Άρθρο 42 Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους

1. Οι εργαζόμενοι γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, δικαιούνται, ανεξάρτητα από δικαιώματα που παρέχονται από άλλες διατάξεις, να λαμβάνουν, κατόπιν αιτήσεως τους, άδεια άνευ αποδοχών, που δεν υπερβαίνει τις έξι (6) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 2. Η άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και αυξάνεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, εάν προστατεύει περισσότερα από δύο. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι σύζυγοι, η άδεια αυτή χορηγείται στον καθένα από αυτούς χωριστά.
2. Στην έννοια των όρων «εξαρτώμενα παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειας» που έχουν ανάγκη για φροντίδα ή υποστήριξη περιλαμβάνονται:
α) Τα παιδιά έως δεκαέξι (16) ετών, φυσικά ή υιοθετημένα, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλειά τους.
β) Τα παιδιά άνω των δεκαέξι (16) ετών που έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη από ειδική φροντίδα, για λόγους βαριάς ή χρόνιας ασθένειας, ή αναπηρίας, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλειά τους.
γ) Ο ή η σύζυγος, εφόσον για λόγους οξείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί.
δ) Οι γονείς και οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές που, για λόγους οξείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας ή ηλικίας, δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, εφόσον ο εργαζόμενος έχει τη φροντίδα τους και το ετήσιο εισόδημά τους δεν είναι μεγαλύτερο από το ετήσιο εισόδημα του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη που αμείβεται με το γενικό κατώτερο όριο ημερομισθίου που ισχύει κάθε φορά, υπολογιζόμενο με είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια το μήνα.

 • 26 Μαΐου 2021, 15:11 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ)

  Κοινή παρατήρηση για τα άρθρα 24-53, πλην του Άρθρου 28:

  Στα άρθρα από 24 έως 53 (πλην του Αρ. 28), τα οποία ρυθμίζουν θέματα ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε οι άδειες μικράς διαρκείας αθροιζόμενες να μην υπερβαίνουν μια οροφή ευλόγου χρονικού διαστήματος. Αυτός ο καθορισμός της οροφής θα πρέπει να αναφερθεί σε ξεχωριστό νέο άρθρο.

 • (Παράγραφος 2, περίπτωση α): Στη διασάφηση των ατόμων, ηλικίας έως 16 ετών, που νοούνται ως «εξαρτώμενα παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειας», αποτυπώνονται διακριτά οι περιπτώσεις ‘φυσικών ή υιοθετημένων τέκνων’, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλειά τους. Εφόσον διατηρηθεί η διακριτή αυτή αναφορά, θα πρέπει να συμπληρωθούν και τα ‘τέκνα σε αναδοχή’, για λόγους αποτροπής τυχόν εσφαλμένων ερμηνειών και συνέπειας με τα όσα προσδιορίζονται στο άρθρο 33 («Πεδίο εφαρμογής») του σχεδίου νόμου.

  (Παράγραφος 2, περίπτωση δ): Η εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων, χαμηλής μάλιστα βάσης, για τη χορήγηση δικαιώματος αδείας άνευ αποδοχών σε περίπτωση αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης γονέων και άγαμων αδελφών που ο/η εργαζόμενος/η έχει στη φροντίδα του, λόγω ασθένειας, αναπηρίας ή ηλικίας, αρκεί για την εκκόλαψη σοβαρών ενδοιασμών για τον συλλογισμό που εξέθρεψε το κριτήριο και τους σκοπούς του, καθώς επενεργεί αποτρεπτικά στην πρόσβαση σε μία διευκόλυνση που καθίσταται επιβεβλημένη από μια ακούσια κατάσταση.

  Περαιτέρω, υποκρύπτει, ίσως, την παραδοχή ότι η έστω ελάχιστη υπέρβαση του ετησίου εισοδήματος που ορίζεται (του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη, που αμείβεται με το γενικό κατώτερο όριο ημερομισθίου που ισχύει, υπολογιζόμενο με 25 ημερομίσθια τον μήνα), στοιχειοθετεί την ευχέρεια από την πλευρά των μη αυτοεξυπηρετούμενων προσώπων να αντιμετωπίσουν την ακούσια και εξαιρετική αυτή κατάσταση, αφαιρώντας κατ’ επέκταση το δικαίωμα πρόσβασης των εργαζόμενων συγγενών τους σε μία αναγκαία διευκόλυνση αδείας 6 ημερών κατ’ έτος, για τη φροντίδα τους, που ούτως ή άλλως δεν βαρύνει οικονομικά τον εργοδότη.

  Προτείνεται η κατάργηση του κριτηρίου ή, εφόσον διατηρηθεί, η επανεξέταση της βάσης του.

 • η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1, να παρέχεται μετά από προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης

 • «Οι εργαζόμενοι γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, δικαιούνται, ανεξάρτητα από δικαιώματα που παρέχονται από άλλες διατάξεις, να λαμβάνουν, κατόπιν αιτήσεως τους, άδεια άνευ αποδοχών, που δεν υπερβαίνει τις έξι (6) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 2.» Προτείνουμε να δίδεται άδεια μετ’ αποδοχών κατ’ ελάχιστο για 4 ημέρες.

 • 26 Μαΐου 2021, 13:00 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  1. Οι εργαζόμενοι γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, δικαιούνται, ανεξάρτητα από δικαιώματα που παρέχονται από άλλες διατάξεις, να λαμβάνουν, κατόπιν αιτήσεως τους και με την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης, άδεια άνευ αποδοχών, που δεν υπερβαίνει τις έξι (6) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 2. Η άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και αυξάνεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, εάν προστατεύει περισσότερα από δύο. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι σύζυγοι, η άδεια αυτή χορηγείται στον καθένα από αυτούς χωριστά.

 • Nα τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  1. Οι εργαζόμενοι γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, δικαιούνται, ανεξάρτητα από δικαιώματα που παρέχονται από άλλες διατάξεις, να λαμβάνουν, κατόπιν αιτήσεως τους, άδεια άνευ αποδοχών, που δεν υπερβαίνει τις έξι (6) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών τέκνων ή άλλων μελών της οικογένειας, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 2. Η άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και αυξάνεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, εάν προστατεύει περισσότερα από δύο. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι σύζυγοι, η άδεια αυτή χορηγείται στον καθένα από αυτούς χωριστά.
  2. Στην έννοια των όρων «εξαρτώμενα παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειας» που έχουν ανάγκη για φροντίδα ή υποστήριξη περιλαμβάνονται:
  α) Τα παιδιά έως δεκαέξι (16) ετών, φυσικά, υιοθετημένα ή βρίσκονται σε αναδοχή, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλειά τους.
  β) Τα παιδιά άνω των δεκαέξι (16) ετών που έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη από ειδική φροντίδα, για λόγους βαριάς ή χρόνιας ασθένειας, ή αναπηρίας, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλειά τους.
  γ) Ο ή η σύζυγος, εφόσον για λόγους οξείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί.
  δ) Οι γονείς και οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές που, για λόγους οξείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας ή ηλικίας, δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, εφόσον ο εργαζόμενος έχει τη φροντίδα τους. και το ετήσιο εισόδημά τους δεν είναι μεγαλύτερο από το ετήσιο εισόδημα του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη που αμείβεται με το γενικό κατώτερο όριο ημερομισθίου που ισχύει κάθε φορά, υπολογιζόμενο με είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια το μήνα.
  Αιτιολόγηση: Προτείνεται η εφαρμογή της ρύθμισης χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

 • 18 Μαΐου 2021, 17:19 | Γ.Π.

  Η ΑΔΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ. ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΑ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η ΟΑΕΔ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΣΟΥ ΜΙΣΘΟ. ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ.

 • 17 Μαΐου 2021, 20:35 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Η άδεια πρέπει να ειναι μετ΄αποδοχών και για κάθε ανηλικο τέκνο.Φαντάσου κάθε φορά που αρρωσταίνει το παιδί σου να πρέπει να διαλέξεις αν πρέπει να σταθείς στο πλευρό του ή να πάρεις το μεροκάματο.

 • 16 Μαΐου 2021, 14:26 | Ματινα Τσίλη

  Πιστεύω ότι είναι προτιμότερο να χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους η δυνατότητα να λαμβάνουν άδεια χωρίς αποδοχές αν δεν θέλουν να κάνουν χρήση της ετήσιας άδειάς τους, παρά να μπαίνουν προυποθέσεις για τη χορήγησή της με στοιχεία που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της οικογένειας του εργαζόμενου που φυσικά οι εργοδότες δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους εργαζόμενους για τη χορήγηση της άδειας.

 • 15 Μαΐου 2021, 12:23 | Κατερίνα Μουστάκη

  Γιατί στο δημόσιο δικαιούνται άδεια για κάθε ανήλικο τέκνο και στον ιδιωτικό τομέα έως 16 ετών; Παύουν να είναι παιδιά απο τα 16 και μετά στον ιδιωτικό;
  Στο δημόσιο για αναπηρία παιδιών δίνετε 22 ημέρες. Γιατί να υπάρχουν 2 εργασιακά νομοσχέδια γενικά; Η εξίσωση περιορίζεται στα 2 φυλά ενώ έχετε δημιουργήσει ανισότητες με δίκαιο δημοσίων και ιδιωτικών υπάλληλων;