Άρθρο 6 Υποχρεώσεις εργοδότη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση – Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 3850/2010

1. Κάθε εργοδότης, καθώς και τα άτομα που ασκούν την εξουσία του εργοδότη ως προς τη διοίκηση προσωπικού υποχρεούνται:
α) να παρέχουν στους εργαζομένους πληροφορίες σχετικές με τους υφιστάμενους κινδύνους βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και με τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών και των δικαιωμάτων του καθενός τους επί τέτοιων περιστατικών,
β) να αναρτούν στον χώρο εργασίας και να καθιστούν προσβάσιμη ενημέρωση για τις διαδικασίες που υφίστανται σε επίπεδο επιχείρησης για την καταγγελία και την αντιμετώπιση τέτοιων συμπεριφορών, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές,
2. Στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 3850/2010 (Α΄84) προστίθενται οι κίνδυνοι και τα μέτρα καταπολέμησης της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Ο εργοδότης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά:
α) στη νομοθεσία που ισχύει σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και τον τρόπο εφαρμογής της από την επιχείρηση,
β) στους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και τα μέτρα και τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης που αφορούν είτε στην επιχείρηση εν γένει, είτε σε κάθε είδους θέση εργασίας και καθηκόντων, μεταξύ των οποίων τους κινδύνους και τα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και,
γ) στα μέτρα που λαμβάνονται κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 45.»

 • στην παράγραφο 1α να φύγει η λέξη «υφιστάμενους» και να γραφεί η λέξη «πιθανούς κινδύνους»
  στην παράγραφο β θα πρέπει η καταγγελία να είναι έγγραφη

 • 26 Μαΐου 2021, 12:02 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως:

  1. Κάθε εργοδότης, καθώς και τα άτομα που ασκούν την εξουσία του εργοδότη ως προς τη διοίκηση προσωπικού υποχρεούνται:
  α) να παρέχουν στους εργαζομένους πληροφορίες σχετικές με τους πιθανούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και με τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών και των δικαιωμάτων του καθενός τους επί τέτοιων περιστατικών,
  β) να αναρτούν στον χώρο εργασίας και να καθιστούν προσβάσιμη ενημέρωση για τις διαδικασίες που υφίστανται σε επίπεδο επιχείρησης για την έγγραφη καταγγελία και την αντιμετώπιση τέτοιων συμπεριφορών, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές,

 • Ισοδύναμα δικαιώματα τριτέκνου με πολύτεκνο γονέα .Η χώρας χρειάζεται να ενισχύσει το θεσμό της οικογένειας , να στηρίξει την αναπαραγωγική διαδικασία , ώστε από 2(δύο) άτομα (γονείς) να έχουμε 2+1 τουλάχιστον ατομα ,δηλ τουλάχιστον τρία παιδιά στην προσπάθεια αύξησης του ελληνικού πληθυσμού

  Διαβίου η ιδιότητα του τριτέκνου ,με μοριοδότηση ισοδύναμη με πολύτεκνο για την εύρεση θέσεων εργασίας και λοιπών κοινωνικών επιδομάτων.