Άρθρο 11 Περιεχόμενο Κανονισμών Εργασίας και Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Οι πολιτικές των άρθρων 9 και 10 είναι αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων ως περιεχόμενο της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή καταρτίζονται από τον εργοδότη κατόπιν διαβούλευσης με τους εκπροσώπους της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης ή με το συμβούλιο εργαζομένων και, εφόσον δεν υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και συμβούλιο εργαζομένων, με το σύνολο των εργαζομένων. Ειδικά οι προβλέψεις για πειθαρχικά παραπτώματα, πειθαρχική διαδικασία και πειθαρχικές ποινές στο πλαίσιο ή σε συνέχεια καταγγελιών για περιστατικά βίας ή παρενόχλησης στην εργασία αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο του Κανονισμού Εργασίας, εφόσον υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης τέτοιου.

 • Η σύνταξη των πολιτικών ως «αποτέλεσμα διαβούλευσης» φαίνεται άνευ ουσίας και απλά θα επιφέρει καθυστέρηση δεδομένου ότι το πλαίσιο περιγράφεται με αρκετή ακρίβεια στον νόμο και επίσης αναφέρεται ότι θα δημοσιευθούν υποδείγματα με υπουργικές αποφάσεις (άρθρο 21)

 • 27 Μαΐου 2021, 17:06 | Αλκιβιάδης Πούλιας

  H υποχρέωση θέσπισης των πολιτικών μέσω ΣΣΕ δεν συμβαδίζει με το βασικό χαρακτήρα της ΣΣΕ, που είναι η ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας. Οι Πολιτικές αυτές θα μπορούσαν να θεσπίζονται είτε με Κανονισμό Εργασίας είτε με διαβούλευση με το επιχειρησιακό σωματείο ή ένωση προσώπων ή σύνολο εργαζομένων. Το πρακτικό διαβούλευσης με την σχετική Πολιτική θα μπορούσε να υποβάλλεται στο ΕΡΓΑΝΗ, για λόγους δημοσιότητας.

 • θα πρέπει να προστεθεί [ως οι πολιτικές των ‘αρθρων 9 και 10 είναι αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων………..η του κανονισμού εργασίας.

 • 26 Μαΐου 2021, 13:08 | ActionAid

  Σε συνέχεια των σχολίων που έγιναν για τα άρθρα 9 και 10, και εδώ πρέπει να επισημανθεί ξανά το ότι η εισαγωγή του κριτηρίου των είκοσι (20) ατόμων και άνω δεν στηρίζεται σε καμία αιτιολόγηση και περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης.

 • 26 Μαΐου 2021, 13:30 | ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

  Οι προβλέψεις για πειθαρχικά παραπτώματα, οι πολιτικές για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης, καθώς και τα ελάχιστα διαχείρισης καταγγελιών, δεν μπορούν να είναι θέματα διαβούλευσης Εργοδοτών – Εργαζομένων, καθώς άπτονται Νομοθεσίας η οποία σε κάθε περίπτωση υπερισχύει. Ο Κανονισμός Εργασίας πρέπει να γίνει υποχρεωτικός σε όλες τις Επιχειρήσεις. Απαιτείται εκσυγχρονισμός του Νομοθετικού πλαισίου των Κανονισμών Εργασίας (ν.δ.3789/1957 ), όπου πλέον θα προβλέπονται ρητά τα ελάχιστα των πολιτικών που ζητούνται στα άρθρα 4,5,6,9,10 και έκδοση Πρότυπου Κανονισμού Εργασίας από το Υπουργείο Εργασίας, με σκοπό την ενιαία εφαρμογή των κατ’ ελάχιστον απαιτούμενων – συγκεκριμένων μέτρων από όλες τις Επιχειρήσεις, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητούμενων Πανελλαδικά.

 • 26 Μαΐου 2021, 12:43 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  Οι πολιτικές των άρθρων 9 και 10 είναι αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων ως περιεχόμενο της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή του κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης ή καταρτίζονται από τον εργοδότη κατόπιν διαβούλευσης με τους εκπροσώπους της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης ή με το συμβούλιο εργαζομένων και, εφόσον δεν υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και συμβούλιο εργαζομένων, με το σύνολο των εργαζομένων. Ειδικά οι προβλέψεις για πειθαρχικά παραπτώματα, πειθαρχική διαδικασία και πειθαρχικές ποινές στο πλαίσιο ή σε συνέχεια καταγγελιών για περιστατικά βίας ή παρενόχλησης στην εργασία αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο του Κανονισμού Εργασίας, εφόσον υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης τέτοιου.