Άρθρο 83 Βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 1264/1982

Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1264/1982 τροποποιείται, προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
Βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων
1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τηρούν ψηφιακά τα ακόλουθα βιβλία:
α) Μητρώο μελών, όπου αναγράφονται αριθμημένα προκειμένου για μέλη-φυσικά πρόσωπα το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο ΑΜΚΑ και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους. Προκειμένου για μέλη-νομικά πρόσωπα αναγράφονται η επωνυμία, η έδρα, ο ΑΦΜ, οι αριθμοί και οι χρονολογίες των δικαστικών αποφάσεων έγκρισης ή τροποποίησης των καταστατικών τους, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής τους, εφόσον δε τα μέλη είναι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών τους και αυτών που πήραν μέρος στις τελευταίες εκλογές.
β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
γ) Πρακτικών συνεδριάσεων διοίκησης.
δ) Ταμείου, όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
ε) Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της οργάνωσης.
2. Γραμμάτια εισπράξεων αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή, πριν από τη χρησιμοποίησή τους.
3. Τα μέλη της οργάνωσης και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται τα παραπάνω στοιχεία.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η μορφή που θα έχουν τα ψηφιακά βιβλία, η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

 • 27 Μαΐου 2021, 22:00 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Η ψηφιακή διατήρηση των βιβλίων θέτει σε κίνδυνο τα προσωπικά στοιχεία των μελών των σωματείων.

 • 26 Μαΐου 2021, 19:12 | Σύλλογος Εργαζομένων Ι.Τ.Ε.

  Προτείνουμε την απαλοιφή της φράσης «και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον». Η εν λόγω φράση μπορεί να αποτελέσει πρόσχημα για εργοδότες αλλά και άλλους που μπορεί να επικαλεστούν ότι έχουν έννομο συμφέρον να ζητήσουν πρόσβαση στα βιβλία των συνδικαλιστικών οργανώσεων με απώτερο στόχο τον έλεγχο αυτών.

 • ΕΣΤΑΜΕΔΕ (Συνταξιούχοι ΤΣΜΕΔΕ) ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ (Ομότιμοι ΤΕΕ) Κολοκοτρώνη 4 ΤΚ 10561 τηλ. 2103225997 – 6977253957 http://www.estamede.gr

  3. Τα μέλη της οργάνωσης και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται τα παραπάνω στοιχεία. Προστίθεται :
  πλην των προσωπικών δεδομένων των μελών που αναφέρονται στο μητρώο
  Στο τέλος προστίθεται :
  Ισχύει και για τις συνταξιουχικές οργανώσεις

  Ο Πρόεδρος Κ. Δούκας
  Οι Γ. Γραμματείς Δ. Κούγκας – Δ. Καραπιστόλης

 • Η περιγραφή στο άρθρο 3 παρ. 3. «Τα μέλη της οργάνωσης και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται τα παραπάνω στοιχεία», ανοίγει την κερκόπορτα να μπορεί ο εκάστοτε εργοδότης αλλά και οποιοσδήποτε επικαλείται ότι έχει έννομο συμφέρον να πληροφορείται αυστηρά προσωπικά δεδομένα για κάθε μέλος του σωματείου. Είναι βέβαιο ότι τα δικαστήρια θα κληθούν με την ετυμηγορία τους να αποκαταστήσουν την κανονικότητα. Προτείνουμε την απαλοιφή της φράσης «και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον»