Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

Στο παρόν Μέρος εμπίπτουν εργαζόμενοι και απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, των απασχολούμενων μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, καθώς και άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των μαθητευόμενων, εθελοντές, εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, καθώς και άτομα που αιτούνται εργασία.

 • το τμήμα που αναφέρει «εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εργασία έχει λήξει» πρέπει να αφαιρεθεί

 • 26 Μαΐου 2021, 13:51 | ActionAid

  Το πεδίο εφαρμογής του πρωτότυπου κειμένου της Σύμβασης περιλαμβάνει τα άρθρα 2 και 3. Τα πεδία που είναι ανοικτά προς σχολιασμό δεν ταυτίζονται με αυτά που αποτυπώνονται στο αρχείο που τιτλοφορείται «σχέδιο νόμου» στον πίνακα με την ένδειξη «σχετικό υλικό». Ενώ, η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της Σύμβασης αναφέρει ρητά πως η Σύμβαση ισχύει και για τον δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα, τόσο στην επίσημη όσο και στην ανεπίσημη οικονομία, στις αστικές ή αγροτικές περιοχές, το άρθρο 3 που είναι ανοικτό προς διαβούλευση, περιορίζει αυθαίρετα το πεδίο εφαρμογής σε εργαζόμενους και απασχολούμενους του ιδιωτικού τομέα μόνο. Στη σχετική προκαταρκτική ανάλυση των συνεπειών ρύθμισης του προσχεδίου νόμου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι με το άρθρο 2 της Σύμβασης «καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής, το οποίο αφορά σε εργαζόμενους και άλλα άτομα στον χώρο της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία και την πρακτική». Θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως η αναφορά στους «υπαλλήλους», όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία εμπεριέχει και τους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε ευθεία αντίφαση με την σαφή αναφορά στον ιδιωτικό τομέα στο άρθρο 3. Σε γενικές γραμμές, όλο το σχέδιο νόμου κατά το μέρος που μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τη Σύμβαση 190 είναι προσανατολισμένο στον ιδιωτικό τομέα, και κυρίως στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Στον εφαρμοστικό νόμο θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται μέτρα για την εφαρμογή της Σύμβασης στο δημόσιο και στους λοιπούς τομείς της οικονομίας, καθώς και σε μικρότερες επιχειρήσεις. Παραμένει ασαφές και υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της Σύμβασης 190 το πώς θα προστατεύονται τα εργαζόμενα/ απασχολούμενα πρόσωπα από τους τομείς που εσφαλμένα δεν αναφέρονται ρητά. Συνεπώς, στο άρθρο 3 πρέπει να προστεθεί και ο δημόσιος τομέας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης προκειμένου να παρέχεται -μέσω των κατάλληλων μέτρων- η απαραίτητη προστασία στα πρόσωπα που εργάζονται στο δημόσιο.

  Και σε αυτό το άρθρο, όπως και όπου αλλού γίνεται αναφορά στο κείμενο, θα πρέπει να αλλάξει η αναφορά από τον «χώρο» της εργασίας στον «κόσμο» της εργασίας.

  Ένα επιπλέον σχόλιο που αξίζει να γίνει σε αυτό το σημείο είναι η χρήση γλώσσας που δεν είναι ευαίσθητη ως προς το φύλο. Παρά το γεγονός ότι η Σύμβαση 190 διαμορφώνει ένα συμπεριληπτικό πλαίσιο προστασίας, αυτό δεν αποτυπώνεται πλήρως στο νομοθετικό κείμενο που εισάγει το πλαίσιο αυτό στην εθνική νομοθεσία. Προτείνεται η αντικατάσταση των όρων «οι εργαζόμενοι», «οι απασχολούμενοι» κ.λπ. με τα «τα εργαζόμενα πρόσωπα», «τα απασχολούμενα πρόσωπα» κ.ο.κ. Η επικύρωση της Σύμβασης 190 δεν μπορεί παρά να αποτυπώνει σε όλα της τα στάδια τις αλλαγές τις οποίες επιδιώκει να φέρει, με την κατάλληλη χρήση της γλώσσας να είναι μία από αυτές.

 • 26 Μαΐου 2021, 11:55 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Προτείνουμε την τροποποίηση ως ακολούθως:

  Να διαγραφεί: «εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει».

 • 26 Μαΐου 2021, 11:55 | ΑΓΛΑΙΑ

  Το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει οπωσδήποτε να αφορά και στον Δημόσιο Τομέα, ειδάλλως θα είναι μορφή διάκρισης. Τα ποσοστά της ηθικής παρενόχλησης (mobbing) στον Δημόσιο Τομέα είναι πολύ υψηλά ιδίως στον Τομέα της Υγείας, της Δημόσιας Διοίκησης και της Εκπαίδευσης. Σε πρόσφατη έρευνα που έκανα στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού μου διαπίστωσα ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα άσκησης ηθικής παρενόχλησης-κυρίως από τους Προϊσταμένους στους υφισταμένους (60,8%) και οι θύτες δεν υφίστανται καμία συνέπεια.

 • H Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος χαιρετίζει το σχέδιο νόμου για την προστασία της Εργασίας ως ένα βήμα προς τη εισαγωγή αρχών ακεραιότητας στους εργασιακούς χώρους.

  Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής, καθώς τα φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας εμφανίζονται σε πληθώρα εργασιακών σχέσεων, προτείνουμε σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1937/2019/ΕΕ να επεκταθεί και σε μετόχους και πρόσωπα που ανήκουν στο διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο μιας επιχείρησης, περιλαμβανομένων μη εκτελεστικών μελών και σε οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών.

 • H Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος χαιρετίζει το σχέδιο νόμου για την προστασία της Εργασίας ως ένα βήμα προς τη εισαγωγή αρχών ακεραιότητας στους εργασιακούς χώρους.

  Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής, καθώς τα φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας εμφανίζονται σε πληθώρα εργασιακών σχέσεων, προτείνουμε σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1937/2019/ΕΕ να επεκταθεί και σε μετόχους και πρόσωπα που ανήκουν στο διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο μιας επιχείρησης, περιλαμβανομένων μη εκτελεστικών μελών και σε οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών.

 • 21 Μαΐου 2021, 15:48 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ

  Το πεδίο εφαρμογής για την καλύτερη δυνατή ρύθμιση και ομοιόμορφη εφαρμογή του νόμου πρέπει να αφορά ΚΑΙ τον δημόσιο τομέα.

 • 19 Μαΐου 2021, 15:41 | Δήμητρα

  Κατάργηση 8ωρου όπως στην Ευρώπη και επιλογή του 7ωρου ως προς το ωράριο εργασίας. Δικαίωμα στην προσωπική ζωή. Αύξηση των μισθών σε ανεκτά επίπεδα διαβίωσης όπως στην Ευρώπη. Επιλογή 4ημερου ή 5ημερου ως προς τις ημέρες εργασίας.

  Ευχαριστώ

 • 16 Μαΐου 2021, 09:04 | Γιώργος Μανουσάκης

  Γιατί να μην προστατευόμαστε νομικά από την εργασιακή βία οι εργαζόμενοι στο δημόσιο; Ειδικά οι εργαζόμενοι στην Υγεία γινόμαστε πολλές φορές θύματα εργασιακής βίας, με σοβαρούς τρυματισμούς, ακόμα και νεκρούς.

 • 15 Μαΐου 2021, 08:55 | Πανος

  1. Εκτός από την ψηφιακή ηλεκτρονική κάρτα εργαζόμενου. θα πρέπει να εξασφαλιστεί Και η μηνιαία καταβολή μισθοδοσίας του εργαζόμενου από τον εργοδότη .με οποιοδήποτε μέσο μπορεί να χρησιμοποιήσει το κράτος. Διότι για τους εργαζομένους το περιουσιακό τους στοιχείο είναι η μισθοδοσία και χωρίς αυτήν δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα στην αγορά ούτε τα δάνεια ούτε η πληρωμή ενοικίων ούτε η διατροφή των τέκνων μας .Να γινει νόμος η μηνιαία καταβολή πληρωμής των εργαζομένων όπως υπάρχει στην καταβολή του δώρου Χριστουγέννων και του δώρου Πάσχα .μεγάλη πίεση να γίνει στους εργοδότες να καταβάλλουν το μισθό μας την ώρα που πρέπει και όχι να μας χρωστάνε ένα ή δύο ή και τρεις μήνες. αυτή θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία αυτού του νομοσχεδίου.