Άρθρο 143 – Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου

1. Το δικαστήριο αναθέτει τη διενέργεια του έκτακτου ελέγχου σε έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

2. Το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, ιδιαίτερα το μέγεθος της εταιρείας, τις καταγγελλόμενες πράξεις και τις αναμενόμενες ελεγκτικές εργασίες, μπορεί, αντί ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, να διορίσει ως ελεγκτές κατόχους άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης του Ν. 2515/1997 (Α’ 154), οι οποίοι είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Για την αξιολόγηση της νομιμότητας ή της χρηστότητας της διαχείρισης, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει ως πρόσθετους ελεγκτές και άλλα πρόσωπα με ειδικές προς τούτο γνώσεις. Αν δεν ορίσει κάτι άλλο η απόφαση του δικαστηρίου, οι διοριζόμενοι ελεγκτές έχουν τα δικαιώματα πληροφόρησης και το καθήκον εχεμύθειας, που έχουν και οι τακτικοί ελεγκτές.

3. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση του δικαστηρίου ορίζει και την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία καταβάλλεται από τον αιτούντα μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. Το δικαστήριο όμως μπορεί να επιρρίψει στην εταιρεία το σύνολο ή μέρος της αμοιβής των ελεγκτών ή να ορίσει ότι ο αιτών θα την προκαταβάλει και θα την αναζητήσει από την εταιρεία. Η αμοιβή υπόκειται σε αναθεώρηση μετά τη διενέργεια του ελέγχου, με αίτηση του ελεγκτή ή του βαρυνόμενου με την καταβολή της.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να περατώσουν το έργο που τους ανατέθηκε και να υποβάλουν την έκθεσή τους στην ελεγχόμενη εταιρεία και στο πρόσωπο που ζήτησε τον έλεγχο. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να θέσει υπόψη των μετόχων την έκθεση των ελεγκτών το αργότερο στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση. Αν η ελεγχόμενη εταιρεία έχει μετοχές ή άλλους τίτλους που έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς, στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, η έκθεση πρέπει να υποβάλλεται και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εάν οι ελεγκτές διαπιστώνουν παραβάσεις που τιμωρούνται ποινικά, οφείλουν να υποβάλουν την έκθεσή τους και στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

5. Το δικαστήριο μπορεί να τάξει προθεσμία για τη διενέργεια του ελέγχου, καθώς και να αντικαταστήσει τους ελεγκτές που διορίσθηκαν.

  • Κύριοι συγχαρητήρια!!!

    Αυτό το τραγικό άρθρο όπως ήταν μέχρι σήμερα είχε δημιουργήσει μια νοσηρή κατάσταση στους διαχειριστικούς ελέγχους καθώς φαντάζεστε κάποιος ελεγκτής να έκανε διαχειριστικό έλεγχο να έβρισκε τερατουργήματα σε κάποια εταιρεία, να έστελνε στον Εισαγγελέα και στις Αρμόδιες Αρχές (Αρχή Ξεπλύματος, ΣΔΟΕ κλπ) την έκθεση του, να τεκμηρίωνε σοβαρή ενοχή του Ορκωτού Ελεγκτή στο κουκούλωμα μαύρων ταμείων, εικονικών θυγατρικών και εικονικών Χρεωστών με παράνομες αναλήψεις από το Ταμείο για τις οποίες οι Ορκωτοί απλά είπαν ότι δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν τα ποσά και δεν έκαναν τίποτα άλλο και να έπρεπε ο Ορκωτός αυτός που αποκάλυψε το Ξέπλυμα Χρήματος και ξεκίνησε διαδικασία και κατά των Ορκωτών Ελεγκτών της ελεγχόμενης εταιρείας να πρέπει να πληρωθεί με έγκριση ενός Οργάνου του Εποπτικού του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που όριζε ο νόμος στο οποίο τις μισές ψήφους να είχε η ελεγκτική εταιρεία που κουκούλωσε το σκάνδαλο? Φαντάζεστε?

    Φαντάζεστε στο Εποπτικό του ΣΟΕΛ να συμμετέχουν Ορκωτοί Ελεγκτές που δεκαετίες έλεγχαν εταιρείες εμπλεκόμενες σε μεγάλα σκάνδαλα (Siemens, Proton Bank, Ασπίς Πρόνοια, Novartis κλπ κλπ) αλλά δεν ήταν αυτοί που εντόπισαν τις απάτες που έφτασαν στις Εισαγγελικές Αρχές (ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΑΝ?) και από αυτό το Εποπτικό να πρέπει να εκτιμηθεί η αμοιβή ενός ελεγκτή που αποκάλυψε σκάνδαλα όπως αυτά ή που υπέβαλε Μηνυτήριες Αναφορές ώστε οι Ορκωτοί Ελεγκτές αυτών να ελεγχθούν ποινικά άμεσα?

    Σε κάθε περίπτωση το άρθρο παραβίαζε τις αρχές του Ανταγωνισμού και θα είχε πρόβλημα και η χώρα από τη σχετική υποβληθείσα Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.