Άρθρο 20 – Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του σύμφωνα με το άρθρο 17. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

6. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας και εντός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου εντός των παραπάνω προθεσμιών. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση εντός των παραπάνω προθεσμιών, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.

7. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό σύμφωνα με την παρ. 4. Επίσης η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

8. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 21.

 • 31 Μαΐου 2018, 12:47 | Βασιλική

  Η παρ. 2 του άρθρου 20 προβλέπει «Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
  Δημιουργείται το ερώτημα η κατάθεση του κεφαλαίου σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί σε χώρα της Ε.Ε. είναι υποχρεωτική από Οδηγία της Ευρωπαικής Ένωσης ή θεσπίζεται προεραιτικά με δική μας πρωτοβουλία? διότι αν ισχύει το δεύτερο είναι σαφές ότι ανοίγει εθελοντικά ο δρόμος που θα οδηγήσει σε φυγή κεφαλαίων προς το εξωτερικό σε μία εποχή που η Ελλάδα αντιμετωπίζει οικονομική κρίση και προσδοκά την εισρροή κεφαλαίων και νέες επενδύσεις.

 • 31 Μαΐου 2018, 12:41 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

  Άρθρο 20 παρ. 3: Δεν είναι σαφές γιατί υπάρχει επιφύλαξη για απόκτηση στοιχείων ενεργητικού του άρθρου 19. Δεν βγαίνει νόημα, μήπως η παραπομπή αφορά άλλο άρθρο (π.χ. το 21);

  Άρθρο 20 παρ. 4: Προτείνεται η εισαγωγή των λέξεων «κατά τους όρους των παρ. 6 και 7 του παρόντος άρθρου» μετά την τελευταία λέξη «δημοσιότητα» της παραγράφου 4. Προτείνουμε να μπορεί το ΔΣ να παρατείνει την προθεσμία πιστοποίησης για ένα μήνα όπως ίσχυε μέχρι τώρα? Προτείνουμε να προστεθεί η εν λόγω διάταξη.

 • 30 Μαΐου 2018, 13:33 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Άρθρο 20: Ο έλεγχος της καταβολής του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου και κάθε αύξησης αυτού να γίνεται υποχρεωτικά για όλες τις οντότητες από τους ορισθέντες υπαλλήλους των Τμημάτων Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους αξιοπιστίας και συνέχειας των ελέγχων νομιμότητας των επόμενων αυξήσεων του Μ.Κ. Ειδάλλως φανταστείτε το μονοπρόσωπο Διοικητικό Συμβούλιο να πιστοποιεί την τμηματική καταβολή του αρχικού Μ.Κ. ή την καταβολή μερικών εκατομμυρίων ευρώ στη συνέχεια με «εικονικό» Μ.Κ. να διαπραγματεύεται την σύναψη δανείου ή την συμφωνία μεγάλων εμπορικών συναλλαγών.

 • 30 Μαΐου 2018, 11:02 | Οικονομολόγος

  Σύμφωνα με την οδηγία 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (τμήμα Β – άρθρα 68 και 70), δεν υπάρχει διάκριση των εταιρειών ανάλογα με το μέγεθος τους και δεν προβλέπεται η σύνταξη έκθεσης των εμπειρογνωμόνων κατά την πιστοποίηση της καταβολής παρά μόνο αν είναι εισφορά σε είδος.

  Πρέπει να υπάρξει διευκρίνηση – διόρθωση στην παράγραφο 6 σχετικά με την πιστοποίηση της αύξησης ως εξής:
  – Η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου και κάθε αύξησης πιστοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται. (για όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους)
  – Η αυξηση του κεφαλαίου με εισφορά εις είδος αποτελεί αντικείμενο εκθεσης η οποία συντάσσεται, πριν από την πραγματοποίηση της αυξήσεως του καλυφθέντος κεφαλαίου, από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες (ορκωτούς λογιστές), και εφαρμόζονται αναλόγα τα άρθρα 17 και 18 του παρόντος νομοσχεδίου.

  Τέλος, εάν πιστεύετε ότι είναι επιβεβλημένος και απαραίτητος ο έλεγχος και η σύνταξη έκθεσης για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να ορισθεί στο παρόν άρθρο, ο έλεγχος και η σύνταξη της έκθεσης αυτής, να γίνετε από τους ελεγκτές Ανωνύμων Εταιρειών (υπαλλήλους των τμημάτων Α.Ε. των Περιφερειών) οι οποίοι:
  • θα επιβαρύνουν με ελάχιστο ή μηδενικό κόστος τις εταιρείες, σε σχέση με τους ιδιώτες εμπειρογνώμονες – ορκωτούς – λογιστές
  • είναι πιστοποιημένοι απο το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
  • έχουν την τεχνογνωσία.

 • 29 Μαΐου 2018, 14:05 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ

  Ο νέος νόμος περί ανωνύμων εταιρειών, πέρα από τη σαφή κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης του διοικητικού ελέγχου των ανωνύμων εταιριών, παρουσιάζει αρκετά σημεία τα οποία θα προκαλέσουν πρακτικά προβλήματα, τόσο στη λειτουργία τους όσο και στις σχέσεις τους με τους τρίτους, όπως τις τράπεζες, τους προμηθευτές, το δημόσιο και όλους τους συναλλασσόμενους, όσο και στις σχέσεις μεταξύ των μετόχων.
  Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ιδίως με τις μικρές και πολύ μικρές εταιρίες, είναι η κατάργηση του διοικητικού ελέγχου της καταβολής του κεφαλαίου τους. Με το νέο νόμο, οι ίδιοι οι διοικητικοί σύμβουλοι, θα πιστοποιούν ότι το κεφάλαιο υπάρχει και κατατέθηκε σε λογαριασμό τραπέζης κάτι που γεννά εύλογα ζητήματα, αφού στο 90% των εταιρειών αυτών, οι διοικητικοί σύμβουλοι είναι οι ίδιοι οι μέτοχοι. Δηλαδή ο ίδιος που καταθέτει αυτός και πιστοποιεί. Αυτό θα έχει ως συνέπεια, να οδηγηθούμε μοιραία σε ανώνυμες εταιρίες με εικονικά κεφάλαια, αφού η καταβολή τους δεν θα ελέγχεται από κανένα. Κάτι τέτοιο θα έχει άμεσες συνέπειες στις τράπεζες που δανείζουν μεταξύ άλλων και βάση του κεφαλαίου, στις κρατικές επιδοτήσεις, στις συναλλαγές με προμηθευτές αλλά και σε όλους τους συναλλασσόμενους γεγονός που αναπόφευκτα θα επιφέρει μεγάλο πλήγμα στην ασφάλεια των συναλλαγών.
  Προτείνουμε ο έλεγχος της καταβολής του κεφαλαίου των ΑΕ, να γίνεται για τις μεσαίες και τις μεγάλες εταιρίες από ορκωτούς ελεγκτές, όπως προβλέπει ο νέος νόμος, ενώ για τις μικρές και πολύ μικρές να παραμείνουν ως έχουν και να ελέγχονται από τα τμήματα Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων. Επιπρόσθετα να τονίσουμε, πως έλεγχός του κεφαλαίου των μικρών και πολύ μικρών αε, από τους ορκωτούς ελεγκτές θα ήταν εξαιρετικά ασύμφορος, δεδομένου ότι οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών όπως διαμορφώνονται στην ελεύθερη αγορά είναι απαγορευτικές για το μέγεθος των εταιρειών αυτών.
  Επισημαίνουμε πως σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, οι έλεγχοι του κεφαλαίου των εταιρειών υπάρχουν και θεωρούνται πολύ σημαντικοί για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και διενεργούνται είτε από την κρατική διοίκηση ,είτε από τα δικαστήρια όπου τηρούνται τα μητρώα των εταιρειών αυτών.
  Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε πως η ελαχιστοποίηση του διοικητικού ελέγχου των ανωνύμων εταιρειών, όπως δυστυχώς ο νέος νόμος θέλει να επιβάλλει, θα επιφέρει πολύ μεγάλα προβλήματα μεταξύ των μετόχων αλλά και των καλόπιστων τρίτων, αφού όλα τα θέματα κακοδιαχείρισης και κακοπιστίας που μέχρι τώρα προλάμβανε ο κρατικός έλεγχος θα καταλήγουν στα ήδη επιβαρυμένα Ελληνικά δικαστήρια. Ο έλεγχοι που ασκούν μέχρι σήμερα η Κεντρική Διοίκηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι πολύ ουσιαστικοί και καθόλου γραφειοκρατικοί κάτι που πολύ λανθασμένα έχει ειπωθεί από φορείς όπως το Εμπορικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Οικονομικό Επιμελητήριο, οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούν να αντιληφθούν τη πρωταρχική σημασία του κρατικού ελέγχου της λειτουργίας των εταιρειών και θεωρούν σημαντική μόνο τη δημοσίευση των ανακοινώσεων τους, που περιγράφουν τις αποφάσεις των συνεδριάσεών τους ακόμη και αν τα πρακτικά αυτών, δεν έχουν ελεγχθεί και οι αποφάσεις των οργάνων τους δεν είναι έγκυρες.
  Οι έλεγχοι που προλαμβάνουν και θέτουν φραγμούς στην κακοδιαχείριση και την κακοπιστία δεν είναι γραφειοκρατικοί αλλά αναγκαίοι για την προστασία του καλόπιστου μετόχου και τρίτου και την απαλλαγή τους από μακροχρόνιους και κοστοβόρους δικαστικούς αγώνες.

 • 29 Μαΐου 2018, 09:16 | Α.ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου, οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα πιστοποιούν την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου (αρχικού/ αυξήσεων) με έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρίας. Οι ίδιες εταιρείες (μεσαίες και μεγάλες οντότητες), βάσει της σχετικής νομοθεσίας προσλαμβάνουν Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ή Ελεγκτική Εταιρία για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων . Σε αυτό το σημείο προκύπτει αντίφαση. Ο ελεγχόμενος είναι συγχρόνως κι ελεγκτής. Αυτό, κατά την άποψή μου, δεν βοηθά στην τήρηση της νομιμότητας των πράξεων των ανωνύμων εταιριών. Επιπλέον, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 22 και 25 του ν.4449/2017, ποιος Ορκωτός θα έρθει σε αντιπαράθεση με εταιρία με την οποία συνεργάστηκε και ευελπιστεί να συνεργασθεί εκ νέου, όταν συμπληρωθεί το χρονικό όριο που θέτει η παρ.4 του αρ.42 του ν.4449/2017; Επιπρόσθετα, το κόστος της ανάθεσης σε Ορκωτό Εκλεκτή Λογιστή/ Ελεγκτική Εταιρεία είναι πολλαπλάσιο της ανάθεσης στους Ελεγκτές Ανωνύμων Εταιριών των Περιφερειακών Ενοτήτων, γεγονός που αυξάνει πολλαπλάσια το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης
  Ακολούθως, στην ίδια παράγραφο -παρ.6 του άρθρου 20 – του προς διαβούλευση νομοσχεδίου, εισάγεται διάταξη με την οποία, η πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου (αρχικού/αυξήσεων) στις περιπτώσεις των μικρών ή πολύ μικρών εταιριών, γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να υπάρχει η πρόβλεψη για τη διενέργεια ελέγχου καταβολής του. Η πολυετής εμπειρία των υπαλλήλων/ελεγκτών των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, έχει αποδείξει ότι η διενέργεια ελέγχου καταβολής μετοχικού κεφαλαίου (αρχικού/αυξήσεων), είναι απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των δανειστών/πιστωτών της εταιρίας και για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς:
  1. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν την πλειονότητα των ανωνύμων εταιριών, και μάλιστα πρόκειται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους για οικογενειακές επιχειρήσεις, όπου μέτοχοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι γονείς και παιδιά, ή αδέλφια και ένας ή και οι δύο υπερήλικες γονείς. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι τα πρακτικά Δ.Σ. που υποβάλλουν πολλές φορές παρουσιάζουν ασάφειες, καθώς ελάχιστες εταιρίες διαθέτουν νομικούς συμβούλους ή λογιστικά τμήματα με γνώσεις σχετικά με τα πρακτικά των Γ.Σ. ή Δ.Σ.
  2. Σε πολλές περιπτώσεις εισφορών σε είδος, οι εταιρείες παραλείπουν ή αμελούν: (α) να μετεγγράψουν τα εισφερόμενα ακίνητα στο Υποθηκοφυλακείο ή (β) να καταχωρήσουν στην άδεια κυκλοφορίας των μεταφορικών μέσων το νέο ιδιοκτήτη.
  3. Εταιρείες που, κατά το τρέχον νομικό καθεστώς, θέλουν να προχωρήσουν σε πλασματική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δεν το κάνουν διότι γνωρίζουν ότι θα διενεργηθεί έλεγχος από τους Ελεγκτές Ανωνύμων Εταιρειών των Περιφερειακών Ενοτήτων. Εάν αυτός ο έλεγχος καταργηθεί, θα μπορούν να το κάνουν χωρίς το φόβο του ελέγχου. Επιπρόσθετα, το κόστος του ελέγχου με τη χρήση των Ελεγκτών των Περιφερειακών Ενοτήτων, είναι μικρό και τέλεια διαχειρίσιμο σε σχέση με το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης και τέλος διενεργείται μόνο όταν υπάρχουν νέες εισφορές.
  4. Τέλος, ποιος είναι αυτός που θα ανακαλύψει εάν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 176 (περίπτωση α) του νέου νόμου;
  Η διενέργεια Ελέγχου καταβολής του μετοχικου κεφαλαίου από τους ελεγκτές ανωνύμων εταιριών των Περιφερειακών Ενοτήτων, εξασφαλίζει την πραγματική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των δανειστών της εταιρίας με το μικρότερο δυνατό λειτουργικό κόστος.

 • 25 Μαΐου 2018, 23:17 | Δημήτρης

  Ο έλεγχος καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά να γίνεται με σχετική του τραπεζικού ιδρύματος, που θα εκδίδεται στο όνομα του νομικού προσώπου και θα υποβάλλεται μαζί με τα σχετικά προς ανάρτηση έγγραφα στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ.Ετσι δεν θα υπάρχει κόστος για τις εταιρείες ,αμοιβή υπαλλήλου περιφέρειας ή ορκωτού λογιστή, και θα είναι σίγουρο ότι τα χρήματα έχουνκατατεθεί.Στιςπεριπτώσειςκαταβολών έναντι μελλοντικής αύξησης η βεβαίωση θα εκδίδεται αθροιστικά για το ποσό που έχει καταβληθεί μέχρι και την ημερα της αύξησης.
  Μόνο με αυτόν τον τρόπο, θα έχει νόημα ύπαρξης και η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 20 ,περί καταβολής υποχρεωτικά σε ειδικό λογαριασμό, το οποίο ως γνωστό τηρείται μόνο από τις μεγάλες επιχειρήσεις ενώ στο πλείστον των περιπτώσεων οι καταβολές γίνονται σε λογαριασμούς όψεως.Και φυσικά θα καταργηθεί και το προβληματικό δευτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 20, που στην ουσία καταργεί το πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου περί ειδικού λογαριασμού , αφού εάν τα χρήματα έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό όψεως αποδεικνύεται ότι υπάρχουν ,άρα δεν εχει απολύτως κανένα νόημα η καταβολή σε .Να θυμίσω δε, ότι σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν 2837/2000 -με το άρθρο 2 παρ. 3 του οποίου εισήχθη η υποχρέωση τήρησης ειδικού λογαριασμού- η διάταξη περί ειδικού λογαριασμού έχει τεθεί χάριν μείζονος εξασφάλισης και διαφάνειας της γενόμενης καταβολής με μετρητά .
  Οι δε καταβολές που γίνονται με εισφορές σε είδος,κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων,συμψηφισμό να πιστοποιούνται αναλόγως του μεγέθους της οντότητας από μέλη του οικονομικού επιμελητηρίου ή ορκωτούς λογιστές.

 • 25 Μαΐου 2018, 12:35 | Γιάννης

  Πώς θα διερευνηθεί ότι πράγματι καταβλήθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου;
  Συνήθως δεν αρκεί η διαπίστωση ύπαρξης του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου ή των λογιστικών εγγραφών ή των δημοσιεύσεων κτλ.
  Παγκοσμίως έχει αποδειχθεί ότι ο «αυτοέλεγχος» δεν λειτουργεί. Ιδίως σε αυτές τις περιπτώσεις όπου εγείρονται νομικά ζητήματα, ο έλεγχος πρέπει να είναι πλήρης και ουσιαστικός. Το μοντέλο του «αυτοέλεγχου» έχει αποτύχει. Εμείς θα το υιοθετήσουμε;

 • 25 Μαΐου 2018, 09:00 | Δημήτρης

  Θεωρώ ότι ο έλεγχος πιστοποίησης του κεφαλαίου από ορκωτούς η ελεγκτική εταιρεία θα πρέπει να επεκταθεί και στις πολύ μικρές και μικρές οντότητες. Αυτό σίγουρα θα βοηθήσει στην μείωση του λειτουργικού κόστους των εταιρειών.!!!!!!

 • 25 Μαΐου 2018, 08:20 | Τζένη

  Δηλαδή, ο δημόσιος έλεγχος από δημόσια ελεγκτική αρχή καταργείται;
  Αυτό συνεπάγεται αφενός αυξημένο κόστος για τις εταιρείες καθόσον οι τιμοκατάλογοι των υπηρεσιών των ορκωτών ελεγκτών είναι απλησίαστοι για τις Μ.Μ.Ε και πλέον οικονομικά αδύναμες επιχειρήσεις της Ελλάδας και αφετέρου δεν μπορεί να αφήνετε στα χέρια των ιδιωτών όλη αυτή η κατάσταση των ελέγχων, οι οποίοι πολλές φορές εκτός του ότι δεν ειναι επαρκής είναι και κομμένοι ραμμένοι στα μέτρα του πελάτη!!!!

 • 24 Μαΐου 2018, 20:00 | Λογοθέτης Γλέζος

  Στην παράγραφο 7 να διαγραφεί η φράση «ή το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου»

 • 24 Μαΐου 2018, 20:53 | Λογοθέτης Γλέζος

  Στην παράγραφο 6 να διαγραφούν οι φράσεις: «Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση εντός των παραπάνω προθεσμιών, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου»
  Η παράγραφος 6 να έχει ως εξής: 6. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας και εντός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου εντός των παραπάνω προθεσμιών. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

 • 24 Μαΐου 2018, 14:33 | Βασιλική

  Το θέμα της πιστοποίησης καταβολής κεφαλάιου αντιμετωπίζεται στο παρόν άρθρο πολύ επιπόλαια. Με το να καταργείτε το υπάρχον σύστημα ελέγχου που ισχύει για όλες τις κατηγορίες οντοτήτων και να δίνετε αρμοδιότητα στο Δ.Σ. (για τις μικρές και πολύ μικρές οντότητες) ανοίγετε σκανδαλωδώς το δρόμο στις εταιρείες να δρουν ανεξέλεγκτα κατά το δοκούν, εδώ ταιριάζει το »Γιάννης κερνά Γιάννης πίνει» που λέει η παροιμία.

 • 24 Μαΐου 2018, 12:20 | ΝΙΚΗ

  Άρθρο 20 «Παρ.6….Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.»

  Περίπτωση 1η : Το ΔΣ μιας ΑΕ πιστοποίησε την αρχική καταβολή ΜΚ με ταυτόχρονη ανάλωση του κεφαλαίου για αγορά παγίων, ενοίκια κλπ. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν τιμολόγια αγοράς παγίων, δεν υπήρχαν καταχωρισμένα πάγια στα Λογιστικά Βιβλία (Ισοζύγιο- Μητρώο Παγίων), δεν καταβλήθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό κ.α.
  Περίπτωση 2η : Το ΔΣ πιστοποιεί ότι το κεφάλαιο καταβλήθηκε και από τον έλεγχο προέκυψε ότι γινόταν κατάθεση και ανάληψη και επανακατάθεση ποσού μέχρι οι καταθέσεις να συμπληρώσουν το ύψος του αρχικού ΜΚ.

  Με την νέα νομοθεσία το ΔΣ απλά θα πιστοποιήσει ότι το κεφάλαιο καταβλήθηκε χωρίς κανείς να το ελέγξει.
  Τότε πως θα εφαρμοστεί το παρακάτω άρθρο;

  Άρθρο 176 «Τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή από 10.000 μέχρι 100.000 ευρώ ο ιδρυτής, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή ο διευθυντής της εταιρείας, ο οποίος εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδή ή παραπλανητική δήλωση προς το κοινό, α) που αφορά την κάλυψη ή την καταβολή του κεφαλαίου, ή…»

  Ποιος θα διαπιστώνει αν η δήλωση του ΔΣ είναι ψευδής;
  Ποιος έχει έννομο συμφέρον να κάνει έγκληση για άσκηση ποινικής δίωξης;
  Μήπως μόνο με έγκληση μετόχου ή της εταιρείας θα ασκείται ποινική δίωξη;
  Πως διασφαλίζονται οι τρίτοι όταν τα μέλη του ΔΣ είναι τα ίδια πρόσωπα με τους μετόχους;

 • 24 Μαΐου 2018, 11:55 | Ελένη Κοσσυφίδου

  παρακαλώ πολύ να αναγραφεί δίπλα στο όνομα Ελένη που έχουν δημοσιευθεί τα σχόλιά μου στις 22 Μαίου 2018 και ώρα 14.12, και το επίθετό μου
  δηλαδή
  ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΣΥΦΙΔΟΥ

 • 24 Μαΐου 2018, 10:46 | Αλέξανδρος

  Κύριοι του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
  1. Υπεβλήθησαν πρακτικά Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28/04/2018 με θέμα την αντικατάσταση ενός μέλους του Δ.Σ. και πρακτικό ΔΣ συγκρότησης σε σώμα της 28/04/2018 και ώρα 10:00. Στο πρακτικό της συγκρότησης εμφανίζεται να παρίσταται το μέλος που αντικαταστάθηκε ενώ δεν εμφανίζεται το νέο μέλος.
  2. Υπεβλήθη πρακτικό του Δ.Σ. της 28/04/2018 και ώρα 13:00 με θέμα την πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου όπου εμφανίζεται να παρίσταται και να αποφασίζει το μέλος του Δ.Σ. που αντικαταστάθηκε.
  3. Να σας ενημερώσω ότι η 1η υποβολή πραγματοποιήθηκε μεταγενέστερα της 2ης υποβολής.
  Αυτή είναι η κατάσταση των εταιρειών στην Ελλάδα οι οποίες στο μεγαλύτερο βαθμό είναι μπακαλομάγαζα χωρίς ικανά λογιστικά και νομικά τμήματα.
  Ποιος θα προστατέψει τους τρίτους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να τρέχουν σε δικηγόρους;
  Ποιος θα κάνει τον έλεγχο των ανωτέρω πρακτικών;

 • 23 Μαΐου 2018, 19:55 | Παναγιώτης

  Η πιστοποίηση του ΜΚ από το ΔΣ και χωρίς περαιτέρω έλεγχο στην ουσία συνεπάγεται μη καταβολή του αρχικού η της αύξησης του κεφαλαίου αφού στην πλειονότητα τους οι ανώνυμες εταιρείες στην χώρα μας πλέον είναι οικογενειακές και στα ΔΣ μετέχουν ο σύζυγος η σύζυγος και ένας υπερήλικας γονιός ο οποίος της περισσότερες φορές φέρει τον τίτλο του προέδρου για ευνόητους λόγους. Για ένα ποσοστό εταιρειών που μπορεί να ανέρχεται στο 40 με 50% άποψη μου είναι ότι πλέον δεν θα πρέπει να αναφερόμαστε σε κεφαλαιουχικές. Ο έλεγχος της καταβολής του κεφαλαίου από τη δημόσια αρχή θα πρέπει να συνεχιστεί με βελτιώσεις όμως τόσο ως προς την έκταση που αυτός θα πρέπει να εκτείνεται όσο και από τους υπαλλήλους που θα διενεργείται οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και όχι μοναδικό κριτήριο να είναι ο χρόνος υπηρεσίας.

 • 23 Μαΐου 2018, 15:24 | Δήμητρα

  Τα τμήματα των ανωνύμων εταιρειών των Περιφερειακών Ενοτήτων ήταν η
  δικλείδα ασφαλείας τόσο για τις μικρές όσο και για τις μεγάλες εταιρείες .
  Δεν είναι τυχαίο ότι οι δικαστικές αποφάσεις συμφωνούσαν με τις πράξεις τους.
  Οι αλλαγές μόνο οικονομικά θα ενισχύσει τα επιμελητήρια και τους ορκωτούς ελεγκτές, θα αυξηθεί οποιαδήποτε αυθαιρεσία και θα καταστρατηγηθούν νόμοι (όπως ίση μεταχείριση και αδιάβλητη διαφάνεια) στο βωμό του εύκολου και μαύρου χρήματος.

 • 23 Μαΐου 2018, 14:58 | Σταυρος

  Το συγκεκριμένο άρθρο έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία για το επαγγελματικό ασυμβίβαστο. Δε δύναται ελεγκτής και ελεγχόμενος να είναι το ίδιο άτομο. Ο έλεγχος καταβολής της αύξησης του ΜΚ ή του αρχικού ΜΚ, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από Υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Περιφερειών της Χώρας και σε καμιά περίπτωση από ορκωτούς λογιστές. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υπάρχει κανένας έλεγχος.

 • 23 Μαΐου 2018, 10:51 | ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Η πιστοποιήση θα πρέπει να γίνεται από την περιφέρεια και μόνο απο πτυχιούχους οικονομικών σχολών οι οποίοι υπηρετούν στις διευθύνσεις η τμήματα ΑΕ

 • 22 Μαΐου 2018, 22:18 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Ο έλεγχος καταβολής της αύξησης του ΜΚ ή του αρχικού ΜΚ θα πρέπει να γίνεται από τους υπαλλήλους της Περιφέρειας διαοφρετικά οι εταιρείες θα πληρώνουν υπέρογκα ποσά στους ορκωτούς.Οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά τις πιστοποιήσεις καταβολής του ΜΚ και τον έλεγχο αυτών θα είναι εις βάρος των εταιρειών και θα πρέπει να αποτραπεί….!!!

 • 22 Μαΐου 2018, 14:12 | Ελένη

  Ο έλεγχος για την καταβολή του αρχικού ή κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, δεν θα έπρεπε να εκχωρηθεί ούτε στο Δ.Σ. μίας εταιρείας, ούτε και σε Ορκωτούς Ελεγκτές. Στην μεν περίπτωση του Δ.Σ., γιατί έτσι μπορεί να κουκουλώνονται και να μαγειρεύονται διάφορα, με ψευδείς δηλώσεις και στοιχεία, εις βάρος των μετόχων των εταιρειών, της μειοψηφίας, ή και τρίτων που έχουν έννομο συμφέρον, στην δε περίπτωση των Ορκωτών, διότι το κόστος της αμοιβής τους θα είναι πολύ μεγαλύτερο για τις ανώνυμες εταιρείες και για κάποιες από αυτές δυσβάσταχτο, ενώ για κάποιες άλλες που θα πραγματοποιείται στα πλαίσια του ήδη υπάρχοντος τακτικού ελέγχου από τον ορκωτό τους, θα υπάρχει το παράδοξο ο ελεγκτής να είναι ταυτόχρονα και ελεγχόμενος.

 • 22 Μαΐου 2018, 11:12 | Αλέξανδρος

  Στις Περιφέρειες υποβάλλονται πρακτικά πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή αύξησης του και από τον έλεγχο προκύπτει ότι τα χρήματα κατατέθηκαν σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτή της πιστοποίησης και αφήνεται τον έλεγχο στο Δ.Σ.;
  Οι Ορκωτοί Ελεγκτές πόση αμοιβή θα ζητούν για την έκθεσή τους;
  Υποτίθεται ότι ο νόμος γίνεται για να μειωθεί το λειτουργικό κόστος των εταιρειών και όχι για να εξυπηρετούνται τα συμφέρονται των Ορκωτών Ελεγκτών.
  Έχετε ακούσει για λογιστικές εταιρείες που συστήνονται από τις ελεγκτικές εταιρείες και που αναγκάζουν τις εταιρείες να έχουν τους δικούς τους λογιστές;
  Είναι δυνατόν ο ελεγκτής στην ουσία να είναι και ελεγχόμενος;

 • Παράγραφος 2:
  Η φράση «από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.» να γίνει από τη μέρα που δημοσιεύθηκε» δεδομένης της αποδεδειγμένης ανικανότητας του ΓΕΜΗ να δημοσιεύει έγκαιρα.

  Παράγραφος 3:

  Να διαγραφεί η φράση

  «Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.»

  Παράγραφος 4 Διαγραφή όλη. Όποιος θέλει ας πληρώσει τα χρήματα μέσω τράπεζας και αν δεν τίθεται θέμα καταδολίευσης πιστωτών και η οφειλή της εταιρείας προς αυτόν είναι η πιο παλιά τότε και μόνο τότε να τον εξοφλήσει η εταιρεία ειδάλλως θα ανοίξετε τον ασκό του Αιόλου. Όποιον δεν τον συμφέρει ας μην γίνει μέτοχος. Πήξαμε στους μετόχους που φαλιρίσανε την Ελλάδα.

  Παράγραφος 6 Να διαγραφεί και η πιστοποίηση να γίνεται από το Πιστωτικό ιδρυμα που κατατέθηκαν τα χρήματα. Τι πιο απλό? Καμία πιστοποίηση μόνο από το ΔΣ χωρίς κανέναν έλεγχο από τρίτο.

  Παράγραφος 7

  Δεν αναφέρεται ποιον τύπο δημοσιότητας με παραπομπή σε άρθρο