Άρθρο 105 Όργανα Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας

Τα όργανα Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας είναι ο Διοικητής και το Συμβούλιο Διοίκησης.