Άρθρο 43 Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών

Στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, χορηγείται ειδική γονική άδεια, διάρκειας δέκα (10) εργασίμων ημερών κατ’ έτος, με αποδοχές, για την αντιμετώπιση των αναγκών παιδιών, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, με νεοπλασματική ασθένεια ή που χρήζει μεταμόσχευσης ή με βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο DOWN ή αυτισμό. Η άδεια αυτή αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε εργαζόμενου και χορηγείται έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα.

 • Προτείνουμε να επεκταθεί το δικαίωμα αυτό και στους εργαζομένους συζύγους, οι οποίοι έχουν πάσχοντα σύζυγο κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο αυτό, καθώς είναι κοινός τόπος ότι ο πάσχων σύζυγος με βαριά ασθένεια (π.χ. νεοπλασματική νόσο) χρειάζεται κατά τη διενέργεια κάποιων εξετάσεων και θεραπειών (π.χ. χημειοθεραπεία) τη συμπαράσταση/βοήθεια του έτερου συζύγου.

  Ευγενία Φωτοπούλου
  ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ

 • Επί του συγκεκριμένου άρθρου, αξιολογείται ως ουσιώδης και εύστοχη η κατάργηση του τιθέμενου, από την προηγούμενη νομοθεσία (Ν.4075/2012, Ν.4488/2017), ορίου του 18ου έτους ηλικίας των τέκνων, των κατηγοριών αναπηρίας που αναφέρονται στη διάταξη, για τη χορήγηση της ειδικής γονικής άδειας.

  Ωστόσο, για την ουσιαστική θεώρηση των περιορισμών που επιδρούν στην απασχόληση περιπτώσεων εργαζομένων με αυξημένα βάρη λόγω της φύσης της αναπηρίας των τέκνων τους, κρίνεται επιθυμητό να εξεταστεί η συμπερίληψη στους/στις δικαιούχους των συγκεκριμένων αδειών και των εργαζόμενων γονέων που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία παρεμφερούς ευαλωτότητας και αναγκών υποστήριξης, όπως αισθητηριακή αναπηρία ή βαριά κινητική αναπηρία, με ποσοστό τουλάχιστον 67%.

  Περαιτέρω, πρέπει να επαναδιατυπωθεί στο ορθό και επιστημονικά παραδεκτό ο όρος «νοητική στέρηση» με τον όρο «νοητική αναπηρία» ή «νοητική υστέρηση». Σημειώνουμε ότι εκτιμάται ως ασυμβίβαστο και εκτός των ορίων του ανεκτού, η σχετική διατύπωση, ενώ αποκαθίσταται σταδιακά σε εγκύκλια έγγραφα και αποφάσεις που εξειδικεύουν την εφαρμογή ρυθμιστικών προβλέψεων, να εξακολουθεί να εντοπίζεται και να διαπερνά το περιεχόμενο των νομοθετημάτων.

 • 26 Μαΐου 2021, 15:38 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ)

  Κοινή παρατήρηση για τα άρθρα 24-53, πλην του Άρθρου 28:

  Στα άρθρα από 24 έως 53 (πλην του Αρ. 28), τα οποία ρυθμίζουν θέματα ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε οι άδειες μικράς διαρκείας αθροιζόμενες να μην υπερβαίνουν μια οροφή ευλόγου χρονικού διαστήματος. Αυτός ο καθορισμός της οροφής θα πρέπει να αναφερθεί σε ξεχωριστό νέο άρθρο.

 • Να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  Στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, χορηγείται ειδική γονική άδεια, διάρκειας εικοσιδύο (22) εργασίμων ημερών κατ’ έτος, με αποδοχές, για την αντιμετώπιση των αναγκών παιδιών, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, με νεοπλασματική ασθένεια ή που χρήζει μεταμόσχευσης ή με βαριά νοητική αναπηρία ή σύνδρομο DOWN, αυτισμό ή βαριά κινητική αναπηρία ή αισθητηριακή αναπηρία. Η άδεια αυτή αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε εργαζόμενου και χορηγείται έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα.
  Αιτιολόγηση: Προτείνεται η εφαρμογή της ρύθμισης όπως ισχύει και στο δημόσιο τομέα, για λόγους ισότητας και ισονομίας.

 • 17 Μαΐου 2021, 20:38 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Η διάταξη του παρόντος άρθρου θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη διάταξη του άρθρου 50 του Δημοσιουπαλληλικού Κώδικα που προβλέπει έως 22 μέρες άδεια το χρόνο.
  Ως πότε θα ισχύουν δύο μέτρα και δυο σταθμά για Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα;

 • 17 Μαΐου 2021, 09:24 | Ευφροσύνη Κούντιου

  Ο νέος νόμος τιμωρεί τους ανάπηρους και τους γονείς παιδιών με αναπηρία. Μειώνει τον αριθμό των αδειών που δικαιούνται από τις 22 (ή 32 για όσους έχουν 2 παιδιά με αναπηρία) στις 10. Η μία ώρα μειωμένο ωράριο που δικαιούνταν μέχρι τώρα με αποδοχές καταργείται για να δοθεί ως δυνατότητα μόνο με αντίστοιχη περικοπή μισθού.
  Παράλληλα, φροντίζει οι συνδικαλιστικές άδειες να παραμείνουν (άρθρο 89)!
  ΕΣΑμΕΑ πού είσαι; Ζούμε τον απόλυτο παραλογισμό! Αποκαρδιωτικό! Δεν έχω λόγια!

  Εκτιμώ ότι τα εν λόγω άρθρα θα πρέπει να αντικατασταθούν από τις παλαιότερες διατυπώσεις.

 • 16 Μαΐου 2021, 11:51 | Νικόλαος Παναγιώτης Καρακούλης

  Θα πρέπει να προβλεφθεί άδεια για υπαλλήλους με αναπηρία (ειδική άδεια), έως 15 εργασίμων ημερών, εκτός της κανονικής αδείας, για αντιμετώπιση ιδιαίτερων καταστάσεων που βιώνουν, ή για επιπλέον ξεκούραση τους, που λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης, είναι επιβεβλημένη πολλές φορές.

 • 14 Μαΐου 2021, 14:39 | Γιώργος

  Ν. 4674/2020
  Άρθρο 47
  Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών

  1.α) Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

  «2. Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Η ειδική άδεια του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.), εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή ενήλικα που δεν εργάζονται λόγω των παθήσεων αυτών. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά. Με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ο αριθμός των ημερών που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των τριάντα δύο (32) εργασίμων ημερών τον χρόνο που δικαιούνται για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά.

  Συνεπώς η νέα διάταξη έρχεται στη θέση της παλιάς, οπότε μειώνονται ουσιαστικά οι ημέρες άδειας των γονέων σε αυτές τις περιπτώσεις ή η άδεια των 10 ημερών είναι ξεχωριστή, καινούρια άδεια, η οποία δεν αφορά δημοσίους υπαλλήλους;