Άρθρο 62 Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας – Τροποποίηση των περ. α, ι, ιε και ιστ, προσθήκη περ. ιζ έως και κβ στην παρ. 1 και προσθήκη περ. η έως και ια στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 179) τροποποιούνται οι περ. α και ι με την προσθήκη των ταχυδρομικών υπηρεσιών (courier) και των δραστηριοτήτων παραγωγής υγειονομικών ειδών ή νοσηλευτικών υλικών,, αντικαθίστανται οι περ. ιε και ιστ, προστίθενται περ. ιζ έως και κγ και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Αι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως καθ’ ημέραν Κυριακήν και ημέρας αργίας, δεν εφαρμόζονται επί μισθωτών απασχολουμένων εις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υπηρεσίας και εργασίας εν γένει:
α) Μεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων παντός είδους, ως και των μετ’ αυτών συνδεομένων εργασιών αποστολής, πρακτορεύσεως, φορτώσεως και εκφορτώσεως, καθώς και ταχυδρομικών υπηρεσιών (υπηρεσίες courier).
β) Επισκευής και συντηρήσεως μεταφορικών μέσων ως και των αντιστοίχων τμημάτων βιομηχανικών κατασκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, συνεργείων συγκολλήσεως ελαστικών (βουλκανιζατέρ), πρατηρίων διανομής πετρελαιοειδών και ελαίων δι’ αυτοκίνητα και χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων (γκαράζ), εξαιρέσει των εργασιών πλυσίματος και γρασαρίσματος.
γ) Παραγωγής μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, φωταερίου, ατμού ή ατομικής ενεργείας.
δ) Τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως και λήψεως κινηματογραφικών ταινιών.
ε) Δημοσίων και Ψυχαγωγικών θεαμάτων και κέντρων διασκεδάσεως, δημοσίων παιγνίων και των μετ’ αυτών συνδεομένων εργασιών, πρακτορείων λαχείων, πρακτορείων εφημερίδων, παντός είδους εκθέσεων, μουσείων ως και επί συναυλιών, αθλητικών αγώνων, ιπποδρομιών, αθλητικών σωματείων, γραφείων ταξιδίων και Λεσχών παντός είδους.
στ) Εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, μπαρ, καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και συναφών καταστημάτων.
ζ) Ανθοπωλείων.
η) Λουτρών.
θ) Ξενοδοχείων.
ι) Ιατρείων, κλινικών, νοσοκομείων και υγειονομικών ιδρυμάτων εν γένει, ως και ιατρών και υγειονομικών εν γένει υπαλλήλων, καθώς και δραστηριοτήτων παραγωγής υγειονομικών ειδών ή νοσηλευτικών υλικών.
ια) Γραφείων Κηδειών, νεκροταφείων και νεκροτομείων.
ιβ) Περιπτέρων και των τούτοις εξομοιουμένων καταστημάτων κατά τας διατάξεις του α.ν. 1424/1949 και ν. 2805/1954, πεταλωτηρίων, φωτογραφείων και στιλβωτηρίων.
ιγ) Αμιγών καταστημάτων λιανικής πωλήσεως ξηρών καρπών.
ιδ) Μη ημερησίων εφημερίδων και περιοδικών.
ιε) Κέντρων διανομής εμπορευμάτων προς καταστήματα λιανικής πωλήσεως. Για την εκτέλεση παράδοσης αγαθών στους καταναλωτές που έχουν παραγγελθεί εξ αποστάσεως, τηλεφωνικά ή από ηλεκτρονικό κατάστημα υπεραγορών (super market) και κάθε άλλου εμπορικού καταστήματος, ως κέντρο διανομής και παράδοσης θεωρούνται και το φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης και οι αποθήκες του.
ιστ) Παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού.
ιζ) Εφοδιαστικής αλυσίδας (“logistics”), ιδίως παραλαβής, αποθήκευσης, συλλογής και διανομής εμπορευμάτων, όπως και επισκευής και συντήρησης περονοφόρων και ανυψωτικών μηχανημάτων.
ιη) Κέντρων κοινών υπηρεσιών (“shared services centers”) ομίλων επιχειρήσεων, ιδίως στους τομείς της λογιστικής, του ανθρώπινου δυναμικού, της μισθοδοσίας, των Η/Υ (ΙΤ), της κανονιστικής συμμόρφωσης, των προμηθειών και άλλων.
ιθ) Κέντρων δεδομένων (“data centers”) και εν γένει μηχανογραφικών κέντρων ομίλων επιχειρήσεων,
κ) Ψηφιοποίησης έγχαρτου αρχείου.
κα) Παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης πελατών.
κβ) Παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και λατομείων, εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.
κγ) Φύλαξης (security).».
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966, οι περ. β και δ τροποποιούνται, προστίθενται περ. η έως και ια και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Κατόπιν άδειας της Επιθεώρησης Εργασίας, δύναται να επιτραπεί η λειτουργία των παρακάτω επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών και εργασιών εν γένει ως και η απασχόλησις του προσωπικού τούτων κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας:
α) παραλαβής και διανομής ξένου τύπου,
β) τμημάτων αλλαγής ξένων νομισμάτων των τραπεζών προς εξυπηρέτησιν περιηγητών, καθώς και ανταλλακτηρίων που δεν είναι υποκαταστήματα τραπεζών,
γ) των λειτουργουσών εποχιακώς κατ’ έτος ή χρησιμοποιουσών ύλες, υποκειμένες σε ταχεία φθορά,
δ) σε εργασίες καθαρισμού συντηρήσεως και επισκευών εγκαταστάσεων,
ε) σε περιπτώσεις επείγουσας εργασίας, μη δυνάμενης να αναβληθεί χωρίς κίνδυνο καταστροφής των προϊόντων ή βλάβης των εγκαταστάσεων ή των υλικών εξ ης παρακωλύεται η κανονική λειτουργία επιχειρήσεως, εκμεταλλεύσεως ή υπηρεσίας.
Στις περιπτώσεις αυτές, εάν είναι αδύνατον να ζητηθεί η άδεια πριν την έναρξη της εργασίας επιβάλλεται η αναγγελία της εργασίας εις την Αστυνομικήν Αρχήν, ευθύς μετά την έναρξιν της εργασίας,
στ) σε περιπτώσεις απογραφής εμπορευμάτων ή διακοσμήσεως προθηκών,
ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7, καθ’ όσον αφορά στο απαραίτητο προσωπικό των Γραφείων εν γένει των εν αυταίς αναφερομένων επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή εργασιών.
Στις περ. α’ και γ’ η άδεια δύναται να αφορά σε όλο το προσωπικό.
Στην περ. ε’ δύναται να επιτραπεί η εργασία και κατά τις αναπληρωματικές ημέρες εβδομαδιαίας αναπαύσεως, η οποία θα εξασφαλίζεται σε άλλη εργάσιμη ημέρα.
η) σε περιπτώσεις διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων και διπλωμάτων εν γένει.
θ) σε περιπτώσεις νομίμων εξωσχολικών δράσεων ιδιωτικών σχολείων, όπως σε ημερίδες, διημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, ρητορικούς και άλλους διαγωνισμούς, αγώνες, προπονήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανθρωπιστικές, φιλανθρωπικές και περιβαλλοντικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των φυλάκων, οδηγών και συνοδών λεωφορείων, καθαριστριών, προσωπικού μηχανογράφησης και γραμματείας και κάθε άλλου εργαζομένου αναγκαίου για τη διενέργεια και ομαλή διεξαγωγή αυτών.
ι) σε περιπτώσεις συντήρησης κτιρίων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τις ημέρες παρουσίας εκπαιδευτικών και μαθητών,
ια) σε περιπτώσεις προσαρμογής και αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων».

 • 27 Μαΐου 2021, 22:04 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας πρέπει να περιοριστεί σε λιγότερους κλάδους, αντί να επεκτείνεται σε περισσότερους. Σε κάθε κλάδο, όπου η καθημερινή λειτουργία δεν είναι αναγκαία, η κυριακάτικη λειτουργία ή αργία επί αργιών θα πρέπει να αποφασίζεται με συλλογική συμφωνία των εργαζομένων μόνο.

 • Προτείνεται να δοθεί στην βιομηχανία τροφίμων, με την συναίνεση των εργαζομένων, η δυνατότητα εργασίας εκτάκτως το Σάββατο και την Κυριακή, τηρώντας όλες τις σχετικές διατάξεις.
  Οι λόγοι που το επιβάλουν είναι ότι η βιομηχανία τροφίμων παράγει και διανέμει κατά κύριο λόγο ευπαθή προϊόντα με περιορισμένη διάρκεια ζωής, ενώ εξυπηρετεί επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου οι οποίες λειτουργούν Σάββατο και κάποιες Κυριακές, καθώς και επιχειρήσεις της μαζικής εστίασης και του Τουρισμού, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς.

 • 26 Μαΐου 2021, 22:12 | APOSTOLOS

  στην παράγραφο 1 θα πρέπει να προστεθούν οι βιομηχανίες

 • 26 Μαΐου 2021, 19:55 | Σύλλογος Εργαζομένων Ι.Τ.Ε.

  Διευρύνονται κατά κατά πολύ οι κλάδοι δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα να αφορούν τελικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού στη χώρα μας. Έτσι δίνεται οι δυνατότητα στους εργοδότες να επιβάλλουν εργασία και τις Κυριακές χωρίς την πρόσθετη αποζημίωση στον εργαζόμενο που προβλεπόταν μέχρι τώρα για την Κυριακάτική εργασία. Πρόκειται για ένα μέτρο που μας πάει πολλά χρόνια πίσω. Προτείνουμε να αποσυρθεί.

 • 26 Μαΐου 2021, 18:01 | Γιώργος Π.

  Εσείς της σημερινής κυβέρνησης έχετε κάνει τη ζωή τέχνη με συνεχείς διακοπές προνομοια απεριόριστο ελευθερο χρόνο και νομοθετείτε για τον περιορισμό του δικού μας ελευθρου χρόνου που είναι ήδη περιορισμένος.
  ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟ. ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΣΤΑ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΘΕΟΥ

 • 26 Μαΐου 2021, 15:47 | Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ)

  Αρθρο 62 -Εξαιρέσειςαπό την υποχρεωτική ανάπαυση

  Παρ 1. Στην περ. ι’ να προστεθουν εκτός από την παραγωγή και οι δραστηριότητες διάθεσης/προμήθειας υγειονομικών ειδών ώστε να μην υπάρχει καμια αμφιβολία ως προς την έκταση της διάταξης.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Η περ΄ ι να διαμορφωθεί ως ακολούθως :
  «Ιατρείων, κλινικών, νοσοκομείων και υγειονομικών ιδρυμάτων εν γένει, ως και ιατρών και υγειονομικών εν γένει υπαλλήλων, καθώς και δραστηριοτήτων παραγωγής και διάθεσης υγειονομικών ειδών ή νοσηλευτικών υλικών».
  Παρ. 2.
  Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη και για την κάλυψη της συμμετοχής των εργαζομένων επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε επιμορφωτικά ιατρικά συνέδρια που πραγματοποιούνται Κυριακές και Αργίες
  ΠΡΟΤΑΣΗ Πρόσθηκη στην περ. θ ως εξής:«Σε περιπτώσεις ….. καθώς και εταιρικών ή εξωτερικών νομίμων δράσεων, όπως ημερίδες……….»

 • Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εναρμόνιση της οικογενειακής και προσωπικής ζωής του εργαζομένου με την επαγγελματική του ζωή. Δε συμφωνούμε με τον κατάλογο με τον οποίο διευρύνεται η εργασία κατά την ημέρα της Κυριακής, καθώς μόνο βλαπτικές επιπτώσεις θα έχει στη ζωή του εργαζόμενου. Δε συντελεί στην αύξηση της κατανάλωσης, καθώς δε λείπουν οι ώρες για να ψωνίσει κάποιος, αλλά το εισόδημα, το οποίο έχει μειωθεί δραστικά τα τελευταία δέκα έτη και το οποίο είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Επίσης, η διεύρυνση αυτή οδηγεί στο προδιαγεγραμμένο κλείσιμο πολλών μικρών επιχειρήσεων που δε θα αντέξουν το κόστος λειτουργίας και της 7ης ημέρας, με ολέθρια αποτελέσματα σε θέσεις εργασιας.

 • Στην παράγραφο 1 θα πρέπει να προστεθεί
  κδ) των βιομηχανιών και εν γένει μεταποιητικών επιχειρήσεων.

 • 26 Μαΐου 2021, 14:11 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Προτείνουμε να προστεθεί ως ακολούθως:

  κδ) Των βιομηχανιών και εν γένει μεταποιητικών επιχειρήσεων.

 • 26 Μαΐου 2021, 14:46 | ΣΕΒΕΚ

  Προτείνεται να δοθεί στην βιομηχανία τροφίμων, με την συναίνεση των εργαζομένων, η δυνατότητα εργασίας εκτάκτως το Σάββατο και την Κυριακή, τηρώντας όλες τις σχετικές διατάξεις.
  Οι λόγοι που το επιβάλουν είναι ότι η βιομηχανία τροφίμων παράγει και διανέμει κατά κύριο λόγο ευπαθή προϊόντα με περιορισμένη διάρκεια ζωής, ενώ εξυπηρετεί επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου οι οποίες λειτουργούν Σάββατο και κάποιες Κυριακές, καθώς και επιχειρήσεις της μαζικής εστίασης και του Τουρισμού, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς.

 • 26 Μαΐου 2021, 14:51 | Χάρης Κυπριανίδης

  Διευρύνεται ο κατάλογος των επιχειρήσεων για τις οποίες δεν ισχύει η Κυριακάτικη αργία και προστίθενται σ αυτές ταχυδρομικές υπηρεσίες (courier) , δραστηριότητες παραγωγής υγειονομικών ειδών ή νοσηλευτικών υλικών, παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού, εφοδιαστικής αλυσίδας (“logistics”), ιδίως παραλαβής, αποθήκευσης, συλλογής και διανομής εμπορευμάτων, όπως και επισκευής και συντήρησης περονοφόρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, Κέντρων κοινών υπηρεσιών (“shared services centers”) ομίλων επιχειρήσεων, ιδίως στους τομείς της λογιστικής, του ανθρώπινου δυναμικού, της μισθοδοσίας, των Η/Υ (ΙΤ), της κανονιστικής συμμόρφωσης, των προμηθειών και άλλων, κέντρων δεδομένων (“data centers”) και εν γένει μηχανογραφικών κέντρων ομίλων επιχειρήσεων, Ψηφιοποίησης έγχαρτου αρχείου, παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης πελατών, παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και λατομείων, εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και φύλαξης (security).».
  Συγχρόνως διευρύνεται ο κύκλος των επιχειρήσεων που μπορούν να λειτουργούν τις Κυριακές μετά από άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας και με την προσθήκη στις ήδη προβλεπόμενες επιχειρήσεις, των ανταλλακτηρίων που δεν είναι υποκαταστήματα τραπεζών, των επιχειρήσεων που λειτουργούν εποχιακά ή χρησιμοποιούν ύλες, υποκειμένες σε ταχεία φθορά, σε εργασίες καθαρισμού συντηρήσεως και επισκευών εγκαταστάσεων.
  Συγχρόνως προβλέπεται η λειτουργία σε ημέρα Κυριακή σε περιπτώσεις διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων και διπλωμάτων εν γένει. σε περιπτώσεις νομίμων εξωσχολικών δράσεων ιδιωτικών σχολείων (όπως σε ημερίδες, διημερίδες,
  σεμινάρια, συνέδρια, ρητορικούς και άλλους διαγωνισμούς, αγώνες, προπονήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανθρωπιστικές, φιλανθρωπικές και περιβαλλοντικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των φυλάκων, οδηγών και συνοδών λεωφορείων, καθαριστριών, προσωπικού μηχανογράφησης και γραμματείας και κάθε άλλου εργαζομένου αναγκαίου για τη διενέργεια και ομαλή διεξαγωγή αυτών), σε περιπτώσεις συντήρησης κτιρίων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τις ημέρες παρουσίας εκπαιδευτικών και μαθητών, σε περιπτώσεις προσαρμογής και αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων.
  Η διεύρυνση με το ΣχΝ του καταλόγου των επιχειρήσεων που θα μπορούν να λειτουργούν νόμιμα και τις Κυριακές , οδηγεί σε συρρίκνωση της Κυριακάτικης αργίας, με όλες τις συνέπειες για την επαγγελματική και ιδιωτική ζωή των εργαζομένων.

 • Οποιαδήποτε αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που θα λειτουργούν και τις Κυριακές υπονομεύει ευθέως την θεσπισμένη δεκαετίες τώρα Κυριακάτικη αργία. Ήδη οι επιχειρήσεις που λειτουργούν και τις Κυριακές είναι πάρα πολλές και αντίστοιχα οι εργαζόμενοι σε αυτές εργάζονται με σοβαρές συνέπειες στην κοινωνική, οικογενειακή και ιδιωτική ζωή τους. Αποτελεί ένα ακόμη άρθρο που δεν προσθέτει τίποτα θετικό στους εργαζόμενους, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ενώ αντίθετα ευνοεί μόνο τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι ένα ακόμη άρθρο που πρέπει να αποσυρθεί.

 • 25 Μαΐου 2021, 12:37 | Τ.ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ

  θα πρέπει ο εργαζόμενος να έχει την δυνατότητα να ασκήσει τα θρησκευτικά καθήκοντά του, άρα θα πρέπει να έχει αυτός την επιλογή αν θα δουλέψει την Κυριακή.

 • V. Άρθρο 62 – Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις αργίες

  Παρατήρηση – Πρόταση

  Έχουμε τη γνώμη πως απαιτείται η τροποποίηση της περίπτωσης θ, της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του Σ.Ν., προκειμένου να καλυφθούν και οι περιπτώσεις εταιρικών ή εξωεταιρικών ιατρικών και φαρμακευτικών συνεδρίων, τα οποία πραγματοποιούνται κατά Κυριακή ή ημέρες αργίας.

  Η διοργάνωση των συγκεκριμένων συνεδρίων και η συμμετοχή σε αυτά, είναι απαραίτητες για την επιμόρφωση των επαγγελματιών – εργαζομένων στους κλάδους της υγείας και του φαρμάκου. Πολύ συχνά, λοιπόν, τα συνέδρια αυτά απαιτείται να πραγματοποιηθούν σε ημέρα Κυριακής ή σε ημέρες αργιών, διότι τις συγκεκριμένες ημέρες, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει απασχόληση των εργαζομένων, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη συμμετοχή, σε σχέση με συνέδρια που πραγματοποιούνται εργάσιμες ημέρες.

  Η συγκεκριμένη διάταξη προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:

  «θ. Σε περιπτώσεις νομίμων σχολικών ή εξωσχολικών δράσεων καθώς και νομίμων εταιρικών ή εξωεταιρικών δράσεων πάσης φύσεως εταιρειών, όπως ημερίδες, διημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, ρητορικοί και άλλοι διαγωνισμοί, αγώνες, προπονήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανθρωπιστικές, φιλανθρωπικές και περιβαλλοντικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των φυλάκων, οδηγών και συνοδών λεωφορείων, καθαριστριών, προσωπικού μηχανογράφησης και γραμματείας και κάθε άλλου εργαζομένου αναγκαίου για τη διενέργεια και ομαλή διεξαγωγή αυτών».

 • 22 Μαΐου 2021, 21:33 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάποιες βασικές έννοιες.
  Υπάρχει ο «ελεύθερος χρόνος» και αυτό αφορά τον καθένα μας ατομικά.
  Υπάρχει όμως και ο «κοινός ελευθερος χρόνος» και αυτό αφορά όλη την κοινωνία.
  Το νομοσχέδιο αυτό θίγει και το πρώτο (σε άλλα άρθρα) και το δέυτερο (στο παρόν άρθρο).
  Ο κοινός ελεύθερος χρόνος είναι πολύ σημαντικό αγαθό και πρέπει η κοινωνία να το υπερασπιστεί.Το Σαββατοκύριακο είναι ο χρόνος που οργανώνουμε την κοινωνική μας ζωή , υλοποιούμε τις επιθυμίες μας. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει ατομικά αλλά μέσω των άλλων μελών της κοινωνίας. Με άλλα λόγια πως θα συναντήσεις τους φίλους σου,τους συγγενείς σου, τους αγαπημένους σου αν εκείνη τη μέρα δουλεύουν;
  Πρέπει να σκεφτούμε την επιπτωση που έχει το κάθε μέτρο όχι μόνο στα ατομικά αλλά και στα κοινωνικά μας δικαιώματα.
  Ο κοινός ελευθερος χρόνος πρέπει να προστατευτεί. Πρέπει να χαλιναγωγήσουμε τις καταναλωτικές μας ορέξεις αφήνοντας χώρο και χρόνο για μια ποιοτική κοινωνική ζωή

 • 18 Μαΐου 2021, 18:48 | ΤΥΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Παρακαλούμε να προσθέσετε ευκρινώς τον κλάδο των Τυροπαραγωγών στις δραστηριότητες που εξαιρούνται από την υποχρέωση ανάπαυσης τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας.
  Λόγω της αλλοιώσιμης φύσης του γάλακτος και της απαίτησης του Προτύπου για την ΦΕΤΑ ΠΟΠ για Τυροκόμιση εντός 24 ωρών, τα Τυροκομεία λειτουργούν υποχρεωτικά 7 ημέρες την εβδομάδα, σε 1 βάρδια (ως και 10 ώρες) κατά την γαλακτοκομική περίοδο που διαρκεί περίπου 9 μήνες, ενώ το υπόλοιπο διάστημα του έτους λειτουργούν ορισμένες μέρες ή ώρες της ημέρας.
  Τις ημέρες περιορισμένης λειτουργίας, το προσωπικό λαμβάνει τις άδειες του.
  Η συνεχής λειτουργία των Τυροκομείων δεν έχει νομοθετηθεί με κανένα από τους Νόμους που ρυθμίζουν την εργασία και τις εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση της Κυριακής και αργιών (Β.Δ.748/1966 αρθ.7, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 96. Παρ.2 του 4764/2020.

  Η λειτουργία των Τυροκομείων κατά τις Κυριακές και Αργίες δεν χρειάζεται να λαμβάνει την άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας.
  Πρόκειται για μια παραδοσιακή δραστηριότητα που στηρίζει πολλαπλώς και ενεργά την οικονομία και συμβάλλει τα μέγιστα στις εξαγωγικές δραστηριότητες της χώρας.
  Το προσωπικό των Τυροκομείων είναι εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο και στην επαρχία δεν υπάρχει προσφορά ατόμων τέτοιας ειδίκευσης.

  Ο κλάδος μας θα είναι ευγνώμων εφ’ όσον λάβετε υπ’ όψιν σας το δίκαιο αίτημα μας.
  Με εκτίμηση
  ΤΥΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ

 • 18 Μαΐου 2021, 18:45 | Γ.Π.

  ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Α) ΚΑΙ Ι) ΚΑΙ Η ΙΕ) ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΓ) ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ Η ΙΔΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΙΝ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ ΙΕ) ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΔΕ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ? ΕΠΙΣΗΣ, ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΑΥΤΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΣΥΣΦΙΓΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ.

 • 18 Μαΐου 2021, 16:55 | Πληβίος

  δεν εμεινε και κανεις απ εξω που να μην πρεπει να εργαζεται κυριακη

 • 16 Μαΐου 2021, 11:47 | Θεόφιλος Β.

  Κατά την άποψή μου πρέπει να μην υπάρχει περιορισμός όσον αφορά την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές λαμβάνοντας υπόψη πάντα τα προβλεπόμενα της εργατικής νομοθεσίας.
  Στην εξαήμερη απασχόληση που προβλέπεται κατόπιν ατομικής συμβάσεως εργασίας εργοδότη – εργαζόμενου, εξαναγκάζεται ο εργαζόμενος ΝΟΜΙΜΩΣ να εργαστεί και την Κυριακή δηλαδή επτά (7) ημέρες !
  Η νομοθεσία αναφέρει ότι σε περίπτωση που το προσωπικό απασχοληθεί κατά την Κυριακή για περισσότερες από 5 ώρες, τότε δικαιούται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση σε άλλη ημέρα της επόμενης εβδομάδας.
  Εάν η επιχείρηση δηλώσει για τους εργαζόμενούς τους απασχόληση την Κυριακή έως και 5 ώρες, προκύπτει το επταήμερο της απασχόλησης.
  Ας ληφθεί αυτό υπόψιν.
  Ίσως να βοηθούσε η απαλλαγή των εργαζόμενων από εργασία την Κυριακή που απασχολούνται με το καθεστώς της εξαήμερης απασχόλησης.
  Από τη στιγμή που από την πολιτική ηγεσία επιλέγεται η οριοθέτηση και ο προσδιορισμός των επιχειρήσεων, θα διευκόλυνε αν υπήρχε Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων που υπάγονται στις εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας όπως επίσης και ένας αντίστοιχος πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων που υπάγονται στην περίπτωση λειτουργίας κατόπιν αιτήσεως αδείας από το Σ.ΕΠ.Ε.
  Οπότε σύμφωνα με τον πίνακα ή έχεις τον ΚΑΔ εξαιρέσιμων και λειτουργείς ή είσαι στους ΚΑΔ που προβλέπεται η λειτουργία της επιχείρησης κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας κατόπιν υποβολής αίτησης στο Σ.ΕΠ.Ε. και σου δίνεται η δυνατότητα ως επιχείρηση η κατάθεση αίτησης μέσω του Ο.Π.Σ. ή απλά έχεις ΚΑΔ που δεν συμπεριλαμβάνεσαι στη λειτουργία επιχείρησης με υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας οπότε και αποκλείεσαι από την αίτηση στο Σ.ΕΠ.Ε. μέσω του Ο.Π.Σ. .
  Περιπτώσεις που επιχειρήσεις λειτουργούν με ΚΑΔ που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική δραστηριότητά τους ας φροντίσουν μέσω της εφορίας που υπάγονται να τροποποιήσουν και να ευθυγραμμίσουν τους ΚΑΔ με την πραγματική επαγγελματική δραστηριότητά τους.

 • 14 Μαΐου 2021, 21:22 | Ιωάννης Κ.

  Όσον αφορά τις περιπτώσεις (ιε) και (ιζ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, προσωπική μου εκτίμηση αποτελεί, ότι όσον αφορά τον τελευταίο κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας που είναι το λιανεμπόριο, θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερη η λειτουργία του όλες τις ημέρες της εβδομάδας, ιδιαίτερα μάλιστα όσον αφορά τις επιχειρήσεις λιανεμπορίου ειδών πρώτης ανάγκης (τροφίμων κ.λπ.), ανεξαρτήτου μεγέθους ώστε να μη δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός. Επί της ουσίας να επιτρέπεται η φυσική παρουσία των καταναλωτών στα καταστήματα λιανικής πώλησης την Κυριακή όπως όλες τις άλλες ημέρες και όχι μόνο για την εκτέλεση παράδοσης αγαθών που έχουν παραγγελθεί εξ αποστάσεως, τηλεφωνικά ή από ηλεκτρονικό κατάστημα.
  Φυσικά θα μπορούν να είναι ανοιχτά μόνο όσα καταστήματα λιανεμπορίου το επιθυμούν και ο εργαζόμενος θα είναι υποχρεωμένος να δεχθεί να απασχοληθεί Κυριακή, μόνο εφόσον το προβλέπει η σύμβαση εργασίας που έχει υπογραφεί ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο.
  Εξυπακούεται, πως θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα η εργατική νομοθεσία, ήτοι: α) να διασφαλίζεται το πενθήμερο, β) να αμείβεται ο εργαζόμενος 75% επιπλέον για την εργασία του την Κυριακή, γ) να του χορηγείται επιπλέον ημέρα ανάπαυσης την αμέσως επόμενη εβδομάδα.

  Ποιο όμως θα είναι το όφελος για τον εργαζόμενο;
  α) Ο εργαζόμενος που θα επιλέξει να εργαστεί Κυριακή θα έχει υψηλότερο μηνιαίο μισθό (λόγω 75% προσαύξησης για την εργασία του την Κυριακή).
  β) Ο εργαζόμενος θα έχει ελεύθερη μία ημέρα εντός της εβδομάδας ώστε να εκτελέσει προσωπικές του υποθέσεις οι οποίες είναι αδύνατον να εκτελεστούν Κυριακή καθότι οι περισσότερες υπηρεσίες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα δε λειτουργούν τη συγκεκριμένη ημέρα.

  Ποιο θα είναι το όφελος για την επιχείρηση;
  α) Υψηλότεροι τζίροι για τα καταστήματα λιανεμπορίου τα οποία θα επιλέξουν να είναι ανοιχτά Κυριακή, οι οποίοι (τζίροι) οδηγούν κατά κανόνα και σε υψηλότερο κέρδη.
  β) Εξάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των καταστημάτων λιανεμπορίου, καθότι κάποια εξ αυτών λειτουργούν ήδη Κυριακές χωρίς αυτό να το προβλέπουν κάποιες ειδικότερες διατάξεις της νομοθεσίας.

  Ποιο θα είναι το όφελος για τη χώρα;
  α) Υψηλότερο Α.Ε.Π. (λόγω των υψηλότερων τζίρων).
  β) Αύξηση φορολογητέας ύλης (λόγω των υψηλότερων κερδών).
  γ) Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας (καθότι πολλά από τα καταστήματα λιανεμπορίου που ήδη λειτουργούν Κυριακή χωρίς αυτό να προβλέπεται ξεκάθαρα από το νόμο αποφεύγουν να «δηλώσουν» επίσημα τους εργαζόμενους που εργάζονται Κυριακή).
  δ) Για τους περισσότερους καταναλωτές είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουν τις αγορές τους Κυριακές διότι έχουν πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο, σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας που οι χρόνοι όλων είναι πολύ πιο περιορισμένοι.

  Επίσης, από μια πρόχειρη έρευνα που διενήργησα στο διαδίκτυο, διαπίστωσα ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (ήτοι Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα, Βουλγαρία, Γαλλία, Μ. Βρετανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Δανία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Σουηδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Κροατία, Σλοβενία, Ρουμανία, κ.α., τα εμπορικά καταστήματα είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.

 • 14 Μαΐου 2021, 06:56 | Μπιρλιράκης Βασίλειος

  Σας παραθέτω τα ερωτήματα για το Άρθρο 62, τα οποία τέθηκαν από την Ο.Σ.Φ.Ε. (Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος) στον Υπουργό Εργασίας, προ 4 εβδομάδων μέσω επιστολής, και για τα οποία δεν υπήρξε καμία απάντηση έως σήμερα.

  Θέμα: Ερωτήματα σχετικά με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Στις 5 Απριλίου δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ημερησία άρθρο το οποίο προανήγγειλε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο θα διευρύνει την λίστα των κλάδων στους οποίους επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων κατά τις Κυριακές και το οποίο, σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας, θα κατατεθεί αμέσως μετά το Πάσχα.

  Στο εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται πως η λίστα των εξαιρέσεων που επιτρέπει την εργασία κατά την Κυριακή επεκτείνεται σε επτά ακόμη κλάδους της οικονομίας, με έναν εξ αυτών να είναι ο κάτωθι:

  «Παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού. Για την εκτέλεση παράδοσης αγαθών στους καταναλωτές που έχουν παραγγελθεί εξ αποστάσεως, τηλεφωνικά ή από ηλεκτρονικό κατάστημα υπεραγορών (super market) και κάθε άλλου εμπορικού καταστήματος, ως κέντρο διανομής και παράδοσης θεωρούνται και το φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης και οι αποθήκες του».

  Τις επόμενες ημέρες τα δημοσιεύματα αυτά πλήθυναν στον εγχώριο τύπο, έχοντας το ίδιο περιεχόμενο και επί της ουσίας τα επιβεβαιώσατε με συνεντεύξεις που δώσατε σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, χωρίς να αναιρέσετε κάποιο από τα επί μέρους σημεία.

  Το γεγονός αυτό μας θορύβησε πολύ καθώς βλέπουμε στον κλάδο αυτό να περιγράφεται η δική μας κύρια δραστηριότητα δηλαδή αυτή του χονδρεμπορίου φαρμάκων.

  Θα θέλαμε λοιπόν να σας ρωτήσουμε εάν επιβεβαιώνετε πως στο εν λόγω άρθρο περιγράφεται και το χονδρεμπόριο φαρμάκων που πραγματοποιείται από τις φαρμακαποθήκες.

  Σε περίπτωση που το επιβεβαιώσετε θα θέλαμε περαιτέρω διευκρινήσεις. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Ζητήθηκε η εν λόγω διάταξη από φορέα εκπροσώπησης επαγγελματιών του κλάδου; Ποίον;

  Εμείς δεν το ζητήσαμε παρόλο που εκπροσωπούμε το 50% και πλέον του χονδρεμπορίου φαρμάκων. Από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε αυτό δεν ζητήθηκε ούτε από τους ιδιώτες χονδρέμπορους, πολύ δε περισσότερο από τους εργαζομένους στον κλάδο μας.

  2. Τι όφελος δημιουργεί για την οικονομία και την κοινωνία μια τέτοια ρύθμιση; Ποια η τεκμηρίωση αυτού του οφέλους, εάν αυτό υπάρχει;

  3. Πως συνάδει η λειτουργία φαρμακαποθηκών την Κυριακή με την κατηγορηματική διαβεβαίωση που δώσατε στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο στις 13/04/21, ότι το Νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε ρύθμιση στην λειτουργία φαρμακείων και e-shops την Κυριακή. Ποιόν θα τροφοδοτούν οι φαρμακαποθήκες εάν τα φαρμακεία είναι κλειστά την Κυριακή;

  Προφανώς και μια τέτοια αλλαγή δεν γίνεται για την περίπτωση των εφημερευόντων φαρμακείων της Κυριακής, για την τροφοδοσία των οποίων ποτέ δεν εγέρθηκε ζήτημα.

  Αναμένουμε τις διευκρινιστικές σας απαντήσεις.