Άρθρο 70 Υγιεινή και ασφάλεια παρόχων υπηρεσιών

1. Οι συνεργατικές ψηφιακές πλατφόρμες επέχουν έναντι των παρόχων υπηρεσιών που είναι φυσικά πρόσωπα και συνδέονται μαζί τους με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, τις ίδιες υποχρεώσεις πρόνοιας, υγιεινής και ασφάλειας που θα επείχαν έναντι αυτών, αν συνδέονταν μαζί τους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, της σχετικής νομοθεσίας εφαρμοζομένης αναλογικώς.
2. Το άρθρο 56 του ν. 4611/2019 (Α΄ 75) εφαρμόζεται αναλογικά και στους παρόχους υπηρεσιών που είναι φυσικά πρόσωπα και συνδέονται με συνεργατικές πλατφόρμες με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών.