Άρθρο 67 Συνεργατικές ψηφιακές πλατφόρμες

1. Συνεργατικές ψηφιακές πλατφόρμες καλούνται οι επιχειρήσεις που ενεργούν ως μεσάζοντες, οι οποίοι, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, συνδέουν παρόχους υπηρεσιών και χρήστες και διευκολύνουν τις μεταξύ τους συναλλαγές, κατά την έννοια της από 2.6.2016 Ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για μια Συνεργατική Οικονομία».
2. Οι ως άνω πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν από κοινού περιουσιακά στοιχεία, πόρους, χρόνο και δεξιότητες και μπορεί να είναι ιδιώτες που παρέχουν υπηρεσίες ευκαιριακά ή πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν υπό την επαγγελματική τους ιδιότητα.