Άρθρο 51 Διάδοση πληροφοριών (άρθρο 17 της Οδηγίας (EE) 2019/1158 )

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένο στην ιστοσελίδα του πληροφοριακό υλικό σχετικό με τα δικαιώματα που προβλέπονται στο παρόν Μέρος. Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιούν με κάθε πρόσφορο μέσο, στο προσωπικό τους κάθε πληροφορία σχετική με τις ανωτέρω άδειες και τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας των γονέων.

  • 26 Μαΐου 2021, 15:13 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ)

    Κοινή παρατήρηση για τα άρθρα 24-53, πλην του Άρθρου 28:

    Στα άρθρα από 24 έως 53 (πλην του Αρ. 28), τα οποία ρυθμίζουν θέματα ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε οι άδειες μικράς διαρκείας αθροιζόμενες να μην υπερβαίνουν μια οροφή ευλόγου χρονικού διαστήματος. Αυτός ο καθορισμός της οροφής θα πρέπει να αναφερθεί σε ξεχωριστό νέο άρθρο.

  • Να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως:
    «Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προσβάσιμο πληροφοριακό υλικό σχετικό με τα δικαιώματα που προβλέπονται στο παρόν Μέρος. Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιούν με κάθε πρόσφορο μέσο, στο προσωπικό τους κάθε πληροφορία σχετική με τις ανωτέρω άδειες και τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας των γονέων»