Άρθρο 57 Αμοιβή υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας – Προσθήκη τίτλου, τροποποίηση των παρ. 3 και 5 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 4 του ν. 2874/2000

Στο άρθρο 4 του ν. 2874/2000 (Α’ 286) τροποποιούνται η παρ. 3 ως προς τον αριθμό των ωρών υπερωριών και η παρ. 5 ως προς τον χαρακτηρισμό της κατ’ εξαίρεση υπερωρίας ως παράνομης και ως προς το ποσοστό προσαύξησης του ωρομισθίου, προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 4
Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας
1. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται πέντε (5) επιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχόλησης. Για όσους εργαζομένους ισχύει σύστημα εργασίας έξι (6) εργάσιμων ημερών την εβδομάδα η σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο υπερεργασία ανέρχεται σε οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα (από 41η έως 48η ώρα).
2. Η πέραν των σαράντα πέντε (45) ωρών την εβδομάδα απασχόληση του μισθωτού στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 θεωρείται υπερωριακή απασχόληση ως προς όλες τις νόμιμες συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης. Για όσους εργαζομένους ισχύει σύστημα εργασίας έξι (6) εργάσιμων ημερών την εβδομάδα, υπερωριακή απασχόληση θεωρείται η εργασία πέραν των σαράντα οκτώ (48) ωρών την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθμίσεις για το νόμιμο ημερήσιο ωράριο εργασίας.
3. Μισθωτοί απασχολούμενοι υπερωριακώς δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας, έως τρεις (3) ώρες ημερησίως και μέχρι τη συμπλήρωση εκατόν πενήντα (150) ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%).
4. Κάθε ώρα υπερωρίας, για την πραγματοποίηση της οποίας δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης, χαρακτηρίζεται εφεξής παράνομη υπερωρία.
5. Για κάθε ώρα παράνομης υπερωρίας ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%).
6. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να χορηγείται κατά περίπτωση άδεια υπερωριακής απασχόλησης των μισθωτών όλων των επιχειρήσεων και εργασιών, επιπλέον των επιτρεπόμενων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης ετησίως της παρ. 3, σε περιπτώσεις επείγουσας φύσης εργασίας, η εκτέλεση της οποίας κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη και δεν επιδέχεται αναβολή. Για την κατά τα ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση, οι μισθωτοί δικαιούνται αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά εξήντα τοις εκατό (60%).»

 • 27 Μαΐου 2021, 23:00 | Νικόλαος Κλωθάκης

  Άρθρο 57
  Η διατύπωση του άρθρου αναπαράγει τα προβλήματα και τις διακρίσεις του παρελθόντος, αγνοεί τις επιταγές προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και παρατείνει τη γραφειοκρατία και την ασάφεια μεταξύ των εργασιακών σχέσεων.

  Για την υπερωριακή απασχόληση δεν θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός πενθήμερης και εξαήμερης απασχόλησης και τα όρια θα πρέπει να είναι σαφής και απαρέγκλιτα για όλους.
  Ο νόμος δεν πρέπει να διαπραγματεύεται νόμιμες και παράνομες υπερωρίες και να ορίζει αμοιβή για την παράνομη απασχόληση.

  Επιπλέον, η προσαύξηση της αμοιβής της υπερωριακής απασχόλησης πρέπει να είναι μεγάλη ώστε να αποτρέπεται η καταστρατήγηση της υπερωρίας από τον εργοδότη.

  Για το λόγο αυτό, το άρθρο πρέπει να αναδιατυπωθεί στο σύνολό του και να ορίζει με σαφήνεια και χωρίς προϋποθέσεις τα όρια με αυξημένη αμοιβή ότι «ο χρόνος εργασίας δεν θα υπερβαίνει, ανά επταήμερο, τις 48 ώρες κατά μέσον όρο, ανεξαρτήτως ατομικής ή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Οι ώρες εργασίας άνω των 40 ωρών εβδομαδιαίως καλείται υπερωρία και αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%).»

