ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 2 Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι να θέσει ένα συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των συμπεριφορών βίας και παρενόχλησης, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν χώρο εργασίας χωρίς βία ή παρενόχληση.

 • Θέμα: Παρέμβαση – Προτάσεις του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε. επί του σχεδίου νόμου «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής» .

  Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε., χαιρετίζει το παρόν νομοσχέδιο και παραθέτει τις παρακάτω προτάσεις προς τον Υπουργό Εργασίας καθώς και την Υφυπουργό Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας:

  ΜΕΡΟΣ ΙΙ «Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας»

  Άρθρο 20.
  Η παράγραφος 2 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  «[…]2. Το ΕΣΙΦ έχει δεκατρία (13) μέλη, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αποτελείται από τα εξής μέλη:
  [….],
  η) δύο (2) εκπροσώπους γυναικείων ή φεμινιστικών οργανώσεων με εναλλαγή αυτών σε κάθε επόμενη συγκρότηση ώστε να εκπροσωπούνται εκ περιτροπής διαφορετικές γυναικείες ή φεμινιστικές οργανώσεις.
  Οι γυναικείες ή φεμινιστικές οργανώσεις που θα καλούνται να υποδείξουν 2 εκπροσώπους ως μέλη του ΕΣΙΦ, σε κάθε διετή θητεία να προέρχονται από διαφορετικούς τομείς. Πιο συγκεκριμένα, ο ένας εκπρόσωπος να προέρχεται από γυναικεία ή φεμινιστική οργάνωση που πραγματεύεται θέματα εργασίας και ισότητας των γυναικών στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ ο δεύτερος εκπρόσωπος να προέρχεται από γυναικεία ή φεμινιστική οργάνωση που πραγματεύεται γενικότερα θέματα κοινωνικών υποθέσεων σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στην κοινωνία ως σύνολο.

  Άρθρο 12
  Η παράγραφος 3 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  Κάθε πρόσωπο του άρθρου 3 που θίγεται από περιστατικό βίας ή παρενόχλησης σε βάρος του, έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του, ιδίως όταν ο εργοδότης είναι ο δράστης τέτοιας συμπεριφοράς ή όταν δεν λαμβάνει τα απαραίτητα πρόσφορα μέτρα κατά την παρ. 2, ώστε να αποκαταστήσει την εργασιακή ειρήνη, ή όταν τα μέτρα αυτά δεν είναι ικανά για να σταματήσουν τη συμπεριφορά βίας ή παρενόχλησης.
  Στην περίπτωση αυτή, ο αποχωρών υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τον εργοδότη εγγράφως, αναφέροντας το περιστατικό βίας και παρενόχλησης και τα περιστατικά που αιτιολογούν την πεποίθησή του ότι επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του.
  Ορίζεται ρητά ότι το μισθολογικό κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της απουσίας του προσώπου που θίγεται από περιστατικό βίας ή παρενόχλησης σε βάρος του, επωμίζεται αποκλειστικά από το κράτος και όχι από τον ίδιο τον εργοδότη.
  Με τον τρόπο αυτό θα επιτραπεί στον εργοδότη να δώσει ευκολότερα στον καταγγέλλον τον κατάλληλο χρόνο ούτως ώστε να επανέλθει από το περιστατικό παρενόχλησης ή να αποφύγει τυχών κίνδυνο για τη ζωή την υγεία ή την ασφάλειά του.

  ΜΕΡΟΣ ΙII: «Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, την κατάργηση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου και Ρυθμίσεις για τις Άδεις που σχετίζονται με την προστασία της οικογένειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1158 Άρθρο 24 Σκοπός (άρθρο 1 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)»

