Άρθρο 16 Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος για την παρακολούθηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

1. Στην Επιθεώρηση Εργασίας συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα για την παρακολούθηση των φαινομένων βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας, το οποίο υπάγεται στον Γενικό Επιθεωρητή. Αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος για την παρακολούθηση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία είναι:
α) Η παρακολούθηση της πορείας των καταγγελιών και των αιτήσεων για την επίλυση εργατικών διαφορών σχετικών με βία και παρενόχληση που υποβάλλονται στο Σ.Ε.Π.Ε..
β) Η σύνταξη και υποβολή ετήσιων εκθέσεων με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία επί των καταγγελιών, της διαχείρισής τους, της συνεργασίας με τον Συνήγορο του Πολίτη στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τον ν. 3094/2003 (Α΄10), της διεξαγωγής και της έκβασης των ελέγχων και των εργατικών διαφορών, της συμφιλίωσης των μερών ή της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Οι ετήσιες εκθέσεις κοινοποιούνται στο Τμήμα Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στον Συνήγορο του Πολίτη.
γ) Η ενημέρωση των περιφερειακών υπηρεσιών του Σ.Ε.Π.Ε. για τις νομοθετικές εξελίξεις, τις καλές πρακτικές και τα θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας που σχετίζεται με τη βία και παρενόχληση και η παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε αυτές, σε συνεργασία με τα συναρμόδια τμήματα του Σ.Ε.Π.Ε..
δ) Η συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων, με το Τμήμα Ισότητας των Φύλων στην Εργασία της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων και με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εκπόνηση οδηγών και πρωτοκόλλων για τις διαφορές που σχετίζονται με βία και παρενόχληση, καθώς και με τον Συνήγορο του Πολίτη, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τον ν. 3094/2003.
ε) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση των δεδομένων από τους ελέγχους σχετικά με την τήρηση της νομοθεσίας και από τις αιτήσεις για την επίλυση εργατικών διαφορών σχετικών με τη βία και την παρενόχληση και η χρήση σχετικών δεικτών.
στ) Η τήρηση μητρώου των εργοδοτών κατά των οποίων έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση για παράβαση της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης στην εργασία, στο οποίο αναγράφεται κάθε μεταβολή αυτής, συνεπεία τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
2. Στις ήδη υπάρχουσες θέσεις προσωπικού του άρθρου 56 του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) συστήνονται και προστίθενται έξι (6) θέσεις ως ακολούθως: δύο (2) θέσεις ΠΕ Νομικών, μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής, μία (1) θέση ΠΕ Στατιστικολόγων, δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
Του Αυτοτελούς Τμήματος για την παρακολούθηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία προΐσταται υπάλληλος ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

 • 26 Μαΐου 2021, 13:48 | ActionAid

  Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι κατ’ αρχήν ένα θετικό βήμα υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω τμήμα θα διαθέτει τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα, το ανθρώπινο δυναμικό και θα λειτουργεί με διαφάνεια και ανεξαρτησία προκειμένου να διερευνά τις σχετικές καταγγελίες. Διαβάζοντας την πρόβλεψη αυτή σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή, υπογραμμίζεται πως η αποτελεσματικότητα του έργου της αρχής εξαρτάται άμεσα από την εξασφάλιση εχεγγύων πραγματικής και ουσιαστικής ανεξαρτησίας και δεν θα πρέπει να καταλήξει να έχει απλά και μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα ή να καταστεί «προθάλαμος» της προσφυγής στη δικαιοσύνη. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψιν ότι τα εργαζόμενα/ απασχολούμενα πρόσωπα μπορούν να προσφεύγουν ακόμα στο αρμόδιο τμήμα του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος μέχρι σήμερα ενημερώνει σχετικά το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, θα έπρεπε να περιλαμβάνονται επιπρόσθετες προβλέψεις σχετικά τον τρόπο συνεργασίας και τον συντονισμό των δύο ανεξάρτητων αρχών ώστε να αποφεύγονται αλληλοεπικαλύψεις και καθυστερήσεις κατά τη διερεύνηση μιας καταγγελίας. Σκοπός είναι πάντα η ενθάρρυνση και η διευκόλυνση της καταγγελίας και όχι η πλοήγηση του θύματος σε ένα δαιδαλώδες σύστημα προστασίας. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά στην έμφυλη βία, γνωρίζουμε ότι τα πρόσωπα καλούνται να καταθέσουν την εμπειρία τους πολλές φορές ενώπιον διαφορετικών αρχών, γεγονός που είναι επανατραυματικό και προκαλεί καθυστερήσεις. Ένα πρόσωπο που επιθυμεί να καταγγείλει μια συμπεριφορά που είναι βίαιη και παρενοχλητική δεν γνωρίζει εξ ορισμού όλα τα διαθέσιμα κανάλια και δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη ποιο είναι το πιο πρόσφορο. Για τον σκοπό αυτό, όταν εμπλέκονται περισσότερες αρχές, ο νόμος οφείλει να είναι σαφής αναφορικά με τη διαδρομή (“pathway”) που πρέπει να ακολουθηθεί.

  Επίσης, εσφαλμένα δεν γίνεται αναφορά στην εκπαίδευση και στην εξειδίκευση που οφείλουν να έχουν τα πρόσωπα που θα στελεχώνουν το συγκεκριμένο τμήμα.

 • 18 Μαΐου 2021, 16:54 | Πληβίος

  ουσιαστικη υπαρξη του ΣΕΠΕ αδιαβλητη και μη κατευθυνομενη

 • 14 Μαΐου 2021, 07:09 | ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Οι προβλεπόμενες Οργανικές θέσεις στον ισχύοντα Οργανισμό του Σώματος, όσον αφορά την ειδικότητα Κοινωνικής εργασίας / Κοινωνικών λειτουργών, είναι αποκλειστικά θέσεις Τ.Ε., αποκλειομένων των πτυχιούχων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, άν και στη χώρα μας λειτουργούσε ήδη απο το έτος 1996 τέτοια Πανεπστημιακή Σχολή. (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο – Κομοτηνή). Ελλειπής πληροφόρηση των συντακτών του ισχύοντος Οργανισμού του Σώματος, απέκλεισε τους πτυχιούχους Π.Ε.απο τις οργανικές θέσεις,(βλέπε αρθρο 56 π.δ. 134/2017 Α168) και μάλιστα εξειδικευμένους με ειδικές σπουδές στο αντικείμενο αλλά και σε συνδυασμό με τις προβλέωεις του παρόντος άρθρου.Ως εκ τούτου αλλα και της ανάγκης γενικότερου εκσυγχονισμού, απαιτείται ή η διόρθωση ή η σύνταξη νέου Οργανισμού της Επιθεώρησης Εργασίας.