 • 27 Μαΐου 2021, 23:06 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Προτείνεται στο άρθρο 57 περί υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας, και ειδικότερα στην παρ. 4 να προστεθεί η πρόβλεψη ότι η νομιμότητα των υπερωριών θα κρίνεται ως προς την τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται ή στον νόμο ή στον Κανονισμό Λειτουργίας. Είναι απολύτως αναγκαία η συμπερίληψη και των Κανονισμών Λειτουργίας για τις επιχειρήσεις των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, καθόσον ο νομοθέτης έχει ήδη προβλέψει και τους Κανονισμούς Λειτουργίας για τη ρύθμιση των χρονικών ορίων εργασίας στις επιχειρήσεις του κλάδου μας.

 • 27 Μαΐου 2021, 21:55 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Η αύξηση του ορίου των νομίμων υπερωριών από τις 120 ετησίως στις 150, σημαίνει 30 ώρες ετησίως κατά τις οποίες η προσαύξηση του ωρομισθίου θα είναι 20% χαμηλότερη απ΄ όσο είναι σήμερα. Ενδεικτικά, για υπαλλήλους αμειβομένους με τον κατώτατο μισθό:

  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Ωρομίσθιο: €3,90
  Ωρομίσθιο νόμιμης υπερωρίας έως 120 ώρες (+40%): €5,46
  Ωρομίσθιο νόμιμης υπερωρίας πάνω 120 ώρες (+60%): €6,24
  Συνολική αξία ωρομισθίων 150 ωρών νόμιμης υπερωρίας: €842,40
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Ωρομίσθιο: €3,90
  Ωρομίσθιο νόμιμης υπερωρίας έως 150 ώρες (+40%): €5,46
  Συνολική αξία ωρομισθίων 150 ωρών νόμιμης υπερωρίας: €819,00

  Φαίνεται ότι ο εργαζόμενος, ο οποίος θα εργαστεί από 121 έως 150 ώρες νόμιμης υπερωρίας ετησίως, θα βγει ζημιωμένος. Για τις 150, συγκεκριμένα, το νέο όριο νόμιμων υπερωριών που ορίζεται με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, θα ζημιωθεί κατά €23,40 ετησίως.

  Το όριο νόμιμων υπερωριών θα έπρεπε να μειωθεί, ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από υπερβολικά ωράρια που τους επιβάλλουν οι εργοδότες, τα οποία αποτελούν μορφή εκμετάλλευσης.

  Επιπλέον, δεν ορίζεται το ποσοστό προσαύξησης ωρομισθίου μετά το όριο των 150 ωρών, ούτε ξεκαθαρίζεται αν οι ώρες μετά το όριο αυτό καθιστούν παράνομη υπερωρία, σε περίπτωση που δεν εκδοθούν οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Εργασίας και του ΥΠ.Ε.Κ.Υ..

 • ΩΣ OIKOΛOΓOI ΠPAΣINOI θεωρούμε ότι είναι εφικτή η μείωση του ωραρίου από τις 8 στις 6 ώρες ημερησίως (5 x 6 = 30 ώρες την εβδομάδα ) με παράλληλη διατήρηση του σημερινού ύψους του ημερομισθίου και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών . Ετσι, θα αυξηθεί η απασχόληση , θα μειωθεί η ανεργία και θα τονωθεί η κατανάλωτική ισχύς χωρίς να αυξηθεί το συνολικό εργοδοτικό κόστος / εργαζόμενο.

 • 26 Μαΐου 2021, 19:54 | Σύλλογος Εργαζομένων Ι.Τ.Ε.

  Το άρθρο αυτό δίνει την δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες για χαμηλότερους μισθούς και φτηνή εργασία. Η θεσμοθετημένη υπερεργασία είχε καταργηθεί με το άρθρο 11 του ν. 2874/2000 και επαναβίωσε με το άρθρο 1 του ν. 3385/2005 και το άρθρο 74 παρ.10 του ν. 3863/2010. Θα αναμέναμε να καταργηθεί με το παρόν νομοσχέδιο. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού υπερωριών για όλους τους κλάδους σε 150 ώρες ετησίως από 120 που ήταν σήμερα, με ταυτόχρονη μείωση της προβλεπόμενης αποζημίωσης για την υπερωρία.

