Άρθρο 82 – Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παρ. 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

  • 29 Μαΐου 2018, 15:56 | Βασιλική

    Εάν στο καταστατικο προβλέπονται και οι 2 δυνατότητες: 1) δυνατότητα αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών και 2) δυνατότητα συνέχισης διοίκησης χωρίς αντικατάσταση, μπορεί το Δ.Σ. να χρησιμοποιήσει και τις 2 δυνατότητες ταυτόχρονα? Δηλαδή αν σε 6μελές Δ.Σ. παραιτηθούν 2 μέλη μπορούν τα υπόλοιπα 4 μέλη να αποφασίσουν να αντικαταστήσουν μόνο τον ένα 1 παραιτηθέντα και να συνεχίσει τη διοίκση με 5 μέλη?

  • 25 Μαΐου 2018, 13:11 | Βασιλική

    Στην παρ. 1 του άρθρου 82 προβλέπεται για την αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.: »…Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3)…» , ωστόσο δεν λαμβάνεται υπόψη η απαιτούμενη απαρτία για λήψη αποφάσεων που προβλέπει το άρθρο 92 (το ήμισυ πλέον ενός ποτέ όμως λιγότερα από τρία (3))
    Νομίζω το άρθρο 92 υπερισχύει ως προς την λήψη αποφάσεων, υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στα δύο άρθρα (πιστεύω πρέπει να διορθωθεί γιατί τι θα γίνεται εάν σε ενα 9μελές Δ.Σ. παραιτηθούν οι 6 ? οι υπόλοιποι 3 που απομένουν θεωρείται ότι έχουν απαρτία για λήψη αποφασης να αντικαταστήσουν τους 6 παραιτηθέντες???)