Άρθρο 74 Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

1. Επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο, με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
2. Η μέτρηση του χρόνου εργασίας πραγματοποιείται με τη χρήση ψηφιακής κάρτας εργασίας. Με τη χρήση της, καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ κάθε μεταβολή που αφορά στον χρόνο εργασίας των εργαζομένων, όπως ιδίως, η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, το διάλειμμα, η υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας και κάθε είδους άδεια.
3. Τα στοιχεία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας διασταυρώνονται με τα στοιχεία που αναγράφονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) που υποβάλλεται από την επιχείρηση. Είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη προσυμπλήρωση της Α.Π.Δ. από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ βάσει των στοιχείων που εισάγονται με τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.
4. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αξιοποιείται από την Επιθεώρηση Εργασίας για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου των επιχειρήσεων. Εάν, κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση, διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργαζόμενου δεν είναι ενεργοποιημένη, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ ανά εργαζόμενο που δεν έχει ενεργοποιημένη ψηφιακή κάρτα. Σε περίπτωση που σε τρεις ελέγχους, εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, διαπιστωθεί η παράβαση της παρούσας επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.

 • 27 Μαΐου 2021, 23:23 | Νικόλαος Κλωθάκης

  Άρθρο 74
  Στη παράγραφο 4 προβλέπονται ποινές μόνο για τις επιχειρήσεις ενώ θα έπρεπε να προβλέπετε ποινή καταρχήν για τον εργαζόμενο που ξεκίνησε να παρέχει εργασία χωρίς να εισάγει την κάρτα εργασίας και στην συνέχεια για τον εργοδότη που αποδέχτηκε την εργασία χωρίς να γίνει χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
  Το πρόστιμο πρέπει να είναι ισοβαρής για να υπάρχει κίνητρο εφαρμογής του νόμου και από τα δυο μέρη.

 • 27 Μαΐου 2021, 19:43 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

  Εάν, κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση, διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργαζόμενου δεν είναι ενεργοποιημένη, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ ανά εργαζόμενο που δεν έχει ενεργοποιημένη ψηφιακή κάρτα.

  Η ίδια ακριβώς διοικητική κύρωση «πρόστιμο δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ» προβλέπετε και στην περίπτωση της μη αναγραφής εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού (αδήλωτη εργασία), μόνο που σε αυτή την περίπτωση προβλέπονται και προϋποθέσεις έκπτωσης του προστίμου όπως π.χ. όταν ο εργοδότης προσλάβει τον αδήλωτο εργαζόμενο με πλήρη απασχόληση για ένα έτος, το πρόστιμο μειώνεται στις 2.000€

  Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει κάποιο είδος έκπτωσης και στην περίπτωση της μη ενεργοποιημένης κάρτας εργασίας (που ισοδυναμεί με υποδηλωμένη εργασία) ή όχι, διότι διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι η υποδηλωμένη εργασία, εμπίπτει σε πιο αυστηρή διαδικασία κύρωσης από την αδήλωτη.

 • 27 Μαΐου 2021, 17:17 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Η ψηφιοποίηση ελεγκτικών μηχανισμών ως εργαλειο δεν μπορεί να δώσει λυση στα προβλήματα που γεννιούνται από την ανθρώπινη αδυναμία και δολιότητα.
  Γιατί τα εργαλεία αυτά (σαν την ψηφιακή κάρτα) είτε για να ειναι αποτελεσματικά θα πρέπει να φτάσουν στα όρια της υπερβολής, αντιμετωπίζοντας τον άνθρωπο ως μηχανή (οπότε θα έχουμε ουσιαστικές παραβίασεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της προσωπικής μας ζωής),είτε αν εφαρμοστούν μερικώς και με σεβασμό στα ανθρωπίνα δικαιώματα (ως οφείλει να γίνει), η ανθρώπινη επινοητικότητα θα βρει τρόπο να τα παρακάμψει και να τα υποβαθμίσει. Με λιγα λόγια ο εργοδότης και ο εργαζόμενος εύκολα ή δύσκολα θα βρούν τρόπους να «ξεφύγουν».
  Σε κάθε περίπτωση όμως κάθε νόμος πρέπει να έχει ανθρωποκεντρική προσέγγιση του θέματος που ρυθμίζει και όχι μηχανιστική, παρασυρόμενος από τις τεχνολογικές εξελίξεις.
  Κανόνες που παράγονται απο τη συνεννόηση ανάμεσα σε ανθρώπους που ενεργούν με ελεύθερη βούληση είναι απείρως λειτουργικότεροι απο την επιβολή του «μεγάλου αδελφού». Σε αυτό το πνεύμα πρέπει να είναι οι διατάξεις νόμου που θα διέπουν και το παρόν θεμα.

 • 27 Μαΐου 2021, 00:17 | Μιχάλης Τσαούτος-ΕΨΑ Α.Ε.

  στην παράγραφο 1 πρέπει να προστεθεί:
  η ως άνω υποχρέωση δεν καταλαμβάνει τα διευθυντικά στελέχη, τους περιοδεύοντες πωλητές και τους τηλεργαζόμενους.
  Καλό είναι να εφαρμοστεί η Ψηφιακή κάρτα εργασίας και στο Δημόσιο.

 • 26 Μαΐου 2021, 23:37 | M.A

  Δεν είναι ξεκάθαρος ο ακριβής τρόπος λειτουργίας της ψηφιακής κάρτας και πως θα εφαρμοστεί σε εταιρείες που δεν έχουν ήδη εγκατεστημένο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας.
  Θα πρέπει να εξαιρεθούν ρητώς της συγκεκριμένης πρόβλεψης τα διευθυντικά στελέχη που δεν υπάγονται στα χρονικά όρια εργασίας, οι περιοδεύοντες πωλητές και οδηγοί ως εργαζόμενοι που παρέχουν την εργασία τους εκτός εγκατάστασης της εταιρείας και τέλος όσοι εργάζονται μέσω τηλεργασιας

 • 26 Μαΐου 2021, 22:04 | APOSTOLOS

  για τεχνικούς λόγους θα πρέπει να τεθεί χρονικό περιθώριο 6 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου για την έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής κάρτας

 • Από την μελέτη του νομοσχεδίου ανακύπτουν πρακτικά ζητήματα που χρήζουν διευκρινήσεων ως προς τον τρόπο υλοποίησης τους.
  Ειδικότερα:
  • Χρήση ψηφιακής κάρτας από εργαζόμενους εκτός των εγκαταστάσεων ή τηλεργαζόμενους;
  • Περιπτώσεις λανθασμένης χρήσης ή απώλειας κάρτας;
  • Περιπτώσεις χρήσης εργαζομένων από Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης;

  Εκτιμάμε ότι η οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις θα είναι σημαντική, αφού θα χρειαστεί να επενδύσεων σε νέους εξοπλισμούς υποστήριξης του νέου συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, οι εταιρείες που θα εφαρμόσουν την ψηφιακή κάρτα θα πρέπει να απαλλάσσονται όλων των σχετικών εντύπων ωραρίου εργασίας στο Εργάνη.

  Επίσης στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται ότι στελέχη τα οποία αμείβονται πολύ υψηλότερα από το νομοθετημένο κατώτατο μισθό δεν πρέπει να υπάγονται στα ισχύοντα χρονικά όρια εργασίας και κατ’ επέκταση δεν εντάσσονται στο προσωπικό που αμείβεται με υπερεργασία ή υπερωρία. Η μη ρύθμιση του θέματος δημιουργεί νομικό ρίσκο στον εργοδότη.

 • 26 Μαΐου 2021, 22:06 | ΘΩΜΑΣ Χ

  Θα πρέπει το σύστημα να δοκιμαστεί πρώτα σε επιχειρήσεις που δεν έχουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων ή υποκαταστημάτων και εφόσον προχωρήσει ομαλά, τότε να επεκταθεί. Επίσης να γίνει αναφορά σχετικά με το κόστος της προμήθειας εξοπλισμού, όπου απαιτηθεί, αν θα υπάρξει επιδότηση ή όχι, ειδικά για μικρές επιχειρήσεις.

 • 26 Μαΐου 2021, 19:35 | Σύλλογος Εργαζομένων Ι.Τ.Ε.

  Η ψηφιακή κάρτα θεωρούμε ότι θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της μαύρης εργασίας. Χρειάζεται προσοχή στον τρόπο εφαρμογής στους τόπους εργασίας και την εφαρμογή σε περίπτωση τηλεργασίας.

 • 26 Μαΐου 2021, 16:56 | Ι.Μ

  α) Σημαντική αύξηση λειτουργικού κόστους των μεγάλων επιχειρήσεων
  β) Η 15θημέρη διακοπής λειτουργίας σε βιομηχανίες που δουλεύουν 7/24 ισοδυναμεί με οριστική καταστροφή λόγω πολυπλοκότητας λειτουργίας και πολυσύνθετου εφοδιαστικής αλυσίδας. Εδώ να τεθεί κριτήριο ουσιώδους παράβασης
  γ) Ανέφικτο να εφαρμοστεί άμεσα και θα χρειαστεί μεταβατικό στάδιο δοκιμαστική εφαρμογής τουλάχιστον έτους

 • στην παράγραφο 1 πρέπει να προστεθεί
  η ως άνω υποχρέωση δεν καταλαμβάνει τα διευθυντικά στελέχη, τους περιοδεύοντες πωλητές και τους τηλεργαζόμενους.
  η παράγραφος 4 πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής
  4. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αξιοποιείται από την Επιθεώρηση Εργασίας για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου των επιχειρήσεων. Εάν, κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση, διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργαζόμενου δεν είναι ενεργοποιημένη, (πλην περιπτώσεων πρόσκαιρης βλάβης ή τεχνικού προβλήματος) επιβάλλεται στον εργοδότη διοικητικό πρόστιμο Σε περίπτωση που σε τρεις ελέγχους, εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, διαπιστωθεί η επανειλημμένη παράβαση της παρούσας επιβάλλεται κατά 50% διοικητικό πρόστιμο.

  επίσης πρέπει να προστεθεί η πιο κάτω παράγραφος.
  Η χρήση Ψηφιακής κάρτας θα είναι προαιρετική για διάστημα δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Για όσες επιχειρήσεις κάνουν χρήση της ψηφιακής κάρτας για το χρονικό διάστημα αυτό, η χρήση της θα θεωρείται δοκιμαστική και δεν θα παράγει τεκμήριο για το χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων.

 • 26 Μαΐου 2021, 14:19 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  1. Επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο, με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, Η ως άνω υποχρέωση δεν καταλαμβάνει τα διευθυντικά στελέχη, τους περιοδεύοντες πωλητές και του τηλεργαζόμενους.

  4. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αξιοποιείται από την Επιθεώρηση Εργασίας για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου των επιχειρήσεων. Εάν, κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση, διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργαζόμενου δεν είναι ενεργοποιημένη, (πλην περιπτώσεων πρόσκαιρης βλάβης ή τεχνικού προβλήματος) επιβάλλεται στον εργοδότη διοικητικό πρόστιμο. Σε περίπτωση που σε τρεις ελέγχους, εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, διαπιστωθεί επανειλημμένη παράβαση της παρούσας επιβάλλεται κατά 50% διοικητικό πρόστιμο.

  5. Η χρήση Ψηφιακής κάρτας θα είναι προαιρετική για διάστημα δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Για όσες επιχειρήσεις κάνουν χρήση της ψηφιακής κάρτας για το χρονικό διάστημα αυτό, η χρήση της θα θεωρείται δοκιμαστική και δεν θα παράγει τεκμήριο για το χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων.

 • Η ψηφιακή κάρτα, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί, προκειμένου να ελέγχεται η περαιτέρω ευελιξία, σε ωράριο και εργασιακές σχέσεις.

  Δεν πρέπει επίσης να ξεχνούμε ότι, κάθε επιχείρηση, επειδή έχει τις δικές της ανάγκες, έχει επιλέξει το σύστημα «ωρομέτρησης» που την εξυπηρετεί καλύτερα. Αλώστε,
  υπάρχουν διεθνώς χιλιάδες διαφορετικές λύσεις «ωρομέτρησης» και καμία από αυτές δεν επιδοτείται από το κράτος.

  Για το λόγο αυτό και καθώς πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αδυνατούν να καλύψουν την δαπάνη εγκατάστασης, γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να επιδοτηθούν. Είναι ανάγκη, να υλοποιηθεί η σχετική πρόβλεψη για κάλυψη από το Ταμείο Ανάκαμψης.

 • 26 Μαΐου 2021, 14:34 | ΣΕΒΕΚ

  Από την μελέτη του νομοσχεδίου ανακύπτουν πρακτικά ζητήματα που χρήζουν διευκρινήσεων ως προς τον τρόπο υλοποίησης τους.

  Ειδικότερα:
  • Χρήση ψηφιακής κάρτας από εργαζόμενους εκτός των εγκαταστάσεων ή τηλεργαζόμενους;
  • Περιπτώσεις λανθασμένης χρήσης ή απώλειας κάρτας;
  • Περιπτώσεις χρήσης εργαζομένων από Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης;

  Εκτιμάμε ότι η οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις θα είναι σημαντική, αφού θα χρειαστεί να επενδύσεων σε νέους εξοπλισμούς υποστήριξης του νέου συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, οι εταιρείες που θα εφαρμόσουν την ψηφιακή κάρτα θα πρέπει να απαλλάσσονται όλων των σχετικών εντύπων ωραρίου εργασίας στο Εργάνη.
  Επίσης στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται ότι στελέχη τα οποία αμείβονται πολύ υψηλότερα από το νομοθετημένο κατώτατο μισθό δεν πρέπει να υπάγονται στα ισχύοντα χρονικά όρια εργασίας και κατ’ επέκταση δεν εντάσσονται στο προσωπικό που αμείβεται με υπερεργασία ή υπερωρία. Η μη ρύθμιση του θέματος δημιουργεί νομικό ρίσκο στον εργοδότη.

 • Άρθρο 74
  Α. Ο κλάδος μας ήδη την εφαρμόζει με επιτυχία την τηλεργασία. Όμως, τόσο οι ανάγκες των επιχειρήσεων του κλάδου μας, όσο – και κυρίως- οι ανάγκες των εργαζομένων μας που απασχολούνται σε διοικητικές θέσεις, δεν εξυπηρετούνται με εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία) που έχει συγκεκριμένη περιοδικότητα και είναι εκ των προτέρων προγραμματισμένη. Οι προαναφερθείσες ανάγκες εξυπηρετούνται μέσω σποραδικής και μη σταθερώς επαναλαμβανόμενης τηλεργασίας, όποια χρονική στιγμή αυτή απαιτηθεί. Κατά συνέπεια, έχουμε τη γνώμη πως στο άρθρο 66 του Σχεδίου θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των περιπτώσεων προγραμματισμένης και σταθερά επαναλαμβανόμενης τηλεργασίας, δηλαδή τηλεργασίας που έχει κάποια μορφή μονιμότητας, και περιπτώσεων σποραδικής, έκτακτης, απρογραμμάτιστης και μη σταθερά επαναλαμβανόμενης τηλεργασίας, όταν οι ανάγκες μιας επιχείρησης ή ενός εργαζομένου το απαιτήσουν. Στη δεύτερη, λοιπόν, περίπτωση (περίπτωση σποραδικής τηλεργασίας), δεδομένης της ουσιώδους διαφοράς της από την πρώτη (περίπτωση τηλεργασίας με κάποια σταθερότητα), θα πρέπει, αφενός, να προβλεφθούν πιο ευέλικτοι τρόποι συμφωνίας για εξ αποστάσεως εργασία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου και, αφετέρου, να υπάρξουν διαφορετικές προβλέψεις αναφορικά με την υποχρέωση του εργοδότη να καλύψει τα κόστη που προκαλεί η συγκεκριμένη μορφή τηλεργασίας στον εργαζόμενο (τα οποία δεν έχουν καμία σχέση και είναι πολύ μικρότερα ή και ανύπαρκτα, σε σχέση με τα αντίστοιχα κόστη στην περίπτωση που η τηλεργασία παρέχεται σταθερά και μόνιμα).

 • ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Β.Ε.Π.

  Τοποθετείται επί της ψηφιακής κάρτας εργασίας, υπερωρίες και ΟΑΕΔ:
  Μια βιώσιμη πρόταση προς όφελος εργαζομένων αλλά και κόστους εργοδοτών στον κλάδο της εφοδιαστικής είναι, οι πρόσθετες αμοιβές, όπως «πριμ παραγωγικότητας», «bonus», «προμήθειες» και άλλες μορφές παροχής, να φορολογούνται με την ποσόστωση των μερισμάτων και χωρίς ασφαλιστικές
  εισφορές, καθώς με την ψηφιακή κάρτα εργασίας εγείρονται μια σειρά προβλημάτων που είναι δύσκολο να ακολουθηθούν από τις επιχειρήσεις στην εφοδιαστική, όπου υπάρχει χρόνος αναμονής για την
  παράδοση των εμπορευμάτων.

 • 25 Μαΐου 2021, 15:28 | Αναστασία Πανοπούλου

  Θα πρέπει να γίνει διευκρίνιση για το πώς ορίζονται οι διευθύνοντες υπάλληλοι, αν τυχόν εξαιρούνται από την ρύθμιση. ένας υπάλληλος των 800 ευρώ μπορέι να είναι διευθύνων υπάλληλος; χρειάζονται προφανώς κατά προτεραιότητα ποιοτικά κριτήρια, αλλά μπορείς να αλλάζεις τίτλο, να αυξάνονται οι ευθύνες, να δουλεύεις 12ωρα, αλλά η επιπλέον αμοιβή να είναι μόνο το τυχόν μπόνους, γιατί ξαφνικά θεωρείσαι «στέλεχος» (διευθύνων υπάλληλος);

 • 25 Μαΐου 2021, 11:42 | Κατερίνα

  Η ενεργοποίηση της κάρτας είναι ευθύνη του εργοδότη? γίνεται άπαξ?
  η διάταξη χρειάζεται διευκρίνιση στο σημείο αυτό καθώς το προστιμο έιναι εξαιρετικά υψηλό, όπως και οι συνέπειες σε περίπτωση υποτροπής πολύ επαχθείς

 • Άρθρo 74

  Γενική Παρατήρηση

  Ως κλάδος, είμαστε σύμφωνοι τόσο με τις αναλυτικές προβλέψεις για το καθεστώς της τηλεργασίας, όσο και με την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αναγνωρίζοντας πως οι συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

  Όμως, δεδομένου πως η εξειδίκευση και η πρόβλεψη των λεπτομερειών των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στα άρθρα 66 και 74 του Σ. Ν. θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, θα θέλαμε να επισημάνουμε και θα επιθυμούσαμε να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη, τόσο κατά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων διατάξεων του Σ.Ν. όσο και κατά την σύνταξη των υπουργικών αποφάσεων το εξής:

  Κατά την απασχόληση του εργαζόμενου εξ αποστάσεως, δηλαδή με καθεστώς τηλεργασίας, καθώς και στην περίπτωση εργαζομένων που, λόγω της φύσης της εργασίας τους, δεν εργάζονται στις εγκαταστάσεις του εργοδότη (οδηγοί, ιατρικοί επισκέπτες, περιοδεύοντες πωλητές, επιθεωρητές πωλήσεων κ.ο.κ.), είναι ιδιαιτέρως δυσχερής ο έλεγχος από τον τελευταίο, του εάν και κατά πόσον ο εργαζόμενος τηρεί το συμφωνηθέντα χρόνο εργασίας, προσφέροντας ενεργά την εργασιακή του δύναμη, εντός του χρόνου αυτού.

  Βεβαίως, οι εργασιακές σχέσεις, ιδίως στον κλάδο μας, ανέκαθεν στηρίζονταν στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και την καλή πίστη. Όμως, εκ του γεγονότος αυτού, δεν πρέπει να μην ληφθεί υπόψη πως, κατά την απασχόληση μακριά από τον έλεγχο του εργοδότη (είτε λόγω τηλεργασίας, είτε λόγω εργασιακών ειδικοτήτων που απαιτούν μετακίνηση του εργαζόμενου και εργασία του εκτός εργοδοτικής επιχείρησης), δημιουργούνται οι προϋποθέσεις παραβάσεων του συμφωνηθέντος χρόνου εργασίας από τον εργαζόμενο, υπό την έννοια της μη τήρησης του ωραρίου εργασίας του.

  Κατά συνέπεια, τόσο κατά την ολοκλήρωση των διατάξεων των άρθρων 66 & 74 του Σ.Ν., όσο και κατά την σύνταξη των υπουργικών αποφάσεων που θα ρυθμίζουν τους όρους και τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων αυτών, θα πρέπει να προβλεφθούν ιδιαίτερες ασφαλιστικές δικλείδες, προκειμένου, όσο καθίσταται δυνατόν, να μειωθεί ο κίνδυνος μη τήρησης, λανθασμένης καταχώρησης και δήλωσης ή/και μη δήλωσης του ωραρίου εργασίας από τους εργαζομένους που εντάσσονται στις δύο αυτές προαναφερθείσες κατηγορίες.

 • VΙΙ. Άρθρo 74

  Γενική Παρατήρηση

  Ως κλάδος, είμαστε σύμφωνοι τόσο με τις αναλυτικές προβλέψεις για το καθεστώς της τηλεργασίας, όσο και με την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αναγνωρίζοντας πως οι συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

  Όμως, δεδομένου πως η εξειδίκευση και η πρόβλεψη των λεπτομερειών των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στα άρθρα 66 και 74 του Σ. Ν. θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, θα θέλαμε να επισημάνουμε και θα επιθυμούσαμε να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη, τόσο κατά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων διατάξεων του Σ.Ν. όσο και κατά την σύνταξη των υπουργικών αποφάσεων το εξής:

  Κατά την απασχόληση του εργαζόμενου εξ αποστάσεως, δηλαδή με καθεστώς τηλεργασίας, καθώς και στην περίπτωση εργαζομένων που, λόγω της φύσης της εργασίας τους, δεν εργάζονται στις εγκαταστάσεις του εργοδότη (οδηγοί, ιατρικοί επισκέπτες, περιοδεύοντες πωλητές, επιθεωρητές πωλήσεων κ.ο.κ.), είναι ιδιαιτέρως δυσχερής ο έλεγχος από τον τελευταίο, του εάν και κατά πόσον ο εργαζόμενος τηρεί το συμφωνηθέντα χρόνο εργασίας, προσφέροντας ενεργά την εργασιακή του δύναμη, εντός του χρόνου αυτού.

  Βεβαίως, οι εργασιακές σχέσεις, ιδίως στον κλάδο μας, ανέκαθεν στηρίζονταν στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και την καλή πίστη. Όμως, εκ του γεγονότος αυτού, δεν πρέπει να μην ληφθεί υπόψη πως, κατά την απασχόληση μακριά από τον έλεγχο του εργοδότη (είτε λόγω τηλεργασίας, είτε λόγω εργασιακών ειδικοτήτων που απαιτούν μετακίνηση του εργαζόμενου και εργασία του εκτός εργοδοτικής επιχείρησης), δημιουργούνται οι προϋποθέσεις παραβάσεων του συμφωνηθέντος χρόνου εργασίας από τον εργαζόμενο, υπό την έννοια της μη τήρησης του ωραρίου εργασίας του.

