Άρθρο 117 Προϋπολογισμός

1. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία της Επιθεώρησης Εργασίας εγγράφονται σε χωριστό ειδικό φορέα ή χωριστούς ειδικούς φορείς στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για τις δαπάνες λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας δύναται να εγγράφονται πιστώσεις σε χωριστούς ειδικούς φορείς σε επίπεδο περιφέρειας ή περιφερειακής ενότητας.
2. Ο Διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας είναι διατάκτης των πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών της, σύμφωνα με τον ν. 4270/2014 (Α’ 143).
3. Για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού δαπανών της Επιθεώρησης Εργασίας και των προβλέψεων ΜΠΔΣ, καθώς και όλα τα θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης και δημοσίου λογιστικού, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4270/2014, με την εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 5.
4. Ο προϋπολογισμός της Επιθεώρησης Εργασίας υποβάλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέσω της Κύριας Κεντρικής Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 54 του ν. 4270/2014.
5. Το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Επιθεώρησης Εργασίας που περιλαμβάνεται στο σχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού που εισάγεται στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Γ’ του ν. 4270/2014, δεν δύναται να είναι κατώτερο από το 95% του μέσου όρου των πιστώσεων της Επιθεώρησης Εργασίας, βάσει των ψηφισθέντων ετήσιων κρατικών προϋπολογισμών των αμέσως προηγούμενων τριών τελευταίων ετών, χωρίς να συνυπολογίζεται τυχόν ενίσχυση των πιστώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
6. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων του εκάστοτε ισχύοντος ΜΠΔΣ για τη Γενική Κυβέρνηση και ταυτόχρονα να τηρηθούν τα ανωτέρω, αναζητούνται οι τυχόν αναγκαίες εξισορροπητικές παρεμβάσεις στο σύνολο των προϋπολογισμών και το ΜΠΔΣ της Γενικής Κυβέρνησης.
7. Για τη μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών δαπανών του προϋπολογισμού της Επιθεώρησης Εργασίας εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4270/2014. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Οικονομικών απορρίψει την αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητή για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών δαπανών τότε αιτιολογεί την απόφασή του στο Συμβούλιο Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας.
. Στην Εισηγητική Έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού περιλαμβάνονται, για πληροφοριακούς λόγους, συνοπτικά στοιχεία του σχεδίου προϋπολογισμού δαπανών που υποβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 και τυχόν λοιπά σχετικά πληροφοριακά στοιχεία.
Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και στην Επεξηγηματική Έκθεση του εκάστοτε ΜΠΔΣ.
9. Ο Διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας υποβάλλει στη Βουλή, για πληροφοριακούς λόγους, το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιθεώρησης Εργασίας που είχε υποβληθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

  • 18 Μαΐου 2021, 11:51 | v.

    Καμία ουσιαστική διαφοροποίηση από το προηγούμενο πλαίσιο. Σίγουρα δεν αντιμετωπίζεται το θέμα που αναφέρει η ΠΟΣΕΠΕ «Έλλειψη οικονομικής αυτονομίας. Οι υφιστάμενες διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης που εφαρμόζει το Σ.ΕΠ.Ε. ως δημόσια υπηρεσία επιβάλλουν σημαντικούς περιορισμούς στη λειτουργία του, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σημαντικά και υπονομεύεται το έργο των Επιθεωρητών, ειδικά σε περιόδους κρίσεων, κατά τις οποίες ο ρόλος της Επιθεώρησης Εργασίας είναι εξαιρετικά κρίσιμος και αναγκαίος.»