Άρθρο 121 Ταχεία διαδικασία επιβολής προστίμων – Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 3996/2011

Στην παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, οι υποπερ. γγ΄ και ιγιγ’ καταργούνται, προστίθενται υποπερ. ιδιδ΄και ιειε΄ και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Προκειμένου περί των κάτωθι ευθέως αποδεικνυόμενων παραβιάσεων της νομοθεσίας, επιβάλλεται κατά περίπτωση διοικητική κύρωση της παρ. 1 περ. Α` ή και της παρ. 3 του άρθρου 26, μόλις αυτές διαπιστωθούν, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο και χωρίς πρόσκληση για ακρόαση του εργοδότη:
α. στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 26 και
β. στις εξής περιπτώσεις:
αα. μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας, ββ. μη επίδειξη βιβλίου αδειών, γγ. (καταργείται), δδ. μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου βιβλίου ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων, εε. μη ανάρτηση κανονισμού εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις, στστ. μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, ζζ. μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο, ηη. μη χρήση ή/και μη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) σε οικοδομικές εργασίες, θθ. μη επίδειξη της απαιτούμενης άδειας σε χειριστές Μηχανημάτων Εργου, ιι. μη επίδειξη πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, ιαια. μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων, ιβιβ. μη επίδειξη του βιβλίου δρομολογίων των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και οδηγών τουριστικών λεωφορείων, ιγιγ. (καταργείται) , ιδιδ. μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου αντιγράφου του εντύπου της αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης του προσωπικού που απασχολείται για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, ιειε. μη καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ του αριθμού κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της εργασίας για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, η συμπλήρωση των παραβάσεων όσο και η εισαγωγή εξαιρέσεων από αυτή.»

 • 26 Μαΐου 2021, 23:43 | Αντώνης Μπιρ

  Δεν είναι δυνατόν οι παραβάσεις στην εργατική νομοθεσία να μην εναρμονιζονται με άλλες παραβάσεις. Π.Χ. Όταν διαπιστώνεται παράβαση της κοινής ισυχιας ισχύει το αυτοφωρο! !! Όταν όμως διαπιστώνει ένας επιθεωρητής μια παράβαση π.Χ. ανασφάλιστος εργαζόμενος, μη δηλωμένη υπερωρία , προστατευτικα μέτρα, κλπ κινδυνεύει από τον εργοδότη να βρεθεί σε αυτοφωρο! !! Γιατί ο εργοδότης θα ισχυριστεί εκβιασμό !
  Το ΣΕΠΕ πρέπει να έχει αρμοδιότητες και οι επιθεωρητές εξουσιες οργάνων της πολιτείας με ασφάλεια της λειτουργίας τους όπως τα αστυνομικά όργανα. Επίσης όταν η καταγγελία προέρχεται από εργαζόμενο η συνδικάτο θα πρέπει κατά τον έλεγχο εκπρόσωπος των εργαζομένων να είναι παρών.

 • η παράγραφος 3 να αντικατασταθεί ως ακολούθως
  «3. Προκειμένου περί των κάτωθι ευθέως αποδεικνυόμενων παραβιάσεων της νομοθεσίας, επιβάλλεται κατά περίπτωση διοικητική κύρωση της παρ. 1 περ. Α` ή και της παρ. 3 του άρθρου 26, μόλις αυτές διαπιστωθούν, από τον Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο και χωρίς κατόπιν πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εγγράφων εξηγήσεων:

 • 26 Μαΐου 2021, 15:43 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  «3. Προκειμένου περί των κάτωθι ευθέως αποδεικνυόμενων παραβιάσεων της νομοθεσίας, επιβάλλεται κατά περίπτωση διοικητική κύρωση της παρ. 1 περ. Α` ή και της παρ. 3 του άρθρου 26, μόλις αυτές διαπιστωθούν, από τον Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο και κατόπιν πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εγγράφων εξηγήσεων:

 • 26 Μαΐου 2021, 14:23 | ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

  Η επιβολή προστίμου χωρίς να καταγράφεται η άποψη του Εργοδότη, δίνει υπέρμετρη εξουσία στα Ελεγκτικά όργανα και ανοίγει το πεδίο άνθησης διαφθοράς και συναλλαγής μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου.

 • 15 Μαΐου 2021, 13:15 | Ανδρέας Τσιρπάνης

  Να σημειώσω ότι τα περισσότερα ανυψωτικά μηχανήματα έργου στην Ελλάδα, είναι τα περονοφόρα (κλαρκ), πολύ χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις αλλά και εστία συχνής παραβατικότητας (χειρισμός από μη αδειούχο, χωρίς πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος κτλ). Ευχαριστώ.