  Κατά συνέπεια, τόσο κατά την ολοκλήρωση των διατάξεων των άρθρων 66 & 74 του Σ.Ν., όσο και κατά την σύνταξη των υπουργικών αποφάσεων που θα ρυθμίζουν τους όρους και τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων αυτών, θα πρέπει να προβλεφθούν ιδιαίτερες ασφαλιστικές δικλείδες, προκειμένου, όσο καθίσταται δυνατόν, να μειωθεί ο κίνδυνος μη τήρησης, λανθασμένης καταχώρησης και δήλωσης ή/και μη δήλωσης του ωραρίου εργασίας από τους εργαζομένους που εντάσσονται στις δύο αυτές προαναφερθείσες κατηγορίες.

 • 24 Μαΐου 2021, 14:05 | Κατερίνα Μ.

  Πέραν των όσων ήδη έχουν αναφερθεί θα πρέπει να διευκρινιστεί η μη εφαρμογή σε περίπτωση έμμισθης εντολής.
  ΕΠίσης να διευκρινιστεί σε ποίες επιχειρήσεις θα εφαρμόζεται (π.χ. τί συμβαίνει σε μικρές / μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και αν εφαρμοστεί η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την εφαρμογή τετοιου ηλεκτρονικού συστήματος στις επιχειρήσεις

 • 24 Μαΐου 2021, 11:56 | Κατερίνα Σ.

  Απαιτείται συμπλήρωση όσον αφορά :
  -Διευθύνοντες υπαλλήλους
  -Εργαζόμενους εκτός επιχείρησης (π.χ. οδηγούς, περιοδεύοντες πωλητές, διανομείς courier κλπ.)
  -Τηλεργασία
  Στις δε περιπτώσεις αυτές, να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων.
  Επίσης, σειρά τεχνικών ζητημάτων που ανακύπτουν (τεχνικές προδιαγραφές κάρτας και συστημάτων καταγραφής, χρόνος διατήρησης αρχείου, πρόσκαιρες βλάβες και διακοπές κλπ) δεν ρυθμίζονται, ούτε μπορούν να ρυθμιστούν ελλείψει εξουσιοδοτικής διάταξης.
  Φρονώ ότι στην παρούσα του μορφή, το άρθρο είναι ανεφάρμοστο.

 • 21 Μαΐου 2021, 19:42 | Γιωργος Π.

  Η ηλεκτρονική κάρτα είναι χρήσιμη ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ απο το ΣΕΠΕ.
  Η καταγραφή της εισόδου και της εξόδου των υπαλλήλων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ άμεσα, διαφορετικά θα είναι απλά μια καταγραφή χωρίς ουσία που δεν θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
  Οι εργοδότες απλά θα αναγκάζουν τους υπαλλήλους να χτυπούν την κάρτα στις προβλεπόμενες ώρες και ταυτόχρονα να δουλεύουν πέρα των χρονικών ορίων της δουλειάς τους

 • 20 Μαΐου 2021, 12:25 | Νικόλαος Παναγιώτης Καρακούλης

  Γεω-εντοπισμος σε ψηφιακή κάρτα εργασίας και στους εργαζόμενους με καθεστώς τηλε-εργασίας? Ο γεωεντοπισμος θα συνισταται εντος της Ευρωπαικης ενωσης και λοιπων χωρων της συνθηκης Σενγκεν? Διαφορετικά δεν έχει νόημα η τηλε-εργασια, καθως δεν θα προσφερει ευελιξια.

  Επισης θα πρεπει να παρεχεται και ως πληρης και μονιμη εφοσον ο εργαζομενος το ζητησει. Συνδεσεις με υγεια ή επικινδυνοτητα, αναιρουν τον θεσμο. Ειναι εργασιακο δικαιωμα στο εξωτερικο. Οπως και η ευλεξια στις ωρες. Ναι 8ωρο εντος της ημερας (Σουηδια,Φιλανδια,Νορβηγια). Ας δουμε λιγο και τις σκανδιναβικες χωρες.

  Βεβαια εκει το ωραριο ειναι 6 ωρες και οχι 8 με πληρεις αποδοχες.

 • 1. είναι δεδομένο ότι στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου δεν υπάρχει κάποιος που να «κυνηγάει» τους εργαζόμενους και οι σχέσεις μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων είναι πιο προσωπικές, υπάρχει ελαστικότητα, του 10λέπτου ή 15λέπτου αργοπορίας ή αποχώρησης προς και από το χώροι εργασίας, για χίλιους δυό λόγους (μποτιλιάρισμα, πρόβλημα με το παιδί στο σχολείο κτλ)
  Επίσης οι κανοντες χρήση του δικαιώματος του διαλλείματος, λογικό είναι να σχολούν πιό αργά.
  Αν η ανεξάρτητη αρχή την οποία ορίζετε βρει στο ψηφιακό της αρχείο τετοιου είδους «ατασθαλίες», δεν νομίζετε ότι πρέπει στο άρθρο αυτό να συμπεριλάβετε κάποια μέτρα προστασίας των εν λόγω επιχειρήσεων, από κάποιον που θα κάνει κάποια στιγμή τον έλεγχο????? Μιλάω για ένα 15λεπτο ανοχής.

  2. ο κ. Υπουργός μίλησε για γεωεντοπισμό της κάρτας εργασίας των εργαζομένων. Αυτό είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ. Μη το δοκιμάσετε.
  Πλην τούτου, ένας εργαζόμενος μπορεί να κάτσει σε μία καφετέρια στο ισόγειο του κτιρίου όπου εργάζεται και να φαίνεται ότι έφυγε 2 ώρες αργότερα.

  Άλλος μπορεί να την τυλιξει σε αλουμινόχαρτο και να μην τον εντοπίζετε.

  Μην αναφερετε ξανα τον γεωεντοπισμό, διοτι δεν ειστε ο BILL GATES

 • 17 Μαΐου 2021, 20:06 | Χρήστος

  Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πρόβλεψη τα δηλωθέντα στοιχεία στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα να μην έχουν ισχύ εις βάρος, παρά μόνο υπέρ, του εργαζόμενου.

  Εάν ένας εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα πιέζεται συστηματικά από την εργοδοσία να δηλώνει ψευδή στοιχεία (δηλαδή να μη δηλώνει την πραγματική υπερωριακή απασχόληση), σε περίπτωση που σε δεύτερο χρόνο και για ανεξάρτητους λόγους αποφασίσει να καταγγείλει τον εργοδότη για τις αδήλωτες-απλήρωτες υπερωρίες, η ψηφιακή κάρτα ανεργίας που θα έχει συμπληρώσει σε προηγούμενο χρόνο υπό την πίεση του εργοδότη, θα τον διαψεύδει.

  Τεκμήρια για τις υπερωρίες, όπως έντυπα με χρονοσήμανση, ψηφιακό αρχείο κ.ο.κ. πρέπει να αναφέρεται ρητά πως θα εξετάζονται από δικαστήρια, επιτροπές επιθεώρησης εργασίας, ή άλλα αρμόδια όργανα, σε περίπτωση καταγγελίας, έχοντας αναμφίβολα αποδεικτική ισχύ τέτοια, που θα καθιστά τα σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση δηλωθέντα στην Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας στοιχεία παντελώς άκυρα και με αποκλειστική υπαιτιότητα του εργοδότη.

  Αντίστοιχα, ο εργαζόμενος, σε περίπτωση που δεν δηλώνει τις πραγματικές υπερωρίες στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει νομικές κυρώσεις για ψευδή δήλωση.

 • 17 Μαΐου 2021, 13:45 | ΜΑΡΙΑ

  ΧΑΙΡΕΤΕ
  ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΧΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΑ ΕΧΘΕΣ
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ;
  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΣ Ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ .
  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΑΙΣΘΗΜΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
  ΑΛΛΩΣΤΕ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟ ΕΙΧΕ ΕΞΑΓΓΕΙΛΕΙ,ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ…

 • 17 Μαΐου 2021, 09:22 | Αγησίλαος Κουλόπουλος

  α) Τι θα εφαρμοστεί για το διευθυντικό προσωπικό που έχει ελέυθερο ωράριο.
  β) Πώς θα προστατευτεί ο εργαζόμενος απο την αυθαιρεσία του εργοδότη (χτύπα λήξη και επέστρεψε στο γραφείο σου)
  γ) Τι θα συμβεί αν ο εργαζόμενος ζητήσει ολιγόωρη άδεια στο μέσο της εργασίας του
  δ) Κατά την τηλεργασία, πώς θα λειτουργεί η ψηφιακή κάρτα?
  ε) Αν εσκεμμένα ο εργαζόμενος αργεί να χτυπά λήξη στην ψηφιακή κάρτα με σκόπό να πληρώνεται υπερωριακά, πώς θα προστατευτει ο εργοδότης?

 • 16 Μαΐου 2021, 19:09 | Δ.Κ.

  Η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα είναι για όλους? Και για τους Διευθύνοντες Υπαλλήλους? Ως γνωστόν αυτοί σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία εξαιρούνται απο τις διατάξεις περί χρονικών ορίων εργασίας, έχουν ελεύθερο ωράριο.
  Και επειδή είναι δύσκολο κάποιες φορές να προσδιορισθεί ποιοί είναι αυτοί, θα πρότεινα το εξής:Στις επιχειρήσεις άνω των 50 ατόμων το 5% του προσωπικού να εξαιρεθεί από τη διάταξη αυτή.

 • 16 Μαΐου 2021, 14:38 | Ματίνα Τσίλη

  Τα στοιχεία της Ψηφιακής κάρτας εργασίας με διασταύρωσή τους με τα στοιχεία της ΑΠΔ ή η αυτοματοποιημένη προσυμπλήρωση της ΑΠΔ από το ΠΣ Εργάνη, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει για τους ακόλουθους λόγους :
  1.Θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της ψηφιακής κάρτας, άρα τις ώρες που οι εργαζόμενοι παρέχουν εργασία και όχι τις ώρες που δικαιολογημένα απέχουν από την εργασία τους πχ δικαιολογημένη ολιγόωρη απουσία ή απουσία σε ημέρες που ο εργοδότης καταβάλει τις αποδοχές, στις περιπτώσεις κανονικής αδείας, πρόσθετης αδείας με αποδοχές ή ασθένειας.
  Οσον αφορά την απεικόνιση των πραγματικών ωρών εργασίας, σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν ενημερώσει την ψηφιακή του κάρτα με την ώρα αποχώρησης ή προσέλευσης (ξέχασε να το κάνει) ή στις περιπτώσεις που δηλώσει την ώρα αποχώρησής του μέσα από την εφαρμογή του στο κινητό και δεν ενημερώσει με την πραγματική ώρα αποχώρησης αλλά με την ώρα που το θυμηθεί τα στοιχεία σε καμία περίπτωση δεν θα είναι τα πραγματικά και αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερο διαχειριστικό κόστος και προστριβές με τους εργαζόμενους.

 • 15 Μαΐου 2021, 23:46 | Δημήτρης Κακοταρίτης

  Όπως επισημαίνει και ο κύριος Στέφανος Μάνος (https://www.liberal.gr/news/st-manos-tautochrona-se-idiotiko-tomea-kai-dimosio-i-psifiaki-karta-ergasias/377827) η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα πρέπει να θεσπιστεί και στον δημόσιο τομέα, αν δεν υπάρχει ήδη.

 • 14 Μαΐου 2021, 22:59 | Πανος

  Τα στοιχεία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας διασταυρώνονται με τα στοιχεία που αναγράφονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) που υποβάλλεται από την επιχείρηση. Είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη προσυμπλήρωση της Α.Π.Δ. από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ βάσει των στοιχείων που εισάγονται με τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Ερωτήματα:
  1. Αν ο εργοδότης μας δώσει εντολή να χτυπήσουμε την ψηφιακή μας κάρτα για 8 ωρες εργασια και αντί να σχολάσουμε μας λέει άτυπα κανε 2 ώρες υπερωρία πώς θα το καταλάβει ο κρατικός μηχανισμός; Δηλαδή δίνεται το δικαίωμα στον εργοδότη να πιεση τον εργαζομενο να κάνει μαύρη εργασία 2 ωρες.
  2. Γιατί δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση για την εξασφάλιση της μισθοδοσίας για τους εργαζομενους;; αν ο εργοδότης καθυστερεί να πληρώσει 1 ή και 2 μήνες τα δεδουλευμένα μας. θα υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός με βάσει το λογαριασμο μισθοδοσίας που έχουμε στην τράπεζα για να του επιβληθεί πίεση να μας καταβάλει τα χρήματα μας; να καταχωρεί στο εργάνη την απόδειξη καταβολής πληρωμής του εργαζόμενου που κατέβαλε ο εργοδότης στο λογαριασμό μισθοδοσίας

 • 14 Μαΐου 2021, 12:04 | Marialena Bat

  Οι διατάξεις αυτές θα καλύψουν και τις συλλογικές συμβάσεις που είναι λιγότερο ευνοικές προς τους εργαζομένους πχ ναυτιλία;

 • 14 Μαΐου 2021, 11:33 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

  Μιας και υπάρχει πρόβλεψη για μέτρηση του χρόνου εργασίας και δυνατότητας αυτοματοποιημένης προσυμπλήρωσης της Α.Π.Δ. καλό θα ήταν να προβλεφθεί και η δυνατότητα αυτοματοποιημένης προσυμπλήρωσης του εκκαθαριστικού αποδοχών του εργαζομένου καθώς και υποχρέωση του εργοδότη να μεταφέρει- καταχωρεί στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ την απόδειξη της τραπεζικής συναλλαγής ώστε να τεκμηριώνεται κατά αυτό τον τρόπο η καταβολή δεδουλευμένων που δικαιούται ο εργαζόμενος, γεγονός που θα καθιστούσε ευκολότερο τον έλεγχο καταβολής δεδουλευμένων.

 • 14 Μαΐου 2021, 08:10 | Βασίλης

  Είναι πολλύ καλό