Άρθρο 146 – Διενέργεια απογραφής – Γλώσσα βιβλίων – Εταιρική χρήση

1. Κατά την έναρξη της λειτουργίας της, η εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου και τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, απογραφή, εκτός αν απαλλάσσεται από το νόμο. Την ίδια υποχρέωση υπέχει και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Όλα τα βιβλία της εταιρείας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα, εκτός αν ο νόμος επιτρέπει την τήρησή τους και σε άλλη γλώσσα.

3. Η εταιρική χρήση δεν δύναται να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.