Άρθρο 53 Μεταβατικές – Καταργούμενες διατάξεις

1. Για κάθε εργαζόμενο γονέα, στον οποίο έχει χορηγηθεί γονική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) και η οποία δεν έχει λήξει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει το επίδομα της παρ. 3 του άρθρου 28.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. το άρθρο 2 του ν. 1346/1983 (Α’ 46),
β. η παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 1483/1984 (Α’ 153),
γ. το άρθρο 11 του ν. 2874/2000 (Α’ 289),
δ. η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3896/2010 (Α’ 207),
ε. οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 36 του ν. 3996/2011 (Α’ 170),
στ. τα άρθρα 48 έως 54 του ν. 4075/2012 (Α’ 89),
ζ. η παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4342/2015 (Α’ 143),
η. η παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4488/2017 (A’ 137),
θ. το άρθρο 9 του π.δ. 176/1997 (Α 150).

  • 26 Μαΐου 2021, 15:16 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ)

    Κοινή παρατήρηση για τα άρθρα 24-53, πλην του Άρθρου 28:

    Στα άρθρα από 24 έως 53 (πλην του Αρ. 28), τα οποία ρυθμίζουν θέματα ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε οι άδειες μικράς διαρκείας αθροιζόμενες να μην υπερβαίνουν μια οροφή ευλόγου χρονικού διαστήματος. Αυτός ο καθορισμός της οροφής θα πρέπει να αναφερθεί σε ξεχωριστό νέο άρθρο.