Άρθρο 64 – Εκπρόσωπος των ομολογιούχων

1. Σε κάθε περίπτωση οργάνωσης των ομολογιούχων σε ομάδα, ορίζεται υποχρεωτικά από την εκδότρια εκπρόσωπος των ομολογιούχων με έγγραφη σύμβαση.

2. Εκπρόσωπος των ομολογιούχων ορίζεται μόνο πιστωτικό ίδρυμα ή εταιρεία συνδεδεμένη κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων ή κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. (β) (αα) Ν. 4209/2013 (Α’ 253) ή διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχ. (γ) του κανονισμού (ΕΕ) 345/2013 ή πολυμερής τράπεζα ανάπτυξης από τις αναφερόμενες στο άρθρο 117 του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013. Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας ομολογιούχος, αυτός μπορεί να ορίζεται ως εκπρόσωπος, ακόμη και αν δεν πληροί της προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.

3. Απαγορεύεται o ορισμός ως εκπροσώπου των ομολογιούχων:
α) της εκδότριας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα•
β) εταιρείας που έχει παράσχει οποιουδήποτε είδους εμπράγματη ή προσωπική ασφάλεια για την εξασφάλιση υποχρεώσεων που απορρέουν από το ομολογιακό δάνειο•
γ) εταιρείας η οποία έχει εκδώσει μετοχές, ομολογίες ή άλλους τίτλους που είναι ανταλλάξιμοι στο πλαίσιο του ομολογιακού δανείου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εάν το άθροισμα της αξίας των μετοχών, ομολογιών και άλλων τίτλων πoυ έχει εκδώσει η εταιρεία, που πρόκειται να ορισθεί ως εκπpόσωπος των ομολογιούχων, δεν υπερβαίνει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής αξίας των μετοχών, ομολογιών και άλλων τίτλων που προσφέρονται στο πλαίσιο της ανταλλαγής.

  • 22 Μαΐου 2018, 19:24 | NKats

    Στην παράγραφο 2 θα μπορούσαν να προστεθούν και οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις του Ν.4354/2015.

    Περαιτέρω, για σκοπούς διεθνών συναλλαγών κυρίως, θα μπορούσαν να προστεθούν και «νομικές οντότητες των οποίων η συνήθης δραστηριότητα είναι η κτήση εμπράγματων και ενοχικών εξασφαλίσεων στο όνομα τους για τους σκοπούς τήρησης αυτών καταπιστευτικά προς όφελος τρίτων» (security trustee)