Άρθρο 87 Προστασία συνδικαλιστικής δράσης – Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 1264/1982

Οι παρ. 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 14 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) τροποποιούνται και το άρθρο 14 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 14
Προστασία και διευκολύνσεις συνδικαλιστικής δράσης
1. Τα όργανα του Κράτους έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησης του δικαιώματος για την ίδρυση και αυτόνομη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
2. Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους και σε οποιοδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα:
α) να ασκούν επιρροή στους εργαζομένους, για την ίδρυση ή μη ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης,
β) να επιβάλλουν ή να παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο την προσχώρηση εργαζομένων σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση,
γ) να απαιτούν από τους εργαζομένους δήλωση συμμετοχής, μη συμμετοχής ή αποχώρησης από συνδικαλιστική οργάνωση,
δ) να υποστηρίζουν ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση με οικονομικά ή με άλλα μέσα,
ε) να επεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση, στη λειτουργία και στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων,
στ) να μεταχειρίζονται με ευμένεια ή δυσμένεια τους εργαζομένους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση.
3. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων εργοδότες.
4. Είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας για νόμιμη συνδικαλιστική δράση.
5. Είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας:
α) των μελών της διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, σύμφωνα με το άρθρο 92 του Αστικού Κώδικα,
β) των μελών της προσωρινής, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Αστικού Κώδικα, διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης που διορίζει το δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα ή
γ) των μελών της διοίκησης που εκλέγονται προσωρινά κατά την ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Η απαγόρευση ισχύει κατά τη διάρκεια της θητείας τους και ένα χρόνο μετά τη λήξη της, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παρ. 10.
6. Η παραπάνω προστασία παρέχεται στην ακόλουθη έκταση:
α) εάν η οργάνωση έχει ως διακόσια (200) μέλη, προστατεύονται πέντε (5) μέλη της διοίκησης,
β) εάν η οργάνωση έχει ως χίλια (1000) μέλη, προστατεύονται επτά (7) μέλη της διοίκησης,
γ) εάν η οργάνωση έχει περισσότερα από χίλια (1000) μέλη προστατεύονται εννέα (9) μέλη της διοίκησης.
7. Τη σειρά των μελών που προστατεύονται ορίζει το καταστατικό. Εάν το καταστατικό δεν το προβλέπει ειδικά, προστατεύονται κατά σειρά ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και οι λοιποί κατά την τάξη της εκλογής.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων στον ίδιο εργοδότη, ο συνολικός αριθμός των προστατευόμενων μελών, που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το διπλάσιο του αντίστοιχου αριθμού που αναφέρεται στις περ. α), β) και γ) της παρ. 6. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός των μελών της διοίκησης της κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης που προστατεύεται προκύπτει από τη διαίρεση του μέγιστου αριθμού κατά το προηγούμενο εδάφιο, δια του ποσοστού των μελών της οργάνωσης που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη διοίκησης επί του συνόλου των μελών όλων των οργανώσεων που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη διοικήσεων. Εφόσον προκύπτουν δεκαδικοί αριθμοί, στρογγυλεύονται στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο και ο συνολικός αριθμός προστατευόμενων μελών, που εργάζονται στην επιχείρηση, αυξάνεται αναλόγως.
8. Προστατεύονται επίσης τα πρώτα είκοσι ένα (21) ιδρυτικά μέλη της πρώτης υπό σύσταση συνδικαλιστικής οργάνωσης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή του επαγγελματικού κλάδου απασχόλησης, εφόσον στην επιχείρηση εργάζονται περισσότεροι από ογδόντα (80) εργαζόμενοι. Η προστασία αυτή ισχύει για ένα χρόνο από την ημέρα της υπογραφής της ιδρυτικής πράξης. Εάν η υπό σύσταση οργάνωση δεν συσταθεί πραγματικά εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της ιδρυτικής πράξης, η προστασία των ιδρυτικών μελών παύει και ισχύει για τα μέλη της επόμενης υπό σύσταση οργάνωσης.
9. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 1256/1982 (Α’ 65), δεν επιτρέπεται μετάθεση των εργαζομένων που αναφέρονται στις παρ. 5, 6, 7, 8, αν αυτή δεν είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης ή δεν επιβάλλεται από λόγους προστασίας της υγείας.
10. Η καταγγελία της σχέσης εργασίας των προσώπων που προστατεύονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, επιτρέπεται υπό τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1483/1984 (Α’ 153).
11. Για την προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών που συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή, στη Γραμματεία της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων των ομίλων επιχειρήσεων έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων».

 • 27 Μαΐου 2021, 23:37 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Προτείνεται στο άρθρο 87 περί προστασίας συνδικαλιστικής δράσης, να συμπεριληφθεί στην παρ. 5 η προϋπόθεση της έκτασης του χρόνου συμμετοχής στην συνδικαλιστική οργάνωση για τα πρόσωπα που δικαιούνται της προστασίας, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις καταστρατήγησης της παρεχόμενης προστασίας. Ειδικότερα, προτείνεται η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου να διαμορφωθεί ως εξής:
  Είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας: …
  Η απαγόρευση ισχύει κατά τη διάρκεια της θητείας τους, υπό τον πρόσθετο όρο ότι έχουν διανύσει τουλάχιστον ένα έτος ως μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 8, και ένα χρόνο μετά τη λήξη της, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παρ. 10.

  Επίσης, προτείνεται στην παράγραφο 6 της διάταξης να προστεθεί και έτερη υποκατηγορία που θα καταλαμβάνει συνδικαλιστικές οργανώσεις μέχρι 100 μέλη, ώστε να καλυφθούν και περιπτώσεις επιχειρήσεων με μικρότερο αριθμό συνδικαλιστικών στελεχών.
  6. Η παραπάνω προστασία παρέχεται στην ακόλουθη έκταση:
  α) εάν η οργάνωση έχει ως εκατό (100) μέλη, προστατεύονται δύο (2) μέλη της διοίκησης.
  ….

 • 27 Μαΐου 2021, 22:53 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Να μην καταργηθεί καμία προστασία του συνδικαλισμού.

 • 27 Μαΐου 2021, 17:29 | Αλκιβιάδης Πούλιας

  Υπάρχει αντίφαση με το άρθρο 65 παρ. 1 εδάφιο γι’, το οποίο για τους λόγους απόλυσης συνδικαλιστικών στελεχών παραπέμπει στο άρθρο 14 του Ν. 1264/1982. Το άρθρο αυτό προβλέπει τους γνωστούς 6 λόγους απόλυσης, ενώ η έννοια του σπουδαίου λόγου που προβλέπεται από το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 1483/1984 είναι ευρύτερη και πάντως σίγουρα διαφορετική.

 • Με αυτό το άρθρο καταργείται η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών του άρθρου 15, η οποία είναι απαραίτητη για την προστασία των συνδικαλιστών του ιδιωτικού τομέα, καθώς εκτίθενται με την δράση τους σε καθημερινή βάση σε κινδύνους διώξεων από τον εργοδότη. Πώς θα μπορεί ο εργαζόμενος του σκληρού ιδιωτικού τομέα να υπερασπίσει τα δικαιώματα των συναδέλφων του, όταν η συνδικαλιστική του δράση δε θα έχει έστω αυτή τη στοιχειώδη προστασία; Σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις τις οποίες σχολιάσαμε παραπάνω και καταργούν τη συλλογική αυτονομία, διώκεται ο υγιής συνδικαλισμός και αφήνει τους εργαζόμενους χωρίς φωνή.
  Η επιτροπή του άρθρου 15 είναι επιβεβλημένο να συνεχίσει να υφίσταται.

 • 26 Μαΐου 2021, 10:10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

  Η τροποποίηση της διάταξης του αρ. 14 του ν. 1264/1982 καταργεί ουσιαστικά την συνδικαλιστική ελευθερία και δράση και πρέπει να απαλειφθεί εντελώς.

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
  ΜΕΛΟΣ ΔΣ Ε.Κ.ΑΘΗΝΑΣ

 • Η τροποποίηση της διάταξης του αρ. 14 του ν. 1264/1982 καταργεί ουσιαστικά την συνδικαλιστική ελευθερία και δράση και πρέπει να απαλειφθεί εντελώς.

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

  8. Σχετικά με τη διάταξη του αρ. 87 – Προστασία της συνδικαλιστικής δράσης
  Η τροποποίηση της διάταξης του αρ. 14 του ν. 1264/1982 καταργεί ουσιαστικά την συνδικαλιστική ελευθερία και δράση και πρέπει να απαλειφθεί εντελώς.
  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας , ημερομηνία 25/5/2021

 • 24 Μαΐου 2021, 14:52 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Στην παραγραφο 10 λέτε:
  «Η καταγγελία της σχέσης εργασίας των προσώπων που προστατεύονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, επιτρέπεται υπό τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1483/1984 (Α’ 153)».

  Όμως το άρθρο 15 παρ. 1 του εν λογω νομου αναφέρεται στην προστασία απο απόλυση της εγκύου – τέκουσας μητέρας και δεν αναφέρει όρους υπο τους οποίους επιτρέπεται καταγγελια σχέσης εργασίας

  Να παραμείνουν τα μέλη που προστατεύονται (παρ. 6) 7,9 και 11 όπως ήταν και γενικότερα δεν πρέπει να μειωθεί το καθεστώς προστασίας των συνδικαλιστών.

 • 17 Μαΐου 2021, 16:04 | Γαλανης Γιωργος

  Ουσιαστικα καταργειται η συνδικαλιστικη προστασια ειναι αοριστη η διατυπωση πως θα ερμηνευθει απο τα δικαστηρια;
  Ο 1264 ειχε συγκεκριμενους λογους απολυσης που ηταν επαρκεις .
  Μεγαλο λαθος, να ανακληθει η αλλαγη..

 • 16 Μαΐου 2021, 19:19 | κωστας

  μην σταματησετε την επιτροπη μην αλαξετε αυτο το σημειο, θα διωξουν ολους του συνδικαλιστες ,βαλτε καποια σημεια και κανονες για να απολυθουν.

 • 15 Μαΐου 2021, 12:01 | ΝΙΚΟΣ

  ΜΗΝ ΑΛΑΞΑΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ ΘΑ ΑΠΟΛΥΘΟΥΝ ΟΛΟΙ Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ.ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ.