Άρθρο 13 Απαγόρευση αντιποίνων

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η καταγγελία ή η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση προσώπου του άρθρου 3, η οποία εκδηλώνεται ως αντίμετρο σε καταγγελία, μαρτυρία, παροχή πληροφοριών ή αίτημα παροχής έννομης προστασίας για περιστατικό βίας ή παρενόχλησης του άρθρου 4.

 • 27 Μαΐου 2021, 20:00 | Γιωργος Π.

  Αυτό θα ήταν αστείο αν δεν ήταν πραγματικά τραγικό όλο το νομοσχέδιο.
  Είναι σαν να νομοθετείτε την απαγόρευση του νόμου της βαρύτητας

 • το άρθρο 13 πρέπει να διατυπωθεί ως ακολούθως
  Απαγόρευση αντιποίνων «Απαγορεύεται και είναι άκυρη η καταγγελία στην οποία στηρίζεται η απασχόληση, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση προσώπου του άρθρου 3, η οποία εκδηλώνεται ως αντίμετρο σε σε στοιχειοθετημένη και αποδεδειγμένη με στοιχεία καταγγελία, μαρτυρία, παροχή πληροφοριών ή αίτημα παροχής έννομης προστασίας για περιστατικό βίας ή παρενόχλησης του άρθρου 4».

 • 26 Μαΐου 2021, 13:03 | ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

  Χρειάζεται συμπλήρωση της διατύπωσης όσον αφορά την εγκυρότητα της καταγγελίας, καθώς και της λύσης της έννομης σχέσης για τις περιπτώσεις που αποδειχθεί ότι μια καταγγελία Εργαζομένου είναι κακόβουλη, μια μαρτυρία η παροχή πληροφοριών είναι ψευδής, μια πράξη έχει ως αποτέλεσμα τη συκοφαντική δυσφήμιση της Επιχείρησης. Σε διαφορετική περίπτωση το άρθρο αυτό θα αποτελεί τη μόνιμη επίκληση ακυρότητας απόλυσης που έγινε για οποιονδήποτε βάσιμο λόγο.

 • 26 Μαΐου 2021, 13:44 | ActionAid

  Η εύλογη και απολύτως απαραίτητη συμπερίληψη της απαγόρευσης αντιποίνων αποδυναμώνεται από τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της Σύμβασης 190 στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα στις επιχειρήσεις άνω των είκοσι (20) εργαζομένων/ απασχολούμενων προσώπων. Πρέπει να καταστεί σαφές και στο υπόλοιπο κείμενο το ότι καλύπτονται όλα τα απασχολούμενα/ εργαζόμενα πρόσωπα, κάτι στο οποίο δε βοηθά η πρόβλεψη του κριτηρίου των είκοσι (20) ατόμων και άνω. Η παρεχόμενη προστασία δεν μπορεί να πιθανολογείται και να γίνονται ερμηνευτικά άλματα γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου.

 • 26 Μαΐου 2021, 12:04 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως:

  «Απαγορεύεται και είναι άκυρη η καταγγελία στην οποία στηρίζεται η απασχόληση, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση προσώπου του άρθρου 3, η οποία εκδηλώνεται ως αντίμετρο σε σε στοιχειοθετημένη και αποδεδειγμένη με στοιχεία καταγγελία, μαρτυρία κ.λ.π» παροχή πληροφοριών ή αίτημα παροχής έννομης προστασίας για περιστατικό βίας ή παρενόχλησης του άρθρου 4».

 • Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος προτείνει τη διεύρυνση της λίστας αντιποίνων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 19 της Οδηγίας 1937/2019/ΕΕ. Συγκεκριμένα προτείνουμε το άρθρο 13 να διαμορφωθεί ως εξής:
  “Απαγορεύεται κάθε αντίμετρο σε καταγγελία, μαρτυρία, παροχή πληροφοριών ή αίτημα παροχής έννομης προστασίας για περιστατικό βίας ή παρενόχλησης του άρθρου 4 καθώς και κάθε και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση με τη μορφή:
  α) καταγγελίας ή η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση.
  β) υποβιβασμό ή στέρηση προαγωγής,
  γ) μεταβίβαση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή του ωραρίου εργασίας,
  δ) στέρηση κατάρτισης,
  ε) αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγγελματική σύσταση,
  στ) επιβολή ή εφαρμογή πειθαρχίας, επίπληξης ή άλλου πειθαρχικού μέτρου, περιλαμβανομένης χρηματικής ποινής,
  ζ) καταναγκασμό, εκφοβισμό, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση,
  η) διάκριση, μειονέκτημα ή άδικη αντιμετώπιση,
  θ) μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμη, ενώ ο εργαζόμενος είχε δικαιολογημένη εμπιστοσύνη ότι θα του προσφερθεί μόνιμη απασχόληση,
  ι) μη ανανέωση ή πρόωρη διακοπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης,
  ια) βλάβη, περιλαμβανομένης προσβολής της φήμης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονομική ζημία, περιλαμβανο­ μένης επιχειρηματικής ζημίας και απώλειας εισοδήματος,
  ιβ) καταχώριση σε μαύρη λίστα βάσει τομεακής ή κλαδικής επίσημης ή ανεπίσημης συμφωνίας, που μπορεί να συνεπάγεται ότι το πρόσωπο δεν πρόκειται να βρει θέση εργασίας στον τομέα ή στον κλάδο στο μέλλον,
  ιγ) πρόωρηδιακοπήήακύρωσησύμβασηςγιαεμπορεύματαήυπηρεσίες,
  ιδ) ακύρωση άδειας ή έγκρισης,
  ιε) παραπομπή για ψυχιατρική ή ιατρική παρακολούθηση.”

 • Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος προτείνει τη διεύρυνση της λίστας αντιποίνων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 19 της Οδηγίας 1937/2019/ΕΕ. Συγκεκριμένα προτείνουμε το άρθρο 13 να διαμορφωθεί ως εξής:
  “Απαγορεύεται κάθε αντίμετρο σε καταγγελία, μαρτυρία, παροχή πληροφοριών ή αίτημα παροχής έννομης προστασίας για περιστατικό βίας ή παρενόχλησης του άρθρου 4 καθώς και κάθε και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση με τη μορφή:
  α) καταγγελίας ή η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση.
  β) υποβιβασμό ή στέρηση προαγωγής,
  γ) μεταβίβαση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή του ωραρίου εργασίας,
  δ) στέρηση κατάρτισης,
  ε) αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγγελματική σύσταση,
  στ) επιβολή ή εφαρμογή πειθαρχίας, επίπληξης ή άλλου πειθαρχικού μέτρου, περιλαμβανομένης χρηματικής ποινής,
  ζ) καταναγκασμό, εκφοβισμό, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση,
  η) διάκριση, μειονέκτημα ή άδικη αντιμετώπιση,
  θ) μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμη, ενώ ο εργαζόμενος είχε δικαιολογημένη εμπιστοσύνη ότι θα του προσφερθεί μόνιμη απασχόληση,
  ι) μη ανανέωση ή πρόωρη διακοπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης,
  ια) βλάβη, περιλαμβανομένης προσβολής της φήμης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονομική ζημία, περιλαμβανο­ μένης επιχειρηματικής ζημίας και απώλειας εισοδήματος,
  ιβ) καταχώριση σε μαύρη λίστα βάσει τομεακής ή κλαδικής επίσημης ή ανεπίσημης συμφωνίας, που μπορεί να συνεπάγεται ότι το πρόσωπο δεν πρόκειται να βρει θέση εργασίας στον τομέα ή στον κλάδο στο μέλλον,
  ιγ) πρόωρηδιακοπήήακύρωσησύμβασηςγιαεμπορεύματαήυπηρεσίες,
  ιδ) ακύρωση άδειας ή έγκρισης,
  ιε) παραπομπή για ψυχιατρική ή ιατρική παρακολούθηση.”

 • 22 Μαΐου 2021, 18:50 | Θωμάς Αλεξάνδρου

  Περιμένουμε πραγματικά ο εργοδότης να το παραδεχτεί αυτό; Πως αποδεικνύεται;
  Πρόταση: Αρση περιορισμών προσωπικών δεδομένων. Ο εργαζόμενος (η και ο κάθε πολίτης) μπορεί να καταγράφει ότι θέλει. Βαρύτατες ποινές αν το χρησιμοποποιησει χωρίς λόγο. Μπορεί νόμιμα να καταγράφει, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, εκτός αν χρειαστεί να αποδείξει κάτι σε δικαστήριο.