Άρθρο 106 – Λοιπές διατάξεις

1. Η υποβολή της αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 104 αναστέλλει την παραγραφή της παρ. 7 του άρθρου 102. Η παραγραφή συνεχίζεται μετά την έκδοση της απόφασης του μονομελούς πρωτοδικείου επί της αιτήσεως των μετόχων.

2. Η απόφαση του δικαστηρίου που κάνει δεκτή την αίτηση των μετόχων κατά το άρθρο 105 κοινοποιείται με επιμέλεια των αιτούντων και με δαπάνες της εταιρείας στον ειδικό εκπρόσωπο και στην εταιρεία.

3. Η δαπάνη της δίκης για το διορισμό του ειδικού εκπροσώπου και τη διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα καθώς και η αμοιβή του ειδικού εκπροσώπου βαρύνουν την εταιρεία.