Άρθρο 22 – Απαγόρευση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς ή επιστροφής της εισφοράς

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη μείωση ή την απόσβεση του καλυφθέντος κεφαλαίου, οι μέτοχοι δεν μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση εισφοράς.
2. Με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων που παρέχει ο παρών νόμος, απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση επιστροφή των εισφορών στους μετόχους, η καταβολή τόκων και η εκ μέρους της εταιρείας υπόσχεση εγγυημένης απόδοσης των μετοχών.

  • 31 Μαΐου 2018, 12:15 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

    Άρθρο 22 παρ. 2: Είναι ασαφής η απαγόρευση της άμεσης ή έμμεσης επιστροφής κεφαλαίο. π.χ. επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου.