Άρθρο 8 Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας και επίβλεψη της υγείας – Τροποποίηση των άρθρων 17 και 18 του ν. 3850/2010

. Στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3850/2010 (Α’ 84), οι περ. γ) και ε΄ τροποποιούνται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Ειδικότερα, ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:
α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,
β) λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού,
γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, μεταξύ άλλων και για την πρόληψη της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,
ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, σωματικής ή ψυχικής, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων ή θυμάτων βίας ή παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης ή εύλογων προσαρμογών της θέσης εργασίας.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3850/2010 τροποποιούνται η περ. δ) με την προσθήκη των κινδύνων βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και η περ. ε) με την προσθήκη παροχής θεραπείας σε περίπτωση περιστατικού βίας και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:
α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους,
β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας,
γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών,
δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους, μεταξύ των οποίων τους κινδύνους της βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης,
ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία, ιδίως σε περίπτωση ατυχήματος, περιστατικού βίας ή αιφνίδιας νόσου και εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας δημόσιας υγείας της περιφέρειας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.»

 • 26 Μαΐου 2021, 13:00 | ActionAid

  Ο ιατρός εργασίας δεν υφίσταται σε όλα τα εργασιακά περιβάλλοντα. Ακόμα, όμως και αν υφίστατο σε όλα, δεν είναι το πρόσωπο που θα πρέπει να λαμβάνει αυτόν τον ρόλο έστω και συμβουλευτικά. Οι περισσότεροι ιατροί εργασίας είναι συνήθως γενικοί παθολόγοι, που όση ενημέρωση και καθοδήγηση και να λάβουν δεν είναι δυνατό να συμβουλεύσουν στα όσα αναφέρει το άρθρο γιατί η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας δεν είναι ζήτημα ιατρικό. Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενδοοικογενειακής βίας σε ένα πρόσωπο απαιτείται διεπιστημονική/ διατομεακή προσέγγιση από εξειδικευμένους επαγγελματίες που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περίπτωσης και στις ανάγκες του κάθε προσώπου. Ακόμα και όταν τίθενται ζητήματα ψυχικής ή σωματικής υγείας ως συνέπεια της άσκησης ενδοοικογενειακής βίας, απαιτείται εξειδικευμένη προσέγγιση που οι ιατροί εργασίας δεν μπορούν να προσφέρουν. Για να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο και πρακτικό αντίκτυπο η πρόταση, θα πρέπει να συνδυαστεί με τις προτάσεις που περιλαμβάνει η Σύσταση 206 και αναφέρονται παρακάτω. Πιο συγκεκριμένα, επιβάλλεται να συμπεριλαμβάνεται η ενδοοικογενειακή βία στους παράγοντες εκτίμησης κινδύνου και η κάθε επιχείρηση να λαμβάνει τα αντίστοιχα μέτρα σε συνάρτηση με το μέγεθός της και τους οικονομικούς πόρους που διαθέτει. Για τις μικρές επιχειρήσεις, μπορεί να υπάρχει άμεση διασύνδεση με το Δίκτυο της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και συνεργασία με τα συμβουλευτικά κέντρα για τη διαμόρφωση εξατομικευμένου πλάνου παρέμβασης το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και την προσαρμογή της επιζώσας/ του επιζώντος στο εργασιακό περιβάλλον. Το ίδιο μπορεί να ισχύσει και για μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες, ωστόσο, θα μπορούσαν να συστήσουν διεπιστημονικές ομάδες από εξωτερικούς συμβούλους που θα διαχειρίζονταν τις περιπτώσεις προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον μεταξύ πολλών άλλων. Η ομαλή προσαρμογή και η επιστροφή στην εργασία προϋποθέτει σειρά μέτρων (βλ. παρακάτω για τις άδειες κ.λπ.), καθώς και διαρκή παρακολούθηση από τους επαγγελματίες που αναλαμβάνουν την υποστήριξη του επιζώντος προσώπου.

  Η ρύθμιση, όπως τίθεται, είναι άνευ πρακτικού αντικρίσματος λόγω έλλειψης εξειδίκευσης των ιατρών εργασίας και ύπαρξης άλλων καταλληλότερων λύσεων, ενώ παράλληλα ιατρικοποιεί την ενδοοικογενειακή βία σε αντίθεση με τα διεθνή πρότυπα.

 • Να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «Στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3850/2010 (Α’ 84), οι περ. γ) και ε΄ τροποποιούνται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
  «2. Ειδικότερα, ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:
  α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,
  […],
  δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,
  ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας και αναπηρίας, σωματικής ή ψυχικής, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων που υφίστανται διακρίσεις ή θυμάτων βίας ή παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης ή εύλογων προσαρμογών της θέσης εργασίας. […]»
  Αιτιολόγηση: Προτείνει να προστεθεί και η αναπηρία δεδομένου ότι η αναφορά στην υγεία παραπέμπει μόνο στα ζητήματα ασθένειας. Επίσης προτείνεται η αντικατάσταση του ρατσιστικού όρου «μειονεκτούντα άτομα» από τον όρο «άτομα που υφίστανται διακρίσεις» στη βάση των προβλέψεων του ν.4443/2016 -Μέρος Α) για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση.

 • 18 Μαΐου 2021, 16:28 | Πληβίος

  ουσιαστικη παρουσια ιατρου στον χωρο εργασιας και όχι αφορμη για προσωπικο του πελατολογιο η εκδουλευση σε ασφαλιστικες εταιριες

 • 15 Μαΐου 2021, 10:21 | p.d

  Δυνατότητα του γιατρού εργασίας ελέγχου όσων δηλώνουν αναρρωτικές άδειες αν πραγματικά ευρίσκονται σε ανάρρωση .