Άρθρο 108 Διαδικασία επιλογής και διορισμού Συμβουλίου Διοίκησης

1. Η επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης γίνεται με ανοικτό διαγωνισμό. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 6 του ν. 3861/2010 (Α’ 112), καθορίζονται η διαδικασία προκήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού, η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής της παρ. 2, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.
2. Η επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης γίνεται από ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής, η οποία απαρτίζεται από: α) τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, β) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, γ) τον Γενικό Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δ) τον Πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, και ε) ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
3. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων, με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, ο οποίος αποτελείται από διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των σχετικών θέσεων και υποβάλλεται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τον διπλάσιο αριθμό των θέσεων, περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι στον εν λόγω κατάλογο.
4. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επιλέγει από τον ανωτέρω κατάλογο, ισάριθμους με τις προς πλήρωση θέσεις επικρατέστερους υποψηφίους, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν εγκρίνει έναν ή περισσότερους από τους προταθέντες υποψηφίους, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προτείνει εναλλακτικούς υποψηφίους από τον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων της παρ. 3. Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 27 Μαΐου 2021, 18:42 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Μη μας πιπιλάτε την καραμέλα για Ανεξάρτητη Αρχή. Επινοειτε τίτλους και ονόματα για τα μάτια του κόσμου λες και τρώμε κουτόχορτο.
  Η Επιθεώρηση Εργασίας θα διοικείται από κάποιους που θα είναι αρεστοί – ή τουλάχιστον όχι δυσάρεστοι -στην εκάστοτε κυβέρνηση και αυτό το ξέρουν και οι πέτρες.
  Αν θα ειναι ανεξάρτητη απο κάτι, αυτό δυστυχώς είναι η λαική βούληση και ο δημοκρατικός έλεγχος.
  Η διοίκηση της Επιθεώρησης Εργασιας (όπως και κάθε ανεξάρτητης αρχής) θα πρέπει να απηχει τη βούληση και να εξυπηρετει τις ανάγκες του κόσμου της εργασίας, για αυτό θα πρέπει να ειναι αιρετή και να προκύπτει απο εκλογές με δικαίωμα ψήφου σε εργοδοτικές και εργατικές συλλογικές οργανώσεις.

 • 14 Μαΐου 2021, 16:37 | Βασίλης Λάμης

  Ουσιαστικά, ο εκάστοτε υπουργός εργασίας διορίζει το διοικητικό συμβούλιο. Τουλάχιστον τα 3 από τα 5 μέλη της επιτροπής επιλογής έχουν άμεση σχέση με τον υπουργό (2 γραμματείς και μέλος ΔΕΠ). Ενώ ο υπουργός τελικά επιλέγει τα άτομα «ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής», η οποία βέβαια αποτελείται στην πλειοψηφία της από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Άλλη μία τύποις ανεξάρτητη αρχή. Γιατί να μην έχουν λόγο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις; τα εργατικά σωματεία; Μία επιτροπή επιλογής, στην οποία να μην εμπλέκεται ο υπουργός εργασίας;