Άρθρο 82 Καταχώριση συνδικαλιστικών οργανώσεων – Αντικατάσταση άρθρου 2 του ν. 1264/1982

Το άρθρο 2 του ν. 1264/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1876/1990 (Α’ 27).
2. Το ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή σε τυχόν μετεξέλιξη του συστήματος αυτού.
3. Για την εγγραφή μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. απαιτείται να υποβληθούν ψηφιακά τα παρακάτω στοιχεία:
α. Καταστατικό.
β. Διαταγή ή απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου με την οποία εγκρίθηκε το Σωματείο.
γ. τα στοιχεία του άρθρου 81 του Αστικού Κώδικα.
Τα αποτελέσματα των άρθρων 83 επ. του Αστικού Κώδικα επέρχονται με την εγγραφή της συνδικαλιστικής οργάνωσης στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και την κατάθεση σε αυτό όλων των κατά νόμο απαιτούμενων στοιχείων.
4. Στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. τηρούνται σε ψηφιακή μορφή τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε συνδικαλιστική οργάνωση:
α) τα αναφερόμενα στο άρθρο 81 του Αστικού Κώδικα, τα οποία η συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων οφείλει να καταθέσει στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση και την εγγραφή που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη,
β) το καταστατικό της συνδικαλιστικής οργάνωσης και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και η τυχόν πράξη διάλυσής της, τα οποία η συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων οφείλει να καταθέσει στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ψήφιση των παραπάνω από τη γενική συνέλευση των μελών της,
γ) οι δικαστικές αποφάσεις που εγκρίνουν ή τροποποιούν τις πράξεις της περ. β) της παρ. 3, τις οποίες η συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων οφείλει να καταθέσει στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της κάθε απόφασης,
δ) ο αριθμός των μελών της που είχαν δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε πιο πρόσφατη γενική συνέλευση για εκλογή οργάνων διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, ο αριθμός των μελών που ψήφισαν στις εκλογές αυτές και η σύνθεση των οργάνων διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπως προκύπτουν από υπεύθυνη δήλωση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της, την οποία η συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων οφείλει να καταθέσει στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από κάθε γενική συνέλευση των μελών της, καθώς και κάθε αλλαγή της σύνθεσης οργάνου διοίκησης αυτής,
ε) η έδρα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και στοιχεία επικοινωνίας, όπως προκύπτουν από υπεύθυνη δήλωση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της, την οποία η συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων οφείλει να καταθέσει στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών,
στ) εφόσον υφίστανται κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης προς την ίδια την οργάνωση ή συνδεδεμένες με αυτή οντότητες, οι οικονομικές της καταστάσεις, τις οποίες η συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων οφείλει να καταθέσει στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επικύρωσή τους και τα κύρια οικονομικά της μεγέθη ως προς τα έσοδα κατά κατηγορία εσόδων, ιδίως συνδρομές μελών, δωρεές και χορηγίες, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του Δημοσίου, πόροι από εισφορές που παρακρατούνται υποχρεωτικά ή άλλες, καθώς και λοιπά έσοδα, και ως προς τις δαπάνες κατά κατηγορία δαπανών, ιδίως μισθοί υπαλλήλων, αποζημιώσεις, οδοιπορικά και κάθε είδους λοιπές παροχές προς συνδικαλιστές, αμοιβές τρίτων, ενοίκια, καθώς και λοιπά λειτουργικά έξοδα.
5. Αν η συνδικαλιστική οργάνωση δεν έχει τη νομική μορφή του σωματείου, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικώς.
6. Η εγγραφή της συνδικαλιστικής οργάνωσης στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και η πλήρης, έγκαιρη και προσήκουσα επικαιροποίηση της εγγραφής αυτής με όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα στοιχεία, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για:
α) οιαδήποτε χρηματοδότηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή συνδεδεμένης με αυτήν οντότητας από κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές,
β) την ικανότητα της συνδικαλιστικής οργάνωσης να διαπραγματεύεται συλλογικώς και να καταρτίζει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 1876/1990 ,
γ) τη νόμιμη ενάσκηση του δικαιώματος της συνδικαλιστικής οργάνωσης να αποφασίζει την κήρυξη απεργίας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 1876/1990,
δ) τη νόμιμη ενάσκηση κάθε δικαιώματος και διευκόλυνσης της συνδικαλιστικής οργάνωσης,
ε) την προστασία των στελεχών της συνδικαλιστικής οργάνωσης έναντι της απόλυσης και της μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 1876/1990».

 • 27 Μαΐου 2021, 22:18 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Η τήρηση των στοιχείων των συνδικάτων υπό την εκτελεστική εξουσία αντί της δικαστικής επιτρέπει παρέμβαση του κράτους στα σωματεία και διακινδυνεύει τα προσωπικά δεδομένα των μελών των σωματείων.

 • 26 Μαΐου 2021, 19:27 | Σύλλογος Εργαζομένων Ι.Τ.Ε.

  Η διάταξη αυτή είναι αναχρονιστική. Δίνεται η δυνατότητα στο κράτος να έχει πρόσβαση και να ασκεί έλεγχο στα συνδικαλιστικά σωματεία όλων των βαθμίδων. Η μη εγγραφή της συνδικαλιστικής οργάνωσης στο μητρώο συνεπάγεται την μη χρηματοδότηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης αλλά και την άρση της ικανότητάς της να διαπραγματεύεται συλλογικώς και να καταρτίζει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την κήρυξη απεργίας, καθώς και για την προστασία των στελεχών της.

 • ΕΣΤΑΜΕΔΕ (Συνταξιούχοι ΤΣΜΕΔΕ) ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ (Ομότιμοι ΤΕΕ) Κολοκοτρώνη 4 ΤΚ 10561 τηλ. 2103225997 – 6977253957 http://www.estamede.gr

  Μόνον εφόσον αποφασιστεί η εγγραφή στο ΓΕΜΗΣΟΕ και συνταξιουχικών οργανώσεων, τότε επέρχονται κατάλληλες εγγραφές

  Ο Πρόεδρος Κ. Δούκας
  Οι Γ. Γραμματείς Δ. Κούγκας – Δ. Καραπιστόλης

 • 26 Μαΐου 2021, 16:39 | ΕΤΙΤΑ

  Αλλάζει επί τα χείρω ο συνδικαλιστικός νόμος 1264/1982. Με την ανωτέρω ρύθμιση, περιορίζεται η συλλογική αυτονομία των συνδικάτων και το «δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι» όπως κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα (άρθρο 23Σ).Εισέρχονται δε, γραφειοκρατικά εμπόδια που θα θέσουν τυπικά κωλύματα, στην διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης. Τα σωματεία τίθενται τελικά, υπό κρατική «κηδεμονία».

 • Τα συνδικαλιστικά σωματεία υποχρεώνονται πλέον να εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.). Με τον τρόπο αυτό, το κράτος αποκτά τον έλεγχο και την εποπτεία των συνδικαλιστικών σωματείων όλων των βαθμίδων ενώ η υποχρέωση εγγραφής αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την χρηματοδότηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης, αλλά τόσο για την διαπραγματευτική ικανότητα σύναψης Σ.Σ.Ε, αλλά και την ικανότητα της συνδικαλιστικής οργάνωσης να διαπραγματεύεται συλλογικώς και να καταρτίζει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την κήρυξη απεργίας, καθώς και για την προστασία των στελεχών της.

 • 24 Μαΐου 2021, 23:24 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Δεν μπορεί να μπαίνουν υπερβολικά και δυσανάλογα προσκόμματα στην λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
  Δεν είναι δυνατόν να διανοειστε να απαγορεύσετε την κήρυξη απεργίας ή την υπογραφή συλλογικής σύμβασης επειδή π.χ δεν σας δήλωθηκε εγκαίρως ο αριθμός των ψηφισάντων σε μια Γενική Συνέλευση.
  Γνωρίζετε πως οι πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι συνήθως είναι μικρές δομές που στηρίζονται στην ανιδιοτελή προσφορά των συμμετεχόντων και δεν έχουν ιδιαίτερες διοικητικές, οργανωτικές και οικονομικές δυνατότητες.

  Από την παράγραφο 6 πρέπει να αφαιρεθεί η φράση «η πλήρης, έγκαιρη και προσήκουσα επικαιροποίηση της εγγραφής αυτής με όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα στοιχεία» και να παραμείνει ως προυπόθεση μόνο η εγγραφή της συνδικαλιστικής οργάνωσης στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. η οποία υλοποιείται εφόσον εκπληρωθούν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.
  Οι απαιτήσεις της παραγράφου 4 ενώ ίσως μπορούν να μπουν ως προυπόθεση για την περίπτωση 6α (χρηματοδότηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης από κρατικές πηγές) αλλά δεν μπορούν να μπαίνουν ως προυπόθεση για τις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 6, δηλαδή να δυσχεραίνουν υπέρμετρα την άσκηση ουσιαστικής συνδικαλιστικής δράσης και την προστασία των συμφέροντων των εργαζομένων. Φοβάμαι ότι σπέρνετε ανέμους…