Άρθρο 63 Κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών

1. Καταργείται κάθε διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών αναφορικά με την προθεσμία προμήνυσης και την καταγγελία των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας.
2. Ο ν. 2112/1920 (Α’ 67), ο ν. 3198/1955 (Α’ 98) και κάθε άλλη διάταξη που διέπει την καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας των υπαλλήλων, εφαρμόζονται και επί των εργατοτεχνιτών.
3. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως μηνιαίος μισθός του εργατοτεχνίτη λογίζονται τα είκοσι δύο (22) ημερομίσθια.

 • 27 Μαΐου 2021, 23:40 | Νικόλαος Κλωθάκης

  Η μερική κατάργηση των διακρίσεων μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών είναι προς την σωστή κατεύθυνση αλλά δεν είναι αρκετή. Η εξομοίωση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών πρέπει να επεκταθεί και στους όρους αμοιβής.
  Το υφιστάμενο καθεστώς διάκρισης της αμοιβής μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών δημιουργεί γραφειοκρατία, σύγχυση στην εφαρμογή και σύγκρουση στις εργασιακές σχέσεις.

  Για το λόγο αυτό, η πρώτη και τρίτη παράγραφος του άρθρου 63 πρέπει να αναδιατυπωθούν ως εξής:
  «1. Καταργείται κάθε διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών αναφορικά με την προθεσμία προμήνυσης , την καταγγελία των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας και τους όρους αμοιβής».
  «3. Για την αναγωγή του μηνιαίου μισθού σε ημερομίσθιο διαιρείται ο μισθός δια εικοσιπέντε (25) .».

 • Η εν λόγω διάταξη δημιουργεί μία τεράστια αύξηση στις δυνητικές υποχρεώσεις των εταιρειών που έχουν στις τάξεις τους πολλούς εργατοτεχνίτες και επιφέρει μεγάλη επιβάρυνση στην αναλογιστική μελέτη, απειλώντας τη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων, ειδικά εκείνων που επλήγησαν ιδιαίτερα από την μακρά κρίση της πανδημίας COVID.
  Προτείνουμε την αναβολή της εν λόγω διάταξης για 2 έτη ή την πληρωμή από το κράτος της διαφοράς που προκύπτει στην αποζημίωση απόλυσης (μέσω επιδότησης στον εργοδότη) για ένα μεταβατικό διάστημα 2 ετών.

 • Θα πρέπει να προβλεφθεί διαφορετική μεταβατική διάταξη ως προς την κατάργηση της διάκρισης μεταξύ των εργατοτεχνιτών και των υπαλλήλων, για την οφειλόμενη αποζημίωση απολύσεως.
  Π.χ. να εφαρμοσθεί αρχικά για τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους ενώ για τους σήμερα απασχολούμενους να ληφθεί υπόψιν για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, ως προϋπηρεσία ένας αριθμός ετών.

 • 26 Μαΐου 2021, 14:10 | ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

  4.Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται και δεν επηρεάζει αναδρομικά τις ήδη υφιστάμενες συμβάσεις των εργατοτεχνιτών.

