Άρθρο 80 Μεταβατικές – Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίων Α, Β και Γ

1. Η παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) καταργείται.
2. Οι επιχειρήσεις που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Διεθνή ή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα προσαρμόζουν, αντιστοίχως, τις προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού και λοιπές υποχρεώσεις (IAS 37 και 19) και προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου (λογαριασμός 44.00) στο άρθρο 63 μέχρι τη λήξη της επόμενης από την τρέχουσα κατά τη δημοσίευση του παρόντος χρήσεως.
3. Οι διατάξεις τoυ άρθρου 64 ισχύουν από την 1η.1.2022.
4. Η διάταξη του άρθρου 65 εφαρμόζεται για καταγγελίες που γίνονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
5.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται κάθε διάταξη περί χειρόγραφης εκπρόθεσμης υποβολής εντύπου ή λοιπών στοιχείων που ο εργοδότης έχει υποχρέωση να υποβάλει ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας ή του Ο.Α.Ε.Δ..
6. Οι διοικητικές κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 74 επιβάλλονται δύο (2) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης της περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 79, σύμφωνα με την οποία η αντίστοιχη επιχείρηση οφείλει να εφαρμόζει το σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
7. Για τις επιχειρήσεις, στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 79, καταργείται το ειδικό βιβλίο υπερωριών του άρθρου 9 του από 27.6-4.7.1932 π.δ. (Α 212) και του άρθρου 13 του ν. 3846/ 2010 (Α 66).

 • Θα πρέπει να προβλεφθεί διαφορετική μεταβατική διάταξη ως προς την κατάργηση της διάκρισης μεταξύ των εργατοτεχνιτών και των υπαλλήλων, για την οφειλόμενη αποζημίωση απολύσεως.
  Π.χ. να εφαρμοσθεί αρχικά για τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους ενώ για τους σήμερα απασχολούμενους να ληφθεί υπόψιν για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, ως προϋπηρεσία ένας αριθμός ετών.

 • Επί του άρθρου 80 (Μέρος IV, Κεφάλαιο Γ) του νομοσχεδίου –

  Μεταβατικές Διατάξεις:

  Στο άρθρο 80 παρ. 6 να προβλεφθεί ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας (πέρα από την κατάργηση του βιβλίου υπερωριών) δεν θα έχουν υποχρέωση δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των τυχόν αλλαγών και τροποποιήσεων στο ωράριο εργασίας και στην οργάνωση του χρόνου εργασίας κατ’ άρθρο (80 παρ. 1 του Ν. 4144/2013).

 • 26 Μαΐου 2021, 14:41 | ΣΕΒΕΚ

  Θα πρέπει να προβλεφθεί διαφορετική μεταβατική διάταξη ως προς την κατάργηση της διάκρισης μεταξύ των εργατοτεχνιτών και των υπαλλήλων, για την οφειλόμενη αποζημίωση απολύσεως.

  Π.χ. να εφαρμοσθεί αρχικά για τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους ενώ για τους σήμερα απασχολούμενους να ληφθεί υπόψιν για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, ως προϋπηρεσία ένας αριθμός ετών.