ΜΕΡΟΣ V: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Άρθρο 100 Σύσταση

1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία «Επιθεώρηση Εργασίας» και σκοπό τον έλεγχο της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.
2. Η Επιθεώρηση Εργασίας απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές και υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.
3. Η έδρα της Επιθεώρησης Εργασίας είναι στην Αθήνα. Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας δύνανται να λειτουργούν και εκτός της έδρας αυτής.
4. Για την έναρξη λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 123.
5. Από την έναρξη λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας καταργείται το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), η Επιθεώρηση Εργασίας καθίσταται καθολικός διάδοχός του και υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις, έννομες σχέσεις και εκκρεμείς δίκες του Σ.Ε.Π.Ε.. Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για το Σ.Ε.Π.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπικό του ισχύουν και για την Επιθεώρηση Εργασίας. Από την έναρξη λειτουργίας της, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το Σ.Ε.Π.Ε. νοείται η Επιθεώρηση Εργασίας.

 • 27 Μαΐου 2021, 18:24 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Ο έλεγχος της εργατικής νομοθεσίας είναι πολυ σοβαρη υπόθεση για την κοινωνία για να ανατεθεί σε ένα φορέα χωρίς ουσιαστική υποχρέωση λογοδοσίας.
  Η Επιθεώρηση Εργασίας είτε ως Ανεξάρτητη Αρχή είτε όπως αλλιώς την βαπτίσετε, οφείλει να είναι απολύτως εξαρτημένη απο τη λαική βούληση και τον δημοκρατικό έλεγχο.
  Η διοίκηση της Επιθεώρησης Εργασιας θα πρέπει να απηχει τη βούληση και να εξυπηρετει τις ανάγκες του κόσμου της εργασίας, για αυτό θα πρέπει να ειναι αιρετή και να προκύπτει απο εκλογές με δικαίωμα ψήφου σε εργοδοτικές και εργατικές συλλογικές οργανώσεις.

 • Η Επιθεώρηση Εργασίας θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί με προσωπικό για να είναι αποτελεσματική για τον κόσμο της εργασίας που ψάχνει να βρει το δίκιο του και όχι να υποβαθμίζεται με αυτόν τον τρόπο και να μην έχει κανείς την πολιτική ευθύνη για ότι συμβαίνει. Η ευθύνη για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας πρέπει να παραμείνει στο Υπουργείο Εργασίας και στη δομή του, στο ΣΕΠΕ και αυτό να θωρακιστεί όπως πρέπει και σας έχουμε προτείνει υπεύθυνα και με επιχειρήματα ως συνδικάτα.

 • 26 Μαΐου 2021, 19:27 | Σύλλογος Εργαζομένων Ι.Τ.Ε.

  Θεωρούμε ότι με αυτή την διάταξη αποδυναμώνεται ο ρόλος του ΣΕΠΕ και προσανατολίζεται σε έναν περισσότερο συμβουλευτικό ρόλο ενώ ο ελεγκτικός του χαρακτήρας υποβαθμίζεται. Επιπρόσθετα θεσμοθετείται ειδική επιτροπή για τον εκ των προτέρων έλεγχο της πληρότητας των αιτήσεων μεσολάβησης και διαιτησίας, και ορίζεται αναγκαίο περιεχόμενο όλων των αιτήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η στοιχειοθέτηση και τεκμηρίωσή τους, εισάγοντας με αυτόν τον εύσχημο τρόπο επιπλέον «φίλτρα», με απώτερο στόχο την περαιτέρω μείωση των προσφυγών για συμφιλίωση συλλογικών διαφορών ή προσφυγών.
  Προτείνουμε την μη αλλαγή του καθεστώτος λειτουργίας του ΣΕΠΕ και την περαιτέρω ενίσχυση του οργανισμού με ψηφιακές λειτουργίες που θα επιτρέψουν στους εργαζόμενους να προβαίνουν σε επισημανσεις και καταγγελίες για τους εργοδότες χωρίς τον φόβο διαρροής της καταγγελίας.

 • Παρακαλούμε να συμπεριληφθούν στο Νομοσχέδιο διατάξεις που να εξασφαλίζουν την ισονομία μεταξύ των Ναυπηγείων και των επιχειρήσεων σε ότι αφορά τους ελέγχους για την ασφάλεια και υγιεινή των εργασιών τους.

  Συγκεκριμένα ζητάμε να μην υφίσταται μόνο στα Ιδιόκτητα Ναυπηγεία Περάματος ο επιπλέον τοπικός έλεγχος της Πενταμελούς επιτροπής ο οποίος δεν εφαρμόζεται για κανένα άλλο Ναυπηγείο της χώρας .

  Ναυπηγεία Νικήτας Ψυχάλης

 • Η Επιθεώρηση Εργασίας πρέπει να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί με προσωπικό για να είναι αποτελεσματική για τον κόσμο της εργασίας που ψάχνει να βρει το δίκιο του και όχι να υποβαθμίζεται με αυτόν τον τρόπο και να μην έχει κανείς την πολιτική ευθύνη για ότι συμβαίνει. Η ευθύνη για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας πρέπει να παραμείνει στο Υπουργείο Εργασιάς και στη δομή του, στο ΣΕΠΕ και αυτό να θωρακιστεί όπως πρέπει και σας έχουμε προτείνει υπεύθυνα και με επιχειρήματα ως συνδικάτα.

 • 26 Μαΐου 2021, 16:52 | ΕΤΙΤΑ

  Η αλλαγή αυτή συνιστά υποβάθμιση του ΣΕΠΕ, σε μια ανεξάρτητη Αρχή δίχως να προσδιορίζεται τι θα συμβεί με το προσωπικό, τις υποδομές και τους μηχανισμούς ελέγχου. Για ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας σε έμψυχο δυναμικό, ουδέν. Αντίστοιχα παραδείγματα ανεξαρτήτων Αρχών υπάρχουν τα οποία δεν εκφέυγουν ούτε του κυβερνητικού ελέγχου, ούτε βεβαίως παρουσιάζουν ενεργή δραστηριότητα αφού στερούνται ανθρωπίνου δυναμικού και μέσων.

 • Με το περιεχόμενό του αποδυναμώνεται επιπλέον το ΣΕΠΕ, (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας), του οποίου οι παρεμβάσεις έχουν μέχρι σήμερα δεσμευτικό χαρακτήρα για όλα τα μέρη. Επιπρόσθετα θεσμοθετείται ειδική επιτροπή για τον εκ των προτέρων έλεγχο της πληρότητας των αιτήσεων μεσολάβησης και διαιτησίας, και ορίζεται αναγκαίο περιεχόμενο όλων των αιτήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η στοιχειοθέτηση και τεκμηρίωσή τους, εισάγοντας με αυτόν τον εύσχημο τρόπο επιπλέον «φίλτρα», με απώτερο στόχο την περαιτέρω μείωση των προσφυγών για συμφιλίωση συλλογικών διαφορών ή προσφυγών!
  Προτείνουμε την περαιτέρω ενίσχυση του ΣΕΠΕ οι αποφάσεις του οποίου να εξακολουθήσουν να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Επίσης τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο ΣΕΠΕ στην οποία θα μπορεί ο κάθε εργαζόμενος που υπόκειται σε αθέμιτες πιέσεις από τον εργοδότη του να προβαίνει σε ανώνυμη καταγγελία χωρίς το φόβο να διαρρεύσει το περιεχόμενό της και υποστεί άμεσα τις συνέπειές της.

 • 26 Μαΐου 2021, 14:16 | Χάρης Κυπριανίδης

  Με το ΣχΝ η Επιθεώρηση Εργασίας συστήνεται ως ανεξάρτητη αρχή και δεν υπόκειται πλέον σε ιεραρχικό έλεγχο ή εποπτεία από τον Υπουργό Εργασίας. Τα όργανα Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας είναι ο Διοικητής και το Συμβούλιο Διοίκησης. Το προσωπικό με σχέση δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή με σχέση έμμισθης εντολής, που υπηρετεί ή κατέχει οργανική θέση κατά την προηγούμενη ημερομηνία της έναρξης λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στις αντίστοιχες θέσεις της Επιθεώρησης Εργασίας. Η Επιθεώρηση Εργασίας στελεχώνεται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των προσωποπαγών θέσεων. Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται με διορισμό μέσω ΑΣΕΠ. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία της Επιθεώρησης Εργασίας εγγράφονται σε χωριστό ειδικό φορέα ή χωριστούς ειδικούς φορείς στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας.
  Στο άρθρο 123 του ΣχΝ περιέχονται μεταβατικές διατάξεις στις οποίες προβλέπεται ότι μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας οι αρμοδιότητές της ασκούνται από το Σ.Ε.Π.Ε.. Κατά το διάστημα των πέντε (5) πρώτων ετών από την έναρξη λειτουργίας της, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να υποστηρίζεται κατά τη διενέργεια των ελέγχων και την εν γένει εκπλήρωση της αποστολής της από προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας.
  Κατά καιρούς έχουμε εγγράφως διατυπώσει θέσεις και προτάσεις για την αναβάθμιση, θωράκιση και την κάθε είδους ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας , ώστε να ασκεί αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές της
  Η παραπάνω ρύθμιση του ΣχΝ παραβιάζει τη ΔΣΕ 81/1947 που κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.3249/55 , η οποία στο άρθρο 4 παρ. 1 ορίζει ότι «Εφ’ όσον τούτο συµβιβάζεται προς την διοικητικήν πρακτικήν του Μέλους η επιθεώρησις εργασίας τίθεται υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον µιας κεντρικής αρχής»
  Η προωθούμενη ρύθμιση μεταβάλλει τον διοικητικό χαρακτήρα του ΣΕΠΕ, υπό τον οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα. Συγχρόνως, με την μετατροπή του ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή, το Υπουργείο αποποιείται και αποσείει την ευθύνη για την θεσμική αποστολή και τον έλεγχο τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από την Επιθεώρηση Εργασίας, γεγονός που επιτείνει την ήδη υπάρχουσα απαξίωση του ΣΕΠΕ.

 • Ο ρόλος του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.), το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3996/2011, με αρμοδιότητα τη γνωμοδότηση σε θέματα λειτουργίας και δράσης του Σ.ΕΠ.Ε., είναι πολύ σημαντικός. Συνεπώς, ζητάμε τη διατήρηση του Σ.Κ.Ε.Ε. και συνακόλουθα τη διατήρηση της πρόβλεψης για συμμετοχή εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία σε αυτό.

 • 18 Μαΐου 2021, 11:03 | Κ.Κ

  Η 81 ΔΣΕ (ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) – η οπία έχει επικυρωθεί με το Ν. 3249/55 Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 81 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί επιθεωρήσεως εργασίας εις την Βιοµηχανίαν και το Εµπόριο». (ΦΕΚ 139/Α/2-6-55) προβλέπει στο Άρθρ. 4: – 1. Εφ’ όσον τούτο συµβιβάζεται προς την διοικητικήν πρακτικών του Μέλους η επιθεώρησις εργασίας τίθεται από την εποπτείαν και τον έλεγχον µιας κεντρικής αρχής. –
  Οι Ανεξάρτητες Αρχές (Συνταγμα της Ελλάδας Αρθρο 101) διέπονται απο Λειτουργική Ανεξαρτησία των μελών της και διαθέτουν ενδοδιοικητική αν ξαρτησία : Είναι μεν ενταγμένες στο νομικό πρόσωπο του Κράτους, όχι όμως και στη διοικητική ιεραρχία, δηλαδή δεν υπάγονται σε ιεραρχικό έλεγχο (προληπτικός ή κατασταλτικός, νομιμότητας ή σκοπιμότητας) τόσο από κυβερνητικά όργανα και γενικότερα από όργανα της εκτελεστικής εξουσίας σχετικά με την ουσία του έργου τους.
  Με άλλα λόγια, η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και οι πράξεις που εκδίδουν δεν υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας (πολλώ δε μάλλον σε έλεγχο σκοπιμότητας) από τον Υπουργό.
  Κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, «οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου».
  Η διαταξη του παρόνοντος Ν/Σ περι μετατροπης του ΣΕΠΕ σε Ανεξάρτητη Αρχή προσκρούει στην ως ανω αναφερόμενη διάταξη της 81 ΔΣΕ, η οποία υφίσταται στο εθνθκό μας δίκαιο ως υπερισχύουσα….

 • 17 Μαΐου 2021, 10:28 | Αυτόνομη Ριζοσπαστική Συνεργασία

  Σε μια περίοδο που -ελέω τουριστικής περιόδου-βγαίνουμε από μια πολύμηνη καραντίνα και από ένα σκληρό lockdown, με ταυτόχρονο άνοιγμα της αγοράς, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται πως βρήκε για ακόμη μια φορά τον τρόπο να αντιμετωπίσει την καταστροφή που η ίδια με τις πολιτικές της έχει δημιουργήσει στην οικονομία της χώρας και στην αγορά εργασίας.

  Πιστή στην πολιτική του ακραίου αυταρχικού νεοφιλελευθερισμού που υλοποιεί εδώ και περίπου δύο χρόνια,προχωράει ακάθεκτη στην περαιτέρω ελαστικοποίηση και εξατομίκευση των εργασιακών σχέσεων και στη διάλυση του συλλογικού εργατικού δικαίου.

  Στο πλαίσιο ενός νομοσχεδίου που καταργεί το οκτάωρο και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση, καταργεί το δικαίωμα της απεργίας και προσφέρει «δώρο» στους εργοδότες τις απλήρωτες υπερωρίεςκαι την ουσιαστική απελευθέρωση των απολύσεων, έρχεται σαν κερασάκι στην τούρτα η «αναβάθμιση» της Επιθεώρησης Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρχή! Ναι, της ίδιας Επιθεώρησης Εργασίας που η ίδια Κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2019 είχε υποβαθμίσει σε απλή Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Εργασίας εν μέσω επευφημιών και χειροκροτημάτων από την πλειοψηφία ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ του Συλλόγου μας και της Ομοσπονδίας!

