Άρθρο 145 – Εφαρμοζόμενες διάταξεις

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις