Άρθρο 85 Γενική Συνέλευση μελών συνδικαλιστικών οργανώσεων – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 1264/1982

Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) τροποποιούνται και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 8
Γενική Συνέλευση μελών
1. Η Συνέλευση των μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης συγκαλείται κατά τους όρους των άρθρων 95 και 96 του Αστικού Κώδικα και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση εκτός αν κατά το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Αστικού Κώδικα, όπως και κάθε άλλης διάταξης με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία, και εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, για να γίνει συζήτηση και για να ληφθεί απόφαση κατά τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η φυσική ή εξ αποστάσεως παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών, κατά την οποία απαιτείται η φυσική ή εξ αποστάσεως παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται εντός δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών τρίτη, κατά την οποία αρκεί η φυσική ή εξ αποστάσεως παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών.
Ειδικά για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας απαιτείται η φυσική ή εξ αποστάσεως ψήφος τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών.
Απαγορεύεται η φυσική ή εξ αποστάσεως συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.
3. α) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ δια βοής.
β) Η ψηφοφορία για την εκλογή διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια οργάνωση, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και κήρυξη απεργίας είναι μυστική.
γ) Κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως, καθώς και να ψηφίζει εξ αποστάσεως. Το καταστατικό οφείλει να προβλέπει τους τρόπους της εξ αποστάσεως συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και ψήφου κάθε μέλους που το επιθυμεί, οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική, διαδικτυακή ή δικτυακή, σύνδεση, με όρους που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη μυστικότητα. Απαγορεύεται η λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας, χωρίς την παροχή πραγματικής δυνατότητας εξ αποστάσεως συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και ψήφου σε όποιο μέλος το επιθυμεί.
δ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των φυσικώς και εξ αποστάσεως παρόντων.
ε) Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης αρκεί η φυσική ή εξ αποστάσεως παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών, είναι δε φυσικώς και εξ αποστάσεως παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτόν αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
στ) Απόφαση Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί, αν στη Συνέλευση παραβρέθηκαν φυσικώς ή εξ αποστάσεως πρόσωπα που δεν ήταν μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα.
ζ) Σε περίπτωση που, με απόφαση της διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης ή μετά από αίτηση του 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της, συγκληθεί Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει την ενοποίησή της με άλλη ομοιοεπαγγελματική οργάνωση ισχύουν, χωρίς την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Αστικού Κώδικα, όσα καθορίζονται παραπάνω στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού. Η Συνέλευση αυτή αποφασίζει και για την εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων στην ενιαία οργάνωση που θα προκύψει από την ενοποίηση.
4. Αίτηση για την αναγνώριση ακυρότητας απόφασης Συνέλευσης υποβάλλεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της συνέλευσης, στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας που έδρευε η συνδικαλιστική οργάνωση.
Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται, για τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, από το 1/50 τουλάχιστον των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών, και για τις λοιπές, αποκλειστικώς από οποιαδήποτε συνδικαλιστική οργάνωση που μετέχει, οικονομικώς τακτοποιημένη, κατά τη συζήτηση της αίτησης.
Η απόφαση του Ειρηνοδικείου είναι δυνατό να εκκληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοσή της».

 • 27 Μαΐου 2021, 22:08 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Πρέπει να θεσπιστεί ένα ελάχιστο όριο δια ζώσης συμμετεχόντων, για να αποφευχθεί η νέκρωση και αποστείρωση των Γενικών Συνελεύσεων.

 • 27 Μαΐου 2021, 18:49 | Γ.Θ

  Στην παράγραφο 2 να καταργηθεί η διάταξη:
  «Ειδικά για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας απαιτείται η φυσική ή εξ αποστάσεως ψήφος τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών.»

