Άρθρο 52 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να ρυθμίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 36, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

  • 26 Μαΐου 2021, 15:12 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ)

    Κοινή παρατήρηση για τα άρθρα 24-53, πλην του Άρθρου 28:

    Στα άρθρα από 24 έως 53 (πλην του Αρ. 28), τα οποία ρυθμίζουν θέματα ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε οι άδειες μικράς διαρκείας αθροιζόμενες να μην υπερβαίνουν μια οροφή ευλόγου χρονικού διαστήματος. Αυτός ο καθορισμός της οροφής θα πρέπει να αναφερθεί σε ξεχωριστό νέο άρθρο.

  • 15 Μαΐου 2021, 13:36 | Κατερίνα

    Τι εννοείτε με αυτό; Μπορεί να πείτε δλδ μια μέρα κάθε 4 χρόνια θα κάνετε παιδί; Χωρίς σταθερό εργασιακό πλαίσιο θα τα κάνετε σαν το φορολογικό.