Άρθρο 28 Γονική άδεια (άρθρα 5 και 8 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

1. Κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια πατρότητας χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.
2. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας, ο εργαζόμενος γονέας πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμου, διαταγμάτων, κανονισμών, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων.
3. Για τους δύο (2) πρώτους μήνες της γονικής άδειας, ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει επίδομα γονικής άδειας στον κάθε γονέα, μηνιαίως, ποσού ίσου με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων στη γονική άδεια και στο επίδομα είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμου, διαταγμάτων, κανονισμών, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων. Κατ’ εξαίρεση, γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα ή και συνεχόμενα. Δικαιούνται να λάβουν το επίδομα της παρούσας για δύο (2) μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί. Γονείς μόνοι, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από αυτόν, δικαιούνται τη γονική άδεια και το επίδομα εις διπλούν.
4. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, αποφασίζουν, με κοινή δήλωση, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.
5. Η γονική άδεια διακόπτεται με τη λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου και δύναται να συνεχιστεί σε περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης εργασίας ή και σε περίπτωση που ο εργαζόμενος συνάψει σύμβαση εργασίας με άλλο εργοδότη, με την επιφύλαξη της παρ. 2.
6. Η γονική άδεια χορηγείται συνεχόμενα, τμηματικά ή με άλλο ευέλικτο τρόπο, με βάση σχετική αίτηση του γονέα, η οποία υποβάλλεται στον εργοδότη με κάθε πρόσφορο τρόπο εγγράφως ή ηλεκτρονικά και στην οποία προσδιορίζει την έναρξη και τη λήξη της. Η αίτηση υποβάλλεται στον εργοδότη τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της άδειας, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι έκτακτοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης, κατόπιν διαβούλευσης, απαντά στην αίτηση του εργαζόμενου άμεσα και κατ’ ανώτατο εντός ενός μήνα από την υποβολή της. Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια στον αιτούμενο χρόνο, εκτός αν αυτό θα διατάρασσε σοβαρά την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Σε αυτήν την περίπτωση, υποχρεούται να τεκμηριώσει εγγράφως τον λόγο αναβολής χορήγησής της προς τον εργαζόμενο και δύναται να προτείνει προς αυτόν εναλλακτικές λύσεις ως προς το χρόνο χορήγησής της ή ευέλικτους τρόπους χορήγησής της. Σε κάθε περίπτωση, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει τη γονική άδεια εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης.
Αιτήσεις γονέων με αναπηρία, γονέων παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και μόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων, καθώς και γυναικών μετά την άδεια μητρότητας και την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, χορηγούνται με απόλυτη προτεραιότητα. Επίσης, προτεραιότητα δίνεται στις αιτήσεις γονέων παιδιών λόγω νοσηλείας ή ασθένειας του παιδιού ή σοβαρής ασθένειας συζύγου, συντρόφου συμβίωσης, συγγενούς, γονέων παιδιών διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων, καθώς και γονέων έπειτα από πρόωρο τοκετό. Η γονική άδεια, έπειτα από σχετική αίτηση του εργαζόμενου, δύναται εναλλακτικά να χορηγείται με κάθε ευέλικτο τρόπο που εξυπηρετεί τα μέρη, όπως ενδεικτικά με τη μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου ή σε ημέρες άδειας, οι οποίες μπορούν να κατανέμονται σε εβδομαδιαία ή σε μηνιαία βάση, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα του εργαζόμενου να λάβει το επίδομα γονικής άδειας. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος, με την αίτησή του, προσδιορίζει τον αντίστοιχο χρόνο του συνόλου ή του τμήματος της γονικής άδειας που επιθυμεί να λάβει με ευέλικτο τρόπο, καθώς και το είδος της ευελιξίας του οποίου επιθυμεί να κάνει χρήση. Ο εργοδότης εξετάζει την αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης και του εργαζομένου και τεκμηριώνει γραπτώς απόρριψή της, εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της.
7. Η γονική άδεια αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
8. Κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας παρέχεται προς τους εργαζόμενους ενημέρωση για τις διαδικασίες προαγωγών και για την εσωτερική στελέχωση κενών θέσεων εργασίας και πρέπει να τους επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες και να υποβάλλουν υποψηφιότητα για αυτές τις θέσεις, χωρίς καμία διάκριση σε βάρος τους.
9. Ο χρόνος του τμήματος της άδειας κατά τον οποίο ο εργαζόμενος λαμβάνει επίδομα από τον Ο.Α.Ε.Δ. λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του οικείου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, από το οποίο ο Ο.Α.Ε.Δ. παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό.
Για τον μη επιδοτούμενο χρόνο γονικής άδειας, ο γονέας δύναται να αποκτήσει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον ασφαλιστικό του φορέα κατόπιν αναγνώρισης του χρόνου απουσίας του, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 2084/1992 (Α΄165), εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί να του καταβάλει αποδοχές ο εργοδότης.
10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να ρυθμίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η έκδοση της απόφασης αυτής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • 27 Μαΐου 2021, 23:18 | Νικόλαος Κλωθάκης

  Άρθρο 28
  Για να διασφαλιστεί η νομιμότητα και κανονικότητα χορήγησης της γονικής άδειας θα πρέπει η αίτηση του γονέα να υποβάλλεται στο Π.Σ. Εργάνη και η αποδοχή ή εναλλακτική πρόταση από τον εργοδότη να γίνεται στο Π.Σ. Εργάνη ομοίως.
  Ενδεικτικά αναφέρεται το παράδειγμα της «ηλεκτρονικής αίτησης επιδόματος ασθενείας» στο efka.gov.gr/el/epidoma που ο εργαζόμενος καταχωρεί την αίτησή του και ο εργοδότης ενημερώνεται και αποδέχεται ηλεκτρονικά την αίτηση του εργαζομένου.

  Για τους λόγους αυτούς στο άρθρο 28 παρ. 7 η φράση « Η γονική άδεια αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ» να αντικατασταθεί «ο εργαζόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στο ΕΡΓΑΝΗ και ο εργοδότης εγκρίνει ή προτείνει εναλλακτικούς τρόπους χορήγησής της εντός του Π.Σ. Εργάνη».

 • 26 Μαΐου 2021, 23:33 | Μ.Α

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 είναι λάθος το λεκτικό «η άδεια πατρότητας» στην τελευταία πρόταση. Πρέπει να αντικατασταθεί με την «γονική άδεια»

 • 26 Μαΐου 2021, 21:25 | ΘΩΜΑΣ Χ

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής από τον εργοδότη του μισθού για τους υπόλοιπους 2 μήνες (που δεν πληρώνει ο ΟΑΕΔ)

 • 26 Μαΐου 2021, 19:13 | ΘΩΜΑΣ Χ

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής από τον εργοδότη του μισθού για τους υπόλοιπους 2 μήνες (που δεν πληρώνει ο ΟΑΕΔ).

 • 26 Μαΐου 2021, 19:30 | Σύλλογος Εργαζομένων Ι.Τ.Ε.

  Για τους δύο πρώτους μήνες της άδειας δίνεται μόνο ο βασικός μισθός από ΟΑΕΔ ενώ καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ και η ασφάλιση. Για τους υπόλοιπους μήνες της άδειας δεν προβλέπεται η καταβολή μηνιαίου μισθού και ο εργαζόμενος δεν καλύπτεται ούτε ασφαλιστικά. Προτείνουμε την συνδυαστική κάλυψη του τακτικού μισθού του εργαζόμενου από ΟΑΕΔ και εργοδότη και την πλήρη ασφάλιση του εργαζόμενου καθ’ όλη την διάρκεια της άδειας.

 • (Παράγραφος 3): Οι προβλέψεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία και τις ιδιαίτερες ανάγκες των οικογενειών, αποδεκτώς διπλασιάζουν τη γονική άδεια ανατροφής του παιδιού καθώς και το επίδομα των δικαιούχων που αναφέρονται σε αυτή.

  Εντούτοις, οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις αναφέρονται περιοριστικά σε περιπτώσεις ειδικών κατηγοριών μονογονέων, παραγνωρίζοντας τις δυσμενείς επιδράσεις στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής των εργαζόμενων, που ασκεί, επίσης, η ύπαρξη της αναπηρίας των εξαρτώμενων τέκνων τους, λόγω των αυξημένων ευθυνών φροντίδας που αυτή συνεπάγεται.

  Συνυπολογίζοντας τις πρόσθετες αυτές απαιτήσεις, όπως και την ανάγκη ειδικής στήριξης των παιδιών βρεφικής ή νηπιακής ηλικίας με εμφανείς αναπηρίες, αναπτυξιακές διαταραχές ή ενδείξεις ότι βρίσκονται σε επικινδυνότητα για αναπτυξιακή διαταραχή, για τη διασφάλιση, ενίσχυση και ενδυνάμωση της προσωπικής τους ανάπτυξης, θεωρούμε αναγκαία τη συμπερίληψη των γονέων και νόμιμων κηδεμόνων τέκνων με αναπηρία στους/στις δικαιούχους της γονικής άδειας και του επιδόματος, εις διπλούν, για την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής και στήριξης των αναπήρων τέκνων τους.

  Προτείνουμε, συνεπώς – και συνεκτιμώντας τους δυνητικούς τρόπους απόδειξης της συνδρομής της αναπηρίας εντός του χρονικού περιθωρίου (μέχρι τη συμπλήρωση από το/τα τέκνο/α της ηλικίας των 8 ετών) που προβλέπεται για τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος γονικής άδειας από τους/τις εργαζόμενους/ες (παράγραφος 1, άρθρο 28) – την προσθήκη κατηγορίας δικαιούχων, στο τέλος της παραγράφου 3, ως εξής:

  «3. [….] Γονείς μόνοι, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από αυτόν, καθώς και γονείς και νόμιμοι κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία, όπως πιστοποιείται με ιατρική γνωμάτευση ή ιατρικό πιστοποιητικό από δημόσιο νοσοκομείο ή πιστοποιητικό ΚΕΠΑ, δικαιούνται τη γονική άδεια και το επίδομα εις διπλούν».

 • Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί ποιος θα πληρώνει τις άδειες που δεν καλύπτει ο ΟΑΕΔ.

 • στην παράγραφο 4, πρέπει να προστεθεί το ακόλουθο κείμενο.
  «Ο χρόνος και ο τρόπος χορήγησης της άδειας καθορίζεται με κοινή απόφαση των μερών. Σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται της οργάνωσης της εργασίας δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας, είτε ολικά είτε τμήμα αυτής, δύναται ο εργοδότης να αποζημιώνει το γονέα

 • στην παράγραφο 1 να προστεθεί το πιο κάτω κείμενο
  «Ο χρόνος και ο τρόπος χορήγησης της άδειας καθορίζεται με κοινή απόφαση των μερών. Σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται της οργάνωσης της εργασίας δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας, είτε ολικά είτε τμήμα αυτής, δύναται ο εργοδότης να αποζημιώνει τον γονέα αντί της χορήγησης της αδείας» .

 • Στις περιπτώσεις όπου οι μηνιαίες αποδοχές του γονέα είναι υψηλότερες σε σύγκριση με τον κατώτατο μισθό, η συγκεκριμένη ρύθμιση δρα αποτρεπτικά. Προτείνουμε ο εργοδότης να καλύπτει τη διαφορά από το ύψος του κατώτατου μισθού που θα καταβάλει ο ΟΑΕΔ, ώστε ο εργαζόμενος να έχει κίνητρο να κάνει χρήση της διάταξης και να μην υποστεί μείωση αποδοχών για το συγκεκριμένο 4μηνο.

 • 26 Μαΐου 2021, 12:04 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως:

  4. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, αποφασίζουν, με κοινή δήλωση, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος και ο τρόπος χορήγησης της άδειας καθορίζεται με κοινή απόφαση των μερών. Σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται της οργάνωσης της εργασίας δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας, είτε ολικά είτε τμήμα αυτής, δύναται ο εργοδότης να αποζημιώνει το γονέα

 • 26 Μαΐου 2021, 12:22 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως:

  1. Κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια πατρότητας χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια. Ο χρόνος και ο τρόπος χορήγησης της άδειας καθορίζεται με κοινή απόφαση των μερών. Σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται της οργάνωσης της εργασίας δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας, είτε ολικά είτε τμήμα αυτής, δύναται ο εργοδότης να αποζημιώνει τον γονέα αντί της χορήγησης της αδείας .

 • Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «Γονείς μόνοι, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από αυτόν, καθώς και γονείς παιδιών με αναπηρία δικαιούνται τη γονική άδεια και το επίδομα εις διπλούν»
  Η παράγραφος 6 να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  6. Η γονική άδεια χορηγείται συνεχόμενα, τμηματικά ή με άλλο ευέλικτο τρόπο, με βάση σχετική αίτηση του γονέα, η οποία υποβάλλεται στον εργοδότη με κάθε πρόσφορο τρόπο εγγράφως ή ηλεκτρονικά και στην οποία προσδιορίζει την έναρξη και τη λήξη της. Η αίτηση υποβάλλεται στον εργοδότη τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της άδειας, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι έκτακτοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης, κατόπιν διαβούλευσης, απαντά στην αίτηση του εργαζόμενου άμεσα και κατ’ ανώτατο εντός ενός μήνα από την υποβολή της. Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια στον αιτούμενο χρόνο, εκτός αν αυτό θα διατάρασσε σοβαρά την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Σε αυτήν την περίπτωση, υποχρεούται να τεκμηριώσει εγγράφως τον λόγο αναβολής χορήγησής της προς τον εργαζόμενο και δύναται να προτείνει προς αυτόν εναλλακτικές λύσεις ως προς το χρόνο χορήγησής της ή ευέλικτους τρόπους χορήγησής της. Σε κάθε περίπτωση, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει τη γονική άδεια εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης.
  Αιτήσεις γονέων με αναπηρία, γονέων παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και μόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων, καθώς και γυναικών μετά την άδεια μητρότητας και την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, χορηγούνται με απόλυτη προτεραιότητα. Επίσης, προτεραιότητα δίνεται στις αιτήσεις γονέων παιδιών λόγω νοσηλείας ή ασθένειας του παιδιού ή λόγω αναπηρίας ή σοβαρής ασθένειας συζύγου, συντρόφου συμβίωσης, συγγενούς, γονέων παιδιών διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων, καθώς και γονέων έπειτα από πρόωρο τοκετό. Η γονική άδεια, έπειτα από σχετική αίτηση του εργαζόμενου, δύναται εναλλακτικά να χορηγείται με κάθε ευέλικτο τρόπο που εξυπηρετεί τα μέρη, όπως ενδεικτικά με τη μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου ή σε ημέρες άδειας, οι οποίες μπορούν να κατανέμονται σε εβδομαδιαία ή σε μηνιαία βάση, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα του εργαζόμενου να λάβει το επίδομα γονικής άδειας. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος, με την αίτησή του, προσδιορίζει τον αντίστοιχο χρόνο του συνόλου ή του τμήματος της γονικής άδειας που επιθυμεί να λάβει με ευέλικτο τρόπο, καθώς και το είδος της ευελιξίας του οποίου επιθυμεί να κάνει χρήση. Ο εργοδότης εξετάζει την αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης και του εργαζομένου και τεκμηριώνει γραπτώς απόρριψή της, εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της.
  Αιτιολόγηση: Προτείνεται να προστεθεί και η αναπηρία, δεδομένου ότι η αναφορά στους ιατρικούς λόγους παραπέμπει μόνο στα ζητήματα ασθένειας.

 • 23 Μαΐου 2021, 01:09 | Γιάννα

  Μπορεί ένας γονέας να ζητήσει παραπάνω από 4 μήνες? Επειδή παλιά ήταν άνευ αποδοχών για περίοδο τουλάχιστον 4 μηνών

 • 18 Μαΐου 2021, 17:50 | Γ.Π.

  ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ.ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

 • 18 Μαΐου 2021, 16:52 | Πληβίος

  καμια γονικη αδεια δεν θα είναι επαρκης όταν π.χ γονεας εργαζομενος με 10ωρο ( 12ωρο με την μετακινηση )

 • 18 Μαΐου 2021, 13:39 | ΠΑΡΗΣΙΑ

  Καλό θα ήταν να υπάρξει μέριμνα για την εφαρμογή όλων των μέτρων ως προς την άδεια ανατροφής και στους υπαλλήλους που είναι με συμβάσεις ΙΔΟΧ και απασχολούνται σε ΝΠΔΔ καθώς αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενες μητέρες που είναι με αυτό το καθεστώς δικαιούνται μόνο τις 119 ημέρες άδειας κύησης και λοχείας και μετά αναγκαστικά επιστροφή στην εργασία τους χωρίς ειδική μέριμνα, κάτι που είναι άδικο και άνισο σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων.
  Στο δημόσιο έχουν 9 μήνες ανατροφής με αποδοχές και στον ιδιωτικό τομέα 6 μήνες με αποδοχές.
  Εφόσον οι σύμβαση τους, τους επιτρέπει την απουσία για την ανατροφή του παιδιού θα έπρεπε να λαμβάνουν και αυτές κάτι.

 • 18 Μαΐου 2021, 11:15 | Katerina

  «Για τους δύο (2) πρώτους μήνες της γονικής άδειας, ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει επίδομα γονικής άδειας στον κάθε γονέα, μηνιαίως»

  Θα πρέπει να διευκρινηστεί αν αυτό το επίδομα ε΄΄ιναι οι μόνες απολαβές του εργαζομένου κατά την περίοδο της γονικής άδειας ή αν επιπλέον δικαιούται να λαμβάνει το μηνιαίο μισθό του από τον εργοδότη ή τη διαφορά μεταξύ επιδόματος και μισθού.
  επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχει διακοπή της ασφαλιστικής κάλυψης σε περίπτωση τέτοιας άδειας, δηλαδή κατ ελάχιστον να καλύπτονται πλήρως οι ασφαλιστικές εισφορές.

 • 18 Μαΐου 2021, 11:18 | Katerina

  Στην πιο κάτω πρόταση η «άδεια πατρότητας» πρέπει να αντικατασταθεί από τη «γονική άδεια»
  «Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια πατρότητας χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια».

  Επίσης να διευκρινηστεί αν σε περίπτωση υιθεσίας/αναδοχής δίνεται πρίν την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και αν κλαταλαμβάνει και διακρατικές υιοθεσίες.

 • 15 Μαΐου 2021, 15:44 | Γιώργος Π

  Εάν ο γονέας αμείβεται με ποσό μεγαλύτερο του κατώτατου μισθού δεν έχει ουσιαστικό κίνητρο να κάνει χρήση της συγκεκριμένης διάταξης. Θα μπορούσε να προβλέπεται τη διαφορά του μισθού από τον κατώτατο μισθό να την καλύπτει ο εργοδότης ή να καλύπτει το σύνολο του μισθού ο ΟΑΕΔ για μικρότερο διάστημα (1 μήνας).

 • 14 Μαΐου 2021, 23:28 | Andreas zim

  Θα ηταν καλο να ισχύσει αναδρομικα για οποιαδήποτε γονεα που το παιδι δεν εχει φτασει ακομα τα 8 έτη και επίσης ειναι απαραπαραίτητο να ειναι υποχρεωτικό να την δώσει την άδεια η επιχείρηση εντος 6μηνου απο το αίτημα του εργαζομένου για να μην επικαλείται λογους ευρυθμης λειτουργιας χωρίς να υπάρχουν..ετσι θα ξέρει οτι δεν μπορεί να το αποφύγει κ θα μπορεί να οργανώσει και την λειτουργία της οταν θα ξέρει ότι μεσα σ ενα 6μηνο θα πρέπει να την δώσει χωρις υπεκφυγές

 • 14 Μαΐου 2021, 12:29 | Marialena Bat

  Οι διατάξεις αυτές θα καλύψουν τις συλλογικές συμβάσεις που είναι λιγότερο ευνοικές προς τους εργαζομένους πχ ναυτιλία;