Άρθρο 115 Οργανικές θέσεις

1. Το προσωπικό με σχέση δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή με σχέση έμμισθης εντολής, που υπηρετεί ή κατέχει οργανική θέση κατά την προηγούμενη ημερομηνία της έναρξης λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στις αντίστοιχες θέσεις της Επιθεώρησης Εργασίας. Το προσωπικό με τις ως άνω σχέσεις εργασίας που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει μετακινηθεί από τις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αντιστρόφως, καταλαμβάνει οργανικές θέσεις από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις στις υπηρεσίες στις οποίες έχει μετακινηθεί.
2. Οι αποσπάσεις προσωπικού από και προς το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας διατηρούνται σε ισχύ και μετά την έναρξη λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας μέχρι τη λήξη τους.
3. Από την έναρξη λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας το προσωπικό κατατάσσεται στα ίδια μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διατηρεί το σύνολο των αποδοχών του, συμπεριλαμβανομένης προσωπικής διαφοράς, και εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, που είχε ως προσωπικό του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας.
4. Το σύνολο των οργανικών θέσεων του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των προσωποπαγών, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Επιθεώρηση Εργασίας και αποτελούν στο σύνολό τους τις οργανικές θέσεις αυτής.
5. Για την υποβοήθηση του Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας στην άσκηση των καθηκόντων του συνιστώνται τρεις (3) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων. Στο Γραφείο του Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας συνιστάται θέση Διευθυντή, η οποία καλύπτεται από έναν εκ των ανωτέρω. Ο Διευθυντής του Γραφείου του Διοικητή ασκεί, κατ’ αντιστοιχία, τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και εφαρμόζεται η παρ. 5 του ίδιου άρθρου. Κατά τα λοιπά ισχύει ο ν. 4622/2019. Για τις αποδοχές των ανωτέρω έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176) που αφορούν τους μετακλητούς υπαλλήλους που υπηρετούν στα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών.
6. Η Επιθεώρηση Εργασίας στελεχώνεται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των προσωποπαγών θέσεων.
7. Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται με διορισμό μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4765/2021 (Α’ 6), τις ισχύουσες γενικές διατάξεις για τις Ανεξάρτητες Αρχές και με βάση τόσο τα τυπικά προσόντα που καθορίζονται στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) και στον Οργανισμό της Επιθεώρησης Εργασίας, όσο και τα κριτήρια που τίθενται από την Επιθεώρηση Εργασίας, με βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές της ανάγκες. Ο υπάλληλος, μετά από τον διορισμό του, τοποθετείται σε θέση για την κατάληψη της οποίας συμμετείχε στη διαδικασία διορισμού, μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου δεν απαιτείται, εάν από τη διαδικασία διορισμού προκύπτουν η θέση και η υπηρεσιακή μονάδα, στην οποία πρόκειται να διορισθεί ο υπάλληλος.
Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της Επιθεώρησης Εργασίας δύναται, επίσης, να γίνει και με μετάταξη υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή άλλου Υπουργείου ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών κάθε μορφής ή Ν.Π.Δ.Δ., ενώ είναι δυνατή και η απόσπαση για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.
8. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, την απόλυση, τη λήξη εμμίσθου εντολής, καθώς και την καταγγελία σύμβασης εργασίας ή έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), οι διατάξεις για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και άλλες ειδικές διατάξεις, στον βαθμό που δεν αντίκεινται στον παρόντα νόμο.
9. Οι ατομικές πράξεις του παρόντος άρθρου εκδίδονται από τον Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας.

 • 19 Μαΐου 2021, 19:59 | Η.Δ.

  Μετά την μετατροπή σε ανεξάρτητη αρχή είναι δυνατή η συμμετοχή των μονίμων υπαλλήλων δημοσίου δικαίου στις διαδικασίες της κινητικότητας; Θα είναι δυνατόν δηλαδή κάποιος υπάλληλος της ανεξάρτητης αρχής να πάρει μετάταξη ή μετάθεση σε άλλο δημόσιο φορέα μέσω της κινητικότητας;

  Θα μπορεί να συμμετέχει σε ξεχωριστή προκήρυξη οργανικών θέσεων από άλλο δημόσιο φορέα που απευθύνεται σε δημοσίους υπαλλήλους;

 • 15 Μαΐου 2021, 16:10 | Α.Ι.

  «6. Η Επιθεώρηση Εργασίας στελεχώνεται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των προσωποπαγών θέσεων.»
  Αυτή η διάταξη πώς συμβιβάζεται με το άρθρο 6 της ΔΣΕ 81;
  «Άρθρον 6.
  Το προσωπικόν της επιθεωρήσεως αποτελείται από δηµοσίους υπαλλήλους περί ων αι
  καταστατικαί διατάξεις και αι συνθήκαι της υπηρεσίας εξασφαλίζουν την µονιµότητα της απασχολήσεως αυτών και την ανεξαρτησίαν των από πάσης κυβερνητικής µεταβολής και πάσης ατόπου εξωτερικής επιρροής.»

 • 14 Μαΐου 2021, 07:15 | ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Οι προβλεπόμενες Οργανικές θέσεις στον ισχύοντα Οργανισμό του Σώματος, όσον αφορά την ειδικότητα Κοινωνικής εργασίας / Κοινωνικών λειτουργών, είναι αποκλειστικά θέσεις Τ.Ε., αποκλειομένων των πτυχιούχων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, άν και στη χώρα μας λειτουργούσε ήδη απο το έτος 1996 τέτοια Πανεπστημιακή Σχολή. (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο – Κομοτηνή). Ελλειπής πληροφόρηση των συντακτών του ισχύοντος Οργανισμού του Σώματος, απέκλεισε τους πτυχιούχους Π.Ε.απο τις οργανικές θέσεις,(βλέπε αρθρο 56 π.δ. 134/2017 Α168) και μάλιστα εξειδικευμένους με ειδικές σπουδές στο αντικείμενο αλλά και σε συνδυασμό με το προτεινόμενο άρθρο 16. Ως εκ τούτου αλλα και της ανάγκης γενικότερου εκσυγχονισμού, απαιτείται ή η διόρθωση ή η σύνταξη νέου Οργανισμού της Επιθεώρησης Εργασίας.