Άρθρο 76 Ενιαίοι κωδικοί και μητρώα μεταξύ Επιθεώρησης Εργασίας-e-ΕΦΚΑ-ΟΑΕΔ

Για την απλούστευση των διαδικασιών, μετά τη θέση σε λειτουργία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ενοποιούνται, ομογενοποιούνται και συγχρονίζονται οι κωδικοί και τα μητρώα μεταξύ Επιθεώρησης Εργασίας, e-Ε.Φ.Κ.Α. και Ο.Α.Ε.Δ. και οι κωδικοί ειδικοτήτων και επαγγελμάτων μεταξύ ΕΡΓΑΝΗ, Α.Α.Δ.Ε., e-ΕΦΚΑ και Ο.Α.Ε.Δ..

  • Άμεση – μέσα στο έτος – αποζημίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τον ΟΑΕΔ για τα ΛΑΕΚ προς τις εταιρίες και τους Συνδέσμους για τα έτη 2018, 2017, 2016 και 2014. Είναι επίσης σκόπιμη η επέκταση ασφαλιστικών & εργοδοτικών εισφορών σε εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα
    Δημιουργία ενός φορέα (ΣΔΙΤ) για την συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατοτεχνικού προσωπικού
    Ενίσχυση της γνώσης των εργαζομένων σε εξαγωγικές και εφοδιαστικές επιχειρήσεις για θέματα διεκπεραίωσης εμπορικών πράξεων στο διεθνές εμπόριο.
    Η δημιουργία προγραμμάτων εκμάθησης για απόκτηση δεξιοτήτων με επίκεντρο τις διεθνείς, εθνικές και θαλάσσιες μεταφορές, κρίνεται ουσιαστική για την αγορά της εφοδιαστικής.