 • Επί του άρθρου 57 (Μέρος IV, Κεφάλαιο Α) του νομοσχεδίου –

  Αμοιβή υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας:

  Στην παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2874/2000 (η οποία προστίθεται με το άρθρο 57 του νομοσχεδίου), να προβλεφθεί ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει τη δυνατότητα με απόφασή του να χορηγεί άδεια υπερωριακής απασχόλησης επιπλέον των επιτρεπόμενων ορίων ετήσιας υπερωριακής απασχόλησης, πέρα από επείγουσες περιπτώσεις (για τις οποίες ήδη προβλέπεται) και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνει ότι συντρέχει σπουδαίος λόγος (τον οποίο η αιτούσα επιχείρηση οφείλει να τεκμηριώνει στο πλαίσιο της σχετικής αίτησή της).
  Στο άρθρο 57 του νομοσχεδίου να προστεθεί παρ. 2, με την οποία να προβλεφθεί η εξαίρεση των επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης από τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 3846/2010, όπως δηλαδή συμβαίνει με τις ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις. Συνεπώς, στο μέτρο που εφαρμόζεται σύμφωνα με το νόμο ή τη συλλογική σύμβαση εργασίας ως προς το σύστημα πενθήμερης εργασίας, η εργασία στις επιχειρήσεις αυτές κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας να αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο, χωρίς την προσαύξηση του 30% ή άλλη προσαύξηση λόγω υπερεργασίας.
  Σε κάθε περίπτωση, η ανωτέρω προσαύξηση σε ποσοστό 30% θα πρέπει να ισχύσει μόνο, εφόσον σωρευτικά (α) η απασχόληση κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας σε σύστημα πενθήμερης εργασίας υπερβαίνει τις 5 ώρες ημερησίως, (β) ο εργαζόμενος δεν λάβει ισόχρονης διάρκειας μείωση της απασχόλησής του εντός του ίδιου ημερολογιακού μήνα και (γ) ο εργαζόμενος έχει απασχοληθεί τις εργάσιμες ημέρες της συγκεκριμένης εβδομάδας περισσότερες από 40 ώρες.

 • 26 Μαΐου 2021, 15:16 | Πρωτοβουλία Νέων

  Η επαναφορά του νόμου με τίτλο «Αμοιβή υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας» αφήνει σημαντικά περιθώρια εκμετάλλευσης του εργαζομένου, δημιουργεί αντικίνητρα στους εργοδότες για την πρόσληψη νέων εργαζομένων καθώς οι ήδη υπάρχοντες εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιηθούν για περισσότερες ώρες εργασίας. Η μίσθωση περιπλέκεται δίνοντας στον εργοδότη το περιθώριο να προσαρμόσει την κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι εργατοώρες [λ.χ. υπερεργασία (20% επί του μισθού), υπερωρία ανάγκης (12% επι του μισθού), νόμιμη υπερωρία(40% επι του μισθού), επείγουσα υπερωρία(60% επι του μισθού) ].Νομιμοποιεί ένα νέο είδος υπερωρίας το οποίο σε καμία περίπτωση δεν ευνοεί τον εργαζομένου, την αύξηση της παραγωγικότητας και την μείωση της ανεργίας.

 • 26 Μαΐου 2021, 14:01 | ΕΤΙΤΑ

  To πλαφόν των νόμιμων υπερωριών και στη βιομηχανία και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, αυξάνεται στις 150 (στην μεν βιομηχανία το ετήσιο όριο, είναι 96 ώρες και στις επιχειρήσεις υπηρεσιών είναι 120 ώρες, ετησίως).Πρακτικά, αυτό θα σημάνει ότι, οι εργοδότες θα έχουν στη διάθεσή τους ένα απέραντο «ωκεανό» φτηνών υπερωριών. Ενώ με το υφιστάμενο πλαίσιο δίνεται προσαύξηση 40% στις υπερωρίες μέχρι τα ανωτέρω όρια(96 ή 120 ώρες), με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χορήγηση μειωμένης προσαύξησης, για τους εργαζόμενους και άρα προκαλείται, ξεκάθαρη μείωση αποδοχών. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να χορηγείται κατά περίπτωση άδεια υπερωριακής απασχόλησης των μισθωτών όλων των επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει, επιπλέον των επιτρεπόμενων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης ετησίως, σε περιπτώσεις επείγουσας φύσης εργασίας. Για την κατά τα ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση, οι μισθωτοί δικαιούνται αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά εξήντα τοις εκατό (60%).
  Προτείνεται η απάλειψη της παρούσας διάταξης.

 • Τα επιτρεπόμενα όρια υπερωριών δεν πρέπει να αυξηθούν, καθώς αυτό θα επιβαρύνει τους εργαζόμενους ανεπίτρεπτα και απάνθρωπα. Μάλιστα, με τα ποσοστά ανεργίας που υπάρχουν, αυτό που θα έπρεπε να προτείνετε είναι η μείωση των επιτρεπόμενων υπερωριών και η κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων με αυτό που πραγματικά χρειάζονται: προσλήψεις.
  Επίσης, το ημερήσιο επιτρεπόμενο όριο υπερωριών, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τις 2 δύο, καθώς με τις 3 τρεις ώρες υποκρύπτεται μία νέα θέση εργασίας και είναι σίγουρη η εξάντληση του εργαζομένου.
  Τελος, η παράγραφος 6 θα πρέπει να διαγραφεί πλήρως, σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε παραπάνω.

 • 26 Μαΐου 2021, 14:17 | Χάρης Κυπριανίδης

  Με την παρούσα ρύθμιση του ΣχΝ αυξάνεται ο αριθμός των νόμιμων υπερωριών στις 150 ώρες ετησίως, από 120 που ισχύει σήμερα. Συγχρόνως τίθεται ως ημερήσιο όριο νόμιμης υπερωρίας οι τρεις (3) ώρες, το οποίο αθροιζόμενο με το οκτάωρο και τη μία ώρα υπερεργασίας μας δίνει 12 ώρες ημερήσιας απασχόλησης .
  Επιπλέον ορίζεται ότι για κάθε ώρα παράνομης (σήμερα ορίζεται ως κατ΄εξαίρεση) υπερωρίας ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 120%, από 80% που ισχύει σήμερα .
  Ακόμη με το ΣχΝ προστίθεται εξουσιοδοτική διάταξη με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Γενικό Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να μπορεί με αποφάσεις του να χορηγεί άδεια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων και εργασιών, επιπλέον των επιτρεπόμενων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης ετησίως , δηλαδή άνω των 150 ωρών , σε περιπτώσεις επείγουσας φύσης εργασίας, Στην περίπτωση αυτή η αμοιβή για την υπερωριακή αυτή απασχόληση ορίζεται ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 60%
  Η ρύθμιση αυτή του ΣχΝ διευρύνει τα όρια της επιτρεπόμενης υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων . Επιπλέον, αυξάνει την προσαύξηση για τις παράνομες υπερωρίες, ωστόσο, η αύξηση αυτή , στην πράξη, μπορεί να καταστεί ανεφάρμοστη , ιδίως με την δυνατότητα του Γενικού Γραμματέα να αυξάνει το όριο της επιτρεπόμενης υπερωριακής απασχόλησης πάνω από τις 150 ώρες καθιστώντας την αρχικά παράνομη υπερωρία, νόμιμη, σε συνδυασμό με την διευθέτηση του χρόνου εργασίας με ατομική συμφωνία, που εισάγει το άρθρο 58 του ΣχΝ, που θα οδηγήσει σε επιπλέον απασχόληση χωρίς αμοιβή

 • Η αύξηση των υπερωριών δημιουργεί νέο όριο 25% πιο αυξημένο από τον ανώτατο αριθμό υπερωριών και 50% περίπου από τον κατώτατο, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μην υποχρεώνονται σε πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, που οδηγεί σε αύξηση του κόστους και μείωση των κερδών αλλά να στηρίζονται στο μεγαλύτερο βαθμό έντασης της εργασίας των ήδη απασχολουμένων.
  Επίσης, προβλέπεται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η απεριόριστη υπέρβαση ακόμα και των αυξημένων αυτών ορίων υπερωριών όλων των επιχειρήσεων και εργασιών. Η επαύξηση του αριθμού των υπερωριών σε συνδυασμό με την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας ωφελεί και πάλι τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των αυξημένων υπερωριών με τις οποίες θα επιβαρύνουν τους εργαζόμενους και να μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους. Αντίθετα η κυριακάτικη εργασία στη βιομηχανία δεν συνδέεται με καμία αντίστοιχη νομική υποχρέωση των εργοδοτών να αυξήσουν ανάλογα τις θέσεις εργασίας.

 • Η αύξηση των ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε ετήσια βάση σε συνδυασμό με την διευθέτηση του χρόνου εργασίας με ατομική συμφωνία και με τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησης του ορίου των υπερωριών (και μάλιστα με απόφαση μόνο του Γεν. Γραμματέα του Υπ. Εργασίας χωρίς την έγκριση από το ΑΣΕ, όπως ισχύει σήμερα) θα καταλήξει σε υποαμειβόμενη ή μη αμειβόμενη εργασία για τους εργαζόμενους και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί προϋποθέσεις μείωσης της ανεργίας. Το αντίθετο μάλιστα, η φθηνότερη υπερωριακή απασχόληση για τις επιχειρήσεις λειτουργεί ως αντικίνητρο για νέες προσλήψεις. Οι ελλείψεις που υπάρχουν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και η μεθοδευμένη υποβάθμιση τους (ΣΕΠΕ) το τελευταίο διάστημα είναι επιπλέον πρόβλημα για τον έλεγχο της αμοιβής ή μη των υπερωριών των εργαζομένων, η περαιτέρω αύξηση των υπερωριών επιτείνει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Επίσης, η εξάντληση των εργαζομένων από τις περισσότερες ώρες εργασίας είναι σοβαρότατος παράγοντας κινδύνων για εργατικά ατυχήματα. Είναι ένα άρθρο που πλήττει τους εργαζόμενους και πρέπει να αποσυρθεί.

 • 25 Μαΐου 2021, 14:16 | Αναστασία Πανοπούλου

  Πώς θα ελέγχεται η υπερωρία; Τί ποινή θα έχει ο εργοδότης που αναγκάζει τον εργαζόμενο (ο οποίος δεν έχει διαπραγματευτική δύναμη) λέγοντάς του «δεν με ενδιαφέρει, να δουλέψεις 15 ώρες»; Πώς αντιμετωπίζεται το φαινόμενο να γράφει η ίδια η σύμβαση εργασίας ότι δεν μετράνε οι υπερωρίες γιατί δήθεν ο εργαζόμενος των 800 ευρώ είναι «στέλεχος»;
  Φοβάμαι ότι σας μεταφέρω υπαρκτά παραδείγματα.

 • Άρθρο 57

  ΙΙΙ. Παρατήρηση – Πρόταση :

  Τροποποίηση άρθρου 8 § 4 του ΝΔ 4020/59 – προσθήκη στο άρθρο 57 του Σ.Ν.

  Κατά το άρθρο 8 § 4 του ΝΔ 4020/59 , κάθε συμφωνία με την οποία οι αμοιβές και αποζημιώσεις υπερωριακής απασχολήσεως καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει από τις υπέρτερες των για κάθε κατηγορία ισχυόντων κάθε φορά ελαχίστων ορίων καταβαλλόμενες στους μισθωτούς αποδοχές, είναι άκυρη.

  Από τη διάταξη αυτήν προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται να συναφθεί συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου περί συμψηφισμού (καταλογισμού) των αξιώσεων, που έχει ο δεύτερος κατά τού πρώτου, από παροχή νομίμου ή κατ’ εξαίρεση υπερωριακής απασχολήσεως με τις υπέρτερες των νομίμων καταβαλλόμενες στον μισθωτό αποδοχές .

  Άκυρη επίσης είναι και η συμφωνία βάσει της οποίας θα παρέχεται στον εργαζόμενο συγκεκριμένο ποσό αποδοχών, πέραν των ισχυόντων για τον μισθωτό νομίμων ορίων, προκειμένου με αυτό να καλύπτονται οι αξιώσεις του από ενδεχόμενες μελλοντικές νόμιμες ή κατ’ εξαίρεση υπερωρίες. Στην περίπτωση αυτή όμως η ακυρότητα αφορά μόνον το σκέλος της συμφωνίας που αφορά την κάλυψη των αμοιβών ή αποζημιώσεων υπερωριακής απασχολήσεως με το επιπλέον ποσό, όχι και το σκέλος που αφορά την υποχρέωση τού εργοδότη να καταβάλλει το συγκεκριμένο ποσόν. Έτσι, το επιπλέον αυτό ποσόν δεν θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθέν και προσαυξάνει τον μισθό της εντός τού νομίμου ωραρίου εργασίας .

  Αντιθέτως, εάν συμφωνηθεί μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου ότι θα καταβάλλεται στον δεύτερο συγκεκριμένο ποσό αποδοχών, πέραν των ισχυόντων για τον μισθωτό νομίμων ορίων, ως προκαταβολή για συγκεκριμένο αριθμό ωρών νομίμου ή κατ’ εξαίρεση υπερωρίας που θα πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η συμφωνία αυτή θεωρείται έγκυρη . Στην περίπτωση αυτή όμως, εάν η υπερωριακή απασχόληση δεν πραγματοποιηθεί, ο μισθωτός υποχρεούται να επιστρέψει το συγκεκριμένο ληφθέν ποσό κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού . Εάν το εν λόγω ποσόν καταβάλλεται τακτικά στον εργαζόμενο και δεν επιστρέφεται από αυτόν σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η υπερωριακή απασχόληση, το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι το ποσό δεν παρασχέθηκε ως προκαταβολή για συγκεκριμένες υπερωρίες αλλά για ενδεχόμενες, με αποτέλεσμα η σχετική συμφωνία να θεωρείται άκυρη .

  Αντίθετα με ό, τι ισχύει στην περίπτωση της υπερωριακής απασχολήσεως, ο συμβατικός καταλογισμός (συμψηφισμός) της αμοιβής υπερεργασίας, της αποζημιώσεως από εργασία κατά την 6η ημέρα της εβδομάδος επί πενθημέρου ή της αποζημίωσης και προσαύξησης από την απασχόληση κατά Κυριακή με τον υπέρτερο τού νομίμου καταβαλλόμενο μισθό είναι επιτρεπτός . Το άρθρο 8 § 4 του ΝΔ 4020/59 δεν είναι επιδεκτικό αναλογικής εφαρμογής σε άλλες περιπτώσεις, όπως είναι η υπερεργασιακή αμοιβή, επί πενθήμερης εργασίας, η αποζημίωση για εργασία κατά την 6η ημέρα της εβδομάδος και η αποζημίωση και προσαύξηση από την απασχόληση κατά Κυριακή.

  Πρόταση

  Η διάταξη του άρθρου 8 § 4 του ΝΔ 4020/59, θεωρούμε πως είναι απολύτως παρωχημένη. Ειδικότερα, συνιστά παραλογισμό το να υπάρχει η δυνατότητα σύναψης συμφωνίας συμψηφισμού της αμοιβής υπερεργασίας, της αποζημιώσεως από εργασία κατά την 6η ημέρα της εβδομάδος επί πενθημέρου ή της αποζημίωσης και προσαύξησης από την απασχόληση κατά Κυριακή με τον υπέρτερο του νομίμου καταβαλλόμενο μισθό και να μην υπάρχει η αντίστοιχη δυνατότητα για την αμοιβή που αφορά αποκλειστικώς και μόνον νόμιμη υπερωριακή απασχόληση.

  Κατά συνέπεια, έχουμε τη γνώμη πως οι σύγχρονες συνθήκες απασχολήσεως και οι επιδιωκόμενοι από το παρόν Σ.Ν. στόχοι, επιβάλλουν την αναθεώρηση του άρθρου 8 § 4 του ΝΔ 4020/59 και την τροποποίηση και διαμόρφωσή του ως εξής:

  «Κάθε συμφωνία κατά την οποία οι αποζημιώσεις από την παροχή παρανόμου υπερωριακής απασχολήσεως καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει από τις καταβαλλόμενες στους μισθωτούς αποδοχές πέραν των για κάθε κατηγορία ισχυόντων εκάστοτε ελαχίστων ορίων, είναι άκυρη.
  Αντιθέτως, είναι έγκυρη η συμφωνία ότι οι αμοιβές από την παροχή νομίμου υπερωριακής απασχολήσεως καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει από τις καταβαλλόμενες στους μισθωτούς αποδοχές πέραν των για κάθε κατηγορία ισχυόντων εκάστοτε ελαχίστων ορίων, εφόσον η συμφωνία αυτή έχει καταρτισθεί εγγράφως μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου».

  Η ανωτέρω διάταξη θα μπορούσε να ενταχθεί ως 7η παράγραφος στο άρθρο 4 του 2874/2000, όπως το τελευταίο θα διαμορφωθεί από το άρθρο 57 του Σ.Ν.

 • 23 Μαΐου 2021, 10:20 | Σκυλογιάννης Δημήτρης

  Καλημέρα σας.
  Καταχωρηρωμένη η επιλογή της χρηματικής αμοιβής της υπερωρίας.Όχι μόνο ανταλλαγή των ωρών με προκαθορισμένο ρεπο.
  Η υπερωρία να μην είναι εμπόδιο για την εισοδο στην εργασία νεών εργαζομένων.
  Με την προώθηση τως υπερωριών ο εργοδότης δεν έχει το εργασιακό κίνητρο της πρόληψης.

 • 22 Μαΐου 2021, 20:58 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Απο τη μια ορίζεται τι είναι παράνομη υπερωρία απο την άλλη αν ο εργοδότης την πληρώσει δεν τρέχει μία..
  Αν είναι παράνομη να προβλεφθούν και πρόστιμα ή κυρώσεις για τον εργοδότη ώστε να μην το ξανακάνει.

 • 22 Μαΐου 2021, 13:51 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Είναι απαραδεκτο να ανοίγει κι άλλο η ψαλίδα της υπερεργασιας και των υπερωριών τη στιγμή που ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε προ ημερών έκθεσή του διαπιστώνει το αυτονόητο: η πολυωρη εργασία βλάπτει σοβαρά την υγεία και οδηγεί ακόμα και σε θανατους απο καρδιοπάθειες και εγκεφαλικά.
  Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην προστασία του εργαζόμενου που ισοδυναμεί με την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
  Υποχρεωτικό 8ωρο , οι υπερωρίες-ωρες υπερεργασίας (και όπως αλλιώς τις βαπτίζετε) δεν θα ξεπερνούν τις δύο ώρες ημερησίως με ταυτόχρονη απαγόρευση εργασιας υπερωριακά (10ωρο)για περισσότερες απο δύο συνεχόμενες μέρες μετά τις οποίες η υπερωριακή απασχόληση δεν θα μπορεί να εφαρμοστει πρι παρέλθουν 15 εργάσιμες ημέρες.
  Αν δε βγαίνει έτσι η δουλειά η επιλογή είναι να προσλάβει ο εργοδότης και άλλους υπαλληλους και όχι να «αρρωστήσει» αυτούς που έχει.

 • 21 Μαΐου 2021, 15:53 | Βασίλης

  Το σχέδιο νόμου δεν πρέπει να λέγεται «Προστασία στην Εργασία» αλλά «Προστασία στον Εργοδότη». Αυξάνεται το όριο υπερωριών από 120 στις 150 και στις βιομηχανίες –βιοτεχνίες από 60 (η τωρινή κυβέρνηση αύξησε το εξαμηνιαίο όριο από 30 σε 48) σε 150. Αυτό σημαίνει ότι 30 ώρες το έτος στις κοινές επιχειρήσεις και 90 ώρες το έτος στις βιομηχανίες- βιοτεχνίες δεν θα πληρωθούν με προσαύξηση 60% ή 80% αλλά θα πληρωθούν με 40%. Αυτό σημαίνει απώλεια εισοδήματος του εργαζόμενου.
  Επίσης, οι 150 ώρες / 52 εβδομάδες = 2,88 ώρες ανά εβδομάδα. Άρα συμπεραίνουμε ότι νομιμοποιείτε το 50 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Για την ακρίβεια 48 (45+3) ώρες στην πενθήμερη εργασία και 51 (48+3) ώρες στην εξαήμερη εργασία.
  Τα όρια δεν πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να διατηρηθούν στις 120 ώρες και 96 ώρες για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, αλλιώς θα υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία των εργαζόμενων. Ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει επιπλέον άτομα εφόσον υπάρχει ανάγκη για επιπλέον εργασία.

 • 19 Μαΐου 2021, 18:23 | Κατερινα Μ.

  Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τη διαδικασία δήλωσης της υπερωρίας καθώς δεν είναι πάντα εφικτή η εκ των προτέρων δήλώση θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα δήλωσης αυτής μέσα σε κάποιο χρονικό περιθώριο αν η προηγούμενη δήλωση δεν είναι εφικτή