Άρθρο 4 Απαγόρευση βίας και παρενόχλησης στην εργασία

1. Απαγορεύεται κάθε μορφής βία ή παρενόχληση, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος:
α) ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι συμπεριφορές, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη και συμπεριλαμβάνουν τη βία και παρενόχληση λόγω φύλου,
β) ως «βία και παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι συμπεριφορές της περ. α) που απευθύνονται στα άτομα λόγω του κοινωνικού ή βιολογικού τους φύλου ή επηρεάζουν δυσανάλογα άτομα ενός συγκεκριμένου βιολογικού ή κοινωνικού φύλου και συμπεριλαμβάνουν τη σεξουαλική παρενόχληση.
3. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος οι συμπεριφορές βίας και παρενόχλησης σε βάρος των προσώπων του άρθρου 3 μπορούν να λαμβάνουν χώρα ιδίως:
(α) στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και χώρων όπου ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, λαμβάνει αμοιβή, κάνει διάλειμμα ιδίως για ανάπαυση ή για φαγητό, σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας, αποδυτηρίων ή καταλυμάτων που παρέχει ο εργοδότης,
(β) στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, τις λοιπές μετακινήσεις, τα ταξίδια, την εκπαίδευση, καθώς και τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία και,
(γ) κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

 • ΕΣΤΑΜΕΔΕ (Συνταξιούχοι ΤΣΜΕΔΕ) ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ (Ομότιμοι ΤΕΕ) Κολοκοτρώνη 4 ΤΚ 10561 τηλ. 2103225997 – 6977253957 http://www.estamede.gr

  προστίθεται στο τέλος
  (δ) κατά τις ΓΣ συνδικαλιστικών οργάνων εργαζομένων ή συνταξιούχων με σκοπό τον επηρεασμό μελών, την αποπομπή μελών, αλλοίωση του αποτελέσματος ψηφοφοριών, διάλυση συνεδρίας με λεκτική είτε σωματική βία

  Ο Πρόεδρος Κ. Δούκας
  Οι Γ. Γραμματείς Δ. Κούγκας – Δ. Καραπιστόλης

 • 26 Μαΐου 2021, 13:32 | ActionAid

  Οι ορισμοί θα έπρεπε να προβλέπονται στο άρθρο 1, όπως στο πρωτότυπο κείμενο της Σύμβασης, για να καθίσταται σαφές ποιες συμπεριφορές συνιστούν βία και παρενόχληση στην εργασία και για να μπορεί να διαβάζεται και να γίνεται κατανοητή η ρύθμιση από την αρχή και για όλο το κείμενο. Η εισαγωγή των ορισμών στο άρθρο 4 είναι νομοτεχνικά κακή, καθώς ορίζει εκ των υστέρων τι είναι αυτό που απαγορεύεται, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίστροφο (δηλαδή να ορίζεται εκ των προτέρων). Η επιλογή αυτή έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές επαναλήψεις μέσα στο κείμενο που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Θα πρέπει, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ορισμός της βίας και της παρενόχλησης που θα είναι ενιαίος με τους ήδη ισχύοντες στο εθνικό νομικό σύστημα. Τόσο για λόγους πρακτικής εφαρμογής όσο και για λόγους ευαισθητοποίησης η γλώσσα για την οποία μιλάμε για το θέμα θα πρέπει να είναι κοινή. Οι ορισμοί ορθώς συμπεριλαμβάνονται στην Σύμβαση 190 γιατί ενδέχεται να κυρωθεί και από χώρες που δεν έχουν σχετικό πλαίσιο. Επειδή, ωστόσο, η χώρα μας δεν υπολείπεται των σχετικών ορισμών, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την κοινή τους χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι πιθανό να δημιουργηθούν ερμηνευτικά ζητήματα κατά την εφαρμογή ή σε περιπτώσεις δικαστικού ελέγχου από περιπτώσεις που θα φτάσουν στα δικαστήρια.

  Παράλληλα, έχουν συνενωθεί τα έξι (6) στοιχεία του αντίστοιχου άρθρου 3 της Σύμβασης και έχουν μειωθεί σε τρία (3). Ενώ φαινομενικά δεν πρόκειται για κάποια σημαντική αλλαγή, σε πρακτικό επίπεδο καθένα από τα έξι (6) στοιχεία συνδέεται με διαφορετική έκφανση του κόσμου της εργασίας και προκύπτει ως αποτέλεσμα διαφορετικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από την πλευρά εργαζομένων και εργοδοτών. Μάλιστα, η αναφορά στον «χώρο» της εργασίας στο σημείο 3(α) υπογραμμίζει την ανάγκη για διόρθωση της μετάφρασης της φράσης “world of work”, όπως αναφέρεται παραπάνω. Και εδώ επισημαίνεται η ανάγκη για χρήση ευαίσθητης προς το φύλο γλώσσας. Στη φράση «απαγορεύεται κάθε μορφής βία ή παρενόχληση» να αντικατασταθεί το διαζευκτικό «ή» από το και. Η χρήση της φράσης «βία και παρενόχληση» θα πρέπει να ακολουθείται ομοιόμορφα σε όλο το κείμενο κατά τα προβλεπόμενα της Σύμβασης 190 και να γίνουν οι απαραίτητες αντικαταστάσεις όπου χρειάζεται.