  Ωστόσο, συνάδελφοι, υπάρχει κάποιος που -ειλικρινά- πιστεύει ότι η καταρχήν επιθυμητή λειτουργική ανεξαρτησία και η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Επιθεώρησης Εργασίας θα λύσει ως δια μαγείας όλα τα προβλήματα και θα σώσει τον κόσμο της εργασίας από την εξαθλίωση; Υπάρχει κάποιος που διακρίνει καλές προθέσεις πίσω από την «αναβάθμιση» του Σ.ΕΠ.Ε. από μια Κυβέρνηση που επιχειρεί μια οργανωμένη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεωνπρος διευκόλυνση των εργοδοτών και των επενδύσεών τους;

  Ας λάβουμε απλά υπόψη ότι:

  · η «ανεξαρτητοποίηση» του Σ.ΕΠ.Ε. έγινε εν κρυπτώ και ουδέποτε υπήρξε από πλευράς Υπουργού Εργασίας κανενός είδους ενημέρωση, πόσο μάλλον διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων του Σ.ΕΠ.Ε. και του Υπουργείου

  · εδώ και 2 χρόνια καταργούνται -ακόμα και με αναδρομική ισχύ- και απορρυθμίζονται βασικοί πυλώνες του προστατευτικού πλαισίου της εργατικής νομοθεσίας τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο

  · ο Επιθεωρητής Εργασίας από πρωταγωνιστικό όργανο ελέγχου της τήρησης και εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και εγγυητής των εργασιακών δικαιωμάτωνέχει καταντήσει στην καλύτερη περίπτωση κομπάρσος στο έργο του «περιορισμού της πανδημίας» και σύμβουλος αναστολών εργασιακών συμβάσεων και επιδοματικών δικαιωμάτων.

  Δεν αρκεί, λοιπόν, κατά τη γνώμη μας η Επιθεώρηση Εργασίας να γίνει μια Ανεξάρτητη Αρχή για να κάνει καλά τη δουλειά της. Χρειάζεται κυρίως ισχυρή προστατευτική εργατική νομοθεσία-που όπως είδαμε σε μεγάλο βαθμό καταργείται- και Ανεξάρτητους και Αυτόνομους Επιθεωρητές Εργασίας. Επιθεωρητές που δεν θα εξαρτώνται από τις τυπικές εντολές του Διοικητή και τη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης. Επιθεωρητές που θα έχουν τον πρώτο λόγο στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της Επιθεώρησης Εργασίας. Επιθεωρητές που θα συνεχίσουν με ευσυνειδησία και υψηλό επίπεδο ευθύνης να επιτελούν το λειτούργημά τους.

  Από τίτλους και λόγια συνάδελφοι έχουμε χορτάσει, ζητάμε πλέον ουσία! Γιατί να χαιρόμαστε με την προοπτική μιας Ανεξάρτητης Αρχής προσαρμοσμένης στις οικονομικές επιταγές του εργοδότη και όχι στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων;

  Όσοι βέβαια σε ένα στενό συντεχνιακό πλαίσιο θεωρούν ότι όλα τα παραπάνω δεν τους αγγίζουν, ελπίζουμε να το ξανασκεφτούν και να επανακαθορίσουν τη σκέψη και τη δράση τους εστιάζοντας στο γενικότερο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι μιας χώρας που οδεύει ολοταχώς στην ισοπέδωση των εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής πολιτικής!

  Και την ώρα που η εθελοτυφλούσα πλειοψηφία του Συλλόγου μας, με αυτοκριτική διάθεση θα αναρωτιέται πως «δεν το είδαμε να έρχεται», όλοι εμείς στην ΑΡΣΥ θα επιδιώκουμε μια μαζική και ενωτική απάντηση ενάντια σε κάθε είδους πολιτική και εργοδοτική αυθαιρεσία.

  Η ισοπέδωση των εργασιακών σχέσεων με άλλοθι την «ανεξαρτητοποίηση» του Σ.ΕΠ.Ε. θα μας βρει αντίθετους!

 • 15 Μαΐου 2021, 17:07 | Α.Ι.

  Εξυπηρετείται η υποχρέωση από το άρθρο 4 παρ. 1 της ΔΣΕ 81 ότι «1. Εφ’ όσον τούτο συµβιβάζεται προς την διοικητικήν πρακτικήν του Μέλους η επιθεώρησις εργασίας τίθεται υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον µιας κεντρικής αρχής.» με το να μετατρέπεται η ίδια σε ανεξάρτητη αρχή υποκείμενη μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο (π.χ. άρ.138Α κανονισμού Βουλής);