Άρθρο 10 Πολιτικές εντός επιχείρησης για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών

1. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από είκοσι (20) άτομα υποχρεούνται να υιοθετούν πολιτική για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4, στην οποία περιγράφεται η διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των καταγγελιών αυτών, κατά τρόπο που διασφαλίζει την προστασία του θύματος και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
2. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
α) ασφαλείς και εύκολα προσβάσιμους διαύλους επικοινωνίας για την υποδοχή των καταγγελιών, καθώς και τον προσδιορισμό των αρμοδίων προσώπων εντός της επιχείρησης για την παραλαβή και την εξέταση των καταγγελιών,
β) έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων,
γ) την απαγόρευση αντιποίνων και περαιτέρω θυματοποίησης του θιγόμενου προσώπου,
δ) τα αποτελέσματα επί διαπίστωσης παραβιάσεων,
ε) τη συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί.

 • Προτείνεται να προβλεφθεί η δυνατότητα να είναι ενιαία πολιτική διαχείρισης καταγγελιών με άλλα ζητήματα που απαιτούν ομοίως διαχειριση καταγγελιών (πχ whistleblowing)

 • στην παράγραφο 1, θα πρέπει να αλλάξει και να αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 70 άτομα και έχουν υποχρέωση κανονισμού εργασίας.

 • 26 Μαΐου 2021, 13:11 | ActionAid

  Όπως και στο προηγούμενο άρθρο, δεν αιτιολογείται το κριτήριο των είκοσι (20) ατόμων και άνω για την υποχρέωση υιοθέτησης πολιτικών μηδενικής ανοχής από τις επιχειρήσεις. Με την εισαγωγή του κριτηρίου αυτού, το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης περιορίζεται έτι περαιτέρω, καθώς θα πρέπει να προβλέπονται ελάχιστες υποχρεώσεις και μέτρα και για τις λοιπές επιχειρήσεις.

 • 26 Μαΐου 2021, 12:18 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως:

  1. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από εβδομήντα άτομα (70) άτομα (ομοίως με υποχρέωση Κανονισμού Εργασίας) υποχρεούνται να υιοθετούν πολιτική για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4, στην οποία περιγράφεται η διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των καταγγελιών αυτών, κατά τρόπο που διασφαλίζει την προστασία του θύματος και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

 • Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος προτείνει την ενίσχυση των πολιτικών εντός της επιχείρησης μέσω της υιοθέτησης των διαδικασιών εσωτερικής αναφοράς και παρακολούθησης αναφορών που προβλέπει η Οδηγία 1937/2019/ΕΕ στο άρθρο 9 και συγκεκριμένα:
  α) κοινοποίηση παραλαβής της καταγγελίας στον καταγγέλοντα εντός προθεσμίας επτά ημερών από τη στιγμή της παραλαβής,
  β) ην επιμελή παρακολούθηση των ανώνυμων αναφορών
  γ) εύλογο χρονικό διάστημα για την παροχή ενημέρωσης, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από τη βεβαίωση παραλα­ βής ή, εάν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον καταγγέλοντα, τους τρεις μήνες από τη λήξη του επταημέρου μετά την υπο­ βολή της καταγγελίας,

 • Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος προτείνει την ενίσχυση των πολιτικών εντός της επιχείρησης μέσω της υιοθέτησης των διαδικασιών εσωτερικής αναφοράς και παρακολούθησης αναφορών που προβλέπει η Οδηγία 1937/2019/ΕΕ στο άρθρο 9 και συγκεκριμένα:
  α) κοινοποίηση παραλαβής της καταγγελίας στον καταγγέλοντα εντός προθεσμίας επτά ημερών από τη στιγμή της παραλαβής,
  β) ην επιμελή παρακολούθηση των ανώνυμων αναφορών
  γ) εύλογο χρονικό διάστημα για την παροχή ενημέρωσης, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από τη βεβαίωση παραλα­ βής ή, εάν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον καταγγέλοντα, τους τρεις μήνες από τη λήξη του επταημέρου μετά την υπο­ βολή της καταγγελίας,

 • 18 Μαΐου 2021, 10:22 | Katerina

  Για λόγους αποτελεσματικότητας και μείωσης γραφειοκρατίας, θα πρότεινα την εξής αλλαγή:
  Η πολιτική αυτή θα μπορεί να ενσωματώνεται σε άλλες πολιτικές ή στη γενικότερη πολιτική της εταιρείας για διαχείριση εσωτερικών παραπόνων και δεν απαιτείται να είναι αυτοτελές έγγραφο.