 • 25 Μαΐου 2021, 14:08 | Στάθης Παπαγεωργίου

  Θεωρώ, πως στον ορισμό της παραγράφου 2.α) θα πρέπει, να τεθεί με σαφήνεια, ότι περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις προσβολής της προσωπικότητας ή να αναφερθούν τουλάχιστον ειδικές εκφάνσεις αυτής της προσβολής που συνδέονται άμεσα με τη βία και παρενόχληση στην εργασία όπως ενδεικτικά: η προσβολή της εξωτερικής τιμής κάθε ανθρώπου, η οποία αντικατοπτρίζεται στην αντίληψη και την εκτίμηση που έχουν οι άλλοι για αυτόν.

  Επίσης, θα πρέπει να ο ορισμός να επεκταθεί και στις περιπτώσεις απομόνωσης, διακριτής συμπεριφοράς σε σύγκριση με άλλους υπαλλήλους λόγω εκδικητικότητας με βάση τα πρότυπα του σουηδικού νομοθετικού πλαισίου.

  Με αυτό τον τρόπο θα γίνει σαφέστερο το πεδίο ερφαρμογής του νόμου ως προς την «ψυχολογική» βλάβη που η απόδειξη της θα είναι δυσχερής.

 • 18 Μαΐου 2021, 21:44 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ : η διατύπωση του άρθρου είναι αντιφατική

  Στην παράγραφο 2α) ορίζεται ως παρενόχληση κάτι που εξηγείται στην παράγραφο β), η οποία με τη σειρά της παραπέμπει στην παράγραφο α), κάτι που είναι αντιφατικό και δεν βγάζει νόημα.

  Παραθέτω πρόταση σωστής διατύπωσης:

  2. Για τους σκοπούς του παρόντος:
  α) Ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι συμπεριφορές, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών οι οποίες αποσκοπούν ή οδηγούν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε αυτές εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη, και συμπεριλαμβάνουν τη βία και παρενόχληση λόγω φύλου.

  β) Ως «βία και παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι συμπεριφορές, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν σεξουαλική παρενόχληση, αποσκοπούν ή οδηγούν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη και έχουν ως βάση την διάκριση ή τη δυσμενή επιρροή ατόμων λόγω του κοινωνικού ή βιολογικού τους φύλου.

 • 16 Μαΐου 2021, 23:02 | Γιαννης Χατζης

  Οταν ο εργοδοτης απαιτη να εργαστείς την Κυριακη και 12ωρο εχοντας ηδη 60 ωρες (Δευτερα-Σαββατο) αλλιως υπαρχουν και αλλοι… Τι ειναι???

 • 16 Μαΐου 2021, 15:12 | Ματίνα Τσίλη

  Στη πρώτη παράγραφο του άρθρου το διαζευκτικό ή δημιουργεί λανθασμένες ερμηνείες και είναι σκόπιμο να διατυπωθεί ‘βία και παρενόχληση»

 • 14 Μαΐου 2021, 16:23 | Σωτήρης Γούλας

  Εφόσον επιχειρείται εισαγωγή νομικής έννοιας με την μορφή «βία *και* παρενόχληση» , σκόπιμο είναι να εισαχθεί το «και» και στο άρθρο 4 παράγραφο 1, αντί για τη διαζευκτική διατύπωση «βίας ή παρενόχλησης» που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση, ιδίως επειδή είναι το πρώτο σημείο του νόμου όπου γίνεται αναφορά στον όρο αυτό.

 • 14 Μαΐου 2021, 15:52 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  Με βάση τους ορισμούς που δίνονται… η φράση π.χ αν δεν κάνεις το εμβόλιο θα σου κάνω διακοπή σύμβασης ή θα σου μειώσω τον μισθό…θεωρείται «βία και παρενόχληση» που ενδέχεται να οδηγήσει σε σωματική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ;

 • 14 Μαΐου 2021, 11:33 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Με βάση τους ορισμους που δίνονται η φράση π.χ » αν δεν τα έχεις έτοιμα ως την Παρασκευή δεν θα πάρεις άδεια» συνιστά απειλη πράξης που αποσκοπεί ή ένδέχεται να οδηγήσει σε ψυχολογική βλάβη. Να υποθέσω πως με το νόμο αυτό έννοιες όπως «τιμωρία» ,»συνέπειες» κλπ καταργούνται στο χώρο εργασίας;
  Προφανώς πρέπει να μπει ένα όριο ώστε να διασφαλίζεται η εργασιακή ειρήνη περιορίζοντας τις εξουσίαστικές ορέξεις του εργοδότη χωρίς όμως να φτάνουμε στο άλλο άκρο της ασυδοσίας του εργαζόμενου