Άρθρο 96 Πεδίο εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων εργασίας – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 1876/1990

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 1876/1990 (Α’ 27) τροποποιούνται, προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 8
Δέσμευση
1. Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Στους εργαζόμενους αυτούς περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
2. Οι υπόλοιπες συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεσμεύουν τους εργαζόμενους και εργοδότες, οι οποίοι είναι μέλη των συμβαλλόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων, τον εργοδότη που συνάπτει συλλογική σύμβαση εργασίας ατομικώς και τους εργοδότες που συνάπτουν συλλογική σύμβαση εργασίας με κοινό εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους. Βασικοί μισθοί, βασικά ημερομίσθια, κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός όρος, δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.
3. Εφ’ όσον ο εργοδότης δεσμεύεται από επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, οι κανονιστικοί όροι της διέπουν υποχρεωτικά και τις εργασιακές σχέσεις όλων των εργαζομένων της συγκεκριμένης επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.
4. Οι όροι της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας κωδικοποιούνται, με ευθύνη των μερών που την υπογράφουν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παρ. 3 έως 6 του άρθρου 5. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, κωδικοποιούνται με απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας εντός (15) ημερών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας και υποβάλλονται στις ίδιες διατυπώσεις.
Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, για να είναι έγκυρη, η συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση πρέπει να εμπεριέχει κωδικοποίηση όλων των εν ισχύ όρων της συλλογικής ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένων τόσο των συμφωνούμενων το πρώτον με τη συγκεκριμένη συλλογική ρύθμιση, όσο και αυτών αντίστοιχων παλαιότερων συλλογικών ρυθμίσεων οι οποίοι τυχόν διατηρούνται σε ισχύ».

 • 27 Μαΐου 2021, 23:45 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Προτείνεται στο άρθρο 96 περί του πεδίου εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ειδικότερα στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 1876/1990, όπως τροποποιείται με την προτεινόμενη διάταξη, να προστεθούν και οι Κανονισμοί Εργασίας.

 • 27 Μαΐου 2021, 22:47 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Οι ΣΣΕ πρέπει να ρυθμίζουν και ελάχιστους μισθολογικούς όρους.

 • 26 Μαΐου 2021, 23:59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

  Η προτεινόμενη τροποποίηση αφαιρεί από το περιεχόμενο των εγσσε την οποιαδήποτε ρύθμιση μισθολογικών όρων, ακόμα και για τις περιπτώσεις των δεσμευομένων εργαζομένων και εργοδοτών.

  Η διάταξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη συλλογική αυτονομία (22§2 και 23§1 Σ) και πρέπει να απαλειφθεί.

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
  ΜΕΛΟΣ ΔΣ Ε.Κ.ΑΘΗΝΑΣ

 • Στο άρθρο 1 πρέπει να προστεθεί και των μισθολογικών όρων, καθώς αυτό που αναφέρετε είναι εναντίον τη συλλογικής αυτονομίας μας και της προστασίας του συνόλου των εργαζομενων της χώρας που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ο οποίος επειδή ακριβώς δεν αποτελεί αντικείμενο της ΕΓΣΕΕ τα τελευταία χρόνια έχει φθάσει -με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων- να είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας και δεν επιτρέπει στον εργαζόμενο να ζήσει αξιοπρεπώς.

 • 26 Μαΐου 2021, 10:40 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

  Η προτεινόμενη τροποποίηση αφαιρεί από το περιεχόμενο των εγσσε την οποιαδήποτε ρύθμιση μισθολογικών όρων, ακόμα και για τις περιπτώσεις των δεσμευομένων εργαζομένων και εργοδοτών. Η διάταξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη συλλογική αυτονομία (22§2 και 23§1 Σ) και πρέπει να απαλειφθεί.
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
  ΜΕΛΟΣ ΔΣ Ε.Κ.ΑΘΗΝΑΣ

 • Η προτεινόμενη τροποποίηση αφαιρεί από το περιεχόμενο των εγσσε την οποιαδήποτε ρύθμιση μισθολογικών όρων, ακόμα και για τις περιπτώσεις των δεσμευομένων εργαζομένων και εργοδοτών. Η διάταξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη συλλογική αυτονομία (22§2 και 23§1 Σ) και πρέπει να απαλειφθεί.

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

  10. Σχετικά με τη διάταξη του αρ. 96 – Δέσμευση από σσε
  Η προτεινόμενη τροποποίηση αφαιρεί από το περιεχόμενο των εγσσε την οποιαδήποτε ρύθμιση μισθολογικών όρων, ακόμα και για τις περιπτώσεις των δεσμευομένων εργαζομένων και εργοδοτών. Η διάταξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη συλλογική αυτονομία (22§2 και 23§1 Σ) και πρέπει να απαλειφθεί.

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας , ημερομηνία 25/5/2021

 • 24 Μαΐου 2021, 18:44 | ελευθεριος γεωργιάδης

  Προτάσεις επί της διαβούλευσης νομοσχεδίου ΥΠΟΥΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πρόταση 1

  Eνα πάγιο αίτημα του κλάδου της εστίασης και συναφών επαγγελμάτων είναι η κατάργηση του τεκμαρτού ημερομίσθιου στην αναγγελία των προσλήψεων όπου οι εισφορές που αποδίδονται στον ΕΦΚΑ εκτοξεύουν το κόστος και προφανέστερα είναι δυσανάλογες με τις εισφορές των εργαζομένων στους άλλους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  Η πρόταση μου είναι απλή και ουσιαστική.
  Οι εργαζόμενοι στην εστίαση και στις ειδικότητες που ασφαλίζονται με τον τεκμαρτό ημερομίσθιο να αμείβονται και να αποδίδονται εισφορές βάσει του ημερομίσθιου που προβλέπει η εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.). Παραθέτω τον συγκεντρωτικό πίνακα ασφάλισης με το ημερομίσθιο της Ε.Γ και το τεκμαρτό ημερομίσθιο ενός σερβιτόρου.

  ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
  ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ
  29,04 10,99 40,45 15,31

  Από το παράδειγμα αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του κόστους για την επιχείρηση.
  Σημειώνω ότι έως σήμερα δύναται να αμείβονται οι εργαζόμενοι στην εστίαση (σερβιτόρος , βοηθοί , μπαρ κ.λ.π) με το ημερομίσθιο της Ε.Γ (29,04) αλλά ασφαλίζονται υποχρεωτικά με το τεκμαρτό (40,45)!!!!

  Είμαι βέβαιος ότι η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ με το ημερομίσθιο της Ε.Γ. θα ωθήσει τους εργοδότες να ασφαλίζουν κανονικότατα τους εργαζομένους στην εστίαση κάτι που όπως όλοι γνωρίζουμε δεν γίνεται σήμερα.

  Πρόταση 2
  Ασφάλιση συγγενών Α βαθμού
  Σήμερα σε προσωπικές εταιρίες ΟΕ ΕΕ εάν βρεθεί ν απασχολείται συγγενής πρώτου βαθμού χωρίς αναγγελία πρόσληψης του καταλογίζεται πρόστιμο ανασφάλιστου ύψους 10 500 ,παρόλο που μπορεί να είναι προστατευόμενο μέλος και ασφαλισμένος στο βιβλιάριο του ιδιοκτήτη.
  Για να αποφευχθεί η περιατέρω αντιδικία στα δικαστήρια που τελικά δικαιώνουν τους εμπαγγελματίες θα πρέπει να διευθετηθεί άμεσα το πρόβλημα
  Με τιμή
  Για την ΕΠΙΤΟΡΠΗ ΑΓΟΡΑΣ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Ελευθέριος Γεωργιάδης