Άρθρο 54α: Τροποποίηση του ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (Α΄15)

1. Το άρθρο 1 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η περίπτωση στ του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.».

 

β) Η περίπτωση ιδ του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων είναι τα όργανα που τις διαπιστώνουν κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους και συγκεκριμένα η Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, η Θηροφυλακή των κυνηγετικών συλλόγων, οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου και η Λιμενική Αστυνομία.».

 

γ) Στο τέλος της περίπτωσης ιε του άρθρου 1, η φράση «σε περίπτωση που το ζώο θα μεταφερθεί στο εξωτερικό και ενημερώνει τη βάση με τις απαραίτητες πληροφορίες.», αντικαθίσταται ως εξής:

«σε περίπτωση που το ζώο θα μεταφερθεί στο εξωτερικό  καθώς και σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του και ενημερώνει τη βάση με τις απαραίτητες πληροφορίες.».

 

2. Το άρθρο 4 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4, το οποίο έχει ως εξής «Η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση συνδέεται απευθείας με τα κτηνιατρεία και γενικά τους χώρους, που πραγματοποιείται η σήμανση των ζώων συντροφιάς.», αντικαθίσταται ως εξής:

«Εξαιρούνται από την πιστοποίηση αυτή και την πρόσβαση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση οι κτηνίατροι που παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, τα επαγγελματικά προσόντα των οποίων αναγνωρίζονται σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α΄78).».

 

β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παρ. 3 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων.».

 

γ) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β της παρ. 3 του άρθρου 4, μετά τις λέξεις «Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» τίθεται τελεία και  διαγράφεται η φράση: «προσκομιζομένων, επιπροσθέτως στον Ο.Τ.Α., από τον κτηνίατρο των αντιγράφων Πιστοποιητικών Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης.».

 

δ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος 2 και 3, πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποιηθεί, ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα  στην Ελλάδα και διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εν ισχύ, από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).».

 

ε) Η παρ. 9 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, που φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατήριου και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου οι Υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας, της Θηροφυλακής των κυνηγετικών συλλόγων, οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) και η Λιμενική Αστυνομία, εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη αγοράς των οποίων βαρύνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.».

 

3. Το άρθρο 5 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Στο τέλος της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 5, η φράση «η οποία παρέχεται κάθε έτος από τους κτηνιάτρους κατά τον ετήσιο αντιλυσσικό εμβολιασμό του,», αντικαθίσταται από τη φράση:

«η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του  αντιλυσσικού εμβολιασμού του,».

 

β) Η περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό και να μεριμνά για την ενημέρωσή του σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του.».

 

γ) Μετά την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 5, τίθεται κόμμα και προστίθεται νέα περίπτωση η  ως εξής:

«η) να προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο  αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του.».

 

δ) Μετά την περίπτωση β της παρ. 3, τίθεται κόμμα και προστίθεται νέα περίπτωση γ ως εξής:

«γ) για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιοδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη  του.».

 

4. Το άρθρο 6 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6, αντικαθίσταται και μετά από αυτό προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκό σκύλο εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.».

 

β) Η παρ. 3 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) Απαγορεύεται η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανόμενων των υπαίθριων αγορών.

β) Απαγορεύεται η πώληση ζώων συντροφιάς με  ηλικία μικρότερη των οκτώ (8) εβδομάδων.».

 

γ) Μετά την παρ. 3 του άρθρου 6, προστίθεται νέα παράγραφος 3α, ως εξής:

«3α. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή, εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι»

 

5. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

« 1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων, που διοργανώνει εκθέσεις με ζώα συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται με σχετική άδεια, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Κτηνιατρικής του οικείου Δήμου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί από το Τμήμα  Κτηνιατρικής  της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.».

 

7. Το άρθρο 9 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9, αντικαθίσταται και μετά από αυτό προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από:

α) συνδέσμους δήμων, καθώς και

β) φιλoζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη έγκρισή τους από  τον  αρμόδιο δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική  εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς  εντός των διοικητικών του ορίων.

Οι κατά τα ως άνω φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία που εγκρίνονται από τον αρμόδιο Δήμο οφείλουν να  διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία και χειρισμό των ζώων.».

 

β) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 9, το έκτο εδάφιο αυτής, αντικαθίσταται ως εξής:

«Υπό την εποπτεία των Δήμων, μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή και κτηνιατρεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και από φιλοζωϊκά σωματεία και ενώσεις, που διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό (ενδεικτικά 1 κτηνίατρος ανά 50 ζώα), την τεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν.».

 

γ) Η παρ. 3 του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. Τα συνεργεία αυτά ελέγχονται για στο έργο τους, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους σύλληψης και  αιχμαλωσίας των ζώων αυτών, από κτηνίατρο της αρμόδιας υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Δήμου και, όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από κτηνίατρο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η εποπτεία και ο έλεγχος πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύνου. Τη μέριμνα για την εκπαίδευση των ατόμων αυτών έχει ο οικείος Δήμος.».  

 

δ) Η παρ. 4 του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τμηματικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.

β) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

γ) Αν διαπιστωθεί ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.

δ) Ζώα που περισυλλέγονται, λόγω εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς πρώτου ή δεύτερου σταδίου (απειλητική στάση και συμπεριφορά ή ανεπιτυχής επίθεση χωρίς τραυματισμό πολίτη, αντίστοιχα), αρχικά προσκομίζονται στο κτηνιατρείο ή στον υπεύθυνο κτηνίατρο του Δήμου, για κλινική εξέταση και στη συνέχεια παραμένουν υπό 15νθήμερη  παρακολούθηση στο καταφύγιο του Δήμου ή σε εγκεκριμένο καταφύγιο φιλοζωικού σωματείου. Εφόσον, μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος, υποβληθούν ξανά σε κλινική εξέταση και διαγνωστούν υγιή, χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς, επανατοποθετούνται, σε περιοχή όπου εκτιμάται ότι έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να εκτεθούν ξανά στις συνθήκες εκείνες που τα προκάλεσαν να εκδηλώσουν επιθετικότητα.

ε) Ζώα που περισυλλέγονται, λόγω εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς τρίτου σταδίου (επιτυχημένη επίθεση, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα του τραυματισμού που αυτή συνεπάγεται και βεβαιώνεται από αποδεικτικά έγγραφα, όπως ιατρική γνωμάτευση), αρχικά προσκομίζονται σε κτηνιατρείο ή στον υπεύθυνο κτηνίατρο του Δήμου για κλινική εξέταση και στη συνέχεια παραμένουν υπό 15νθήμερη παρακολούθηση στο καταφύγιο του Δήμο ή σε εγκεκριμένο καταφύγιο φιλοζωικού σωματείου. Εφόσον, μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος, υποβληθούν ξανά σε κλινική εξέταση και διαγνωστούν υγιή, είτε επανατοποθετούνται σε χώρους όπου δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση του κοινού ή άλλων ζώων, είτε  την ευθύνη της εποπτείας, της φροντίδας και της διαδικασίας υιοθεσίας τους αναλαμβάνουν φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις.».

 

ε) Οι παρ. 10, 11 και 12 του άρθρου 9, αντικαθίστανται ως εξής:

«10. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη  και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι Δήμοι, οι οποίοι μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. Δεν απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι  τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής. Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους Με απόφαση της πενταμελούς επιτροπής της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.

11. Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως επίσης και η σήμανση και η καταγραφή τους πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές επαγγελματίες κτηνιάτρους, που έχουν την υπηκοόητα ενός από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Οι στειρώσεις μπορεί να πραγματοποιούνται και σε κινητές εγκαταστάσεις κατάλληλες για άσκηση κτηνιατρικών πράξεων, που διαθέτουν οι προαναφερόμενοι κτηνίατροι. Για τις κινητές εγκαταστάσεις παροχής κτηνιατρικών πράξεων χορηγείται άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13. Στους εθελοντές κτηνίατρους για την πραγματοποίηση των στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς μπορεί να διατίθενται και οι εγκαταστάσεις των γραφείων των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των αρμόδιων Υπηρεσιών Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι, για την πραγματοποίηση των στειρώσεων υπό την εποπτεία κτηνιάτρου των προαναφερθέντων αρμόδιων υπηρεσιών. Οι εγκαταστάσεις αυτές παραχωρούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα, αφού προηγηθεί ειδοποίηση ενός μήνα και έγκριση των προϊσταμένων των αντίστοιχων υπηρεσιών.

12. α) Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Υποχρεωτικά στην επιτροπή μετέχουν:

αα) ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από το Δήμο και ο οποίος είναι, κατά προτίμηση, ο υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού ιδιώτης κτηνίατρος και

ββ)  ένας (1) εκπρόσωπος κυνηγετικού συλλόγου που εδρεύει στο Δήμο ή την οικεία Περιφερειακή Ενότητα.

Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. στ του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.

β) Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός  αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση λαμβάνει ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε Δήμο με απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από:

αα) ένα κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και τον αναπληρωτή του,

ββ) ένα ιδιώτη κτηνίατρο  που έχει λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ και δραστηριοποιείται στην  περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου και τον αναπληρωτή του,

γγ) ένα κτηνίατρο του φιλοζωικού σωματείου που δραστηριοποιείται στην  περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου και τον αναπληρωτή του.».

 

στ) Η παρ. 14 του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:

«14. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση από την αρμόδια Περιφέρεια σε Δήμους, σε συνδέσμους Δήμων και υπό την εποπτεία των Δήμων, σε εγκεκριμένα από αυτούς φιλοζωϊκά σωματεία και ενώσεις, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τη λειτουργία τους και κάθε σχετικό θέμα.».

 

ζ) Μετά την παρ. 14 του άρθρου 9, προστίθεται νέα παρ. 15 ως εξής:

«15. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται ο Δήμος και οι σύνδεσμοι Δήμων, που επιχορηγούνται για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για  την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς,  το ύψος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

 

8. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4039/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Η διάθεση των νεκρών ζώων συντροφιάς, όπως αποτέφρωση και υγειονομική ταφή, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.».

 

9. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4039/2012, προστίθεται νέα παρ. 2α ως εξής:

«2α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.»

 

10. Η παρ. 1 του άρθρου 13, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 εξαιρούνται οι νομίμως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι, τα ενυδρεία, τα καταστήματα πώλησης ζώων, τα κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας,  τα εκτροφεία θηραμάτων και οι εκθέσεις ανάπτυξης και προβολής του κτηνοτροφικού και γεωργικού τομέα,   που διέπονται από ειδικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι και στους παραπάνω χώρους δεν διεξάγονται παραστάσεις, κάθε είδους, με τη συμμετοχή ζώων.».

 

11. Η παρ. 5 του άρθρου 20 αντικαθίσταται και μετά από αυτήν τίθεται νέα παράγραφος 5α, ως εξής:

«5. α) Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, για την επιβολή  των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, που συντάσσεται από αρμόδια Αρχή της περίπτωσης ιδ του άρθρου 1, διαβιβάζεται αυθημερόν στην κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου ή Περιφερειακής Ενότητας.

β) Στις περιπτώσεις βεβαίωσης παραβάσεων που διαπιστώνονται από αρμόδια Αρχή της περίπτωσης ιδ του άρθρου 1 και επισύρουν την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστίμων και ποινικών κυρώσεων,  η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, αποστέλλεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

5α. Οι παραβάτες κάθε επιτακτικής ή απαγορευτικής διάταξης του ν. 1444/1984 (Α΄ 78) καθώς και οι παραβάτες των  διατάξεων των άρθρων 3,4, 7, 9,10 και 11 του ν. 2017/1992 (Α΄ 31) τιμωρούνται με τις ποινές  που προβλέπονται  από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 1197/1981 (Α΄240), όπως ισχύει.».

 

12. Ο Πίνακας Διοικητικών κυρώσεων και προστίμων του άρθρου 21 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Στη δεύτερη στήλη της δεύτερης παράβασης του πίνακα διοικητικών κυρώσεων και προστίμων του άρθρου 21 που έχει ως εξής: «Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής του ζώου συντροφιάς ή δήλωσης της απώλειας του ζώου συντροφιάς», η εσφαλμένη παραπομπή στο «Άρθρο 5 παρ. 1 περ. α», αντικαθίσταται από την ορθή ««Άρθρο 5 παρ. 1 περ. β»

β) Στο τέλος του πίνακα διοικητικών κυρώσεων και προστίμων του άρθρου 21 προστίθεται νέα παράβαση, ως εξής:

«

Μη εφαρμογή από τον ιδιοκτήτη,  τον  κάτοχο ή τον υπεύθυνο των ζώων, των κανόνων προστασίας και καλής μεταχείρισής τους  και μη τήρηση, από μέρους τους, των ειδικών  απαιτήσεων της περίπτ. β του άρθρου 1, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ύπαρξής τους.Άρθρο 1 περίπ. β5.000 έως 15.000 ευρώ.

     ».

13. Στην αρχή της υπάρχουσας παραγράφου του άρθρου 23 του ν. 4039/2012, τίθεται ο αριθμός 1 και στο τέλος αυτής, προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:

«Από την έναρξη ισχύος της κοινής Υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 14 του άρθρου 9, όπως ισχύει, καταργούνται οι διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 473/1978, που αφορούν, εκ των ενδιαιτημάτων, τα καταφύγια αδέσποτων ζώων και ρυθμίζουν ίδια θέματα.».

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 21:55 | ΒΑΣΩ

  Δεν μπορεί ένα ζώο τόσο ευκολα να χαρακτηρίζεται επιθετικό!άρθρο 1 παράγραφος στ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ!!ΕΛΕΟΣ ΔΗΛΑΔΗ !ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΣΚΕΦΤΗΑΚΑΤΕ ΑΥΤΑ ΛΕΓΕΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ??

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 21:31 | Μαρία

  Από τον ορισμό του επικίνδυνου ζώου πρέπει να αφαιρεθεί»η απειλητική στάση και συμπεριφορά».

  Ο όρος «απρόκλητα» σωστά αφαιρέθηκε γιατί η συμπεριφορά ενός ζώου είναι σύνολο αντιδράσεων σε εξωτερικά ερεθίσματα. Εξ’ ορισμού λοιπόν κάτι την προκαλεί. Προηγούμενο σχόλιο αναφέρεται στην πρόσθεση του όρου «επανειλημμένα» για την εκδήλωση της επιθετικής συμπεριφοράς. Δηλαδή, πριν χαρακτηριστεί ένα ζώο επικίνδυνο, πόσες φορές θα έχει δαγκώσει;

  Επίσης πολύ σωστά το Νομοσχέδιο αναφέρεται σε διαβαθμίσεις της επιθετικότητας που μπορεί να εκδηλώσει ένα ζώο. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται, για το καλό και των ζώων και των ανθρώπων.

  «Χώροι όπου δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση του κοινού ή άλλων ζώων» δύσκολα βρίσκονται στις πόλεις και γι΄αυτό θεωρώ ότι εάν η πενταμελής επιτροπή του Δήμου αποφασίσει να επανατοποθετηθεί ένα ζώο που εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά τρίτου σταδίου, ας αποφασίσει και το χώρο της επανατοποθέτησης.

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 21:55 | Δημητρα Πορταριανου

  Παραγραφος
  12 ββ
  Κυνηγοι και κτηνιατροι δεν εχουν σπουδασει τιποτα πανω σε συμπεριφορα ζωων για να κρινουν επιθετικοτητα επικινδυνοτητα.ΟΙ κυνηγοι απλα κυνηγουν και δεν εχουν κανενα αποδεικτικο ΓΝΩΣΕΩΝ στο ποτε ενα ζωο ειναι επικινδυνο και οι κτηνιατροι ,σπουδαζουν ιατρικη και περιθαλψη.Διαγραφη ολου του σχετικου πεδιου και αντικατασταση επιτροπης κυνηγων και κτηνιατρων απο επιτροπη μελων φιλοζωικων και εκπαιδευτων ζωων πιστοποιημενων ,για αυτο εχουν εκπαιδευτει αλλωστε οι ανθρωποι αυτοι,και ειναι οι πιο ειδικοι και καταλληλοι να αποφανθουν

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 21:49 | κατερίνα

  να αλλάξει ο όρος επιθετικό ζώο έτσι όπως ήταν στην αρχή

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 21:02 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ

  Η ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΖΩΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΑΝΑΤΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΝΕ ΤΟΣΑ ΒΑΣΑΝΗΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΓΡΙΑ.ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΙΛΗΣΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΛΕΞ.ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ,ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΘΑΝΑΤΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ!ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΨΤΕ ΜΕ,ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ!ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΖΩΑ!ΣΥΝΕΛΘΕΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΑΠΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΛΗΘΕΙΑ,ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΖΩΑ;;;;ΤΑ ΖΩΑ;;;;ΗΜΑΡΤΟΝ!!!!!

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 21:59 | ΓΙΑΜΑ ΠΕΠΗ

  Αγαπητοί κύριοι,
  σχετικά με τη παρακάτω τροποποίηση:

  «Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται».

  νιώθω την ανάγκη να διαμαρτυρηθώ έντονα για την απαράδεκτη αυτή απόφαση, διότι στην χώρα μας ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΙΡΤΙΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ που μπορούν να αξιολογήσουν τί σημαίνει «επιθετική συμπεριφορά» ενός ζώου, πού οφείλεται και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί.
  ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΖΩΟΥ????
  Με αυτή την απόφαση θα μπορεί ο καθένας να κάνει μια καταγγελία για το σκυλί του γείτονα του που έχει προσωπικές διαφορές μαζί του, με σκοπό να τον βλάψει.
  ΣΑΣ ΡΩΤΩ….ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ???
  Αυτή η απόφαση θα ανοίξε τους ασκούς του αιόλου για αντιδικίες και θα οδηγηθούν στο ΘΑΝΑΤΟ, ΑΔΙΚΑ πολλά ζώα!!!

  Σας θερμοπαρακαλώ για επανεξέταση και επανοτροποίηση του παραπάνω άρθρου.

  Σας ευχαριστώ

  Γιαμά Πέπη

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 21:33 | Μαρία Νικολάου

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ και να απαιτησω ως πολιτης να εχει το δικαιωμα να νομοθετει μονο κατοχος κατοικιδιου τουλαχιστον επι 10 ετη γιατι αλλοιως ειναι εκτος αντικειμενου.Δεν μπορει να νομοθετει οποιος ποτε δεν εχει αντιμετωπισει τις αναγκες των κατοικιδιων ,επιβαλλεται επισης να εχει χρησει εθελοντης για τα αδεσποτα,και τα προβληματα τους.Θεωρω εξωφρενικο την τροποποιηση που παει να περασει για τα «επιθετικα «ζωα και μου θυμιζει αμερικανικες νοοτροπιες που ειναι απορριπτεες εφόσον ορθές απαίδευτων (και σε αυτο φταιει το αδρανες κρατος) κακοπροαίρετων Ελληνων θα ζητανε ευθανασία του σκύλου η της γάτας του γείτονα.Ειναι άνω ποταμών.Εδω ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΑΔΑ!
  Επαναπαραθετω απο αλλο φιλοζωο διοτι συμφωνω:
  ΠΡΩΤΟΝ
  Άρθρο 1 παράγραφος στ. Η διατύπωση περί επικίνδυνου ζώου είναι εντελώς ασαφής. Θα πρέπει να εκδηλώνει επανειλλημένα και κυρίως απρόκλητα επιθετική συμπεριφορά προς ανθρώπους ή ζώα. Επίσης θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένη αυτή η συμπεριφορά. «Ανεπιτυχή» επίθεση μπορεί να επικαλεστεί οποιοσδήποτε κακοπροαίρετος με δραματικα και απροβλεπτα αποτελεσματα.
  ΚΑΠΟΙΟΙ εχουν στον χωρο τους επι τουτου ζωα για φυλακες.Τι θα γινει με αυτα?ΘΑ ερθει ο καθε επιτηδειος και εν δυναμει φονιας να διαμαρτυρηθει για αποπειρα επιθεσης ,ωστε να ανοιξει ο δρομος του?

  ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Άρθρο 5 παρ. Τα περισσότερα αντιλυσσικά εμβόλια καλύπτουν αποδεδειγμένα και σύμφωνα με τα εργαστήρια παρασκευής τους τα ζώα για διάρκεια τριετίας. Το να υποχρεωνόμαστε από το νόμο να εμβολιάζουμε κάθε χρόνο τα ζώα μας με το αντιλυσσικό ενώ δεν είναι απαραίτητο δεν έχει κανένα νόημα
  ΤΡΙΤΟΝ

  Τα αντιλυσσικα να μπουν στην διατιμηση και να γινονται στην τιμη κοστους και χωρις κανενα κερδος(κερδος με την υγεια ολων μας) απο τους κτηνιατρους
  ΤΕΤΑΡΤΟΝ
  Στα μαικροτσιπ να χρεωνεται μονο η εργασια του κτηνιατρου με διατιμηση και το κοστος του τσιπ που ειναι 3-5€
  ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ πολιτικου κοστους δινεται η λυση για τα αδεσποτα.Υπαρχει η βουλησησε μια χωρα οικονομικης κρισης?

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 21:19 | efi

  Δηλαδή και ο ισχυρισμός για επιθετική συμπεριφορά ζώου είναι αρκετός για τη θανάτωση του.
  Στην περιοχή μου ζουν αρκετοί ψυχοπαθείς με μίσος για τα ζώα. Θυμάμαι κάποιον πριν δύο χρόνια να ισχυρίζεται ότι τα αδέσποτα της γειτονιάς ανέβαιναν στην… οροφή της μερσεντές του, που πάρκαρε στο δρόμο και έκαναν γρατζουνιές!!! Έχω ακούσει απίθανες βλακείες για τα ζώα. Γείτονας θεωρούσε το θεσπιζόμενο εκπαιδευμένο Γερμανικό Ποιμενικό μου επικίνδυνο γιατί ήταν μεγαλόσωμο.
  Με μια καταγγελία για υποτιθέμενη μη αποδειγμένη επιθετικότητα θα δολοφονείτε ζώα.
  Μερικά αποβλακωμένα κομπλεξικά ανθρωποειδή της γειτονιάς θα δίνουν εντολή και θα δολοφονούνται ζώα.
  Αναρωτιέμαι μήπως ο δημιουργός του Νόμο είναι εχθρός των ζώων.
  Ο νόμος αυτός δουλεύει για τους ψυχοπαθής εχθρούς Των ζώων .
  Με ποιό τρόπο αποδεικνύεται ότι το ζώο είναι τρελό και επικίνδυνο και όχι το ανθρωποειδές που καταγγέλλει?????
  Η Ελλάδα είναι γεμάτη από μισότρελους που μισούν τη ζωή γενικότερα. Πως θα ελέγχετε αν ο καταγγέλλον έχει σώας τας φρένας????

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 21:01 | Platon

  Απρόκλητα επιθετική συμπεριφορά; Τι σημαίνει αυτό και ποιός ορίζει την συμπεριφορά ενός ζώου ως τέτοια;
  Ανοίγει η όρεξη οποιουδήποτε δεν θέλει να βλέπει καν αδέσποτα, για να τα στέλνει με δήθεν επιθετική συμπεριφορά στον θάνατο.

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 21:21 | efi

  Δηλαδή και ο ισχυρισμός για επιθετική συμπεριφορά ζώου είναι αρκετός για τη θανάτωση του.
  Στην περιοχή μου ζουν αρκετοί ψυχοπαθείς με μίσος για τα ζώα. Θυμάμαι κάποιον πριν δύο χρόνια να ισχυρίζεται ότι τα αδέσποτα της γειτονιάς ανέβαιναν στην… οροφή της μερσεντές του, που πάρκαρε στο δρόμο και έκαναν γρατζουνιές!!! Έχω ακούσει απίθανες βλακείες για τα ζώα. Γείτονας θεωρούσε το θεσπιζόμενο εκπαιδευμένο Γερμανικό Ποιμενικό μου επικίνδυνο γιατί ήταν μεγαλόσωμο.
  Με μια καταγγελία για υποτιθέμενη μη αποδειγμένη επιθετικότητα θα δολοφονείτε ζώα.
  Μερικά αποβλακωμένα κομπλεξικά ανθρωποειδή της γειτονιάς θα δίνουν εντολή και θα δολοφονούνται ζώα.
  Αναρωτιέμαι μήπως ο δημιουργός του Νόμο είναι εχθρός των ζώων.
  Ο νόμος αυτός δουλεύει για τους ψυχοπαθής εχθρούς Των ζώων .
  Με ποιό τρόπο αποδεικνύεται ότι το ζώο είναι τρελό και επικίνδυνο και όχι το ανθρωποειδές που καταγγέλλει?????

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 20:35 | Smaragda

  Απο οτι φαινεται με βαση την νεα τροπολογια που προσπαθειτε να περασετε, οποιοδηποτε σκυλι γαυγισει ή γρυλισει θεωρειτε επιθετικο και ο καθε ενας που δεν εχει ψυχη θα μπορει να το καταγγειλει ενω ειναι εξω δολοφονοι ζωων και δεν εφαρμοζεται ο Νομος σε αυτους!!Σκυλι ειναι και θα γαυγισει οσες φορες χρειαστει ειδικα οταν νοιωσει οτι απειλειται!!Νοητικα και λογικα δεν στεκει και ενω το γνωριζετε κανετε πως δεν καταλαβαινετε!!Προκειτε για μια ακομη εξολοθρευση αδεσποτων και δεσπεζομενων ζωων που δεν φταινε σε τιποτα επειδη μεσα σε αυτο το Υπουργειο υπαρχουν αρρωστημενα μυαλα οπως θα βρεθουν και εξω αυτοι που θα καταγγελνουν!!Δεν εχω λογια πραγματικα και το λιγοτερο που μπορω να πω ειναι οτι ειναι απαραδεκτο και ηδη υπαρχουν αντιδρασεις!!

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 20:11 | Πανελλαδική Φιλοζωική καιΠεριβαλλοντική Ομοσπονδία

  Να υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν τα like σε κάθε σχόλιο, όπως επί της εποχής του νομοσχεδίου, γιατί δεν τους συμφέρει να φανούν οι χιλιάδες συμμετέχοντες στην διαβούλευση , που εκφράζουν την αντίθεσή τους σε ορισμένα εξαμβλώματα ?

  Το υποθέτουμε.

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 20:57 | argiro

  Δεν είναι σαφής ο προσδιορισμός στους ορισμούς (άρθρο 1) του επικίνδυνου ζώου!!!!

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 20:28 | Πανελλαδική Φιλοζωική καιΠεριβαλλοντική Ομοσπονδία

  Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία
  Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή 115 Ζωοφιλικών Σωματείων

  Για το επίσης μόρφωμα του άρθρου 6 να γεννούν τα θηλυκά ζώα 2 φορές τον χρόνο.

  Καλούμε όλες τις γυναίκες που εργάζονται στο ΥΠΑΑΤ και δη εκείνες που έχουν ανώτερες θέσεις να σκεφτούν πως θα τους φαινόταν αν γεννούσαν συνέχεια κάθε χρόνο από τα 13 τους περίπου μέχρι και τα 45 τους.

  Ας το σκεφτούν, για να κατανοήσουν την εγκληματική αυτή διάταξη κατά των ζώων.

  Θα επανέλθουμε.

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 20:02 | Δικαία

  Απαράδεκτη η μαζική θανάτωση αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων, γιατί εκεί θα οδηγήσει η ψήφιση αυτού!

  Δεν έχει ο καθένας την δυνατότητα να κρίνει αν ένα ζώο είναι επιθετικό. Ένας σκύλος μπορεί να αντιδράσει εν δυνάμει επιθετικά σε αυτό που αντιλαμβάνεται ως απειλή. Και ένα αδέσποτο ζώο ενδέχεται να έχει απειληθεί με διάφορους τρόπους. Το γαύγισμα ή το γρύλισμα δεν μπορεί να θεωρείται επιθετική συμπεριφορά και αυτό το γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν συναναστραφεί σκύλους, ακόμα κι αν δεν είχαν ποτέ δικό τους κατοικίδιο!

  Στη γειτονιά μας έχουμε ένα ηλικιωμένο σκυλί, που παλαιότερα κακοποιήθηκε ειδεχθώς, υιοθετήθηκε από μία κυρία και φροντίζεται από αυτή μέχρι και σήμερα, αλλά επειδή έχει ζήσει χρόνια στους δρόμους, δεν μπορεί να ζήσει μέσα στο σπίτι, γι’αυτό και κάποιες ώρες την ημέρα κυκλοφορεί ελεύθερο και επιστρέφει αργότερα στο σπίτι. Δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν εκτός από την περίπτωση που γρύλισε σε 2 ανθρώπους που το κλώτσησαν και το πάτησαν. Αν δεν υπήρχαν μάρτυρες να το επιβεβαιώσουν, πιθανότατα αυτό το σκυλί θα θανατωνόταν με τις παραπάνω νομικές παραμέτρους, γιατί κάποια «ελλογα» όντα του επιτέθηκαν πρώτα και σε αντίθεση με αυτό μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον λόγο για να υποστηρίξουν τον εαυτό τους.

  Αντί να διαθέτετε χρήματα για την θανάτωση των ζώων και τη συντήρηση αυτών των χώρων, επιδιώξτε την παραχώρηση, μέσω των Δήμων, αναξιοποίητων εκτάσεων για την φροντίδα των αδέσποτων, έστω από εθελοντές, και την εννομη τιμωρία ορισμένων από αυτούς που καθημερινά θανατώνουν και κακοποιούν αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα, σκυλιά και μη.

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 20:47 | Roula Keseroglou

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΑ ΖΩΑ. ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΕΝΑ ΖΩΟ Κ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟ ΚΛΩΤΣΟΥΝ ΤΟ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ Κ ΑΥΤΟ ΓΡΥΛΙΖΕΙ Η ΓΑΒΓΙΖΕΙ ??ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΝ ΜΙΛΟΥΝ ΘΑ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΑΝ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΟΠΩΣ Κ ΝΑ ΧΕΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΡΡΩΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΝ …. ΔΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΕΤ ΣΟΠ ,ΔΝ ΤΙΜΩΡΕΙΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ Π ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΦΟΛΕΣ. Η ΤΟΛΜΟΥΝ ΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ ?ΛΕΩ ΕΓΩ ΔΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΛΙΓΟ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΘΑΛΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΜΕΡΙ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΣΠΙΤΙ Κ ΝΑ ΜΑΖΕΥΕΤΕ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ … ΔΝ ΞΕΚΙΝΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ???ΓΤ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ Κ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΖΩΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΤΕΡΑΤΑ . ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΤΥΠΟΥΝ Η ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΛΕΝΕ ΑΔΕΣΠΟΤΟ ΜΗ Τ ΑΚΟΥΜΠΑΣ !ΔΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΩΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΣΠΟΤΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΖΩΟ ΠΩΣ ΟΙ ΑΘΡΩΠΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ Κ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΝΑ ΤΑ ΑΓΑΠΟΥΝ . ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΩΣ ΑΥΤΟΙ Π ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΤΣΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ Κ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ . ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΜΕ ΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Κ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΣΩ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΑΞΙΑ . ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΑΘΕΤΕ ΛΙΓΗ ΑΓΑΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΕΛΕΟΣΣΣ !

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 20:58 | Κωστας-Καλλιθεα

  Λετε:

  Άρθρο 54α: Τροποποίηση του ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (Α΄15)

  1. Το άρθρο 1 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

  α) Η περίπτωση στ του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

  «στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.».

  Η διατυπωση ειναι το λιγοτερο λανθασμενη.Υπαρχουν πολλοι»ξυπνιοι»που καραδοκουν να ωφεληθουν απο λαθη του νομου και να καταγγελουν οποιο σκυλι τους ενοχλει(υπαρχουν ανθρωποι που ενοχλουνται και που υπαρχει ενα αδεσποτο σκυλακι στην γειτονια τους η γατες),ως δηθεν επιθετικο. Πρεπει να μελετηθει καλυτερα η διατυπωση.Πχ:Ετσι οπως ειναι τωρα το αρθρο καποιος μπορει να καταγγειλει ως επιθετικο ενα σκυλο γιατι απλα του γαυγισε η γιατι κυνηγαει τις γατες η τα αυτοκινητα!
  Πρεπει να οριστει ποιο συγκεκριμενα και με bullets σε ποιες περιπτωσεις ενα ζωο ειναι οντως επιθετικο.Τωρα ειναι αοριστο ως πολυ αοριστο και ειναι λανθασμενη και απαραδεκτη η διατυπωση του αρθρου…

  Μελετηστε το σοβαρα πριν το καταθεσετε για ψηφιση κυριοι του Υπουργειου.Μην προσπαθειτε να ικανοποιησετε και τους φιλοζωους αλλα και τους μη φιλοζωους για να αντλησετε ψηφαλακια.Με την πολιτικη του ξεζουμισματος του λαου,μην περιμενετε να ξαναεκλεγειτε!

  Αν αυτη η τροπολογια περασει ως εχει,να ξερετε οτι θα βρειτε απεναντι σας τους φιλοζωους!!!Θα μας βρισκετε απεναντι σας σε καθε ευκαιρια!
  Οι φιλοζωοι δεν αστειευονται και το γνωριζετε αυτο.

  υστ:Σε καμια περιπτωση δεν εκφραζω απειλες και δεν απειλω κανεναν.

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 20:36 | Βασίλης

  Τα αδέσποτα ήταν κάποτε ιδιόκτητα, και αν όχι τα ίδια ήταν αυτά που τα γέννησαν. Το πρόβλημα όπως συνήθως ξεκινάει απο εμάς, και την ανοριμοτητα μας στο θέμα κατοικιδιου. Ας τιμωρηθούν λοιπόν αυτοί οι οποίοι παρατανε τα ζώα στους δρόμους, αντί να την πληρώνουν ανυπερασπιστα ζωντανά που ούτε καταλαβαίνουν το λόγο που τιμωρούνται ούτε και έχουν κάνει κάτι άξιο τιμωρίας.
  Για μια φορά ας προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε με τη πηγή του προβλήματος και όχι με το αποτέλεσμα, ιδίως όταν η προτεινόμενη λύση είναι τριτοκοσμική και προσβάλει την παιδεία ολόκληρης της κοινωνίας μας.

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 20:43 | Ειρήνη Ιωάννου

  Ποιος είναι αυτός που θα αποφασίζει για την επικινδυνότητα του σκύλου; Ποιος εγγυάται ότι αυτός δεν θα είναι κάποιος που έχει παντελή άγνοια για τη συμπεριφορά σκύλου; Και ποιος θα είναι αυτός που θα εγγυάται ότι ο σκύλος δεν δέχτηκε πρώτος επίθεση και στη συνέχεια ανταπέδωσε; Ο θάνατος δεν είναι μια απόφαση που παίρνεται στο πόδι. Αντί να δώσετε την ευκαιρία στους δημάρχους και αρμόδιους αντιδημάρχους να ξεπετάξουν με τον πιο «εύκολο» και φθηνό τρόπο τα αδέσποτα, κοιτάξτε να προωθήσετε στειρώσεις, εμβολιασμούς και επιτέλους να εφαρμόσετε το νόμο περί τσιπ και ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να οργανώσετε αυτήν την υπηρεσία που καταχωρεί τα στοιχεία του ΤΣΙΠ στο ίντερνετ και να αφήσετε το ρόλο του χάρου στη φύση.

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 20:58 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  1. Το άρθρο 1 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

  α) Η περίπτωση στ του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

  «στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.».

  Δηλαδή αν κάποιος γείτονας ενοχλείται από την παρουσία του σκύλου στο δικό μου διαμέρισμα , θα επικαλεσθεί ότι το σκυλί μου του επιτέθηκε ανεπιτυχώς κι έτσι θα χαρακτηρισθεί επικίνδυνο. Επίσης είναι γεγονός ότι τα περισσότερα σκυλιά , ειδικά του ιδίου φύλλου μεταξύ τους δεν συμπαθιούνται, άρα αυτό σημαίνει ότι όλα είναι επικίνδυνα . Πραγματικά είναι ότι χειρότερο έχω διαβάσει ποτέ σε νόμο , και είμαι 1000% βέβαιος ότι αυτός ή αυτοί που σκέφθηκαν αυτή την τροποποίηση νόμου , είναι ανίδεοι από ζώα , ή νομίζουν ότι γνωρίζουν από αυτά. Σίγουρα πάντως κανείς τους δεν έχει στο σπίτι του ζώο. Ντροπή σας. Μόνο αυτό..

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 20:40 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΗΡΩ

  «Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.»
  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ-ΠΑΓΙΔΑ, ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΚΟΜΠΛΕΞΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ. Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΖΩΟΥ ΔΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗΣ (ΕΠΙΤΥΧΗ Η΄ΜΗ) ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ. ΔΥΣΚΟΛΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΚΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΑΠΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΣ Η΄ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ. Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΦΕΛΕΙΘΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΕΙ Η ΗΔΗ ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ.

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 20:21 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗ

  ΝΟΜΟΣ 4039/2012 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ…ΤΑ ΠΙΟ ΥΠΕΡΟΧΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ !!! ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΝΑ ΤΑ ΒΑΖΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΑΔΥΝΑΜΑ ΑΥΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ…ΔΕΝ ΣΑΣ ΦΤΑΙΝΕ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ ΜΕ ΟΛΗ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΟΥΛΑ…ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΖΕΡΙΑ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΗΣ ΞΕΣΠΩΝΤΑΣ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥΣ….ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΝ ΝΑ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙ ΘΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ;;;;;;;;;;;;;ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; EΛΕΟΣΣΣΣΣΣΣ

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 19:50 | Danai

  Επιεικώς απαράδεκτο. Καλό θα ήταν πριν πετάξει ο κάθε πολιτικός την κοτσάνα του να κάτσει να διαβάσει και να ενημερωθεί. Δεν θέλω να προβώ σε περαιτέρω αναλύσεις γιατί θεωρώ ότι οι προηγούμενοι με κάλυψαν 100%. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΟΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ειδικά αν δεν είστε γνώστες του θέματος.

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 18:16 | Παντελης

  Το επικίνδυνο ζώο συντροφιάς

  α) Η περίπτωση στ του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:
  «στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.».

  Είναι ποτέ δυνατόν να δοθεί τέτοιος ορισμός για το επικίνδυνο ζώο συντροφιάς; Ανοίγουν οι ασκοί του Αιόλου αφού δυνητικά ΟΛΑ τα σκυλιά μπορεί να θεωρηθούν επικίνδυνα! Τι σημαίνει ¨απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή άλλα ζώα”; Το γάβγισμα και το γρύλισμα; Θα θεωρηθεί απειλή ένα σκυλί που γρυλίζει, γαβγίζει ή διορθώνει ένα άλλο σκύλο;
  Θα θεωρηθεί επικίνδυνο ένα κακοποιημένο σκυλί που το έδερναν όλη τη ζωή του και προφανώς και εκδηλώνει επιθετικές τάσεις ενώ επανέρχεται σταδιακά μόλις βρεθεί σε άλλους ιδιοκτήτες που θα το φροντίζουν με αγάπη;
  Μήπως θεωρηθεί επικίνδυνη μία γάτα που γρατζουνάει το παιδάκι που την ταλαιπωρεί ή ακόμα και ένα σκύλο που θα την τρομάξει στο δρόμο; ή αντίστοιχα ο σκύλος που θα επιτεθεί σε μία γάτα;;;; Έχετε δει ποτέ πιο γελοίο, αστοιχείωτο και γενικόλογο ορισμό;

  Ο ορισμός αυτός οδηγεί μαθηματικά σε ρατσιστικούς νόμους απαγόρευσης ολόκληρων φυλών! Αυτά που σε άλλες χώρες παλεύουν να ακυρώσουν στην Ελλάδα αρχίζουμε να τα εφαρμόζουμε! Θυμάστε τον Lennox?

  Ο θάνατος του εκτροφέα

  Το άρθρο 6 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:
  α) Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6, αντικαθίσταται και μετά από αυτό προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
  «Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκό σκύλο εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.».

  Ο νόμος που ισχύει σήμερα αναφέρει ότι “Όταν εκτρέφονται περισσότεροι από δύο θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκούς σκύλους εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας αναπαραγωγής, εκτροφής και εμπορίας ζώων συντροφιάς.”

  Άρα από εκεί που ένας ερασιτέχνης εκτροφέας μπορούσε να έχει 2 θηλυκά σκυλιά τώρα ουσιαστικά δεν μπορεί να έχει ούτε ένα!!!!! Το παράλογο φυσικά συνεχίζεται αφού υπάρχει και το “ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος” κάτι που προφανώς δεν γίνεται χωρίς θηλυκό σκυλί!
  Επίσης εντύπωση προκαλεί ο χαρακτηρισμός “σκύλος αναπαραγωγής”… πως ορίζεται και ποιους αφορά; ΟΛΟΥΣ όσους έχουν μη στειρωμένη θηλυκιά;
  Σε όλο τον κόσμο πέρα από τους επαγγελματίες εκτροφείς με τις μεγάλες εγκαταστάσεις (που είναι ελάχιστοι στη χώρα μας) υπάρχουν οι ερασιτέχνες που λόγω του πάθους και της αγάπης για τη φυλή κάνουν κάποια επιλεκτικά ζευγαρώματα στο σπίτι τους, στο διαμέρισμα τους ή στον κήπο τους! Δεν το κάνουν για να κερδίσουν χρήματα αλλά για να πάνε τη φυλή τους πιο μπροστά, να τη βελτιώσουν και να παράγουν καλά και υγιή σκυλιά!

  Οι παραπάνω αλλαγή θα τους εξαφανίσει αφού δεν θα μπορούν να έχουν θηλυκά σκυλιά και οι διαδικασίες και απαιτήσεις για άδεια είναι παράλογες και ανεφάρμοστες για τους ερασιτέχνες (πολλά στρέμματα, εγκαταστάσεις κτλ περιττές για 2-3 σκυλιά).
  Ποιος θα κερδίσει από αυτό; Μα φυσικά τα Puppy Mills και οι εισαγωγείς τους αλλά και οι παράνομοι εκτροφείς της πίσω αυλής που έτσι και αλλιώς δεν δήλωναν ποτέ τις γέννες τους στον Κ.Ο.Ε.! Όσοι θέλουν έτσι και αλλιώς καθαρόαιμο σκυλί δεν θα πάνε σε καταφύγιο για υιοθεσία αλλά θα πάνε στις εύκολες λύσεις που αναφέρω παραπάνω από τη στιγμή που δεν θα βρίσκουν εκτροφικά σκυλιά!

  Τα κομμένα αυτιά και η αναπαραγωγή

  Μετά την παρ. 3 του άρθρου 6, προστίθεται νέα παράγραφος 3α, ως εξής:

  «3α. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή, εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι»

  Σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει σήμερα έχει απαγορευτεί η κοπή αυτιών και ουρών από όλα τα σκυλιά και αντίστοιχα η συμμετοχή των σκύλων αυτών σε εκθέσεις ή άλλες κυνολογικές εκδηλώσεις. Δεν διαφωνούμε με την πολιτική αυτή που σταδιακά εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες αν και ο δικός μας νόμος είχε την παγκόσμια αρνητική πρωτοτυπία να απαγορεύει και τη συμμετοχή των σκύλων που είχαν κομμένα αυτιά-ουρά ακόμα και πριν την ψήφιση του νόμου (αναδρομική ισχύ!!)!!
  Ας ξεπεράσουμε το θέμα αυτό αφού ο νόμος ισχύει και ας πάμε στο καινούργιο έκτρωμα που προωθείται και δίνει μαθήματα άγνοιας! Όπως μπορείτε να διαβάσετε θα απαγορεύεται πλέον η αναπαραγωγή σκύλων με κομμένα αυτιά και ουρά!!!!!!!!!!
  Μπορεί να βρει κανείς λογική σε αυτό; Μήπως το ζευγάρωμα θα μεταφέρει το γονίδιο των κομμένων αυτιών στα κουτάβια; Υπάρχει έστω ένα λογικό επιχείρημα στο να βγουν από την εκτροφή εξαιρετικά δείγματα κάποια φυλής επειδή τους κόπηκαν τα αυτιά πριν 2 ή 5 χρόνια; Όχι βέβαια… μήπως όμως η λογική αυτή ωθήσει νόμιμους εκτροφείς στην παρανομία και στις αδήλωτες γέννες;

  Οι παραπάνω αλλαγές είναι ότι πιο παράλογο έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια! Δείχνουν άγνοια, αμορφωσιά και πλήρη άγνοια της κυνολογίας και της ζωοφιλίας!

  Οι παραπάνω αλλαγές δεν πρόκειται να λύσουν κανένα πρόβλημα! Αντίθετα θα χειροτερέψουν την κατάσταση ακόμα και με τα αδέσποτα αφού η εξόντωση των εκτροφέων θα οδηγήσει σε ακόμα περισσότερες εισαγωγές από puppy mills, σε απογείωση των πωλήσεων ζώων από Pet Shops και σε ακόμα περισσότερες γέννες από BYBs. Οι φιλοζωικές οργανώσεις πρέπει να καταλάβουν ότι οι μικροί ερασιτέχνες εκτροφείς δεν είναι αντίπαλοι τους, ούτε φυσικά η αιτία των αδέσποτων με τα ελάχιστα σκυλιά που παράγουν και δηλώνουν στον ΚΟΕ! Αντίπαλοι είναι αυτοί που αναφέρω παραπάνω και οι οποίοι θα γιγαντωθούν ακόμα περισσότερο και θα γεμίσουν κάθε γειτονιά με σκυλιά σε γυάλες!

  Και φυσικά έχουμε το τραγικό θέμα του επικίνδυνου σκύλου! ΕΓΚΛΗΜΑ! Κάθε σκύλος, δεσποζούμενος, αδέσποτος ή σε καταφύγιο μπορεί να δείξει συμπεριφορά που να ταιριάζει στην περιγραφή! θα οδηγηθούμε σε ομαδικές θανατώσεις αδέσποτων και σε καταγγελίες από υστερικούς επειδή τους γάβγισε ο σκύλος του γείτονα! ΝΤΡΟΠΗ!

  Καλώ όλες τις φιλοζωικές οργανώσεις, τους εκτροφείς, τον Κ.Ο.Ε. και τους Ομίλους φυλών, τους κυνόφιλους και γενικότερα τους λάτρεις των σκύλων να αντιδράσουν! Με σχόλια στη σελίδα της δημόσιας διαβούλευσης, επικοινωνία με βουλευτές και γνωστούς και με όποιο τρόπο μπορεί ο κάθε ένας! Στην τελική προωθήστε και μοιραστείτε αυτό το άρθρο όπου και όπως μπορείτε!

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 18:39 | Πανελλαδική Φιλοζωική καιΠεριβαλλοντική Ομοσπονδία

  Από Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία και το Φορουμ
  Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή 115 Ζωοφιλικών Σωματείων.

  Απλά σχόλια άναυδων ανθρώπων.

  α.Οι προτεινόμενες τροπολογίες του νόμου 4039/ 2012 έχουν μερικά θετικά στοιχεία , που βελτιώνουν τον ισχύοντα νόμο. Ολα τα θετικά αυτά σημεία προτάθηκαν γραπτά από την Ομοσπονδία μας εδώ και αρκετό καιρό προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, όταν από επίσημα χείλη του υπουργείου ενημερωθήκαμε ότι ο κ. Χαρακόπουλος προχωράει σε τροπολογίες του 4039/2012.

  β. Να επισημάνουμε για χιλιοστή φορά, ότι και με τις όποιες αυτές θετικές τροπολογίες παραμένει το βασικό συμπέρασμα , ότι ο 4039.2012 δεν αποτελεί τομή για την επίλυση του ζητήματος των αδέσποτων, αλλά κάποια θετικά «μερεμέτια» , πλην των ποινών που θεωρούνται ότι κινούνται στην σωστή κατεύθυνση.
  Αρα τα αδέσποτα θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να υπάρχουν και να αυξάνονται και να πληθαίνουν και να «ξαποστέλνονται» με διάφορους δήθεν εύσχημους τρόπους αλλά και υπογείως.

  γ. Ομως ,προς μεγάλη μας έκπληξή , οργή και αγανάκτιση περιλαμβάνουν οι τροπολογίες δύο βασικά ιδεολογικά μορφώματα ,τα οποία το φιλοζωικό κίνημα δεν θα επιτρέψει να γίνουν νόμος.

  1. Το μόρφωμα του ποια ζώα χαρακτηρίζονται επιθετικά, σίγουρα πρόταση των Δήμων, στην προσπάθειά τους να ξεπαστρέψουν κάθε τι που κινείται, γαβγίζει, νιαουρίζει και είναι τετράποδο.
  Το αμέσως επόμενο βήμα θα είναι κάθε τετράποδο που » εξαερίζεται » επί το ευγενέστερον» δυνατά , να θεωρείται επιθετικό διότι φοβίζει την Κούλα και τον Χαράλαμπο.

  Αναρωτιόμαστε ποιος νοσηρός, επικίνδυνος, ζωοφοβικός ,απολίτιστος και αντιευρωπαϊκός εγκέφαλος συνέλαβε αυτόν τον θλιβερό προσδιορισμό για το ποιο είναι επιθετικό ζώο.
  Το σίγουρο είναι ότι επιθετικός και σοβαρά άρρωστος είναι ο εγκέφαλος αυτός και πρέπει να δεχτεί απαραιτήτως και χωρίς καθυστέρηση την βοήθεια ψυχιάτρου.

  Το φιλοζωικό κίνημα , στον χρόνο που διαθέτει, θα παλέψει εντός και εκτός Ελλάδας να μην περάσει αυτή η πρόταση ,με όποιο κόστος.

  Και δεν θα περάσει.

  2.Το άλλο ιδεολογικό εξάμβλωμα είναι το ότι , ζητούνται πλέον από τα φιλοζωικά σωματεία για να συνεργάζονται με τους Δήμους , ώστε να κάνουν το αυτονόητο και αυτό για το οποίο δημιουργήθηκαν και προβλέπει το καταστατικό τους , πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης και υποταγής προς τον εκάστοτε Δήμαρχο, Αντιδήμαρχο ή άλλο παράγοντα από την πίσω πόρτα.

  Εν ολίγοις και απλά αν όλοι οι παραπάνω » γουστάρουν » κάποιο φιλοζωικό σύλλογο έχει καλώς θα του δίνουν το πιστοποιητικό νομιμοφροσύνης, διαφορετικά στο πυρ το εξώτερο.

  Αιδώς Αργείοι και των Δήμων και του ΥΠΑΑΤ και οιουδήποτε άλλου παρανοϊκού εγκεφάλου.

  3. Δεν αρκεί φαίνεται το ότι το ΓΕΩΤΕΕ παρανομοθετεί και με το έτσι θέλω απορρίπτει αιτήσεις εθελοντών Ευρωπαίων κτηνιάτρων και ακόμη , οτι το ΥΠΑΑΤ δεν μπόρεσε ακόμη, κωλυσιεργώντας, να τους επαναφέρει στην τάξη, αλλά δυσκολεύουν αμφότεροι ακόμη περισσότερο τα πράγματα σε αυτό τον ευεργετικό θεσμό για την χώρα μας με τα εκατομμύρια αδέσποτα που αυξάνονται κάθε μέρα ιλιγγιωδώς, ορίζει ότι δεν θα μπορούν να πιστοποιούνται οι εθελοντές που προσωρινά θέλουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους στην χώρα μας δωρεάν για τις στειρώσεις των αδέσποτων.
  Να δούμε ποιος Έλληνας ιδιώτης ή δημόσιος κτηνίατρος θα θελήσει να μπει , ως πιστοποιημένος, αρωγός στο έργο αυτό των εθελοντών ?

  Όλο και θα πνίγονται από δουλειά και δεν θα μπορούν, με ελάχιστες ίσως εξαιρέσεις.
  Έχετε καμιά αμφιβολία , ότι θα είναι ο » κανένας » ?

  Τι άλλο θα σκεφτείτε ακόμη , όλοι εσείς ενάντια στα συμφέροντα της χώρας , χάριν κάποιων συμφερόντων που δήθεν βλάπτονται?

  Αιδώς Αργείοι και πάλι.

  Μας συγχωρείτε για την σκωπτική και σατυρική φρασεολογία μας και ελπίζουμε να μην μας κόψει η λογοκρισία.
  Ως γνωστόν η σάτιρα δεν έχει όρια. το λέει και ο Αριστοφάνης μας.

  Τέλος για όποιες από τις προτάσεις μας δεν έγιναν δεκτές θα επανέλθουμε καθώς και για άλλες παρατηρήσεις μας.

  Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία και το Φόρουμ
  Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή 115 Ζωοφιλικών Σωματείων

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 17:26 | Αργώ

  ΚΑΙ επιτέλους
  ας γίνει κάτι με τα πετσοπ που αντιμετωπίζουν το ζώο συντροφιάς ως εμπόρευμα και με οικονομικούς όρους αποκλειστικά ως κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που είναι άλλωστε (και πολύ καλά κάνουν)

  προμήθεια του φτηνότερου προιόντος
  πώλησή του σε σύντομο χρονικό διάστημα γιατί όσο μένει υπάρχει κόστος διατήρησής του
  και λοιπές οικονομικοτεχνικές στρατηγικές μεγιστοποίησης του κέρδους και ελαχιστοποίησης του κόστους

  Αυτά όλα έχουν ώς αποτέλεσμα να πωλούνται ζώα συντροφιάς
  – πιθανά προερχόμενα από μονάδες «παραγωγής» χαμηλού κόστους (δηλαδή με υποτυπώδεις εγκαταστάσεις που αν είναι και σε ξένη χώρα ίσως να μην είναι καν εγκαταστάσεις,με φτηνές τροφές,με χαμηλού κόστους ιατροφαρμακευτική φροντίδα κλπ)
  -σε άτομα που δεν είναι επαρκώς ενημερωμένα και προετοιμασμένα ,που απλά θέλουν έναν σκύλο χωρίς να ξέρουν να τον διαχειριστούν,πράγμα που δεν απασχολεί τον πωλητή βέβαια,
  με αποτέλεσμα στις πρώτες δυσκολίες να τον εγκαταλείπουν αδέσποτο στους δρόμους
  και όταν τον εγκαταλείπουν ,μήπως πρόκειται το πετσοπ να τον αναζητήσει?όταν πουλάει χίλια σκυλιά το έτος μία τέτοια δράση θα απαιτούσε διατήρηση ολόκληρου γραφείου με πολλά άτομα πλήρους απασχόλησης!!!!!!!

  Για να μην αναφερθώ στο απαράδεκτο της ηλικίας τους που όποιος γνωρίζει καταλαβαίνει ότι ποτέ δεν είναι πάνω από 8 εβδομάδων όταν παραλαμβάνονται…….άσχετα τι γράφει το «χαρτί» ,άν υπάρχει
  και στο απαράδεκτο της έλλειψης ελέγχου της κατάληξης των απούλητων «προιόντων»………αδέσποτα στην καλύτερη των περιπτώσεων…..
  και βέβαια το τραγικό φαινόμενο των Puppy Mill ,διεθνώς γνωστό, που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει αν τα σκυλιά εισαγωγής έρχονται από τέτοιες μονάδες

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 17:17 | Αργώ

  «Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκό σκύλο εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.».

  ένας φιλόλογος θα βοηθούσε εδώ…

  «όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος»
  και μετά
  «ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκό σκύλο»
  «απαιτείται υποχρεωτικά η άδεια εκτροφής κλπ»
  και πάρα κάτω
  «άδεια εκτροφής απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων»

  δεν μπορώ να καταλάβω σε τι αποσκοπεί η χρήση του διαζευκτικού » ή » και ποιός ο λόγος επανάληψης στο τέλος

  όπως και να έχει πρόκειται για άλλη μία πρωτοτυπία
  αφού παντού διαχωρίζεται η ερασιτεχνική εκτροφή από την επαγγελματική και δεν απαιτούνται εγκαταστάσεις από κάποιων που κάνει μία ή δύο το πολύ γέννες τον χρόνο στο σπίτι του

  Προσωπικά θα δεχόμουν κάποια μορφή ελέγχου και καταγραφής και ελαχίστων απαιτήσεων σχετικές των εγκαταστάσεων όλων όσων ασχολούνται με την Εκτροφή στην χώρα εντός κάποιων λογικών πλαισίων ,δηλαδή αναλογικών του πλήθους και του μεγέθους των ζώων και που να αποσκοπούν στην ευζωία τους και την υγιεινή τους
  για να ελεγχθούν και τα φαινόμενα παρεκτροπής που συχνά πυκνά βγαίνουν στην επιφάνεια

  Αυτή τη στιγμή ,ασχολούμαι με διασωστική εκτροφής απειλούμενης Ελληνικής φυλής κατοικίδιου σκύλου ,μεγέθους τριάντα πόντων και βάρους 6 κιλών κατά μέσο όρο διατηρώντας δύο θηλυκά άτομα της φυλής και καλούμαι να μισθώσω εκτάσεις πολλών στρεμμάτων και κτίρια πολλών τετραγωνικών μέτρων λές και τα σκυλιά αυτά έχουν καμία όρεξη να τρέχουν μακριά μου ή να κοιμούνται αλλού εκτός από το κρεβάτι μου ή να γεννάνε αλλού εκτός από μέσα στο σπίτι μου,………μέχρι και χώρο αναμονής των πελατών ζητάει!!!!! δηλαδή τα τρία άτομα τον χρόνο που κάνω ένα χρόνο να εντοπίσω και που στην διάρκεια του έτους γίνονται φίλοι μου και που ποτέ δεν θα τους δώ σαν πελάτες !!!! άντε σαν συνεργάτες ίσως ,κυρίως σαν φίλους όμως….

  Πιστεύω πως το προηγούμενο όριο ήταν αυτό που έπρεπε να είναι
  και που ισχύει παγκοσμίως και η απαίτηση εγκαταστάσεων και εκτάσεων είναι ανεδαφική και οδηγεί την εκτροφή ολοκληρωτικά στα χέρια εμπόρων που θα μπορούν να ανταπεξέρθουν στα αυξημένα «κόστη» μέσω αύξησης της «παραγωγής»

  Τα ζώα συντροφιάς ΔΕΝ είναι «παραγωγή» όμως ….

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 17:53 | Ελένη

  Και για να λέμε και τα θετικά, μπράβο για την υποχρεωτική σήμανση και τον ποιμενικών σκύλων, καθώς και για την υποχρέωση των ιδιοκτητών να διατηρούν τους σκύλους στο λουρί κατά τη διάρκεια της βόλτας, γεγονός που από μόνο του θα συμβάλει σε λιγότερα κρούσματα «επιθετικής συμπεριφοράς» προς ζώα ή ανθρώπους-ελπίζοντας πάντα ότι θα υπάρχει και ο αντίστοιχος έλεγχος και στις δύο περιπτώσεις. Και ακόμη για την απαγόρευση εισαγωγής ακρωτηριασμένων σκύλων. Τέτοια μικρά αλλά σημαντικά βήματα είναι που χρειάζονται στη χώρα.

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 17:22 | Mia Pan

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 4039/2012 !
  ΑΠΛΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ !

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 16:06 | Στυλιανός Καραμήτσος

  Η τροποποίηση του άρθρου 6 πρός το δυσμενέστερο οδηγεί τους εκτροφείς στις γειτονικές χώρες , στις οποίες το πλαίσιο είναι θετικότερο !
  Αν δεν σας ενδιαφέρει ( που δεν σας ενδιαφέρει ) η ανάπτυξη ενός τομέα που μπορεί να υπάρξει , μοχλός ανάπτυξης για τον τόπο , με σημαντικά έσοδα εφόσον δεν στραγγαλίζετε , σκεφτείτε τουλάχιστον μία φορά τις οικονομικές προσόδους ενός τομέα , που ελάχιστη ανάπτυξη έχει στην Ελλάδα και σίγουρα μικρότερη απόδοση από αυτή που θα μπορούσε να συνεισφέρει ! Μάθετε τι συμβαίνει σε προηγμένες χώρες αλλά και πόσο μεγάλη ανάπτυξη έχει η εκτροφή στο πρώην ανατολικό μπλοκ ! Επιτέλους για μια φορά μην καταδικάζετε σε θάνατο ακόμα ένα χώρο που μπορεί και κάτω από το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο θα μπορούσε να αποδίδει στο κράτος αυτά που αποδίδει παντού !

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 16:49 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 4039/2012 !
  ΑΠΛΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ !

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 16:32 | Ελένη

  Το άρθρο 1 του ν. 4039/2012, η περίπτωση στ του οποίου αντικαθίσταται, αποτελεί απόδειξη πλήρους άγνοιας από μέρους των αρχών για το θέμα της επιθετικής συμπεριφοράς ενός ζώου και τα αίτια που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτή. Εάν το ζώο κρίνει ότι κινδυνεύει από κάποιο άτομο, άλλο ζώο ή κατάσταση είναι απολύτως φυσιολογικό να εκδηλώσει σημάδια επιθετικής συμπεριφοράς για να προστατευτεί. Θα έπρεπε να γίνεται αναφορά σε Απρόκλητη Επιθετικότητα και μάλιστα αυτό να το κρίνει ένας επαγγελματίας συμπεριφοριστής ζώων. Κανένα ζώο δεν εκδηλώνει επιθετικότητα δίχως σοβαρό λόγο και σίγουρα δεν μπορούν οι αρχές να κρίνουν αν ένα ζώο είναι επικίνδυνο ή όχι με έναν τόσο αυθαίρετο ορισμό.
  Επίσης, δε βλέπω το λόγο του να μην μπορούν να συμμετέχουν στην εκτροφή ζώα ήδη ακρωτηριασμένα πριν από την ισχύ του συγκεκριμένου νόμου. Αυτό θα προκαλέσει αντιδράσεις και οι εκτροφείς θα έχουν κάθε δίκιο. Σκέφτηκε κανείς τι θα απογίνουν αυτά τα ζώα? Έστω ότι κάποιοι τα βλέπουν πια ως άχρηστα, θα καταλήξουν βεβαίως στο δρόμο.
  Τέλος, πότε θα απαγορευθεί επιτέλους η πώληση ζώων από καταστήματα και pet shop? Η παραμονή και μόνο σε αυτά, μέσα σε γυάλινα κλουβιά, με ελλιπείς έως ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής και λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχολογία και μετέπειτα συμπεριφορά αυτών των ζώων, αποτελεί μορφή κακοποίησης. Δίχως να κάνω λόγο στην προέλευση των ζώων συνήθως από παράνομα εκτροφεία του εξωτερικού ή ακόμα και της Ελλάδας.
  Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει επιτέλους να αρχίσουν να σκέφτονται προτού λάβουν τέτοιου είδους αποφάσεις που μόνο ανευθυνότητα ως προς το θέμα της φιλοζωίας έχουν να δείξουν.Βεβαίως και οι αλλαγές στο νόμο γίνονται για το καλύτερο, όχι όμως όταν λαμβάνονται τέτοιες αλόγιστες αποφάσεις. Τα αρνητικά πρέπει πάντα να τονίζονται προς βελτίωση της νομοθεσίας. Από εκεί και πέρα μόνο να ελπίζουμε μπορούμε ότι θα εισακουστούν οι φωνές μας…

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 16:06 | Μάνος Ματσάκης

  Αντιγράφω από σχετικό άρθρο που αναρτήθηκε στο http://www.dogpark.gr και μπορείτε να το διαβάσετε ολόκληρο εδώ: http://www.dogpark.gr/changes-in-law-threaten-dogs-and-cynophilia/

  α) Η περίπτωση στ του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:
  «στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.».

  Είναι ποτέ δυνατόν να δοθεί τέτοιος ορισμός για το επικίνδυνο ζώο συντροφιάς; Ανοίγουν οι ασκοί του Αιόλου αφού δυνητικά ΟΛΑ τα σκυλιά μπορεί να θεωρηθούν επικίνδυνα! Τι σημαίνει ¨απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή άλλα ζώα”; Το γάβγισμα και το γρύλισμα; Θα θεωρηθεί απειλή ένα σκυλί που γρυλίζει, γαβγίζει ή διορθώνει ένα άλλο σκύλο;
  Θα θεωρηθεί επικίνδυνο ένα κακοποιημένο σκυλί που το έδερναν όλη τη ζωή του και προφανώς και εκδηλώνει επιθετικές τάσεις ενώ επανέρχεται σταδιακά μόλις βρεθεί σε άλλους ιδιοκτήτες που θα το φροντίζουν με αγάπη;
  Μήπως θεωρηθεί επικίνδυνη μία γάτα που γρατζουνάει το παιδάκι που την ταλαιπωρεί ή ακόμα και ένα σκύλο που θα την τρομάξει στο δρόμο; ή αντίστοιχα ο σκύλος που θα επιτεθεί σε μία γάτα;;;;
  Ο ορισμός αυτός οδηγεί μαθηματικά σε ρατσιστικούς νόμους απαγόρευσης ολόκληρων φυλών! Αυτά που σε άλλες χώρες παλεύουν να ακυρώσουν στην Ελλάδα αρχίζουμε να τα εφαρμόζουμε!
  ———————————

  Το άρθρο 6 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:
  α) Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6, αντικαθίσταται και μετά από αυτό προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
  «Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκό σκύλο εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.».

  Ο νόμος που ισχύει σήμερα αναφέρει ότι “Όταν εκτρέφονται περισσότεροι από δύο θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκούς σκύλους εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας αναπαραγωγής, εκτροφής και εμπορίας ζώων συντροφιάς.”

  Άρα από εκεί που ένας ερασιτέχνης εκτροφέας μπορούσε να έχει 2 θηλυκά σκυλιά τώρα ουσιαστικά δεν μπορεί να έχει ούτε ένα!!!!! Το παράλογο φυσικά συνεχίζεται αφού υπάρχει και το “ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος” κάτι που προφανώς δεν γίνεται χωρίς θηλυκό σκυλί!
  Επίσης εντύπωση προκαλεί ο χαρακτηρισμός “σκύλος αναπαραγωγής”… πως ορίζεται και ποιους αφορά; ΟΛΟΥΣ όσους έχουν μη στειρωμένη θηλυκιά;
  Σε όλο τον κόσμο πέρα από τους επαγγελματίες εκτροφείς με τις μεγάλες εγκαταστάσεις (που είναι ελάχιστοι στη χώρα μας) υπάρχουν οι ερασιτέχνες που λόγω του πάθους και της αγάπης για τη φυλή κάνουν κάποια επιλεκτικά ζευγαρώματα στο σπίτι τους, στο διαμέρισμα τους ή στον κήπο τους! Δεν το κάνουν για να κερδίσουν χρήματα αλλά για να πάνε τη φυλή τους πιο μπροστά, να τη βελτιώσουν και να παράγουν καλά και υγιή σκυλιά!

  Οι παραπάνω αλλαγή θα τους εξαφανίσει αφού δεν θα μπορούν να έχουν θηλυκά σκυλιά και οι διαδικασίες και απαιτήσεις για άδεια είναι παράλογες και ανεφάρμοστες για τους ερασιτέχνες (πολλά στρέμματα, εγκαταστάσεις κτλ περιττές για 2-3 σκυλιά).
  Ποιος θα κερδίσει από αυτό; Μα φυσικά τα Puppy Mills και οι εισαγωγείς τους αλλά και οι παράνομοι εκτροφείς της πίσω αυλής που έτσι και αλλιώς δεν δήλωναν ποτέ τις γέννες τους στον Κ.Ο.Ε.! Όσοι θέλουν έτσι και αλλιώς καθαρόαιμο σκυλί δεν θα πάνε σε καταφύγιο για υιοθεσία αλλά θα πάνε στις εύκολες λύσεις που αναφέρω παραπάνω από τη στιγμή που δεν θα βρίσκουν εκτροφικά σκυλιά!
  ——————————————————–
  Μετά την παρ. 3 του άρθρου 6, προστίθεται νέα παράγραφος 3α, ως εξής:

  «3α. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή, εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι»

  Σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει σήμερα έχει απαγορευτεί η κοπή αυτιών και ουρών από όλα τα σκυλιά και αντίστοιχα η συμμετοχή των σκύλων αυτών σε εκθέσεις ή άλλες κυνολογικές εκδηλώσεις. Δεν διαφωνούμε με την πολιτική αυτή που σταδιακά εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες αν και ο δικός μας νόμος είχε την παγκόσμια αρνητική πρωτοτυπία να απαγορεύει και τη συμμετοχή των σκύλων που είχαν κομμένα αυτιά-ουρά ακόμα και πριν την ψήφιση του νόμου (αναδρομική ισχύ!!)!!
  Ας ξεπεράσουμε το θέμα αυτό αφού ο νόμος ισχύει και ας πάμε στο καινούργιο έκτρωμα που προωθείται και δίνει μαθήματα άγνοιας! Όπως μπορείτε να διαβάσετε θα απαγορεύεται πλέον η αναπαραγωγή σκύλων με κομμένα αυτιά και ουρά!!!!!!!!!!
  Μπορεί να βρει κανείς λογική σε αυτό; Μήπως το ζευγάρωμα θα μεταφέρει το γονίδιο των κομμένων αυτιών στα κουτάβια; Υπάρχει έστω ένα λογικό επιχείρημα στο να βγουν από την εκτροφή εξαιρετικά δείγματα κάποια φυλής επειδή τους κόπηκαν τα αυτιά πριν 2 ή 5 χρόνια; Όχι βέβαια… μήπως όμως η λογική αυτή ωθήσει νόμιμους εκτροφείς στην παρανομία και στις αδήλωτες γέννες;

  Σας ευχαριστώ.

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 16:41 | Κατερίνα

  Ο νόμος φαίνεται να αδιαφορεί και πάλι για την καθημερινότητα του υπεύθυνου φιλόζωου.

  Πιστεύω ότι ενόψει της τροποποίησης θα πρέπει να γίνει ρητή προσθήκη “ο σκύλος επιτρέπεται να συνοδεύει τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ εφόσον είναι δεμένος και φέρει ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο”.

  Η υγεία του σκύλου διασφαλίζεται με το βιβλιάριο/διαβατήριο του. Ότι μικρόβια κουβαλά ο σκύλος από το εξωτερικό περιβάλλον τα κουβαλά και ο άνθρωπος πάνω του, στα παπούτσια του, στα ρούχα του. Οτιδήποτε προέρχεται από το σκύλο (πχ τρίχες) το κουβαλάμε οι ιδιοκτήτες πάνω μας. Τον χαϊδεύουμε και μετά μπαίνουμε να ψωνίσουμε κάτι. Ουδέποτε δημιουργήθηκε πρόβλημα υγείας.

  Άλλωστε σύμφωνα με το άρθρο 5 Ν 4039/2012 και το άρθρο 924 ΑΚ ο ιδιοκτήτης οφείλει να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προκάλεσε ο σκύλος του.

  Δεν υπάρχει δικαιολογία γιατί ενώ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες πάμε για φαγητό και μας συνοδεύει ο σκύλος μας εδώ όχι.

  Σε σχέση με το άρθρο 10 του ισχύοντος Ν 4039/2012 και τις μετακινήσεις να επιτραπεί η μεταφορά σε όλα τα μέσα μεταφοράς στην καμπίνα των επιβατών οποιουδήποτε σκύλου εφόσον έχει ενημερωμένο βιβλιάριο ή διαβατήριο και είναι δεμένο. Θα μπορούσε κατά περίπτωση ο κάτοχος να οφείλει να πληρώσει το μισό εισιτήριο λόγω του χώρου που καταλαμβάνει -με εξαίρεση τα μικρόσωμα ζώα εφόσον είναι σε κλουβί ή τσάντα μεταφοράς και βρίσκονται μαζί με τον επιβάτη στη θέση του ή τα ταξί όπου δεν πληρώνουμε ανάλογα με τον αριθμό των επιβαινόντων αλλά με τη διαδρομή.

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 16:32 | Μάρκος

  Για άλλη μία φορά, προστατεύεται το εμπόριο κουταβιών σε καταστήματα και η επιλεκτική εκτροφή δέχεται υπερμεγέθη πλήγματα.
  Είναι ήδη απαράδεκτη, μοναδική στον κόσμο και επιβλαβέστατη για την κυνοφιλία η αναδρομική ισχύ του νόμου σχετικά με τη συμμετοχή ακρωτηριασμένων ζώων σε εκθέσεις. Το παρόν άρθρο όχι μόνο δεν αίρει την ισχύ αυτή, αλλά απαγορεύει την εισαγωγή και την αναπαραγωγή ακρωτηριασμένων ζώων. Έτσι, το ακρωτηριασμένο για θεραπευτικούς/εργασιακούς λόγους ζώο, ακόμα και όντας γεννημένο πριν την ψήφιση του νόμου, δεν έχει κανένα δικαίωμα!
  Υπερμέγεθες πλήγμα για την κυνοφιλία επίσης αποτελεί η απαραίτητη έκδοση εκτροφικής αδείας για…Την ιδιοκτησία ενός θηλυκού σκύλου!!
  Την κυνοφυλία επίσης καλείται να συντρίψει η απόδοση χαρακτηρισμών τύπου «επικίνδυνου ζώου», κάθ’ότι αποτελεί επιβλαβή επίπτωση των προκαταλήψεων σε βάρος των ζώων. Η επιλεκτική εκτροφή δίνει μεγάλη προσοχή στους μελλοντικούς ιδιοκτήτες σκύλων, οπότε και στην εξάλειψη προκαταλήψεων.
  Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

  Με εκτίμηση.

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 16:30 | Αργώ

  «Η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων.».

  Εν μέσω οικονομικής κρίσης η χρέωση ενός τσοπάνη με 40 ευρώ ανά τσιπάκι είναι τουλάχιστον αστείο, αφού
  Πρώτον -ποιός θα πάει να ελέγξει αν φοράνε τσιπάκι σκύλοι φύλαξης κοπαδιού που κατοικούν στα βουνά το περισσότερο μέρος του έτους ? ΚΑΙ πως?
  Δεύτερον -αν κάποιος καταφέρει να ελέγξει την ύπαρξη ή απουσία του τσίπ ,για ποιό λόγο ο τσοπάνης να δεχτεί ότι το σκυλί του ανήκει(και να πληρώσει πρόστιμο) και δεν είναι ένα αδέσποτο σκυλί που απλά ταίζει από πόνο ψυχής?

  Αν δε κάνει κανείς τον κόπο να δεί το κόστος εμφύτευσης του τσίπ σε άλλες χώρες θα εκπλαγεί διότι είναι ή δωρεάν ή ελάχιστου κόστους

  Άλλη μία απόδειξη και αυτό το εδάφιο της απουσίας επαφής με την πραγματικότητα του εισηγητή ,δυστυχώς….

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 16:58 | Αργώ

  Περί επικίνδυνου ζώου ο ορισμός είναι άστοχος και γενικόλογος και οποιοσδήποτε με σχετικές σπουδές μπορεί χωρίς πολλά λόγια να δείξει ότι το 100% των ζώων μπορεί να πέσει εντός του χαρακτηρισμού «επικίνδυνο ζώο» χωρίς να είναι τέτοιο ούτε κατά διάνοια

  οι λέξεις απρόκλητα
  επανειλημμένα
  σφοδρή
  θα ήταν πολύ πιο ουσιαστικές και αποτελεσματικές

  ΓΕΝΙΚΑ η συμβολή κάποιου ειδικευμένου επιστήμονα θα ήταν ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ (όχι μόνο σε τούτο το νομοθέτημα αλλά στα περισσότερα που καταλήγουν να εκθέτουν τον εισηγητή σε όσους ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ)

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 16:36 | Αμφιτρίτη

  Άρθρο 1 παρ. στ΄
  ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟΥ 1

  «Απαράδεκτος ο ορισμός… «επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση & συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα…»
  Ποιος άραγε και με ποια κριτήρια, θα ορίζει ότι το ζώο είναι επιθετικό και άρα επικίνδυνο και με ποια κριτήρια θα πιστοποιείται στην πράξη ότι διαπράχθηκε επιτυχής ή ανεπιτυχής προσπάθεια επίθεσης;
  Πως θα πιστοποιείται στην πράξη η απειλητική στάση & συμπεριφορά ενός ζώου που ενδεχομένως να είναι φοβικό λόγω κακοποίησης, είτε στρεσαρισμένο λόγω ότι χάθηκε και βρίσκεται σε άγνωστο περιβάλλον, είτε για λόγους ανασφάλειας και άμυνας του θα γαβγίσει σε κάποιον άγνωστο που το πλησιάζει;
  Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται με την παρούσα τροποποίηση, η ασφάλεια του ζώου, από τυχόν ψευδείς καταγγελίες για επιθετικές συμπεριφορές, από ανθρώπους που ενδεχομένως, επιθυμούν να «ξεφορτωθούν» και να στείλουν στην ευθανασία κάποια ζώα ανεπιθύμητα για αυτούς;

  Απορώ και ενίσταμαι… για την απαράδεκτη αυτή τροποποίηση του εν λόγω άρθρου και της απογοητευτικής ελληνικής πραγματικότητας εκεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης… και τον νομικών που γνωμοδότησαν για μια τέτοια απαράδεκτη «τρύπια» νομική τροποποίηση!!!

  Άρθρο 9 παρ.1β)
  ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
  Δυστυχώς στην πράξη οι περισσότεροι Δήμοι δεν τρέχουν πρόγραμμα στείρωσης, περίθαλψης κλπ. είναι τουλάχιστον άκαιρο και ανούσιο, να τους ζητάνε την άδεια τα Φιλοζωικά Σωματεία, για να συλλέξουν-περιθάλψουν ένα τραυματισμένο ή να στειρώσουν ένα αδέσποτο ζωάκι.
  Με ποια κριτήρια ο εκάστοτε Δήμος θα αδειοδοτεί θετικά ένα Φιλοζωικό Σωματείο και θα εισηγείται αρνητικά, σε ένα άλλο;

  Άρθρο 9 παρ. 4ε)
  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
  Γνωμάτευση ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Νοσοκομείο, που να ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΑΦΩΣ ότι πρόκειται για δάγκωμα από σκύλο.

  Άρθρο 9, παράγραφος 12 ββ)
  ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΝΗΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

  Η συμμετοχή εκπροσώπου κυνηγητικού συλλόγου στη πενταμελή επιτροπή των Δήμων, αποτελεί μια λάθος πρόταση του νομοθέτη.
  Ποιος ο ρόλος και η συνεισφορά στην πράξη, του εκπροσώπου των κυνηγητικών συλλόγων στην επιτροπή;
  Nα αντικατασταθεί με ειδικό εκπαιδευτή σε θέματα συμπεριφοράς & εκπαίδευσης των ζώων, ο οποίος και θα συνδράμει ουσιαστικά και έμπρακτα σε σοβαρά ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση των εθελοντών στο πως θα συλλέγουν τα αδέσποτα κ.α., πως θα αντιμετωπίζουν το κάθε ζώο ως μοναδική περίπτωση και σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει, ενώ θα γνωμοδοτούν και θα συνδράμουν στη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης, σχετικά με τα δεσποζόμενα & αδέσποτα ζώα, σε σχολεία κ.α.
  Επιπρόσθετα να τονίσουμε ότι είναι αδύνατον ένας κυνηγός να γνωρίζει περί ευζωίας ζώων συντροφιάς και κυρίως δεν μπορεί να αποφασίζει αν ένα ζώο εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά ή όχι, ενώ ένας ειδικός εκπαιδευτής μπορεί να γνωμοδοτήσει εάν ένα ζώο είναι επικίνδυνο ή όχι!

  Άρθρο 12 παρ. 2α)
  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΩΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΖΩΩΝ
  Οφείλετε να προσθέσετε τις εμπορικές εκθέσεις ΟΛΩΝ των ειδών ζώων. Άγριων και μη.
  Οφείλετε να προσθέσετε την απαγόρευση έκθεσης αγρίων και μη ζώων, ΚΑΙ ΕΞΩ από τα καταστήματα πώλησης ζώων στο δημόσιο χώρο!
  ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ ΓΕΝΙΚΩΣ Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ, ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΩΝ!

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 12:33 | Melina

  Άρθρο 1 παράγραφος στ. Η διατύπωση περί επικίνδυνου ζώου είναι εντελώς ασαφής. Θα πρέπει να εκδηλώνει επανειλλημένα και κυρίως απρόκλητα επιθετική συμπεριφορά προς ανθρώπους ή ζώα. Επίσης θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένη αυτή η συμπεριφορά. «Ανεπιτυχή» επίθεση μπορεί να επικαλεστεί οποιοσδήποτε κακοπροαίρετος…

  Άρθρο 5 παρ. Τα περισσότερα αντιλυσσικά εμβόλια καλύπτουν αποδεδειγμένα και σύμφωνα με τα εργαστήρια παρασκευής τους τα ζώα για διάρκεια τριετίας. Το να υποχρεωνόμαστε από το νόμο να εμβολιάζουμε κάθε χρόνο τα ζώα μας με το αντιλυσσικό ενώ δεν είναι απαραίτητο δεν έχει κανένα νόημα

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 03:56 | Γεωργία

  Επιεικώς απαράδεκτος η διατύπωση του νόμου όσον αφορά την επιθετικότητα του ζώου. Θα συμφωνήσω με τους παραπάνω. Πραγματικά ντρέπομαι για την ελληνική νομοθεσία. Χωλαίνει απο παντού! Όταν έχεις ένα ζώο, το οποίο έκανες το καλό και το μάζεψες απο το δρόμο και τυγχάνει να είναι φοβικό, απλά γαβγίζει για να σε προστατέψει αν πλησιάσει κάποιος άγνωστος, θα βρεις και τον μπελά σου;; Θεωρώ οτι αλλού πρέπει να γίνουν οι τροποποιήσεις, κι όχι σε θέματα που είναι βολικό να κατηγορηθεί ένα ζώο το οποίο δεν μπορεί να μιλήσει για να υπερασπιστεί τον εαυτό του οπότε θα είναι κ το εύκολο θύμα!

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 01:34 | Γεωργία

  άρθρο 6 του ν. 4039/2012 «3α. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή, εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι» ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; δλδ … όποιο προέρχεται απο puppy mills και το τελικό »προϊόν» είναι »ελαττωματικό» … προσωπικά δεν στάθηκα τόσο στο θέμα της επιθετικότητας γιατί λόγω της »λύσσας» κάποιων δίποδων έπρεπε να »νομιμοποιηθεί» η εξόντωση »επιθετικών» και »απροσάρμοστων» σκυλιών … το άρθρο αυτό δίνει έναυσμα για εξέλιξη άρτιων φυλών εις βάρος της ζωής άμοιρων πλασμάτων … όπως γίνεται με τους Γερμανικούς Ποιμενικούς … θα έπρεπε να περιοριστεί, να ελεγχθεί και ακόμα να σταματήσει η εισαγωγή ζωντανών ψυχών …

 • 4 Φεβρουαρίου 2013, 22:16 | Ελένη Γερνά

  Αρθρο 1 παρ. στ΄

  Η φράση εκδηλώνουν απρόκλητα επιθετική συμπεριφορά, δεν πρέπει να αφαιρεθεί.
  Τα κακοποιημένα από τον άνθρωπο ζώα εκδηλώνουν πολλές φορές φοβική συμπεριφορά που μπορεί να την εκλάβει κανείς ως επιθετική.
  Τα ζώα αυτά επανέρχονται στη φυσιολογική φιλική σχέση τους με τον άνθρωπο όταν νιώσουν ασφάλεια και πάψουν να διώκονται και να κακοποιούνται.
  Αν το νόημα του νόμου είναι η προστασία των ζώων η αφαίρεση της φράσης αυτής τα εκθέτει σε κινδύνους που δεν έχουν καμιά σχέση με τη προστασία τους.

  Άρθρο 4, παράγραφος 3 περίπτωση β

  Το ερώτημα είναι πως θα ενημερώνονται οι ΟΤΑ για τον αριθμό των ιδιόκτητων ζώων συντροφιάς που σημαίνονται με την ηλεκτρονική σήμανση και με ποιο τρόπο θα ελέγχουν τα ποσά που θα εισπράττουν για λογαριασμό τους οι κτηνίατροι από τη διεργασία αυτή, εάν δεν προσκομίζονται σ’ αυτούς αντίγραφα των Πιστοποιητικών Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης των ζώων.

  Άρθρο 9, παράγραφος 12 ββ

  Η συμμετοχή εκπροσώπου κυνηγητικού συλλόγου στη πενταμελή επιτροπή αποτελεί μια λάθος πρόταση του νομοθέτη.
  Είναι γνωστό σε όλους πως οι κυνηγοί αποτελούν την ομάδα που κατά κύριο λόγο δημιουργεί αδέσποτα ( το 50% των αδέσποτων ζώων που περισυλλέγουν από τους δρόμους τα φιλοζωικά σωματεία είναι κυνηγόσκυλα, τα οποία στη πλειονότητα τους είναι ζώα κακοποιημένα και φοβικά και ιδιαίτερα δύσκολα στη διαχείριση τους )οπότε δεν αντιλαμβανόμαστε ποιον ρόλο μπορεί να παίξει η παρουσία ενός κυνηγού στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων ενός Δήμου.

 • 4 Φεβρουαρίου 2013, 21:41 | Γιάννης

  Το συγκεκριμένο άρθρο περιέχει αρκετές ασάφειες και χρήζει βελτίωσης τόσο προς αποφυγή εν γένει παρεξηγήσεων όσο και για τη μη χρησιμοποίησή εδαφίων του για εξυπηρέτηση κάθε λογής σκοπιμοτήτων. Δεν έχω σκοπό να μιλήσω για προσθήκες στον νόμο (τα προηγούμενα σχόλια με κάλυψαν) αλλά για τις ασάφειες αυτού.

  1. α) Τι ορίζεται ως <>; Πρόκληση σωματικών βλαβών; Πρόκληση φθορών; Απλή εκφοβιστική κίνηση; Γάβγισμα; Ποια τα όρια μεταξύ επίθεσης και απειλητικής στάσης; Μία λεπτομέρεια που προαναφέρθηκε και με την οποία συμφωνώ είναι το αν υπάρχει αιτία που δικαιολογημένα προκάλεσε την επιθετική κίνηση του ζώου. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση; Αντιμετωπίζεται το ίδιο ένα ζώο που επιτέθηκε απρόκλητα και το ίδιο κάποιο που απλά αμύνθηκε ενάντια σε ανθρώπινη επιθετική συμπεριφορά; Αν ναι, πρόκειται για πρόδηλα άδικη προσθήκη στον νόμο και μπορεί κάλλιστα να υπάρξει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Πχ αν κάποιος μου επιτεθεί και το ζώο μου αμυνθεί, θα θεωρηθεί επικίνδυνο, με τις ανάλογες κυρώσεις (τόσο του εν λόγω νόμου, όσο και του Π.Κ. αφόυ δεν θα καλύπτομαι από νόμιμη άμυνα).
  Τα ζώα συντροφιάς, ως ζωντανοί οργανισμοί, έχουν ένστικτο αυτοσυντήρησης και, μολονότι συμφωνώ ότι είναι λογική επιθυμία να μην υπάρχουν σε κατοικημένες περιοχές ζώα που επιτίθενται απρόκλητα, δεν πρέπει να τους στερείται το δικαίωμα άμυνας.
  Δεύτερη παράλογη προσθήκη στον νόμο είναι αυτή περί απειλητικής συμπεριφοράς. Πέραν του ότι, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, δεν ορίζεται η <> του ζώου, αυτή απέχει πολύ από την εκδήλωση επίθεσης (όπως και αν αυτή ορίζεται). Κάθε ζώο, δεσποζόμενο ή μη τηρεί απειλητική στάση όταν προκληθεί και αυτό αποτελεί ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ στον αποδέκτη αυτής και ΟΧΙ άμεσο προάγγελο επίθεσης. Με λίγα λόγια δείχνει στον αποδέκτη ότι η συμπεριφορά του είναι λανθασμένη και πρέπει να αλλάξει ώστε να αποφευχθεί η εκδήλωση επίθεσης από μέρους του ζώου.
  Το αστείο της υπόθεσης; Σε ανθρώπινα δεδομένα, μιλάμε για την εξίσωση της απειλής (πταίσμα) με -ακραία περίπτωση- την ανθρωποκτονία (κακούργημα). Να σημειώσω πως το παραπάνω δεν αποτελεί φυσικά επιχείρημα αλλά έναν παραλληλισμό που βρήκα τόσο εύστοχο όσο και διασκεδαστικό.

  4. α) Πώς ορίζεται ο <>; Αν έχω θυληκό σκύλο αστείρωτο, θεωρούμαι δηλαδή εκτροφέας; Δηλαδή το άρθρο ουσιαστικά απαιτεί με πλάγιο τρόπο την υποχρεωτική στείρωση όλων των θηλυκών σκύλων, ή, αν ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμεί να υποβάλει το ζώο στη διαδικασία, την έκδοση άδειας εκτροφής;

  4. γ) Ποιά η αιτία της απαγόρευσης αναπαραγωγής ακρωτηριασμένων σκύλων αν αυτοί δύνανται να τελέσουν την διαδικασία αναπαραγωγής; Με δεδομένο ότι δεν πρόκειται για κληρονομική ασθένεια, ο ακρωτηριασμός δεν μπορεί να αποτελεί αιτία διάκρισης των ζώων ως προς την υγεία και ευζωία των απογόνων αυτού.
  Τέλος γιατί οι προσθήκες 4.α και 4.γ περιορίζονται μόνο στην εκτροφή σκύλων και όχι άλλων ζώων;Οι εκτροφείς γατών και λοιπών δεσποζόμενων ζώων δεν θα έπρεπε να ελέγχονται με αντίστοιχο τρόπο;

  7. δ) Σχετικά με την αλλαγή στο αρ.9 παρ.4 περίπτωση 4γ. Σε συνδιασμό με τις ασάφειες στο 1. α) δίδεται η δυνατότητα αυθαίρετης κατηγοριοποίησης μεγάλου αριθμού αδεσπότων ως <> ώστε είτε να οδηγηθούν σε ευθανασία ή να <> εκβιαστικά σε φιλοζωικά σωματεία της εκάστοτε περιοχής. Με την εν λόγω αλλαγή, δίδεται ελευθερία επιλογής στους δήμους για μια προφανώς απάνθρωπη λύσης στο θέμα των αδεσπότων. Το εν λόγω εδάφιο είναι ίσως το πιο σημαντικό να αλλάξει γιατί μπορεί να οδηγήσει στην άδικη θανάτωση πολλών ζώων.

 • 4 Φεβρουαρίου 2013, 21:17 | Έφη

  Τα προηγούμενα σχόλια είναι όλα εύστοχα, συμφωνώ και επαυξάνω.

  Ιδιαίτερα τονίζω:

  1. Άρθρο 1 παράγραφος στ).
  ΤΡΑΓΙΚΗ Τροποποίηση, ανοίγετε δρόμο για να ξεκάνετε τα αδέσποτα? Αν κλωτσήσω ένα σκύλο και με γαυγίσει, είναι επικίνδυνο και πρέπει να θανατωθεί? Ποιός εγκληματικός ανθρώπινος νους το σκέφτηκε αυτό? ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

  7α. Άρθρο 9 παρ.1β).
  Να διαγραφεί. Εφόσον οι περισσότεροι Δήμοι δεν έχουν πρόγραμμα στείρωσης κλπ. είναι τουλάχιστον ανόητο να τους ζητάμε την άδεια για να μαζέψουμε ένα τραυματισμένο ή να στειρώσουμε ένα αδέσποτο

  7δ. Άρθρο 9 παρ. 4δ).
  Να μπορεί να φιλοξενηθεί και σε συνεργαζόμενο ξενοδοχείο σκύλων, δεδομένου ότι δεν έχουμε όλα τα φιλοζωικά σωματεία εγκαταστάσεις.

  7δ. Άρθρο 9 παρ. 4ε).
  Γνωμάτευση μόνο από ΔΗΜΟΣΙΟ Νοσοκομείο, που να λέει σαφώς ότι πρόκειται για δάγκωμα σκύλου

  7ε. Άρθρο 9 παρ.12α).
  Το ββ) να γίνει «ένας εκπαιδευτής ζώων» αντί του κυνηγού. Μάλλον είναι πιο σχετικός για να κρίνει αν ένα ζώο είναι επιθετικό ή όχι.

  7ε. Άρθρο 9 παρ.12β).
  Να διαγραφεί ολόκληρη η τροποποίηση.

  12. Πίνακας Ποινών άρθρο 21
  Προσθέστε και μία ποινή για τους Δήμους που δεν έχουν πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων! Και για τους Δήμους που δεν κάνουν έλεγχο μικροτσίπ! Και μία ακόμη για όποιον ιδιοκτήτη έχει το ζώο του αστείρωτο!

 • 4 Φεβρουαρίου 2013, 18:56 | Μαριλένα

  Άρθρο 1, παράγραφος στ
  Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι αυτό που ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ εκδηλώνει ΑΠΡΟΚΛΗΤΑ έντονη επιθετική συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα. Οποιαδήποτε άλλη διατύπωση επιλέξετε τεχνηέντως, είναι ΣΚΟΠΙΜΗ για να βοηθήσετε τους ΔΗΜΟΥΣ (κυρίως) να εξαφανίσουν τα αδέσποτα, ώστε να μην επωμισθούν τις ΕΥΘΥΝΕΣ τους, που ούτως ή άλλως -οι περισσότεροι- ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΝΕΛΑΒΑΝ! ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ!!!

 • 4 Φεβρουαρίου 2013, 17:33 | Δεκαριστου Μαρια

  Ως προς τις τροπολογίες επί του Νόμου 4039 αρχικά θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο μπράβο στους αρμόδιους για μερικές πολύ σημαντικές από αυτές όπως:

  1) την υποχρεωτική σήμανση των ποιμενικών σκύλων. Δεν νομίζω πως κανείς ποτέ δικαιολόγησε ή συμφώνησε με την προηγούμενη εξαίρεσή τους.

  2) την απαγόρευση εισαγωγής και εμπορίας ακρωτηριασμένων σκύλων, ώστε σε μερικά χρόνια να πάψουμε επιτέλους να βλέπουμε στους δρόμους να κυκλοφορούν ακρωτηριασμένοι σκύλοι, όπως αρμόζει σε μια Ευρωπαϊκή χώρα και σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής οδηγίας 15620/10.Εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες ποινές στους παραβάτες στον πίνακα με τα πρόστιμα κλπ

  3) το να κρατούνται δεμένοι οι σκύλοι στη βόλτα, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα με αυτοκίνητα, σκυλοκαβγάδες, φόλες, λέρωμα σε παιδικές χαρές, χοροπήδημα σκύλων σε περιπατητές που πιθανόν να φοβηθούν, κυνήγημα ποδηλάτων, ανθρώπων που κάνουν τζόκινγκ κλπ. Ταξιδεύοντας πολύ, πουθενά δεν είδα σκύλους να κυκλοφορούν χωρίς να κρατιούνται από το λουρί. Οι σκύλοι στο εξωτερικό, αφήνονται ελεύθεροι για να εκτονωθούν και να παίξουν, μόνο σε συγκεκριμένα για αυτή τη δουλειά περίκλειστα ασφαλή πάρκα. Ήδη και στη χώρα μας μερικοί δήμοι έχουν ορίσει τέτοιους χώρους όπως για παράδειγμα στον Χολαργό. Είναι προφανές ότι όταν ο συνοδός του σκύλου δεν έχει τον έλεγχό του, πολλά κακά μπορεί να συμβούν, και αυτή η διορθωτική τροπολογία έρχεται να προλάβει ώστε να μην συμβούν πολλά από αυτά.

  Έχω όμως και δύο παρατηρήσεις να κάνω.

  1) στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6, αναγράφεται ; «ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκό σκύλο εκτροφής» αυτό προφανώς αναφέρθηκε εκ παραδρομής γιατί ο Νόμος 4039 στο άρθρο 6 αναφέρει σαφέστατα ότι : «θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής δεν γονιμοποιούνται σε καμία περίπτωση πριν από την παρέλευση εννέα μηνών από τον τελευταίο τοκετό.(και προβλέπονται και ποινές)» Άρα νόμιμος είναι μόνον ένας τοκετός ανά έτος και επομένως δεν στέκει η αναφορά σε δύο τοκετούς ανά έτος, γιατί αντίκειται στο νόμο.

  2) Δεν είναι σαφής ο προσδιορισμός στους ορισμούς (άρθρο 1) του επικίνδυνου ζώου. Η τροπολογία αναφέρει : «Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα»
  Ένας μικρόσωμος σκύλος, είναι πολύ φυσικό και πολύ πιθανό να γαβγίσει από φόβο έναν μεγαλόσωμο σκύλο. Αυτό δεν πρέπει να παρερμηνευθεί σαν απειλητική στάση και άρα επιθετικότητα. Είναι απλά η προσπάθεια του μικρόσωμου να απομακρύνει τον κίνδυνο που φοβάται ότι θα υπάρξει από τον μεγαλόσωμο. Όμως στην τροπολογία, δεν γίνεται διάκριση και ανάλυση του τι σημαίνει απειλητική στάση, κάτι που εύκολα μπορεί να παρερμηνευθεί και να δημιουργήσει μελλοντικά προβλήματα.
  Πιστεύω πως οι άστοχες εκφράσεις πρέπει να αφαιρεθούν. Επικίνδυνος είναι ο σκύλος που έχει εκδηλώσει επίθεση, έχει δαγκώσει και από τη συμπεριφορά του είναι εμφανές ότι έχει την πρόθεση να ξαναδαγκώσει. Θα έπρεπε κάποιος συμπεριφοριστής σκύλων να βοηθήσει κάνοντας τον διαχωρισμό μεταξύ επιθετικότητας, φοβίας, ανασφάλειας, επιφυλακτικότητας και ντροπαλότητας.
  Δεν μπορούμε όλα αυτά να τα έχουμε στο ίδιο τσουβάλι με την ίδια αξία ως προς την επικινδυνότητα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να επαναδιατυπωθεί ορθά.

 • 4 Φεβρουαρίου 2013, 13:09 | Μαρίνα

  Η τροποποίηση για τον ορισμό του «επιθετικού» ζώου είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, και εξυπηρετεί σκοπιμότητες που ξεπερνούν τα όρια κύριοι!

  Εσκεμμένα αφήνετε έξω από τον ορισμό τη λέξη «απρόκλητα». Κύριοι, αν θέλετε να λύσετε το πρόβλημα των αδέσποτων, μην εισάγετε έντεχνα τροποποιήσεις για να σας διευκολύνουν στις μαζικές ευθανασίες!

  Αντί να αφαιρεθεί ο όρος «απρόκλητα» θα έπρεπε αντιθέτως να προστεθεί ο όρος «επανειλημμένα» διότι κύριοι, αν ένα ζώο αντιμετωπίσει με «επιθετική διάθεση» κάποιον ο οποίος το έχει κακοποιήσει στο παρελθόν, δε σημαίνει ότι το ζώο είναι επικίνδυνο, τουναντίον, επικίνδυνος είναι ο άνθρωπος που το κακοποίησε! Αν η συμπεριφορά του ζώου δεν απευθύνεται παρά μόνο σε μία μονάδα, είναι πασιφανές ότι το ζώο δεν αποτελεί κίνδυνο για την υπόλοιπη κοινωνία!

  Όσον αφορά στο «επιτυχής» ή «ανεπιτυχής» προσπάθεια, πώς ακριβώς σκοπεύετε να αποδεικνύεται η «ανεπιτυχής» προσπάθεια επίθεσης του ζώου; Βασιζόμενοι στη μαρτυρία του «παθόντα» ο οποίος ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε ζώο μπορεί να επικαλεστεί ότι του «επιτέθηκε»;

  Επίσης, θα ήταν σκόπιμο για ΑΠΟΔΕΙΞΗ της επίθεσης, να προσκομίζεται πιστοποιητικό από ΔΗΜΟΣΙΟ νοσοκομείο, όπως ακριβώς απαιτείται σε οποιαδήποτε περίπτωση πρόκλησης σωματικής βλάβης από ανθρώπους!

  Τέλος, όσον αφορά στον όρο περί της συμμετοχής ενός εκπρόσωπου κυνηγετικού συλλόγου που εδρεύει στο Δήμο ή την οικεία Περιφερειακή Ενότητα, μπορείτε παρακαλώ να μας εξηγήσετε την λογική αυτής της συμμετοχής στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος; Οι κυνηγοί ασχολούνται με τη θήρευση! Το ότι τυγχάνει κάποιοι να έχουν και κυνηγόσκυλα δεν τους ορίζει ούτε γνώστες, ούτε αρμόδιους για αποφάσεις και γνώσεις συμπεριφοράς των ζώων. Το αντίθετο ισχύει τόσο για τους κτηνιάτρους, όσο και για τα μέλη των φιλοζωικών οργανώσεων. Προφανώς θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο, σχετικό και αξιόπιστο αν συμπεριλαμβάνατε αντ’ αυτού έναν εκπαιδευτή ζώων, ο οποίος να έχει τουλάχιστον κάνει έναρξη επαγγέλματος ως εκπαιδευτής.

 • 3 Φεβρουαρίου 2013, 21:48 | nellie

  Νομοι και τροποποιησεις που δεν εφαρμοζονται ποτε.
  Σε δουλεια να βρισκομαστε.
  Δεν μπορειτε να απαγορευσετε τις γεννες στα δεσποζομενα?
  Ολα τα εδεσποτα απο τις γεννες αυτες δημιουργουνται.
  Ποτε θα το καταλαβετε αυτο?

 • 3 Φεβρουαρίου 2013, 18:31 | Μάνθος

  Η εγκατάλειψη ζώου θύματος τροχαίου πρέπει να ενταχθεί στο άρθρο 16 αφού η εγκατάλειψή του συνήθως οδηγεί στον θάνατό του.

 • 3 Φεβρουαρίου 2013, 15:58 | Μάνθος

  Άρθρο 1 παράγραφος στ.)
  Η διατύπωσή σας περί επιθετικού ζώου είναι προκλητική και άκρως αντιεπιστημονική, αφού τα ζώα που έχουν κακοποιηθεί και εκδηλώνουν φοβικές τάσεις προς τους ανθρώπους δύναται να συμπεριληφθούν σε αυτή την τροποποίηση.

  Όμως τέτοια ζώα ως επί το πλείστον επανέρχονται σε φυσιολογικέ συμπεριφορές όταν βρεθούν κάτω από την επίβλεψη ανθρώπων που μπορούν να τα φροντίσουν.

  Είναι αδύνατο να θεωρηθεί επιθετικό ένα ζώο το οποίο το κλωτσάει ο άνθρωπος που συχαίνεται να το βλέπει και αυτό εκδηλώνει…. γάβγισμα ή γρύλισμα εναντίων του.

  Ο όρος σας είναι επιεικώς απαράδεκτος και ο μόνος όρος που ταιριάζει στα επιθετικά ζώα είναι αυτός που κατ επανάληψη ΚΑΙ αποδεδειγμένα έχει δαγκώσει.

  Σπέρνεται ανέμους και θα θερίσετε θύελλες αν περάσει αυτή η κατάπτυστη τροποποίηση.

  Αρθρο 4 παρ.9.
  Θα πρέπει να γίνει ΣΑΦΕΣ στον νόμο ότι οι ελεγκτικές αρχές πέραν του ελέγχου microchip με ανιχνευτές, θα πρέπει να ΑΠΑΙΤΟΥΝ και το αντίγραφο καταχώρησης, καθώς οποιοσδήποτε μπορεί να ΜΗΝ καταχωρήσει το microchip στα στοιχεία του, και αργότερα να εγκαταλείψει το ζώο του με μη καταχωρημένο microchip. Είναι άπειρες αυτές οι περιπτώσεις και είναι ο μόνος τρόπος να αποτρέψει το Υπουργείο σας την εγκατάλειψη.

  Άρθρο 5 παρ.
  Λέτε:
  «η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού του,»

  Να προστεθεί η φράση «που θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ενδείξεις του εργαστηρίου παρασκευής του εμβολίου»

  Άρθρο 4 παρ. 9 περ. ε.
  Ομοίως με το 1, η ιατρική γνωμάτευση να είναι ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και όχι απλά μία ιατρική γνωμάτευση….
  Επίσης ένα φιλοζωικό σωματείο διαθέτει ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, που μπορούν να πάρουν τον σκύλο στο ασφαλές περιβάλλον οικίας. Αν αποκλείσετε αυτή την περίπτωση, θα υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης με τους ΟΤΑ. Πρέπει και οφείλετε να επιτρέψετε την φιλοξενία τέτοιων σκύλων σε σπίτια εθελοντών υπό την εποπτεία και την ευθύνη φιλοζωικών σωματείων.

  Άρθρο 12 περ. ββ.
  Να αντικατασταθεί ο Κυνηγός με ένας εκπαιδευτή. Είναι αδύνατον ένας κυνηγός να γνωρίζει περί ευζωίας ζώων συντροφιάς και κυρίως δεν μπορεί να αποφασίζει αν ένα ζώο εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά ή όχι! Η συμμετοχή του κυνηγού στην επιτροπή παρακολούθησης είναι ανούσια κι άτοπη.

  Άρθρο 12 παρ. 2
  Οφείλετε να προσθέσετε τις εμπορικές εκθέσεις ΟΛΩΝ των ειδών ζώων. Άγριων και μη.
  Είναι αδύνατο το 2013 να θεωρεί κανείς αυτονόητο ότι επιτρέπεται η έκθεση π.χ. άγριων πτηνών σε εγκαταστάσεις εκθεσιακών κέντρων.