Άρθρο 36 – Αρχή της ισότητας

1. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 38, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του παρόντος, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών ή σειρών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας ή σειράς.

2. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

  • 28 Μαΐου 2018, 14:50 | Λογοθέτης Γλέζος

    Όλες οι μετοχές έχουν την ίδια ονομαστική αξία και στρογγυλοποιούνται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο