Άρθρο 157 – Κριτήρια ισοδυναμίας (άρθρο 46 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

Οι προβλεπόμενες στα άρθρα 155 και 156 ανώνυμες εταιρείες οι οποίες καταρτίζουν και δημοσιοποιούν έκθεση συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις τρίτων χωρών οι οποίες έχουν εκτιμηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 47 της Οδηγίας 2013/34 ως ισοδύναμες με τις απαιτήσεις των άρθρων 155 και 156 απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις των άρθρων αυτών, εκτός από την δημοσιότητα στην οποία υποβάλλεται η εν λόγω έκθεση.