Άρθρο 20 – Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του σύμφωνα με το άρθρο 17. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

6. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας και εντός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου εντός των παραπάνω προθεσμιών. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση εντός των παραπάνω προθεσμιών, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.

7. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό σύμφωνα με την παρ. 4. Επίσης η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

8. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 21.

 • 24 Μάϊου 2018, 14:33 | Βασιλική

  Το θέμα της πιστοποίησης καταβολής κεφαλάιου αντιμετωπίζεται στο παρόν άρθρο πολύ επιπόλαια. Με το να καταργείτε το υπάρχον σύστημα ελέγχου που ισχύει για όλες τις κατηγορίες οντοτήτων και να δίνετε αρμοδιότητα στο Δ.Σ. (για τις μικρές και πολύ μικρές οντότητες) ανοίγετε σκανδαλωδώς το δρόμο στις εταιρείες να δρουν ανεξέλεγκτα κατά το δοκούν, εδώ ταιριάζει το »Γιάννης κερνά Γιάννης πίνει» που λέει η παροιμία.

 • 24 Μάϊου 2018, 12:20 | ΝΙΚΗ

  Άρθρο 20 «Παρ.6….Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.»

  Περίπτωση 1η : Το ΔΣ μιας ΑΕ πιστοποίησε την αρχική καταβολή ΜΚ με ταυτόχρονη ανάλωση του κεφαλαίου για αγορά παγίων, ενοίκια κλπ. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν τιμολόγια αγοράς παγίων, δεν υπήρχαν καταχωρισμένα πάγια στα Λογιστικά Βιβλία (Ισοζύγιο- Μητρώο Παγίων), δεν καταβλήθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό κ.α.
  Περίπτωση 2η : Το ΔΣ πιστοποιεί ότι το κεφάλαιο καταβλήθηκε και από τον έλεγχο προέκυψε ότι γινόταν κατάθεση και ανάληψη και επανακατάθεση ποσού μέχρι οι καταθέσεις να συμπληρώσουν το ύψος του αρχικού ΜΚ.

  Με την νέα νομοθεσία το ΔΣ απλά θα πιστοποιήσει ότι το κεφάλαιο καταβλήθηκε χωρίς κανείς να το ελέγξει.
  Τότε πως θα εφαρμοστεί το παρακάτω άρθρο;

  Άρθρο 176 «Τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή από 10.000 μέχρι 100.000 ευρώ ο ιδρυτής, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή ο διευθυντής της εταιρείας, ο οποίος εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδή ή παραπλανητική δήλωση προς το κοινό, α) που αφορά την κάλυψη ή την καταβολή του κεφαλαίου, ή…»

  Ποιος θα διαπιστώνει αν η δήλωση του ΔΣ είναι ψευδής;
  Ποιος έχει έννομο συμφέρον να κάνει έγκληση για άσκηση ποινικής δίωξης;
  Μήπως μόνο με έγκληση μετόχου ή της εταιρείας θα ασκείται ποινική δίωξη;
  Πως διασφαλίζονται οι τρίτοι όταν τα μέλη του ΔΣ είναι τα ίδια πρόσωπα με τους μετόχους;

 • 24 Μάϊου 2018, 11:55 | Ελένη Κοσσυφίδου

  παρακαλώ πολύ να αναγραφεί δίπλα στο όνομα Ελένη που έχουν δημοσιευθεί τα σχόλιά μου στις 22 Μαίου 2018 και ώρα 14.12, και το επίθετό μου
  δηλαδή
  ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΣΥΦΙΔΟΥ

 • 24 Μάϊου 2018, 10:46 | Αλέξανδρος

  Κύριοι του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
  1. Υπεβλήθησαν πρακτικά Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28/04/2018 με θέμα την αντικατάσταση ενός μέλους του Δ.Σ. και πρακτικό ΔΣ συγκρότησης σε σώμα της 28/04/2018 και ώρα 10:00. Στο πρακτικό της συγκρότησης εμφανίζεται να παρίσταται το μέλος που αντικαταστάθηκε ενώ δεν εμφανίζεται το νέο μέλος.
  2. Υπεβλήθη πρακτικό του Δ.Σ. της 28/04/2018 και ώρα 13:00 με θέμα την πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου όπου εμφανίζεται να παρίσταται και να αποφασίζει το μέλος του Δ.Σ. που αντικαταστάθηκε.
  3. Να σας ενημερώσω ότι η 1η υποβολή πραγματοποιήθηκε μεταγενέστερα της 2ης υποβολής.
  Αυτή είναι η κατάσταση των εταιρειών στην Ελλάδα οι οποίες στο μεγαλύτερο βαθμό είναι μπακαλομάγαζα χωρίς ικανά λογιστικά και νομικά τμήματα.
  Ποιος θα προστατέψει τους τρίτους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να τρέχουν σε δικηγόρους;
  Ποιος θα κάνει τον έλεγχο των ανωτέρω πρακτικών;

 • 23 Μάϊου 2018, 19:55 | Παναγιώτης

  Η πιστοποίηση του ΜΚ από το ΔΣ και χωρίς περαιτέρω έλεγχο στην ουσία συνεπάγεται μη καταβολή του αρχικού η της αύξησης του κεφαλαίου αφού στην πλειονότητα τους οι ανώνυμες εταιρείες στην χώρα μας πλέον είναι οικογενειακές και στα ΔΣ μετέχουν ο σύζυγος η σύζυγος και ένας υπερήλικας γονιός ο οποίος της περισσότερες φορές φέρει τον τίτλο του προέδρου για ευνόητους λόγους. Για ένα ποσοστό εταιρειών που μπορεί να ανέρχεται στο 40 με 50% άποψη μου είναι ότι πλέον δεν θα πρέπει να αναφερόμαστε σε κεφαλαιουχικές. Ο έλεγχος της καταβολής του κεφαλαίου από τη δημόσια αρχή θα πρέπει να συνεχιστεί με βελτιώσεις όμως τόσο ως προς την έκταση που αυτός θα πρέπει να εκτείνεται όσο και από τους υπαλλήλους που θα διενεργείται οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και όχι μοναδικό κριτήριο να είναι ο χρόνος υπηρεσίας.

 • 23 Μάϊου 2018, 15:24 | Δήμητρα

  Τα τμήματα των ανωνύμων εταιρειών των Περιφερειακών Ενοτήτων ήταν η
  δικλείδα ασφαλείας τόσο για τις μικρές όσο και για τις μεγάλες εταιρείες .
  Δεν είναι τυχαίο ότι οι δικαστικές αποφάσεις συμφωνούσαν με τις πράξεις τους.
  Οι αλλαγές μόνο οικονομικά θα ενισχύσει τα επιμελητήρια και τους ορκωτούς ελεγκτές, θα αυξηθεί οποιαδήποτε αυθαιρεσία και θα καταστρατηγηθούν νόμοι (όπως ίση μεταχείριση και αδιάβλητη διαφάνεια) στο βωμό του εύκολου και μαύρου χρήματος.

 • 23 Μάϊου 2018, 14:58 | Σταυρος

  Το συγκεκριμένο άρθρο έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία για το επαγγελματικό ασυμβίβαστο. Δε δύναται ελεγκτής και ελεγχόμενος να είναι το ίδιο άτομο. Ο έλεγχος καταβολής της αύξησης του ΜΚ ή του αρχικού ΜΚ, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από Υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Περιφερειών της Χώρας και σε καμιά περίπτωση από ορκωτούς λογιστές. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υπάρχει κανένας έλεγχος.

 • 23 Μάϊου 2018, 10:51 | ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Η πιστοποιήση θα πρέπει να γίνεται από την περιφέρεια και μόνο απο πτυχιούχους οικονομικών σχολών οι οποίοι υπηρετούν στις διευθύνσεις η τμήματα ΑΕ

 • 22 Μάϊου 2018, 22:18 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Ο έλεγχος καταβολής της αύξησης του ΜΚ ή του αρχικού ΜΚ θα πρέπει να γίνεται από τους υπαλλήλους της Περιφέρειας διαοφρετικά οι εταιρείες θα πληρώνουν υπέρογκα ποσά στους ορκωτούς.Οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά τις πιστοποιήσεις καταβολής του ΜΚ και τον έλεγχο αυτών θα είναι εις βάρος των εταιρειών και θα πρέπει να αποτραπεί….!!!

 • 22 Μάϊου 2018, 14:12 | Ελένη

  Ο έλεγχος για την καταβολή του αρχικού ή κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, δεν θα έπρεπε να εκχωρηθεί ούτε στο Δ.Σ. μίας εταιρείας, ούτε και σε Ορκωτούς Ελεγκτές. Στην μεν περίπτωση του Δ.Σ., γιατί έτσι μπορεί να κουκουλώνονται και να μαγειρεύονται διάφορα, με ψευδείς δηλώσεις και στοιχεία, εις βάρος των μετόχων των εταιρειών, της μειοψηφίας, ή και τρίτων που έχουν έννομο συμφέρον, στην δε περίπτωση των Ορκωτών, διότι το κόστος της αμοιβής τους θα είναι πολύ μεγαλύτερο για τις ανώνυμες εταιρείες και για κάποιες από αυτές δυσβάσταχτο, ενώ για κάποιες άλλες που θα πραγματοποιείται στα πλαίσια του ήδη υπάρχοντος τακτικού ελέγχου από τον ορκωτό τους, θα υπάρχει το παράδοξο ο ελεγκτής να είναι ταυτόχρονα και ελεγχόμενος.

 • 22 Μάϊου 2018, 11:12 | Αλέξανδρος

  Στις Περιφέρειες υποβάλλονται πρακτικά πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή αύξησης του και από τον έλεγχο προκύπτει ότι τα χρήματα κατατέθηκαν σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτή της πιστοποίησης και αφήνεται τον έλεγχο στο Δ.Σ.;
  Οι Ορκωτοί Ελεγκτές πόση αμοιβή θα ζητούν για την έκθεσή τους;
  Υποτίθεται ότι ο νόμος γίνεται για να μειωθεί το λειτουργικό κόστος των εταιρειών και όχι για να εξυπηρετούνται τα συμφέρονται των Ορκωτών Ελεγκτών.
  Έχετε ακούσει για λογιστικές εταιρείες που συστήνονται από τις ελεγκτικές εταιρείες και που αναγκάζουν τις εταιρείες να έχουν τους δικούς τους λογιστές;
  Είναι δυνατόν ο ελεγκτής στην ουσία να είναι και ελεγχόμενος;

 • Παράγραφος 2:
  Η φράση «από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.» να γίνει από τη μέρα που δημοσιεύθηκε» δεδομένης της αποδεδειγμένης ανικανότητας του ΓΕΜΗ να δημοσιεύει έγκαιρα.

  Παράγραφος 3:

  Να διαγραφεί η φράση

  «Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.»

  Παράγραφος 4 Διαγραφή όλη. Όποιος θέλει ας πληρώσει τα χρήματα μέσω τράπεζας και αν δεν τίθεται θέμα καταδολίευσης πιστωτών και η οφειλή της εταιρείας προς αυτόν είναι η πιο παλιά τότε και μόνο τότε να τον εξοφλήσει η εταιρεία ειδάλλως θα ανοίξετε τον ασκό του Αιόλου. Όποιον δεν τον συμφέρει ας μην γίνει μέτοχος. Πήξαμε στους μετόχους που φαλιρίσανε την Ελλάδα.

  Παράγραφος 6 Να διαγραφεί και η πιστοποίηση να γίνεται από το Πιστωτικό ιδρυμα που κατατέθηκαν τα χρήματα. Τι πιο απλό? Καμία πιστοποίηση μόνο από το ΔΣ χωρίς κανέναν έλεγχο από τρίτο.

  Παράγραφος 7

  Δεν αναφέρεται ποιον τύπο δημοσιότητας με παραπομπή σε άρθρο

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».