 • Ως προς την κατάργηση της διάκρισης μεταξύ των εργατοτεχνιτών και των υπαλλήλων χωρίς μεταβατική περίοδο εφαρμογής του μέτρου επισημαίνουμε τα εξής:
  Με την άμεση εφαρμογή – χωρίς μεταβατική διάταξη- της ως άνω νομοθετικής διάταξης, όλοι οι εργοδότες θα πρέπει(σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. που εφαρμόζουν) να υπολογίσουν και να προβλέψουν τα κονδύλια για έναντι του συνόλου των αποζημιώσεων απολύσεων που θα κληθούν να καταβάλλουν στο μέλλον, για το σύνολο του εργατοτεχνικού τους προσωπικού. Η επιβάρυνση αυτή αντιστοιχεί στο διπλάσιο ή και τριπλάσιο κόστος αποζημιώσεων απολύσεως. Μία τέτοια επιβάρυνση θα έχει επιπτώσεις σε όλες τις επιχειρήσεις, αφού η εγγραφή των ζημιών αυτών στα λογιστικά βιβλία θα επιφέρει σοβαρές συνέπειες στην πιστοληπτική τους ικανότητα και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα ρευστότητας, που με τη σειρά τους, θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια, στην απώλεια περαιτέρω θέσεων εργασίας.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΕΦ’ ΕΞΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
  Το Β.Ε.Α. συμφωνεί με την κατάργηση της διάκρισης μεταξύ των εργατοτεχνιτών και των υπαλλήλων, αλλά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, προτείνει την τροποποίηση της διάταξης, ζητώντας να εφαρμοστεί για τις νέες προσλήψεις εργατοτεχνιτών, ή ο υπολογισμός της αποζημίωσης να μην έχει αναδρομική ισχύ για τα έτη που έχει ήδη απασχοληθεί η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, αλλά μόνο για το διάστημα μετά την ψήφιση του νέου νόμου.
  Η εξίσωση της αποζημίωσης απόλυσης, θα εκτινάξει το κόστος για δεκάδες μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος έκρηξης του αριθμού των απολύσεων εργατοτεχνιτών με πολλά έτη εμπειρίας λίγες ημέρες πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου.

 • 26 Μαΐου 2021, 14:31 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Προτείνουμε να προστεθεί:

  4.Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται και δεν επηρεάζει τις ήδη υφιστάμενες συμβάσεις των εργατοτεχνιτών.

 • 26 Μαΐου 2021, 14:49 | ΣΕΒΕΚ

  Θα πρέπει να προβλεφθεί διαφορετική μεταβατική διάταξη ως προς την κατάργηση της διάκρισης μεταξύ των εργατοτεχνιτών και των υπαλλήλων, για την οφειλόμενη αποζημίωση απολύσεως.
  Π.χ. να εφαρμοσθεί αρχικά για τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους ενώ για τους σήμερα απασχολούμενους να ληφθεί υπόψιν για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, ως προϋπηρεσία ένας αριθμός ετών.

 • Η κατάργηση της διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών όσον αφορά στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας και ο καθορισμός ως μηνιαίου μισθού για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης στα 22 ημερομίσθια αναμένεται να αυξήσει το κόστος για τις επιχειρήσεις, που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργατοτεχνιτών και έχουν ήδη προϋπολογίσει το πιθανό κόστος λύσης των συμβάσεων εργασίας τους. Προτείνεται να ενταχθεί μια μεταβατική ρύθμιση, διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών, που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να κατανείμουν με πιο εύλογο τρόπο το πρόσθετο κόστος που θα προκύψει, για να μην επηρεασθούν οι εκκρεμείς εργασιακές σχέσεις.

 • VΙ. Άρθρο 63 – Κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών

  Παρατήρηση – Πρόταση

  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 63 του Σ.Ν. προβλέπεται ότι, προκειμένου να υπολογισθεί η αποζημίωση ενός εργατοτεχνίτη όπως ενός υπαλλήλου, ως μηνιαίος μισθός του εργατοτεχνίτη λογίζονται τα είκοσι δύο (22) ημερομίσθια. Όμως, υπάρχουν εργαζόμενοι με την ιδιότητα του εργατοτεχνίτη, οι οποίοι αμείβονται με μισθό και όχι με ημερομίσθιο. Κατά συνέπεια, έχουμε τη γνώμη ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη και για την περίπτωση αυτήν. Εάν δεν υπάρξει η συγκεκριμένη πρόβλεψη, ελλοχεύει ο κίνδυνος να πρέπει να υπολογισθεί η αποζημίωση των εργατοτεχνιτών που ήδη αμείβονται με συγκεκριμένο μηνιαίο μισθό, βάσει ενός άλλου ποσού (αυτού που θα προκύψει από τον πολλαπλασιασμό ενός ημερομισθίου Χ 22), το οποίο ενδέχεται να διαφέρει από τις συμφωνηθείσες μηνιαίες αποδοχές τους.

  Κατά συνέπεια, το προτεινόμενο άρθρο 63§3 θα μπορούσε να επαναδιατυπωθεί εξής:

  «3. Για την εφαρμογή του παρόντος, εφόσον ο εργατοτεχνίτης δεν αμείβεται με μηνιαίο μισθό, ως μηνιαίος μισθός του λογίζονται τα είκοσι δύο (22) ημερομίσθια».

 • 18 Μαΐου 2021, 13:33 | Γιώργος Χάρος

  Ίσως εδώ θα παρέθετα ένα σχόλιο, που αφορά στην μετατροπή των 14 μισθοδοσιών σε 12, προσαυξάνοντας την κάθε μηνιαία μισθοδοσία ισομερώς με την διαφορά των 2 και κατι, μηνών. Έτσι ο εργαζόμενος δεν θα έχανε, η χώρα θα αποκτούσε μια συγκρισιμότητα πολύ χρήσιμη, με την υπόλοιπη Ευρώπη, θα μείωνε πάρα πολύ εσωτερικά κόστη διαχείρισης μισθοδοσίας και θα είχε την ευκαιρία να θεσμοθετήσει και προαιρετικό μπόνους για το προσωπικό (με η χωρίς φορολογικές διευκολύνσεις) αυξάνοντας την παραγωγικότητα .

 • 16 Μαΐου 2021, 14:04 | Ματίνα Τσίλη

  Η συγκεκριμένη διάταξη θα δημιουργήσει εκρηκτική αύξηση των αποζημιώσεων απόλυσης των εργατοτεχνιτών – που σε κάποιες περιπτώσεις θα φτάσει και το 300%.
  Η εξίσωση των αποζημιώσεων απόλυσης των εργατοτεχνιτών με αυτές των υπαλλήλων αποτελούσε ένα πάγια – διατυπωμένο – αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά και των περισσοτέρων πολιτικών κομμάτων και θα έπρεπε να γίνει σταδιακά και όχι αυτή τη χρονική στιγμή που οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την πανδημία και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να επανέλθουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς.
  Επίσης το οικονομικό κόστος για τις επιχειρήσεις δεν είναι μόνο η καταβολή των αυξημένων αποζημιώσεων σε εργατοτεχνίτες σε περίπτωση απόλυσης, αλλά η υποχρέωση αυτή την μεγάλη αύξηση να την εγγράψουν στις οικονομικές τους καταστάσεις ως πρόβλεψη (ΙΑS19).
  Επίσης ο υπολογισμός του ημερομισθίου επί 22 ημέρες για να υπολογισθεί ο μηνιαίος μισθός, θα υπολογισθεί στο ημερομίσθιο που αντιστοιχεί στις 6,667 ώρες ή στο ημερομίσθιο το πραγματικό που αντιστοιχεί σε 8 ώρες, άρα ο μηνιαίος μισθός θα είναι 26 ημερομίσθια, όπως υπολογίζεται και σήμερα αν κάποιος εργαζόμενος αμείβεται με ημερομίσθιο αλλά αποζημιώνεται λόγω ιδιότητας ως υπάλληλος υπολογίζεται ο μισθός του με βάση το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο Χ 26 ημέρες.

 • 14 Μαΐου 2021, 21:46 | Π.Δ

  Να συμπεριληφθεί και η θεσμοθέτηση ενιαίας αντιμετώπισης της χορήγησης του ανθυγιεινού επιδόματος , όχι με βάση την ειδικότητα , αλλά με βάση την πραγματική απασχόληση (σε ανθυγιεινές , επικίνδυνες και βαριές εργασίες ) , τις οποίες θα καταρτίσει η αρμόδια ήδη συσταθείσα Επιτροπή.
  Στους μικρούς Δήμους (με υποστελεχωμένα εξωτερικά συνεργεία ) ενιαία χορήγηση καθώς δεν υπάρχει ουσιαστική δυνατότητα διαχωρισμού των ανθυγιεινών -επικίνδυνων και βαριών εργασιών, αφού όλοι εμπλέκονται κατά κόρον καθημερινά σε αυτές τις εργασίες.