  Θυμάστε τη δημοκρατία όταν σας συμφέρει. 51% του εκλογικού σώματος για να γίνει απεργία σας φαίνεται δίκαιο , όταν εσεις κκ βουλευτές και υπουργοί κρατάτε για λογαριασμό σας το προνόμιο να αποφασίζετε για λογαριασμό όλων μας εν λευκώ για μια 4ετία έχοντας εκλεγεί με 40 %.
  Οταν πρόκειται λοιπόν για εσάς ισχύει η αντιπροσωπευτική δημοκρατία ενώ όταν πρόκειται για τους συνδικαλιστές απαιτείται άμεση δημοκρατία..
  Οταν πρόκειται για εσάς προέχει η κυβερνησιμότητα, ενώ όταν πρόκειται για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις απεργίες προέχει η γνώμη της πλειοψηφίας..

  Ή αντιπροσωπευτικότητα για όλους ή άμεση δημοκρατία για όλους.
  Τα υπόλοιπα είνα ι φαρισαισμοί και υποκρισίες.

 • 26 Μαΐου 2021, 23:58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

  Η προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 3 στ. ε’ απαιτεί πλειοψηφία ¾ των παρόντων σε περιπτώσεις μυστικής ψηφοφορίας, όπου για την απαρτία αρκεί η παρουσία έως και του ¼ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

  Η προτεινόμενη διάταξη είναι ιδιαιτέρως προβληματική και πρέπει να απαλειφθεί καθώς ουδείς λόγος υφίσταται να καθιερώνεται τέτοια πλειοψηφία για αποφάσεις της ΓΣ που απαιτείται μυστική ψηφοφορία. Εξάλλου, μυστική ψηφοφορία απαιτείται και για τις αρχαιρεσίες ή για την έγκριση του απολογισμού της διοίκησης, και τυχόν εφαρμογή του ποσοστού πλειοψηφίας των ¾ παραβιάζει την ίδια τη δημοκρατική αρχή και θα προκαλεί αδυναμία διοίκησης.

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
  ΜΕΛΟΣ ΔΣ Ε.Κ.ΑΘΗΝΑΣ

 • 26 Μαΐου 2021, 16:53 | ΕΤΙΤΑ

  Στην ουσία επιδιώκεται να μην υπάρχει ζωντανή συμμετοχή και συζήτηση των εργαζομένων στις γενικές συνελεύσεις. Το γεγονός αυτό, θα αποτελέσει πλήγμα στη συλλογική σκέψη και δράση των εργαζομένων, ενώ καθίσταται ανενεργή η «καρδία» των συνδικάτων που είναι η συζήτηση και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις γενικές συνελεύσεις.

 • ΕΣΤΑΜΕΔΕ (Συνταξιούχοι ΤΣΜΕΔΕ) ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ (Ομότιμοι ΤΕΕ) Κολοκοτρώνη 4 ΤΚ 10561 τηλ. 2103225997 – 6977253957 http://www.estamede.gr

  3. α) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ δια βοής.
  β) Η ψηφοφορία για την εκλογή διοικητικού συμβουλίου,
  προστίθεται :
  Προέδρου και πρακτικογράφου Γενικής Συνέλευσης,
  Στο τέλος προστίθεται :
  Ισχύει και για τις συνταξιουχικές οργανώσεις

  Ο Πρόεδρος Κ. Δούκας
  Οι Γεν. Γραμματείς Δ. Κούγκας – Δ. Καραπιστόλης

 • 26 Μαΐου 2021, 10:26 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

  Η προσθήκη της παραγράφου 3 θα πρέπει να απαλειφθεί εντελώς καθώς μόνη η άσκηση αγωγής, ακόμα και απαράδεκτης, αναστέλλει την ισχύ της εκδοθείσας Διαιτητικής Απόφασης μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων μέχρι έκδοση απόφασης από τον Άρειο Πάγο, αφενός είναι ιδιαίτερα μεγάλος, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη ανασφάλεια δικαίου στο πεδίο της συλλογικής διαφοράς, αφετέρου μπορεί να προκαλεί δυσμενείς συνέπειες η τυχόν αναδρομική εφαρμογή της.
  Εφόσον ήδη υπάρχει η δυνατότητα αναστολής της ισχύος της δικαστικής απόφασης με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σε περίπτωση πιθανολόγησης της βασιμότητας της αγωγής, δεν υπάρχει κανένας λόγος αναστολής της ισχύος με την άσκηση αγωγής.

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
  ΜΕΛΟΣ ΔΣ Ε.Κ.ΑΘΗΝΑΣ

 • 26 Μαΐου 2021, 10:20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

  Η προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 3 στ. ε’ απαιτεί πλειοψηφία ¾ των παρόντων σε περιπτώσεις μυστικής ψηφοφορίας, όπου για την απαρτία αρκεί η παρουσία έως και του ¼ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
  Η προτεινόμενη διάταξη είναι ιδιαιτέρως προβληματική και πρέπει να απαλειφθεί καθώς ουδείς λόγος υφίσταται να καθιερώνεται τέτοια πλειοψηφία για αποφάσεις της ΓΣ που απαιτείται μυστική ψηφοφορία. Εξάλλου, μυστική ψηφοφορία απαιτείται και για τις αρχαιρεσίες ή για την έγκριση του απολογισμού της διοίκησης, και τυχόν εφαρμογή του ποσοστού πλειοψηφίας των ¾ παραβιάζει την ίδια τη δημοκρατική αρχή και θα προκαλεί αδυναμία διοίκησης.
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
  ΜΕΛΟΣ ΔΣ Ε.Κ.ΑΘΗΝΑΣ

 • Η προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 3 στ. ε’ απαιτεί πλειοψηφία ¾ των παρόντων σε περιπτώσεις μυστικής ψηφοφορίας, όπου για την απαρτία αρκεί η παρουσία έως και του ¼ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
  Η προτεινόμενη διάταξη είναι ιδιαιτέρως προβληματική και πρέπει να απαλειφθεί καθώς ουδείς λόγος υφίσταται να καθιερώνεται τέτοια πλειοψηφία για αποφάσεις της ΓΣ που απαιτείται μυστική ψηφοφορία. Εξάλλου, μυστική ψηφοφορία απαιτείται και για τις αρχαιρεσίες ή για την έγκριση του απολογισμού της διοίκησης, και τυχόν εφαρμογή του ποσοστού πλειοψηφίας των ¾ παραβιάζει την ίδια τη δημοκρατική αρχή και θα προκαλεί αδυναμία διοίκησης.

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

  7. Σχετικά με τη διάταξη του αρ. 85 – Γενικές Συνελεύσεις συνδ. οργανώσεων
  Η προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 3 στ. ε’ απαιτεί πλειοψηφία ¾ των παρόντων σε περιπτώσεις μυστικής ψηφοφορίας, όπου για την απαρτία αρκεί η παρουσία έως και του ¼ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
  Η προτεινόμενη διάταξη είναι ιδιαιτέρως προβληματική και πρέπει να απαλειφθεί καθώς ουδείς λόγος υφίσταται να καθιερώνεται τέτοια πλειοψηφία για αποφάσεις της ΓΣ που απαιτείται μυστική ψηφοφορία. Εξάλλου, μυστική ψηφοφορία απαιτείται και για τις αρχαιρεσίες ή για την έγκριση του απολογισμού της διοίκησης, και τυχόν εφαρμογή του ποσοστού πλειοψηφίας των ¾ παραβιάζει την ίδια τη δημοκρατική αρχή και θα προκαλεί αδυναμία διοίκησης.
  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας , ημερομηνία 25/5/2021

 • 25 Μαΐου 2021, 00:33 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Η παράγραφος 3γ είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.
  Ζητάτε απο συλλόγους και σωματεια να δημιουργήσουν οργανωτικές υποδομές (αξιόπιστο και αδιάβλητο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας !!) τις οποίες ολόκληρα κράτη -και μάλιστα προηγμένων τεχνολογικά χωρών-, απέτυχαν να δημιουργήσουν !!!

  Και μάλιστα φτάνετε στο εξοργιστικό σημείο, αν δεν γίνουν αυτά τα τρελά που ζητάτε, να απαγορεύετε την απεργία… Πραγματικά,τι να πω δεν περιγράφω άλλο

  Να θυμίσω μόνο ότι υπάρχει και ένα ΣΥΝΤΑΓΜΑ που στο άρθρο 23 για το δικαίωμα στην απεργία λέει: «Oι περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν να φθάνουν έως την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας ή την παρεμπόδιση της νόμιμης άσκησής του».