Άρθρο 162 – Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά.
β) Οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που έχουν πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της τελευταίας χρήσης αυξημένο κατά τα κέρδη που έχουν μεταφερθεί από την τελευταία χρήση και δεν έχουν διατεθεί και τις κρατήσεις από τα αποθεματικά, που είναι διαθέσιμα για το σκοπό αυτό, και μειωμένο (α) κατά τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων, και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Τα πρόσωπα που ασκούν τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας, εφόσον υπάρχουν, υποβάλλουν στο διοικητικό συμβούλιο έκθεση για το ύψος των κερδών αυτών.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

  • 29 Μαΐου 2018, 08:40 | Βασιλική

    Να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ α) διανομής προσωρινού μερίσματος και β) διανομής κερδών προηγούμενων χρήσεων ή αποθεματικών

  • 23 Μαΐου 2018, 19:20 | Λογοθέτης Γλέζος

    Να καταργηθεί η έννοια του προσωρινού μερίσματος διότι, οι οικονομικές καταστάσεις μπορεί να μην έχουν συνταχθεί με βάση τις λογιστικές αρχές και πολιτικές που ακολουθεί η εταιρεία (πχ. αρχή δεδουλευμένου), να μην έχουν ληφθεί υπόψη κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η εταιρεία μέχρι το τέλος χρήσης (μείωση τιμών εμπορευμάτων ή προϊόντων) και διότι δημιουργεί προσδοκίες τους επενδυτές που μπορεί να μην ευοδωθούν μέχρι το τέλος της χρήσης.