνουν πολλά περιθώρια προσωπικών κρίσεων και δυνητικά αυθαιρεσιών,από Ελεγκτικά όργανα, Εργοδότες και Εργαζόμενους, όσον αφορά τις ακριβείς εργοδοτικές υποχρεώσεις.
  Προτείνουμε τη σύνοψη όλων αυτών σε ένα Παράρτημα Πρότυπου Κανονισμού Εργασίας, που θα εκδώσει το Υπουργείο Εργασίας, με σκοπό την ενιαία εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων από όλες τις Επιχειρήσεις, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητούμενων Πανελλαδικά.
  Συμφωνούμε για την έκδοση Εταιρικής Πολιτικής, η οποία θα εντάσσεται στα Συστήματα Ποιότητας της Επιχείρησης, καθώς η εφαρμογή της θα επιθεωρείται σε τακτά διαστήματα από Πιστοποιημένους Οργανισμούς και έτσι θα παράγονται αποτελέσματα, καθώς θα είναι δεσμευτική για την καθημερινή Εταιρική λειτουργία.
  Σε κάθε περίπτωση, οι παρεμβάσεις του Εργοδότη να προϋποθέτουν την έγγραφη καταγγελία του θιγόμενου Εργαζόμενου, σύμφωνα με όσα θα προβλέπονται στον Κανονισμό Εργασίας και στο υποχρεωτικό Κεφάλαιο αυτού «Πειθαρχικός Έλεγχος».

 • 26 Μαΐου 2021, 11:04 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Προτείνουμε την τροποποίηση ως εξής:
  Να διαγραφεί η :
  1.α) να μεριμνούν για να προλαμβάνουν και να σταματούν τις εκδηλώσεις συμπεριφορών βίας και παρενόχλησης στην εργασία σύμφωνα με το παρόν Μέρος,

  Και στο Β) να προστεθεί η λέξη «έγγραφη» πριν την καταγγελία.