  Για ακόμη μια φορά στην προσπάθεια να εφαρμοστεί συγκεκριμένο πλαίσιο υποστήριξης της μητρότητας και προστασίας αυτής, το οποίο και χαιρετίζουμε, διαπιστώνουμε το κενό που υπάρχει και η έλλειψη σχετικά με τα αντίστοιχα δικαιώματα και παροχές των γυναικών επιχειρηματιών και αυτό-απασχολούμενων.
  Ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα, οι συγκεκριμένες παροχές που θεσπίζονται και κατά το παρόν σχέδιο νόμου προστατεύουν σε ένα μεγάλο βαθμό μόνο τις εργαζόμενες γυναίκες υπό τη μορφή υπαλληλικής σχέσης, και αποκλείουν τη γυναίκα επιχειρηματία και αυτό-απασχολούμενη δημιουργώντας μεγάλες ανισότητες και διακρίσεις σε εθνικό επίπεδο. Για την εξάλειψη τέτοιου είδους διακρίσεων, η δημιουργία ενός δικαίου νομοθετικού πλαισίου στον τομέα της προστασίας της μητρότητας καθίσταται απολύτως αναγκαία.
  Επιπροσθέτως, για την εναρμόνιση της εργασιακής και ιδιωτικής ζωής των γυναικών επιχειρηματιών και αυτό-απασχολούμενων, ζητούμε τα εξής:
  1. Προτεραιότητα των γυναικών επιχειρηματιών στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.
  2. Να οριστεί ως κριτήριο αξιολόγησης στα παραπάνω προγράμματα ΕΣΠΑ το ατομικό εισόδημα και όχι το οικογενειακό, καθώς πολλές γυναίκες που πιθανώς βρίσκονται σε διάσταση με τον σύζυγο, με βάση το κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος δυστυχώς αποκλείονται από τα αντίστοιχα προγράμματα.
  3. Δωρεάν συμμετοχή των τέκνων των γυναικών επιχειρηματιών και αυτό-απασχολούμενων σε ΚΔΑΠ, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
  4. Παράταση των ωραρίων φύλαξης (ολοημέρου) έως τις 18:00 σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, εκτός του Λυκείου, για την διευκόλυνση τόσο των εργαζόμενων γυναικών που το ωράριό τους λήγει μετά τις 16:00, όσο και των γυναικών επιχειρηματιών και αυτό-απασχολούμενων.

 • 26 Μαΐου 2021, 21:57 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΙΜΙΣΤΗΡΑ

  ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΞΙΣΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ .ΣΤΗΡΙzΩ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010

 • 26 Μαΐου 2021, 21:29 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΜΙΣΤΗΡΑ

  ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΧΕΙΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΟΥ .ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ .

 • 26 Μαΐου 2021, 19:44 | Γιώργος Καλοκάρδης

  ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΧΕΙΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΟΥ .ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ .

 • 26 Μαΐου 2021, 19:06 | Σύλλογος Εργαζομένων Ι.Τ.Ε.

  Tα άρθρα 1-23 (εξάλειψη της βίας και παρενόχληση στο χώρο εργασίας) τα χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη χαρά.

 • 26 Μαΐου 2021, 19:03 | Πέτρος Καλοκάρδης

  Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΟΥ ΜΑΣ ΕΦΕΡΕ ΣΕ ΔΥΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΙΜΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010»

 • 26 Μαΐου 2021, 19:58 | Aναστασία Καλοκάρδη

  ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΧΕΙΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΟΥ .ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ .

 • 26 Μαΐου 2021, 19:23 | Γεωργία Χατζοπούλου

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010» ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ.ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .

 • 26 Μαΐου 2021, 18:03 | Γεωργία Χατζοπούλου

  ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΑΙΑ 2010, ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ.

 • 26 Μαΐου 2021, 18:28 | Γεωργία Χατζοπούλου

  Διαπιστώνεται ότι, η χώρα μας από την αίτησή της το 1959 έως την πλήρη ένταξη το 1981 στην ΕΟΚ /ΕΕ, αποδέχτηκε να ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο μια σειρά οδηγιών από το 1978 έως σήμερα, υπέρ της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, που ήταν ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1957 .
  Αντ’ αυτού, ενώ είχε όλο το διαθέσιμο χρόνο για να πληροφορήσει, να καλλιεργήσει την κουλτούρα του ευρωπαϊκού ιδεώδες της ισότητας των φύλων και να εφαρμόσει πολιτικές ισότητας σταδιακά ώστε να αφομοιωθούν από την κοινωνία ομαλά και να δημιουργήσει κουλτούρα αλλαγής στερεοτύπων προς όφελος της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των πολιτών της, ανεξαρτήτου βιολογικού φύλου, διεύρυνε τις ανισότητες σε βάρος του γυναικείου φύλου.
  Με το πρόσχημα της ισότητας των δυο φύλων, τον Αύγουστο του 2015 ο νομοθέτης με το Ν.4336/15 νυν Ν. 4670/2020 μετέβαλλε τα όρια ηλικίας επί το χείρω σε βάρος του γυναικείου φύλου, αιφνιδίως, χωρίς προηγουμένως να ενημερώσει επαρκώς τις διοικούμενες, παρά τις εκάστοτε προφορικές και έγγραφες δεσμεύσεις περί μη αλλαγής του υφιστάμενου ασφαλιστικού νόμου 3863/2010, τόσο προεκλογικά, όσο κατά τη διάρκεια της θητείας της.
  Ειδικότερα αν και γνώριζε:
  1. ότι υπήρχαν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα έως το 2018 (Report Of Further Activities Part C Pension Reform 29-11-2014)
  2. ότι η ανεργία των γυναικών ήταν και είναι διαρκώς αυξανομένη και άνω του 60% των εγγεγραμμένων ανέργων, αλλά και πάνω από 12 μήνες.
  3. ότι είχαν λάβει τέλος τα προγράμματα της εθελούσιας εξόδου από τις τράπεζες (2013-2014), οι οποίες είχαν γνώση του ασφαλιστικού βίου των Υπαλλήλων – Μητέρων ανηλίκων ασφαλισμένες αποκλειστικά στο ΙΚΑ έως το 2010 με ελάχιστο πραγματικό χρόνο ασφάλισης 5.500 Η.Α.
  Οι εργαζόμενες γυναίκες –Μητέρες ανηλίκων ασφαλισμένες αποκλειστικά στο ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010- αποτελούσαν κοστοβόρο εργατικό δυναμικό, γιατί είχαν συμπληρώσει προ του έτους 2010 τον ελάχιστο όριο πραγματικής ασφάλισης και συνέχιζαν να εργάζονται έως το 2013-2014 και ανέμεναν μόνο το όριο ηλικίας κατά τα έτη από 19-8-2015 έως 31-12-2018.
  Ο νομοθέτης αγνόησε ότι αυτές οι γυναίκες –μητέρες ανηλίκων ασφαλισμένες αποκλειστικά στο ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010- παρά του ότι κατά την πολυετή διάρκεια του πραγματικού εργασιακού τους βίου έχουν καταβάλλει υψηλότατες εισφορές μόνο για ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ (το ύψος τους ανερχόταν από 30,21% έως και 36,71% επί των αποδοχών τους ) και είχαν στηρίξει με το εισόδημα τους την δημόσια και ιδιωτική οικονομία, τις κοινωνικές δομές και παροχές με το εισόδημα τους, που σήμερα το κράτος καθυστερημένα επιδοτεί, αλλά παλαιοτέρα τα θεωρούσε τεκμήρια.
  Ο νομοθέτης δεν τις αντιμετώπισε ως αυτοτελείς οικονομικές μονάδες, αλλά αναπαρήγαγε το στερεότυπο της υποτίμησης και απαξίωσης τους, μεταθέτοντας στο μέλλον την απονομή της συνταξιοδοτικής παροχής, που αποτελεί περιουσιακό τους στοιχείο. Αγνόησε εντελώς τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, που η αιφνίδια αναιτιολόγητη απόφαση του προκάλεσε ήτοι στην ανατροπή του προσωπικού και οικογενειακού τους προγραμματισμού.
  Ο νομοθέτης επίσης, το δικαίωμα αυτό με την τελευταία τροποποίηση του ασφαλιστικού νόμου, το παραχώρησε σε ασφαλισμένους της διαδοχικής ασφάλισης, ακόμα και αν έχουν οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς.
  Με το παρόν νομοσχέδιο αναγνωρίζονται καταστάσεις και δικαιώματα στο χώρο μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, τα οποία αποτελούσαν κανονικότητα ειδικά για εργαζόμενες γυναίκες – μητέρες ανηλίκων, το mobbing στο χώρο εργασίας, η μαύρη υπερεργασία αλλά και λαμβάνονται μέτρα για την εναρμόνιση και εξισορρόπηση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής που αφορούν τους νεότερους ηλικιακά συμπολίτες μας .
  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010, ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΒΙΑΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ συνιστά κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας και γεγονός που έχει επηρεάσει την ψυχική και σωματική υγεία μας , την αξιοπρέπεια μας, μας στέρησε την ατομική οικονομική μας αυτοτέλεια, επηρέασε δυσμενώς το οικογενειακό, περιουσιακό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ η διατηρούμενη νομοθετική διάταξη αποτελεί την οριστική ταφόπλακα για την οικονομική μας επιβίωση βιώνοντας και τις συνέπειες της Πανδημίας .
  Ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα αποκαταστήσει τις αδικίες του ασφαλιστικού νόμου της παρελθούσας κυβέρνησης και θα αποκαταστήσει την μεσαία τάξη, κάτι που επανέλαβε και πρόσφατα.
  ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΑΞΗ ΟΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ.

 • 26 Μαΐου 2021, 13:22 | ActionAid

  Να αλλάξει το διαζευκτικό «ή» από το «και» στη φράση «διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν χώρο εργασίας χωρίς βία ή παρενόχληση».

 • 26 Μαΐου 2021, 13:33 | ActionAid

  Να αντικατασταθεί το διαζευκτικό «ή» από το «και» στη φράση «διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν χώρο εργασίας χωρίς βία ή παρενόχληση».

 • 26 Μαΐου 2021, 10:22 | ΓΚΟΥΜΑ ΣΟΦΙΑ

  ΕΡΓΑΣΤΚΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝΕ ΣΥΝΤΑΞΗ.
  ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ.
  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ
  ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010.-

 • 26 Μαΐου 2021, 10:40 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  ΕΧΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΘΕΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ.
  ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ.ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΄΄ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010.

 • 26 Μαΐου 2021, 08:05 | ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

  ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010» ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ, ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΔΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΞΕΝΗΣΕ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ.

 • 25 Μαΐου 2021, 23:56 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΜΙΣΤΗΡΑ

  ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΜΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ. ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010» ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΟΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΑΠΗΚΕ Ο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΑ

 • 25 Μαΐου 2021, 19:46 | Σπύρος Ελευθεριάδης

  Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΟΥ ΜΑΣ ΕΦΕΡΕ ΣΕ ΔΥΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΙΜΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010»

 • 25 Μαΐου 2021, 12:29 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010» ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ.ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .
  ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΞΙΣΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ .

 • 25 Μαΐου 2021, 12:31 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑ

  Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΧΕΙΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΟΥ .ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ .

 • 25 Μαΐου 2021, 12:40 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΙΜΙΣΤΗΡΑ

  Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΟΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ.ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ .

 • 25 Μαΐου 2021, 12:37 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ

  Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΟΥ ΜΑΣ ΕΦΕΡΕ ΣΕ ΔΥΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΙΜΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010»

 • 25 Μαΐου 2021, 12:54 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΜΙΣΤΗΡΑ

  ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010» ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

 • 24 Μαΐου 2021, 21:37 | Καλούδη Βασια

  ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΧΕΙΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΟΥ .ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ .

 • 24 Μαΐου 2021, 21:50 | Καλουδη Αγγελική-Νικη

  ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΧΕΙΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΟΥ .ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ .

 • 24 Μαΐου 2021, 21:10 | Καλουδης Παναγιωτης

  Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΟΥ ΜΑΣ ΕΦΕΡΕ ΣΕ ΔΥΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΙΜΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010»

 • 24 Μαΐου 2021, 21:13 | Ρουλα Χαβιάρα

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010» ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ.ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .

 • 23 Μαΐου 2021, 18:54 | Σοφία Ισμιρογλου

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ. ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 28 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ,ΚΑΘΟΣΟΝ ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΣ.

 • 21 Μαΐου 2021, 21:20 | Μαρία Ευθυμιαδου

  Συμφωνώ για την άμεση νομοθετική αποκατάσταση των μητέρων ανηλίκων ασφαλισμένες αποκλειστικά στο ΙΚΑ έως το 2010 και νυν μακροχρόνια άνεργες από το 2013-4

 • 21 Μαΐου 2021, 20:45 | ΒΑΙΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

  ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010» ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

 • 21 Μαΐου 2021, 18:38 | ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ .ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ .ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010»

 • 21 Μαΐου 2021, 18:19 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

  ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ .ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ .ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010»

 • 21 Μαΐου 2021, 18:36 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ .ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ .ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010»

 • 21 Μαΐου 2021, 17:43 | ΜΠΑΡΛΑΜΠΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΩ

  ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ .ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ .ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010»

 • 21 Μαΐου 2021, 15:39 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΕΖΟΥ

  ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010» ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 • 21 Μαΐου 2021, 15:29 | ΤΣΙΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

  Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΟΥ ΜΑΣ ΕΦΕΡΕ ΣΕ ΔΥΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΙΜΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010»

 • 21 Μαΐου 2021, 15:23 | Βασίλης Μωράκης

  ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΧΕΙΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΟΥ .ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ .

 • 21 Μαΐου 2021, 15:13 | Ειρήνη Μαστροσάββα

  Είμαι μέλος του συλλόγου ΣΥΜΑΙΑ 2010 και απαιτώ άμεσα την αποκατάσταση σύμφωνα με την δήλωση του συλλόγου.

 • 21 Μαΐου 2021, 14:21 | Αρετή Κολομόδη

  Είμαι μέλος του συλλόγου ΣΥΜΑΙΑ 2010 και απαιτώ άμεσα την αποκατάσταση σύμφωνα με την δήλωση του συλλόγου.

 • 21 Μαΐου 2021, 14:46 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΑΡΑΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΟΣΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010»

 • 19 Μαΐου 2021, 20:37 | Σήλια Μαντζώρου

  ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΑΙΑ 2010, ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ.

 • 19 Μαΐου 2021, 12:54 | «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010»

  Διαπιστώνεται ότι, η χώρα μας από την αίτησή της το 1959 έως την πλήρη ένταξη το 1981 στην ΕΟΚ /ΕΕ, αποδέχτηκε να ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο μια σειρά οδηγιών από το 1978 έως σήμερα, υπέρ της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, που ήταν ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1957 .
  Αντ’ αυτού, ενώ είχε όλο το διαθέσιμο χρόνο για να πληροφορήσει, να καλλιεργήσει την κουλτούρα του ευρωπαϊκού ιδεώδες της ισότητας των φύλων και να εφαρμόσει πολιτικές ισότητας σταδιακά ώστε να αφομοιωθούν από την κοινωνία ομαλά και να δημιουργήσει κουλτούρα αλλαγής στερεοτύπων προς όφελος της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των πολιτών της, ανεξαρτήτου βιολογικού φύλου, διεύρυνε τις ανισότητες σε βάρος του γυναικείου φύλου.
  Με το πρόσχημα της ισότητας των δυο φύλων, τον Αύγουστο του 2015 ο νομοθέτης με το Ν.4336/15 νυν Ν. 4670/2020 μετέβαλλε τα όρια ηλικίας επί το χείρω σε βάρος του γυναικείου φύλου, αιφνιδίως, χωρίς προηγουμένως να ενημερώσει επαρκώς τις διοικούμενες, παρά τις εκάστοτε προφορικές και έγγραφες δεσμεύσεις περί μη αλλαγής του υφιστάμενου ασφαλιστικού νόμου 3863/2010, τόσο προεκλογικά, όσο κατά τη διάρκεια της θητείας της.
  Ειδικότερα αν και γνώριζε:
  1. ότι υπήρχαν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα έως το 2018 (Report Of Further Activities Part C Pension Reform 29-11-2014)
  2. ότι η ανεργία των γυναικών ήταν και είναι διαρκώς αυξανομένη και άνω του 60% των εγγεγραμμένων ανέργων, αλλά και πάνω από 12 μήνες.
  3. ότι είχαν λάβει τέλος τα προγράμματα της εθελούσιας εξόδου από τις τράπεζες (2013-2014), οι οποίες είχαν γνώση του ασφαλιστικού βίου των Υπαλλήλων – Μητέρων ανηλίκων ασφαλισμένες αποκλειστικά στο ΙΚΑ έως το 2010 με ελάχιστο πραγματικό χρόνο ασφάλισης 5.500 Η.Α.
  Οι εργαζόμενες γυναίκες –Μητέρες ανηλίκων ασφαλισμένες αποκλειστικά στο ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010- αποτελούσαν κοστοβόρο εργατικό δυναμικό, γιατί είχαν συμπληρώσει προ του έτους 2010 τον ελάχιστο όριο πραγματικής ασφάλισης και συνέχιζαν να εργάζονται έως το 2013-2014 και ανέμεναν μόνο το όριο ηλικίας κατά τα έτη από 19-8-2015 έως 31-12-2018.
  Ο νομοθέτης αγνόησε ότι αυτές οι γυναίκες –μητέρες ανηλίκων ασφαλισμένες αποκλειστικά στο ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010- παρά του ότι κατά την πολυετή διάρκεια του πραγματικού εργασιακού τους βίου έχουν καταβάλλει υψηλότατες εισφορές μόνο για ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ (το ύψος τους ανερχόταν από 30,21% έως και 36,71% επί των αποδοχών τους ) και είχαν στηρίξει με το εισόδημα τους την δημόσια και ιδιωτική οικονομία, τις κοινωνικές δομές και παροχές με το εισόδημα τους, που σήμερα το κράτος καθυστερημένα επιδοτεί, αλλά παλαιοτέρα τα θεωρούσε τεκμήρια.
  Ο νομοθέτης δεν τις αντιμετώπισε ως αυτοτελείς οικονομικές μονάδες, αλλά αναπαρήγαγε το στερεότυπο της υποτίμησης και απαξίωσης τους, μεταθέτοντας στο μέλλον την απονομή της συνταξιοδοτικής παροχής, που αποτελεί περιουσιακό τους στοιχείο. Αγνόησε εντελώς τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, που η αιφνίδια αναιτιολόγητη απόφαση του προκάλεσε ήτοι στην ανατροπή του προσωπικού και οικογενειακού τους προγραμματισμού.
  Ο νομοθέτης επίσης, το δικαίωμα αυτό με την τελευταία τροποποίηση του ασφαλιστικού νόμου, το παραχώρησε σε ασφαλισμένους της διαδοχικής ασφάλισης, ακόμα και αν έχουν οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς.
  Με το παρόν νομοσχέδιο αναγνωρίζονται καταστάσεις και δικαιώματα στο χώρο μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, τα οποία αποτελούσαν κανονικότητα ειδικά για εργαζόμενες γυναίκες – μητέρες ανηλίκων, το mobbing στο χώρο εργασίας, η μαύρη υπερεργασία αλλά και λαμβάνονται μέτρα για την εναρμόνιση και εξισορρόπηση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής που αφορούν τους νεότερους ηλικιακά συμπολίτες μας .
  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010, ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΒΙΑΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ συνιστά κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας και γεγονός που έχει επηρεάσει την ψυχική και σωματική υγεία μας , την αξιοπρέπεια μας, μας στέρησε την ατομική οικονομική μας αυτοτέλεια, επηρέασε δυσμενώς το οικογενειακό, περιουσιακό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ η διατηρούμενη νομοθετική διάταξη αποτελεί την οριστική ταφόπλακα για την οικονομική μας επιβίωση βιώνοντας και τις συνέπειες της Πανδημίας .
  Ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα αποκαταστήσει τις αδικίες του ασφαλιστικού νόμου της παρελθούσας κυβέρνησης και θα αποκαταστήσει την μεσαία τάξη, κάτι που επανέλαβε και πρόσφατα.
  ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΑΞΗ ΟΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ.